Ra mắt bộ sản phẩm tuyên truyền "Nói không với bạo lực và bạo lực học đường"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&agrave;nh Đo&agrave;n Tp. Hồ Ch&iacute; Minh ra mắt bộ&nbsp;sản phẩm tuy&ecirc;n truyền &quot;n&oacute;i kh&ocirc;ng với bạo lực&quot; v&agrave; &quot;n&oacute;i kh&ocirc;ng với bạo lực học đường&quot;. Đ&acirc;y l&agrave; dịp để đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố c&ugrave;ng nhau&nbsp;tuy&ecirc;n truyền, vận động v&agrave;&nbsp;thay đổi avatar để&nbsp;thể hiện tiếng n&oacute;i của m&igrave;nh trước những h&agrave;nh vi&nbsp;bạo lực đ&aacute;ng l&ecirc;n &aacute;n của x&atilde; hội.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tr&acirc;n trọng.&nbsp;</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1. Link sản phẩm n&oacute;i kh&ocirc;ng với bạo lực:&nbsp;<a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fshorturl.at%2FdlvJ1%3Ffbclid%3DIwAR1z3ZIYvwsiZxuetuZ6LS0yO_mojkVvJMbA4r21LzzTIYcy_UvyDESnVOQ&amp;h=AT3jrdWoGfa2Ilm_upmbj-W6WWI6fDBPUK90Qr9rVt6M3oAaGnkRBJfi0pehLGKaoLQIUDHnhi5rc7xPmm2eA2iHY9aXRB-QSej_qB17OS1vBX2D3PR8wc2QOqgCEzrrSGrWAQ" target="_blank">shorturl.at/dlvJ1</a></span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32179/9.png" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:400px; width:400px" /><br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2. Link sản phẩm n&oacute;i kh&ocirc;ng với bạo lực học đường:&nbsp;<a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fshorturl.at%2FfxOY6%3Ffbclid%3DIwAR3DycESaeuUUQDRNk6RxiaO80BZ4c1nxwqH3ycaWOn3wmVXBjdTkDdFxsM&amp;h=AT3jrdWoGfa2Ilm_upmbj-W6WWI6fDBPUK90Qr9rVt6M3oAaGnkRBJfi0pehLGKaoLQIUDHnhi5rc7xPmm2eA2iHY9aXRB-QSej_qB17OS1vBX2D3PR8wc2QOqgCEzrrSGrWAQ" target="_blank">shorturl.at/fxOY6</a></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32179/2.png" style="height:400px; width:400px" /><br /> 3. Link đổi avarar n&oacute;i kh&ocirc;ng với bạo lực&nbsp;<a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffrapho.com%2Fframe%2F6566%3Ffbclid%3DIwAR1ls03mVcOa_hYWbFP-C6ZOX3eJKm-Pp_vLMna78qNHox294IKQVQd4FdY&amp;h=AT3jrdWoGfa2Ilm_upmbj-W6WWI6fDBPUK90Qr9rVt6M3oAaGnkRBJfi0pehLGKaoLQIUDHnhi5rc7xPmm2eA2iHY9aXRB-QSej_qB17OS1vBX2D3PR8wc2QOqgCEzrrSGrWAQ" target="_blank">https://frapho.com/frame/6566</a></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32179/294692UNKVBaQzb1554787772.png" style="height:400px; width:400px" /><br /> 4.. Link đổi avatar n&oacute;i kh&ocirc;ng với bạo lực học đường:&nbsp;<a href="https://frapho.com/frame/6565?fbclid=IwAR3fMbKL-pR3aanOnx7bG7Wp6-m7K6pFlnchpyW_Wnz6LLKuTV3VepalZyg" target="_blank">https://frapho.com/frame/6565</a></span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32179/29468bThpIwc6Qw1554787559.png" style="height:400px; width:400px" /></p> <p style="text-align:right"><strong>BAN TUY&Ecirc;N GI&Aacute;O TH&Agrave;NH ĐO&Agrave;N</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;