Tuổi trẻ miền Đông nối vòng tay lớn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>C&aacute;c đại biểu tham gia Li&ecirc;n hoan &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; Cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ lần thứ XIV, năm 2019 đ&atilde; c&oacute; một ng&agrave;y trải nghiệm&nbsp;&yacute; nghĩa tại huyện Cần Giờ, TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32378/20190606081919_IMG_5809.JPG" style="height:341px; width:500px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 06.6, c&aacute;c đại biểu &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; cụm Miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ đ&atilde; di chuyển đến Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng S&aacute;c, huyện Cần Giờ v&agrave; thực hiện nghi lễ d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa tri &acirc;n c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ tại đ&acirc;y.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32378/20190606082901_IMG_5833.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau đ&oacute;, c&aacute;c đại biểu di chuyển đến Hội trường Khối Vận huyện Cần Giờ, TP. Hồ Ch&iacute; Minh để tham gia chương tr&igrave;nh tọa đ&agrave;m &ldquo;Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh - h&agrave;nh động của Tuổi trẻ miền Đ&ocirc;ng&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32378/275c5741e8e60db854f7.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32378/144726998b3e6e60372f.jpg" style="height:324px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Song song đ&oacute; l&agrave; s&acirc;n chơi giao lưu, t&igrave;m hiểu &ldquo;Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; tại Trung t&acirc;m Sinh hoạt D&atilde; ngoại Thanh thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh. C&aacute;c đại biểu đ&atilde; tham gia c&aacute;c tr&ograve; chơi vận động t&aacute;i hiện cuộc đời v&agrave; sự nghiệp c&aacute;ch mạng của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32378/457337f7f550100e4941.jpg" style="height:343px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32378/29c523d64476a128f867.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i c&aacute;c hoạt động như phụ bếp tr&ecirc;n t&agrave;u nước ngo&agrave;i, c&agrave;o tuyết, l&agrave;m vườn..., c&aacute;c&nbsp;đại biểu c&ograve;n tham gia thi rung chu&ocirc;ng v&agrave;ng t&igrave;m hiểu kiến thức về Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiều c&ugrave;ng ng&agrave;y, c&aacute;c đại biểu &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; cụm Miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ tham gia chương tr&igrave;nh &ldquo;Tuổi trẻ miền Đ&ocirc;ng l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; với c&aacute;c hoạt động an sinh x&atilde; hội &yacute; nghĩa như: sơn vẽ tường Nh&agrave; Văn h&oacute;a x&atilde; Tam Th&ocirc;n Hiệp; trồng hoa khu vực s&acirc;n chơi; trao tặng 10 suất học bổng cho c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn của x&atilde; Tam Th&ocirc;n Hiệp; tặng cờ Tổ quốc cho ngư d&acirc;n v&agrave; trao tặng qu&agrave; cho 05 hộ gia đ&igrave;nh ngư d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn; giao lưu chiến sĩ Bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng Long H&ograve;a; tham quan v&agrave; giao lưu với c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; Cựu chiến binh v&agrave; đặc c&ocirc;ng năm xưa ở Chiến khu Rừng S&aacute;c; tổ chức trồng c&acirc;y ở Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, kh&aacute;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n l&agrave;m theo lời B&aacute;c cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ&hellip;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32378/b0c6274e53efb6b1effe.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32378/487d16f762568708de47.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32378/0c4d673a139bf6c5af8a.jpg" style="height:424px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32378/baab870697a772f92bb6.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32378/139ef535629487cade85.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32378/aa8a0644d5e230bc69f3.jpg" style="height:281px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32378/bf0638c0eb660e385777.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32378/eeea71f81658f306aa49.jpg" style="height:352px; width:500px" /></p> <p style="text-align:right"><strong>NH&Oacute;M NG&Ograve;I B&Uacute;T TRẺ</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;