Gay cấn ở bán kết "Tầm nhìn xuyên thế kỷ"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 12/5, V&ograve;ng B&aacute;n kết Bảng A, Hội thi Olympic c&aacute;c m&ocirc;n Khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin v&agrave; Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;Tầm nh&igrave;n xuy&ecirc;n thế kỷ&rdquo; lần X năm 2019 đ&atilde; được diễn ra tại Trường Đại học Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn &ndash; ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham dự.</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32263/IMG_0932.JPG" style="height:364px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i nổi của hội thi, 9 đội thi đến từ c&aacute;c trường ĐH Luật TP. Hồ Ch&iacute; Minh (Đội 2), ĐH N&ocirc;ng L&acirc;m TP. Hồ Ch&iacute; Minh (Đội 1), ĐH Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn &ndash; ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh (Đội 1), ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh (Đội 2), ĐH S&agrave;i G&ograve;n (Đội 1), ĐH C&ocirc;ng nghệ Th&ocirc;ng tin &ndash; ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh (Đội 1), ĐH Lao động X&atilde; hội &ndash; Cơ sở 2 (Đội 1), ĐH Kinh tế - Luật &ndash; ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh (Đội 1), ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh (Đội 1) đ&atilde; tranh t&agrave;i quyết liệt để chọn ra ba đội xuất sắc nhất bước tiếp v&agrave;o V&ograve;ng Chung kết.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải qua ba v&ograve;ng: Điểm son lịch sử, Con đường ch&acirc;n l&yacute;, Tự tin ra biển lớn, ba đội thi ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh (Đội 2), ĐH S&agrave;i G&ograve;n (Đội 1), ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh (Đội 1) đ&atilde; xuất sắc vượt qua c&aacute;c đội kh&aacute;c gi&agrave;nh được số điểm cao nhất, bước tiếp v&agrave;o v&ograve;ng trong.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32263/IMG_0880.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32263/IMG_0848.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cổ động vi&ecirc;n cho c&aacute;c đội thi chăm ch&uacute; theo d&otilde;i c&aacute;c phần thi</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">N&eacute;t mới của hội thi năm nay kh&aacute;n giả kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; những người cổ vũ m&agrave; c&ograve;n được tương t&aacute;c trực tiếp với một số phần thi, qua đ&oacute; tăng cường sự chủ động quan t&acirc;m, t&igrave;m t&ograve;i v&agrave; học hỏi kiến thức m&agrave; hội thi muốn truyền tải đến c&aacute;c bạn; sự tham gia n&agrave;y của c&aacute;c cổ động vi&ecirc;n cũng g&oacute;p phần quan trọng v&agrave;o diễn biến của c&aacute;c trận đấu.&nbsp;B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, nội dung c&aacute;c c&acirc;u hỏi kh&ocirc;ng ngừng được đổi mới theo hướng cập nhật t&iacute;nh thời sự, vận dụng l&yacute; luận v&agrave;o thực tiễn để giải quyết c&aacute;c vấn đề, t&igrave;nh huống thực tế trong m&ocirc;i trường học đường v&agrave; cuộc sống.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi do Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đảng ủy khối c&aacute;c trường đại học, cao đẳng v&agrave; trung cấp chuy&ecirc;n nghiệp TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức nhằm gi&uacute;p c&aacute;c th&iacute; sinh học tập kiến thức, n&acirc;ng cao nhận thức ch&iacute;nh trị, nắm bắt kiến thức tổng hợp, lịch sử, thời sự của đất nước v&agrave; TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>VĂN DĨ</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 16.6, tại Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tuyên dương 56 thiếu nhi vượt khó học giỏi tiêu biểu trong tổng số 278 đại biểu thiếu nhi tham gia Liên hoan Thiếu nhi vượt khó học giỏi toàn quốc lần thứ III, năm 2019.

Agile Việt Nam
;