Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh xuất sắc vào Vòng Chung kết toàn quốc hội thi “Ánh sáng soi đường” 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tối </strong><strong>04/</strong><strong>5, tại Nh&agrave; </strong><strong>V</strong><strong>ăn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, Th&agrave;nh Đo&agrave;n T</strong><strong>P.</strong><strong> Hồ Ch&iacute; Minh đăng cai tổ chức v&ograve;ng chung kết khu vực miền Nam - Hội thi Olympic to&agrave;n quốc c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng soi đường&rdquo; lần thứ III, năm 2019 với sự tham gia của 4 đội tuyển </strong><strong>T</strong><strong>h&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, An Giang, Vĩnh Long v&agrave; </strong><strong>Th&agrave;nh phố </strong><strong>Cần Thơ.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32238/A5.JPG" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đội tuyển Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&ocirc; địch v&ograve;ng chung kết khu vực miền Nam</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; L&ecirc; Kim Phượng - Ph&oacute; Thủ trưởng đo&agrave;n thể Ban D&acirc;n vận Trung ương; Đồng ch&iacute; Hồ Th&aacute;i Bảo - Ph&oacute; trưởng ph&ograve;ng cơ quan thường trực ph&iacute;a Nam Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương; Đồng ch&iacute; B&ugrave;i Quang Huy - B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức hội thi; &Ocirc;ng Phạm Ngọc Thạch - Ph&oacute; Tổng Gi&aacute;m đốc Tập đo&agrave;n Gi&aacute;o dục trực tuyến Egroup; Đại diện c&aacute;c cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n, c&aacute;c trường ĐH, CĐ của c&aacute;c đơn vị trong cụm, c&aacute;c thầy c&ocirc; trong ban gi&aacute;m khảo cuộc thi v&agrave; c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong v&agrave; ngo&agrave;i địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi Olympic c&aacute;c m&ocirc;n Khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin v&agrave; Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng soi đường&rdquo; lần thứ III năm 2019 bảng đội tuyển khu vực miền Nam do Trung ương Đo&agrave;n phối hợp với Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương Đảng, Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo tổ chức. L&agrave; một s&acirc;n chơi s&aacute;ng tạo, đo&agrave;n kết, tr&iacute; tuệ, nhằm tăng cường gi&aacute;o dục chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc; nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, từ đ&oacute; n&acirc;ng cao nhận thức ch&iacute;nh trị, bồi dưỡng l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong trường học. Tạo điều kiện cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n học tập, t&igrave;m hiểu c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c - L&ecirc; nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, vận dụng kiến thức v&agrave;o học tập, c&ocirc;ng t&aacute;c, cuộc sống v&agrave; r&egrave;n luyện bản th&acirc;n. Cuộc thi c&oacute; sự đồng h&agrave;nh của Tập đo&agrave;n Gi&aacute;o dục trực tuyến Egroup.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>C&aacute;c phần thi hấp dẫn</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải qua rất nhiều v&ograve;ng thi cụm thuộc khu vực miền Nam, hội thi đ&atilde; t&igrave;m ra được c&aacute;c đội xuất sắc bước v&agrave;o v&ograve;ng chung kết khu vực miền Nam, đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; 4 đội tuyển đến từ c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố: TP. Hồ Ch&iacute; Minh, An Giang, TP. Cần Thơ v&agrave; Vĩnh Long. C&aacute;c đội c&ugrave;ng tranh t&agrave;i ở 4 phần thi ch&iacute;nh gồm: &ldquo;Dấu ch&acirc;n ph&iacute;a trước&rdquo;; &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng soi đường&rdquo;; &ldquo;Nh&agrave; h&ugrave;ng biện t&agrave;i ba&rdquo; v&agrave; cuối c&ugrave;ng l&agrave; phần thi &ldquo;Niềm tin tất thắng&rdquo;. Đội tuyển chiến thắng sẽ gi&agrave;nh quyền v&agrave;o v&ograve;ng chung kết xếp hạng to&agrave;n quốc dự kiến được tổ chức ng&agrave;y 19/5/2019 tại Thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32238/A2.JPG" style="height:393px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c đội thi Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Th&agrave;nh Đo&agrave;n Cần Thơ, Tỉnh Đo&agrave;n An Giang v&agrave; Tỉnh Đo&agrave;n Vĩnh Long ra mắt hội thi</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ở v&ograve;ng thi đầu ti&ecirc;n, mỗi đội lần lượt trả lời 5 c&acirc;u hỏi theo dạng hỏi đ&aacute;p ngắn. Thời gian suy nghĩ v&agrave; trả lời kh&ocirc;ng qu&aacute; 15 gi&acirc;y. Tại v&ograve;ng thi n&agrave;y, đội thi Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; cho thấy khả năng vượt trội của m&igrave;nh khi d&agrave;nh được 40 điểm, vươn l&ecirc;n dẫn đầu, Tỉnh Đo&agrave;n An Giang, Vĩnh Long với số điểm lần lượt l&agrave; 20 v&agrave; 10 điểm, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Cần Thơ k&eacute;m may mắn hơn khi chưa c&oacute; điểm n&agrave;o.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32238/A3.JPG" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&nbsp;</em></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Phần thi đầu ti&ecirc;n - Dấu ch&acirc;n ph&iacute;a trước</em></span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&ograve;ng thi thứ 2 - &Aacute;nh s&aacute;ng soi đường, phần thi n&agrave;y đưa ra một khung h&igrave;nh ảnh được cắt th&agrave;nh nhiều &ocirc; tương ứng với c&aacute;c c&acirc;u hỏi, c&aacute;c đội lần lượt trả lời từng c&acirc;u hỏi, trả lời đ&uacute;ng đồng nghĩa với một mảnh gh&eacute;p trong khung ảnh được mở ra. C&aacute;c đội c&oacute; quyền trả lời từ kh&oacute;a li&ecirc;n quan đến h&igrave;nh ảnh. Đội thi Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; đội đầu nhấn chu&ocirc;ng trả lời đ&aacute;p &aacute;n bức tranh. Với c&acirc;u trả lời &ldquo;Đường Trường Sơn&rdquo; ch&iacute;nh x&aacute;c, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tiếp tục dẫn đầu với 120 điểm, đội thi TP. Cần Thơ v&agrave; An Giang c&oacute; được 15 điểm, đội thi Vĩnh Long 25 điểm sau hai phần thi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&ograve;ng thi thứ 3 - Nh&agrave; h&ugrave;ng biện t&agrave;i ba l&agrave; v&ograve;ng thi thu h&uacute;t được sự quan t&acirc;m của kh&aacute;n giả nhiều nhất khi c&aacute;c đội lần lượt bốc thăm c&aacute;c chủ đề v&agrave; diễn thuyết trước c&aacute;c vị gi&aacute;m khảo v&agrave; kh&aacute;n giả trong thời gian tối đa 5 ph&uacute;t. Điểm tối đa gi&aacute;m khảo được cho l&agrave; 50. Đ&acirc;y l&agrave; một phần thi kh&oacute; với c&aacute;c chủ đề kh&aacute;c nhau được c&aacute;i đội chuẩn bị trong một thời gian ngắn. D&ugrave; vậy, c&aacute;c đội thi đều đ&atilde; cho thấy khả năng h&ugrave;ng biện của m&igrave;nh đến tất cả mọi người. Kết th&uacute;c v&ograve;ng thi thứ 3, đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; 158.8 điểm, đội Cần Thơ 36.6 điểm, đội An Giang 42.6 điểm v&agrave; đội Vĩnh Long 44.2 điểm.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32238/A4.JPG" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Phần thi Nh&agrave; h&ugrave;ng biện t&agrave;i ba của đội Vĩnh Long</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đội Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh về đ&iacute;ch</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phần thi cuối c&ugrave;ng - Niềm tin tất thắng quyết định phần thắng giữa c&aacute;c đội. Mỗi đội được lựa chọn g&oacute;i c&acirc;u hỏi lần lượt 40, 50 v&agrave; 60 điểm. Ngo&agrave;i ra c&oacute; thể chọn ng&ocirc;i sao hi vọng để được nh&acirc;n đ&ocirc;i số điểm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dẫn đầu li&ecirc;n tục qua từng v&ograve;ng thi đấu, để lại ấn tượng kh&oacute; qu&ecirc;n với ban gi&aacute;m khảo v&agrave; kh&aacute;n giả bằng những c&acirc;u trả lời ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; dứt kho&aacute;t, kết quả chung cuộc: Đội Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh xuất sắc đạt được 213.8 điểm. Tỉnh Đo&agrave;n An Giang về thứ 3 với 52.6 điểm, Tỉnh Đo&agrave;n Vĩnh Long về nh&igrave; với 64.2 điểm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết quả chung cuộc, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh xuất sắc nhận được tấm v&eacute; duy nhất của cụm tham dự v&ograve;ng chung kết xếp hạng to&agrave;n quốc hội thi diễn ra tại H&agrave; Nội.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>DIỄM MY - HẢI YẾN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;