Khai mạc Liên hoan “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” Cụm miền Đông Nam Bộ - lần thứ XIV năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiều 05.6, Li&ecirc;n hoan &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; Cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ đ&atilde; được khai mạc tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh, chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh, với sự tham gia của 215 đại biểu đến từ 07 tỉnh, th&agrave;nh Đo&agrave;n miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ: B&agrave; Rịa &ndash; Vũng T&agrave;u, B&igrave;nh Dương, B&igrave;nh Phước, B&igrave;nh Thuận, Đồng Nai, T&acirc;y Ninh, TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; 02 đơn vị Ban Thanh ni&ecirc;n Qu&acirc;n Khu 7, Qu&acirc;n Đo&agrave;n 4.&nbsp;</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32377/T%E1%BB%95%204.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi lễ khai mạc, 215 đại biểu vinh dự được trao giấy chứng nhận &quot;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&quot; </span></em><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">cụm Miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ&nbsp;</span></em><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">lần thứ XIV</span></em></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với chủ đề &ldquo;Nhớ lời Di ch&uacute;c, theo ch&acirc;n B&aacute;c&rdquo;, Li&ecirc;n hoan </span></span>&ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; Cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ - lần thứ XIV&nbsp;<span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">diễn ra tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh trong 03 ng&agrave;y 05, 06, 07.6 với nhiều hoạt động thiết thực, &yacute; nghĩa như d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng S&aacute;c, tọa đ&agrave;m &ldquo;Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh -&nbsp;h&agrave;nh động của Tuổi trẻ miền Đ&ocirc;ng&rdquo; , s&acirc;n chơi giao lưu t&igrave;m hiểu &ldquo;Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;, kh&aacute;nh th&agrave;nh C&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n l&agrave;m theo lời B&aacute;c cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ, chương tr&igrave;nh &ldquo;Tuổi trẻ miền Đ&ocirc;ng l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; với c&aacute;c hoạt động an sinh x&atilde; hội tại huyện Cần Giờ, triển l&atilde;m &ldquo;Tuổi trẻ miền Đ&ocirc;ng nhớ lời Di ch&uacute;c, theo ch&acirc;n B&aacute;c&rdquo; v&agrave; chương tr&igrave;nh Tuy&ecirc;n dương &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; Cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ - l&acirc;̀n thứ XIV, năm 2019.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32377/20190605170150_IMG_5684%20(1).jpg" style="height:346px; width:600px" /><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32377/IMG_0612.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại lễ khai mạc, đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Cụm trưởng Cụm Miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ&nbsp;cho biết, đến với Li&ecirc;n hoan năm nay, c&aacute;c đại biểu sẽ c&oacute; nhiều trải nghiệm tại huyện Cần Giờ, l&aacute; phổi xanh của th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c. Hy vọng đ&oacute; sẽ l&agrave; những kỷ niệm đẹp trong h&agrave;nh tr&igrave;nh của c&aacute;c đại biểu &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; năm nay. Đ&acirc;y&nbsp;cũng l&agrave; dấu ấn của c&aacute;c bạn trong năm thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện, kỷ niệm 20 năm c&aacute;c chiến dịch thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện h&egrave; của thanh ni&ecirc;n cả nước.</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32377/IMG_0804.JPG" style="height:423px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32377/n.JPG" style="height:486px; width:600px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32377/20190605170856_IMG_5695.jpg" style="height:497px; width:600px" /></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32377/20190605171132_IMG_5706.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vinh dự được thay mặt cho 215 đại biểu &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; cụm Miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ ph&aacute;t biểu b&aacute;o c&ocirc;ng với B&aacute;c tại buổi lễ khai mạc, đồng ch&iacute; Huỳnh Tuấn Khương - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh chia sẻ: &ldquo;Thật tự h&agrave;o v&agrave; x&uacute;c động biết mấy khi h&ocirc;m nay, ch&uacute;ng ch&aacute;u được tuy&ecirc;n dương danh hiệu <em>&ldquo;</em>Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c cụm Miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ&rdquo; ngay tại Th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n Người. Trong giờ ph&uacute;t trang trọng đầy &yacute; nghĩa n&agrave;y, với tất cả l&ograve;ng k&iacute;nh y&ecirc;u v&agrave; biết ơn v&ocirc; hạn với B&aacute;c, tuổi trẻ Miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ ch&uacute;ng ch&aacute;u nguyện kh&ocirc;ng ngừng học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch của B&aacute;c bằng những việc l&agrave;m thật cụ thể, thiết thực.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&acirc;́m gương đạo đức cao cả, cu&ocirc;̣c đời bình dị trong sáng, tư tưởng vĩ đại c&ugrave;ng những lời dạy s&acirc;u sắc và tình thương y&ecirc;u của Bác sẽ mãi là ngọn lửa thi&ecirc;ng soi đường cho tu&ocirc;̉i trẻ Miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ ch&uacute;ng ch&aacute;u th&ecirc;m vững bước tr&ecirc;n chặng đường gian nan v&agrave; thử th&aacute;ch ph&iacute;a trước&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>NH&Oacute;M NG&Ograve;I B&Uacute;T TRẺ</strong></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;