Tết cổ truyền Bun Pi May của dân tộc Lào

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32162/bunpimay%201.png" style="height:1271px; width:900px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32162/bunpimay%202.png" style="width:900px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32162/bunpimay%203s.png" style="height:1107px; width:900px" /></p> <p><strong>Đồ họa: TH&Aacute;I TRIỂN</strong></p> <p><strong>Nguồn ảnh v&agrave; th&ocirc;ng tin: Website Ban T&ocirc;n gi&aacute;o Ch&iacute;nh phủ.</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN