Khai mạc Liên hoan “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” Cụm miền Đông Nam Bộ - lần thứ XIV năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiều 05.6, Li&ecirc;n hoan &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; Cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ đ&atilde; được khai mạc tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh, chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh, với sự tham gia của 215 đại biểu đến từ 07 tỉnh, th&agrave;nh Đo&agrave;n miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ: B&agrave; Rịa &ndash; Vũng T&agrave;u, B&igrave;nh Dương, B&igrave;nh Phước, B&igrave;nh Thuận, Đồng Nai, T&acirc;y Ninh, TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; 02 đơn vị Ban Thanh ni&ecirc;n Qu&acirc;n Khu 7, Qu&acirc;n Đo&agrave;n 4.&nbsp;</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32377/T%E1%BB%95%204.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi lễ khai mạc, 215 đại biểu vinh dự được trao giấy chứng nhận &quot;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&quot; </span></em><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">cụm Miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ&nbsp;</span></em><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">lần thứ XIV</span></em></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với chủ đề &ldquo;Nhớ lời Di ch&uacute;c, theo ch&acirc;n B&aacute;c&rdquo;, Li&ecirc;n hoan </span></span>&ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; Cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ - lần thứ XIV&nbsp;<span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">diễn ra tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh trong 03 ng&agrave;y 05, 06, 07.6 với nhiều hoạt động thiết thực, &yacute; nghĩa như d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng S&aacute;c, tọa đ&agrave;m &ldquo;Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh -&nbsp;h&agrave;nh động của Tuổi trẻ miền Đ&ocirc;ng&rdquo; , s&acirc;n chơi giao lưu t&igrave;m hiểu &ldquo;Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;, kh&aacute;nh th&agrave;nh C&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n l&agrave;m theo lời B&aacute;c cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ, chương tr&igrave;nh &ldquo;Tuổi trẻ miền Đ&ocirc;ng l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; với c&aacute;c hoạt động an sinh x&atilde; hội tại huyện Cần Giờ, triển l&atilde;m &ldquo;Tuổi trẻ miền Đ&ocirc;ng nhớ lời Di ch&uacute;c, theo ch&acirc;n B&aacute;c&rdquo; v&agrave; chương tr&igrave;nh Tuy&ecirc;n dương &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; Cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ - l&acirc;̀n thứ XIV, năm 2019.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32377/20190605170150_IMG_5684%20(1).jpg" style="height:346px; width:600px" /><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32377/IMG_0612.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại lễ khai mạc, đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Cụm trưởng Cụm Miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ&nbsp;cho biết, đến với Li&ecirc;n hoan năm nay, c&aacute;c đại biểu sẽ c&oacute; nhiều trải nghiệm tại huyện Cần Giờ, l&aacute; phổi xanh của th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c. Hy vọng đ&oacute; sẽ l&agrave; những kỷ niệm đẹp trong h&agrave;nh tr&igrave;nh của c&aacute;c đại biểu &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; năm nay. Đ&acirc;y&nbsp;cũng l&agrave; dấu ấn của c&aacute;c bạn trong năm thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện, kỷ niệm 20 năm c&aacute;c chiến dịch thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện h&egrave; của thanh ni&ecirc;n cả nước.</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32377/IMG_0804.JPG" style="height:423px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32377/n.JPG" style="height:486px; width:600px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32377/20190605170856_IMG_5695.jpg" style="height:497px; width:600px" /></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32377/20190605171132_IMG_5706.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vinh dự được thay mặt cho 215 đại biểu &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; cụm Miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ ph&aacute;t biểu b&aacute;o c&ocirc;ng với B&aacute;c tại buổi lễ khai mạc, đồng ch&iacute; Huỳnh Tuấn Khương - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh chia sẻ: &ldquo;Thật tự h&agrave;o v&agrave; x&uacute;c động biết mấy khi h&ocirc;m nay, ch&uacute;ng ch&aacute;u được tuy&ecirc;n dương danh hiệu <em>&ldquo;</em>Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c cụm Miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ&rdquo; ngay tại Th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n Người. Trong giờ ph&uacute;t trang trọng đầy &yacute; nghĩa n&agrave;y, với tất cả l&ograve;ng k&iacute;nh y&ecirc;u v&agrave; biết ơn v&ocirc; hạn với B&aacute;c, tuổi trẻ Miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ ch&uacute;ng ch&aacute;u nguyện kh&ocirc;ng ngừng học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch của B&aacute;c bằng những việc l&agrave;m thật cụ thể, thiết thực.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&acirc;́m gương đạo đức cao cả, cu&ocirc;̣c đời bình dị trong sáng, tư tưởng vĩ đại c&ugrave;ng những lời dạy s&acirc;u sắc và tình thương y&ecirc;u của Bác sẽ mãi là ngọn lửa thi&ecirc;ng soi đường cho tu&ocirc;̉i trẻ Miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ ch&uacute;ng ch&aacute;u th&ecirc;m vững bước tr&ecirc;n chặng đường gian nan v&agrave; thử th&aacute;ch ph&iacute;a trước&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>NH&Oacute;M NG&Ograve;I B&Uacute;T TRẺ</strong></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;