Quận 7 - Nhà Bè: Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Tối 27/4, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nh&agrave; B&egrave;, Quận Đo&agrave;n 7 phối hợp c&ugrave;ng Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave; tổ chức Lễ &ldquo;Thắp nến tri &acirc;n&rdquo; c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sỹ nh&acirc;n kỷ niệm 44 năm Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 &ndash; 30/4/2019)</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32224/ff72592f74569108c847.jpg" style="font-size:14px; height:400px; text-align:right; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Phương Thảo - UVBTV, Trưởng Ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n; Đồng ch&iacute; Chung B&iacute;ch Ngọc - Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n Vận Quận ủy Quận 7, Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Phong - Chủ tịch Hội Cựu Thanh ni&ecirc;n xung phong Quận 7, Đồng ch&iacute; Trần Đức Thanh - Ph&oacute; Chủ tịc</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">h Hội cựu chiến binh Quận 7 c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; Thường trực Quận Đo&agrave;n 7, Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave;, Thường trực c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n, c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; Hội cựu chiến binh, Hội cựu thanh ni&ecirc;n xung phong, c&acirc;u lạc bộ truyền thống kh&aacute;ng chiến v&agrave; đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Quận 7, Nh&agrave; B&egrave; tham gia chương tr&igrave;nh.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Tại chương tr&igrave;nh, đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng c&aacute;c vị l&atilde;nh đạo đ&atilde; d&acirc;ng l&ecirc;n c&aacute;c vị anh h&ugrave;ng liệt sỹ những ngọn nến, n&eacute;n nhang b&agrave;y tỏ tấm l&ograve;ng th&agrave;nh k&iacute;nh, tri &acirc;n s&acirc;u sắc với những c&ocirc;ng lao to lớn m&agrave; thế hệ cha anh đi trước đ&atilde; tạo dựng, vun đắp, đưa đất nước đi đến thắng lợi cuối c&ugrave;ng, giữ vững nền độc lập. Đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng đồng loạt tiến h&agrave;nh thắp nến 811 ng&ocirc;i mộ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nh&agrave; B&egrave; Quận 7 tri &acirc;n c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Buổi lễ thắp nến tri &acirc;n c&aacute;c Anh h&ugrave;ng liệt sỹ l&agrave; h&agrave;nh động thể hiện sự ghi nhớ c&ocirc;ng ơn của thế hệ trẻ với lớp người đi trước đ&atilde; hi sinh v&igrave; độc lập tự do của Tổ quốc. Tuổi trẻ Quận 7 - Nh&agrave; B&egrave; nguyện ph&aacute;t huy truyền thống anh h&ugrave;ng bất khuất của thế hệ cha anh đi trước, viết tiếp v&agrave; thắp s&aacute;ng truyền thống anh h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc Việt Nam, tiếp tục ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch s&aacute;ng tạo của tuổi trẻ tham gia ph&aacute;t triển kinh tế x&atilde; hội; tăng cường gi&aacute;o dục truyền thống c&aacute;ch mạng,&hellip; g&oacute;p phần v&agrave;o sự nghiệp x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32224/ec6bef2ec25727097e46.jpg" style="font-size:14px; height:400px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32224/090111a73cded98080cf.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong>HỒ LINH</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;