Chung kết Hội thi Tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh - “Người là niềm tin tất thắng”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chung kết Hội thi T&igrave;m hiểu cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh - &ldquo;Người l&agrave; niềm tin tất thắng&rdquo; lần VII đ&atilde; diễn ra v&agrave;o chiều 17/5 tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Qua bảy lần tổ chức, hội thi đ&atilde; trở th&agrave;nh s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo sinh vi&ecirc;n tham gia.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32309/%203%20%C4%91%E1%BB%99i%20thi%20xu%E1%BA%A5t%20s%E1%BA%AFc%20b%C6%B0%E1%BB%9Bc%20v%C3%A0o%20chung%20k%E1%BA%BFt%20.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">3 đội thi xuất sắc bước v&agrave;o v&ograve;ng chung kết</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi năm nay c&oacute; sự đổi mới về h&igrave;nh thức v&agrave; nội dung đ&atilde; tạo n&ecirc;n kịch t&iacute;nh, hấp dẫn trong từng phần thi. Ở v&ograve;ng loại c&aacute;c th&iacute; sinh thi trắc nghiệm tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh. C&ograve;n v&ograve;ng b&aacute;n kết, c&aacute;c đội sẽ tham quan bảo t&agrave;ng, quay video clip theo chủ đề của Ban Tổ chức đề ra. Sau hai v&ograve;ng thi đầy kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch ba đội thi xuất sắc nhất đ&atilde; được chọn để bước v&agrave;o v&ograve;ng chung kết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại v&ograve;ng chung kết, c&aacute;c đội thi lần lượt trải qua 4 phần thi &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh theo ch&acirc;n B&aacute;c&rdquo;, &ldquo;Nhớ m&atilde;i t&ecirc;n Người&rdquo;, &ldquo;Con đường ch&acirc;n l&yacute;&rdquo; v&agrave; &ldquo;Niềm tin tất thắng&rdquo;. Điểm nổi bật của hội thi ch&iacute;nh l&agrave; phần thi &ldquo;Nhớ m&atilde;i t&ecirc;n người&rdquo; với những m&agrave;n tr&igrave;nh diễn nghệ thuật tự chọn đặc sắc xoay quanh nội dung tấm gương đạo đức v&agrave; cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32309/IMG_3164.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32309/IMG_3183.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết quả chung cuộc, với sự chuẩn bị kỹ c&agrave;ng v&agrave; kiến thức vững chắc, đội Tuyệt đối b&iacute; mật đ&atilde; xuất sắc về nhất với điểm số 220. Tiếp sau đ&oacute;, đội End Game đ&atilde; đạt được giải nh&igrave; v&agrave; đội Kinh tế 2 đ&atilde; về đ&iacute;ch ở vị tr&iacute; thứ ba.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham gia cổ vũ cho đ&ecirc;m chung kết, bạn Huỳnh Thị Kim Ng&acirc;n (Sinh vi&ecirc;n Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Ch&iacute; Minh) chia sẻ: &ldquo;Qua hội thi lần n&agrave;y m&igrave;nh biết th&ecirc;m được nhiều sự kiện mới về Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời m&igrave;nh cũng thấy được tinh thần học hỏi, trau dồi kiến thức của c&aacute;c bạn dự thi.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi &ldquo;Người l&agrave; niềm tin tất thắng&rdquo; l&agrave; s&acirc;n chơi tr&iacute; tuệ, l&agrave;nh mạnh, tạo cơ hội cho sinh vi&ecirc;n n&acirc;ng cao kiến thức về lịch sử Đảng. Th&ocirc;ng qua đ&oacute;, hội thi c&ograve;n g&oacute;p phần tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh trong sinh vi&ecirc;n, tạo phong tr&agrave;o học tập, nghi&ecirc;n cứu cuộc đời, sự nghiệp, tấm gương, phong c&aacute;ch của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>K</strong><strong>H&Aacute;NH HUYỀN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 16/6, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ Ra quân Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019 tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Quận 1.

Agile Việt Nam
;