Tranh tài sôi nổi tại bán kết bảng A "Tầm nhìn xuyên thế kỷ"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua, v&ograve;ng b&aacute;n kết bảng A hội thi Olympic c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;Tầm nh&igrave;n xuy&ecirc;n thế kỷ&rdquo; lần thứ 10 năm 2019 đ&atilde; diễn ra s&ocirc;i nổi&nbsp;tại Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32287/%E1%BA%A2nh%201.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n trường Đại học Lao động&nbsp;X&atilde; hội cơ sở 2</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&ograve;ng b&aacute;n kết bảng A diễn ra&nbsp;gay cấn với m&agrave;n tranh t&agrave;i của c&aacute;c đội thi đến từ c&aacute;c trường:&nbsp;Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp;Đại học Lao động X&atilde; hội cơ sở 2,&nbsp;Đại học Ng&acirc;n h&agrave;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp; Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch,&nbsp;Đại học Kinh tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đại học Luật TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Đại học Y dược TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32287/IMG_0571.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i nổi của c&aacute;c cổ động vi&ecirc;n</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải qua 3 v&ograve;ng thi gay cấn với t&ecirc;n gọi: Điểm son lịch sử, Con đường ch&acirc;n l&yacute; v&agrave; Niềm tin tất thắng, ba đội chơi đến từ Đo&agrave;n Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh (2 đội) v&agrave; Đo&agrave;n Trường Đại học Lao động v&agrave; X&atilde; hội CS2 đ&atilde; xuất sắc gi&agrave;nh lấy tấm v&eacute; bước v&agrave;o v&ograve;ng chung kết.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32287/IMG_0560.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Đo&agrave;n&nbsp;trường Đại học Ng&acirc;n h&agrave;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi Olympic c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;Tầm nh&igrave;n xuy&ecirc;n thế kỷ</span></span><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span></span></strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;phối hợp với Ban Gi&aacute;m đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Đảng ủy c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuy&ecirc;n nghiệp TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức nhằm&nbsp;g&oacute;p phần tăng cường gi&aacute;o dục Chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, n&acirc;ng cao nhận thức ch&iacute;nh trị, bồi dưỡng l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho học sinh, sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường Đại học - Cao đẳng - Trung cấp tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, hội thi c&ograve;n l&agrave; s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch gi&uacute;p cho sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố B&aacute;c ph&aacute;t huy khả năng nhạy b&eacute;n c&ugrave;ng tinh thần đồng đội một c&aacute;ch mạnh mẽ.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&Iacute;CH NG&Acirc;N</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;