Gay cấn ở bán kết "Tầm nhìn xuyên thế kỷ"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 12/5, V&ograve;ng B&aacute;n kết Bảng A, Hội thi Olympic c&aacute;c m&ocirc;n Khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin v&agrave; Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;Tầm nh&igrave;n xuy&ecirc;n thế kỷ&rdquo; lần X năm 2019 đ&atilde; được diễn ra tại Trường Đại học Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn &ndash; ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham dự.</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32263/IMG_0932.JPG" style="height:364px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i nổi của hội thi, 9 đội thi đến từ c&aacute;c trường ĐH Luật TP. Hồ Ch&iacute; Minh (Đội 2), ĐH N&ocirc;ng L&acirc;m TP. Hồ Ch&iacute; Minh (Đội 1), ĐH Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn &ndash; ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh (Đội 1), ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh (Đội 2), ĐH S&agrave;i G&ograve;n (Đội 1), ĐH C&ocirc;ng nghệ Th&ocirc;ng tin &ndash; ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh (Đội 1), ĐH Lao động X&atilde; hội &ndash; Cơ sở 2 (Đội 1), ĐH Kinh tế - Luật &ndash; ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh (Đội 1), ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh (Đội 1) đ&atilde; tranh t&agrave;i quyết liệt để chọn ra ba đội xuất sắc nhất bước tiếp v&agrave;o V&ograve;ng Chung kết.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải qua ba v&ograve;ng: Điểm son lịch sử, Con đường ch&acirc;n l&yacute;, Tự tin ra biển lớn, ba đội thi ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh (Đội 2), ĐH S&agrave;i G&ograve;n (Đội 1), ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh (Đội 1) đ&atilde; xuất sắc vượt qua c&aacute;c đội kh&aacute;c gi&agrave;nh được số điểm cao nhất, bước tiếp v&agrave;o v&ograve;ng trong.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32263/IMG_0880.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32263/IMG_0848.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cổ động vi&ecirc;n cho c&aacute;c đội thi chăm ch&uacute; theo d&otilde;i c&aacute;c phần thi</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">N&eacute;t mới của hội thi năm nay kh&aacute;n giả kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; những người cổ vũ m&agrave; c&ograve;n được tương t&aacute;c trực tiếp với một số phần thi, qua đ&oacute; tăng cường sự chủ động quan t&acirc;m, t&igrave;m t&ograve;i v&agrave; học hỏi kiến thức m&agrave; hội thi muốn truyền tải đến c&aacute;c bạn; sự tham gia n&agrave;y của c&aacute;c cổ động vi&ecirc;n cũng g&oacute;p phần quan trọng v&agrave;o diễn biến của c&aacute;c trận đấu.&nbsp;B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, nội dung c&aacute;c c&acirc;u hỏi kh&ocirc;ng ngừng được đổi mới theo hướng cập nhật t&iacute;nh thời sự, vận dụng l&yacute; luận v&agrave;o thực tiễn để giải quyết c&aacute;c vấn đề, t&igrave;nh huống thực tế trong m&ocirc;i trường học đường v&agrave; cuộc sống.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi do Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đảng ủy khối c&aacute;c trường đại học, cao đẳng v&agrave; trung cấp chuy&ecirc;n nghiệp TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức nhằm gi&uacute;p c&aacute;c th&iacute; sinh học tập kiến thức, n&acirc;ng cao nhận thức ch&iacute;nh trị, nắm bắt kiến thức tổng hợp, lịch sử, thời sự của đất nước v&agrave; TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>VĂN DĨ</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;