Vòng bán kết Bảng B - "Tầm nhìn xuyên thế kỷ" năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chiều 19.5,&nbsp;v&ograve;ng b&aacute;n kết bảng B cuộc thi &ldquo;Tầm nh&igrave;n xuy&ecirc;n thế kỷ &ldquo; lần 10 - năm 2019 đ&atilde; diễn ra tại Trường Cao đẳng L&yacute; Tự Trọng TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;với sự tham gia của 09 đội thi đến từ c&aacute;c trường Cao đẳng, Trung cấp tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&ograve;ng b&aacute;n kết bảng B chứng kết sự tranh t&agrave;i g&acirc;y cấn của 9 đội thi đến từ c&aacute;c trường:&nbsp;Cao đẳng L&yacute; Tự Trọng TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;(đội 1), Cao đẳng C&ocirc;ng nghệ Thủ Đức (đội 1), Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh (đội 1); Cao đẳng Kinh tế C&ocirc;ng nghệ TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;(đội 1), Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật quận 12 (đội 1), Cao đẳng C&ocirc;ng nghệ Thủ Đức (đội 2); Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh (đội 2), Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;(đội 1) v&agrave; Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32312/n.jpg" style="height:391px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải qua ba v&ograve;ng tranh t&agrave;i s&ocirc;i nổi:&nbsp;Điểm son lịch sử, Con đường ch&acirc;n l&yacute; v&agrave; Niềm tin tất thắng, hai đội thi trường đến từ trường Cao đẳng C&ocirc;ng nghệ Thủ Đức v&agrave; trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; xuất sắc gi&agrave;nh tấm&nbsp;v&eacute; v&agrave;o v&ograve;ng chung kết. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi Olympic c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;Tầm nh&igrave;n xuy&ecirc;n thế kỷ&quot;</span></span><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span></span></strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;phối hợp với Ban Gi&aacute;m đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Đảng ủy c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuy&ecirc;n nghiệp TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức nhằm&nbsp;g&oacute;p phần tăng cường gi&aacute;o dục Chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, n&acirc;ng cao nhận thức ch&iacute;nh trị, bồi dưỡng l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho học sinh, sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường Đại học - Cao đẳng - Trung cấp tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, hội thi c&ograve;n l&agrave; s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch gi&uacute;p cho sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố B&aacute;c ph&aacute;t huy khả năng nhạy b&eacute;n c&ugrave;ng tinh thần đồng đội một c&aacute;ch mạnh mẽ.</span></span></p> <div>&nbsp;</div> <p style="text-align:right"><strong>KIM PHỤNG</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 16/6, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ Ra quân Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019 tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Quận 1.

Agile Việt Nam
;