Ra mắt bộ sản phẩm tuyên truyền "Nói không với bạo lực và bạo lực học đường"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&agrave;nh Đo&agrave;n Tp. Hồ Ch&iacute; Minh ra mắt bộ&nbsp;sản phẩm tuy&ecirc;n truyền &quot;n&oacute;i kh&ocirc;ng với bạo lực&quot; v&agrave; &quot;n&oacute;i kh&ocirc;ng với bạo lực học đường&quot;. Đ&acirc;y l&agrave; dịp để đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố c&ugrave;ng nhau&nbsp;tuy&ecirc;n truyền, vận động v&agrave;&nbsp;thay đổi avatar để&nbsp;thể hiện tiếng n&oacute;i của m&igrave;nh trước những h&agrave;nh vi&nbsp;bạo lực đ&aacute;ng l&ecirc;n &aacute;n của x&atilde; hội.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tr&acirc;n trọng.&nbsp;</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1. Link sản phẩm n&oacute;i kh&ocirc;ng với bạo lực:&nbsp;<a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fshorturl.at%2FdlvJ1%3Ffbclid%3DIwAR1z3ZIYvwsiZxuetuZ6LS0yO_mojkVvJMbA4r21LzzTIYcy_UvyDESnVOQ&amp;h=AT3jrdWoGfa2Ilm_upmbj-W6WWI6fDBPUK90Qr9rVt6M3oAaGnkRBJfi0pehLGKaoLQIUDHnhi5rc7xPmm2eA2iHY9aXRB-QSej_qB17OS1vBX2D3PR8wc2QOqgCEzrrSGrWAQ" target="_blank">shorturl.at/dlvJ1</a></span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32179/9.png" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:400px; width:400px" /><br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2. Link sản phẩm n&oacute;i kh&ocirc;ng với bạo lực học đường:&nbsp;<a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fshorturl.at%2FfxOY6%3Ffbclid%3DIwAR3DycESaeuUUQDRNk6RxiaO80BZ4c1nxwqH3ycaWOn3wmVXBjdTkDdFxsM&amp;h=AT3jrdWoGfa2Ilm_upmbj-W6WWI6fDBPUK90Qr9rVt6M3oAaGnkRBJfi0pehLGKaoLQIUDHnhi5rc7xPmm2eA2iHY9aXRB-QSej_qB17OS1vBX2D3PR8wc2QOqgCEzrrSGrWAQ" target="_blank">shorturl.at/fxOY6</a></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32179/2.png" style="height:400px; width:400px" /><br /> 3. Link đổi avarar n&oacute;i kh&ocirc;ng với bạo lực&nbsp;<a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffrapho.com%2Fframe%2F6566%3Ffbclid%3DIwAR1ls03mVcOa_hYWbFP-C6ZOX3eJKm-Pp_vLMna78qNHox294IKQVQd4FdY&amp;h=AT3jrdWoGfa2Ilm_upmbj-W6WWI6fDBPUK90Qr9rVt6M3oAaGnkRBJfi0pehLGKaoLQIUDHnhi5rc7xPmm2eA2iHY9aXRB-QSej_qB17OS1vBX2D3PR8wc2QOqgCEzrrSGrWAQ" target="_blank">https://frapho.com/frame/6566</a></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32179/294692UNKVBaQzb1554787772.png" style="height:400px; width:400px" /><br /> 4.. Link đổi avatar n&oacute;i kh&ocirc;ng với bạo lực học đường:&nbsp;<a href="https://frapho.com/frame/6565?fbclid=IwAR3fMbKL-pR3aanOnx7bG7Wp6-m7K6pFlnchpyW_Wnz6LLKuTV3VepalZyg" target="_blank">https://frapho.com/frame/6565</a></span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32179/29468bThpIwc6Qw1554787559.png" style="height:400px; width:400px" /></p> <p style="text-align:right"><strong>BAN TUY&Ecirc;N GI&Aacute;O TH&Agrave;NH ĐO&Agrave;N</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;