Tuổi trẻ miền Đông nối vòng tay lớn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>C&aacute;c đại biểu tham gia Li&ecirc;n hoan &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; Cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ lần thứ XIV, năm 2019 đ&atilde; c&oacute; một ng&agrave;y trải nghiệm&nbsp;&yacute; nghĩa tại huyện Cần Giờ, TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32378/20190606081919_IMG_5809.JPG" style="height:341px; width:500px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 06.6, c&aacute;c đại biểu &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; cụm Miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ đ&atilde; di chuyển đến Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng S&aacute;c, huyện Cần Giờ v&agrave; thực hiện nghi lễ d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa tri &acirc;n c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ tại đ&acirc;y.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32378/20190606082901_IMG_5833.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau đ&oacute;, c&aacute;c đại biểu di chuyển đến Hội trường Khối Vận huyện Cần Giờ, TP. Hồ Ch&iacute; Minh để tham gia chương tr&igrave;nh tọa đ&agrave;m &ldquo;Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh - h&agrave;nh động của Tuổi trẻ miền Đ&ocirc;ng&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32378/275c5741e8e60db854f7.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32378/144726998b3e6e60372f.jpg" style="height:324px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Song song đ&oacute; l&agrave; s&acirc;n chơi giao lưu, t&igrave;m hiểu &ldquo;Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; tại Trung t&acirc;m Sinh hoạt D&atilde; ngoại Thanh thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh. C&aacute;c đại biểu đ&atilde; tham gia c&aacute;c tr&ograve; chơi vận động t&aacute;i hiện cuộc đời v&agrave; sự nghiệp c&aacute;ch mạng của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32378/457337f7f550100e4941.jpg" style="height:343px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32378/29c523d64476a128f867.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i c&aacute;c hoạt động như phụ bếp tr&ecirc;n t&agrave;u nước ngo&agrave;i, c&agrave;o tuyết, l&agrave;m vườn..., c&aacute;c&nbsp;đại biểu c&ograve;n tham gia thi rung chu&ocirc;ng v&agrave;ng t&igrave;m hiểu kiến thức về Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiều c&ugrave;ng ng&agrave;y, c&aacute;c đại biểu &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; cụm Miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ tham gia chương tr&igrave;nh &ldquo;Tuổi trẻ miền Đ&ocirc;ng l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; với c&aacute;c hoạt động an sinh x&atilde; hội &yacute; nghĩa như: sơn vẽ tường Nh&agrave; Văn h&oacute;a x&atilde; Tam Th&ocirc;n Hiệp; trồng hoa khu vực s&acirc;n chơi; trao tặng 10 suất học bổng cho c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn của x&atilde; Tam Th&ocirc;n Hiệp; tặng cờ Tổ quốc cho ngư d&acirc;n v&agrave; trao tặng qu&agrave; cho 05 hộ gia đ&igrave;nh ngư d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn; giao lưu chiến sĩ Bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng Long H&ograve;a; tham quan v&agrave; giao lưu với c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; Cựu chiến binh v&agrave; đặc c&ocirc;ng năm xưa ở Chiến khu Rừng S&aacute;c; tổ chức trồng c&acirc;y ở Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, kh&aacute;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n l&agrave;m theo lời B&aacute;c cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ&hellip;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32378/b0c6274e53efb6b1effe.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32378/487d16f762568708de47.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32378/0c4d673a139bf6c5af8a.jpg" style="height:424px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32378/baab870697a772f92bb6.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32378/139ef535629487cade85.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32378/aa8a0644d5e230bc69f3.jpg" style="height:281px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32378/bf0638c0eb660e385777.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32378/eeea71f81658f306aa49.jpg" style="height:352px; width:500px" /></p> <p style="text-align:right"><strong>NH&Oacute;M NG&Ograve;I B&Uacute;T TRẺ</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;