Tranh tài sôi nổi tại bán kết bảng A "Tầm nhìn xuyên thế kỷ"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua, v&ograve;ng b&aacute;n kết bảng A hội thi Olympic c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;Tầm nh&igrave;n xuy&ecirc;n thế kỷ&rdquo; lần thứ 10 năm 2019 đ&atilde; diễn ra s&ocirc;i nổi&nbsp;tại Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32287/%E1%BA%A2nh%201.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n trường Đại học Lao động&nbsp;X&atilde; hội cơ sở 2</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&ograve;ng b&aacute;n kết bảng A diễn ra&nbsp;gay cấn với m&agrave;n tranh t&agrave;i của c&aacute;c đội thi đến từ c&aacute;c trường:&nbsp;Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp;Đại học Lao động X&atilde; hội cơ sở 2,&nbsp;Đại học Ng&acirc;n h&agrave;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp; Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch,&nbsp;Đại học Kinh tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đại học Luật TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Đại học Y dược TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32287/IMG_0571.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i nổi của c&aacute;c cổ động vi&ecirc;n</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải qua 3 v&ograve;ng thi gay cấn với t&ecirc;n gọi: Điểm son lịch sử, Con đường ch&acirc;n l&yacute; v&agrave; Niềm tin tất thắng, ba đội chơi đến từ Đo&agrave;n Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh (2 đội) v&agrave; Đo&agrave;n Trường Đại học Lao động v&agrave; X&atilde; hội CS2 đ&atilde; xuất sắc gi&agrave;nh lấy tấm v&eacute; bước v&agrave;o v&ograve;ng chung kết.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32287/IMG_0560.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Đo&agrave;n&nbsp;trường Đại học Ng&acirc;n h&agrave;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi Olympic c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;Tầm nh&igrave;n xuy&ecirc;n thế kỷ</span></span><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span></span></strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;phối hợp với Ban Gi&aacute;m đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Đảng ủy c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuy&ecirc;n nghiệp TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức nhằm&nbsp;g&oacute;p phần tăng cường gi&aacute;o dục Chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, n&acirc;ng cao nhận thức ch&iacute;nh trị, bồi dưỡng l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho học sinh, sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường Đại học - Cao đẳng - Trung cấp tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, hội thi c&ograve;n l&agrave; s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch gi&uacute;p cho sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố B&aacute;c ph&aacute;t huy khả năng nhạy b&eacute;n c&ugrave;ng tinh thần đồng đội một c&aacute;ch mạnh mẽ.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&Iacute;CH NG&Acirc;N</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Theo GS.TS Võ Văn Sen: “Trong Di chúc, Người không quên để lại một niềm tin tưởng lớn lao đối với thanh niên và căn dặn Đảng ta phải có trách nhiệm giáo dục thanh niên trở thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tuy khởi đầu với nhiều bất lợi song đội tuyển TP.HCM đã giành giải nhất chung kết cuộc thi ‘Ánh sáng soi đường’ toàn quốc diễn ra tại Đại học Giao thông vận tải tối 19-5.

Agile Việt Nam
;