Trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu hai phó chủ tịch UBND TP.HCM

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">&nbsp;Chiều 6-6, UBND TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định ph&ecirc; chuẩn của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ về kết quả bầu bổ sung chức vụ ph&oacute; chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021 đối với &ocirc;ng V&otilde; Văn Hoan v&agrave; &ocirc;ng Ng&ocirc; Minh Ch&acirc;u.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32379/trao%20qd.png" style="height:380px; width:586px" /><br /> <br /> <em>B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nh&acirc;n trao quyết định cho &ocirc;ng V&otilde; Văn Hoan (thứ hai từ tr&aacute;i sang) v&agrave; &ocirc;ng Ng&ocirc; Minh Ch&acirc;u (thứ hai từ phải sang) - Ảnh: TỰ TRUNG</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham dự c&oacute; Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nh&acirc;n; Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Th&agrave;nh Phong; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ, l&atilde;nh đạo c&aacute;c sở ng&agrave;nh TP.<br /> B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nh&acirc;n được Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ ủy quyền trao quyết định.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nh&acirc;n ch&uacute;c mừng hai t&acirc;n ph&oacute; chủ tịch. &Ocirc;ng Nh&acirc;n nhắn nhủ khi thay đổi vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c, hai ph&oacute; chủ tịch mới phải x&aacute;c định l&agrave; rất vất vả trong thời gian đầu để tiếp cận c&ocirc;ng việc.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;Phải l&agrave;m sao tiếp cận thật nhanh để h&ograve;a v&agrave;o guồng m&aacute;y chung đang vận h&agrave;nh. C&aacute;c đồng ch&iacute; nhận nhiệm vụ nửa cuối nhiệm kỳ c&agrave;ng phải tăng tốc&quot; - B&iacute; thư Nguyễn Thiện Nh&acirc;n nhấn mạnh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trao quyết định ph&ecirc; chuẩn kết quả bầu hai ph&oacute; chủ tịch UBND TP.HCM - Ảnh 2.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/6/6/logo-nguyen-thien-nhan-15598194704831531658535.jpg" style="font-size:14px; height:391px; text-align:justify; width:586px" /><br /> <span style="font-size:14px"><em>B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nh&acirc;n ph&aacute;t biểu giao nhiệm vụ cho hai t&acirc;n ph&oacute; chủ tịch UBND TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chủ tịch UBND TP Nguyễn Th&agrave;nh Phong chia sẻ rằng UBND TP rất vui khi c&oacute; th&ecirc;m 2 ph&oacute; chủ tịch trong điều kiện thiếu nh&acirc;n sự l&atilde;nh đạo. Theo &ocirc;ng Phong, nhiệm vụ kinh tế x&atilde; hội 5 năm 2016-2020 của TP.HCM vẫn c&ograve;n những c&ocirc;ng việc đ&ograve;i hỏi phải nỗ lực nhiều mới đạt được mục ti&ecirc;u đề ra.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhắn nhủ với hai t&acirc;n ph&oacute; chủ tịch, &ocirc;ng Phong n&oacute;i: &ldquo;Mong c&aacute;c đồng ch&iacute; nỗ lực, chia sẻ c&ocirc;ng việc với thường trực ủy ban. Mục ti&ecirc;u đặt ra l&agrave; thực hiện hiệu quả nhất nghị quyết 54 của Quốc hội cũng như chủ đề năm 2019 l&agrave; năm đột ph&aacute; về cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&Ocirc;ng Phong cho biết nhiệm vụ cụ thể của &ocirc;ng V&otilde; Văn Hoan v&agrave; &ocirc;ng Ng&ocirc; Minh Ch&acirc;u sẽ được ph&acirc;n c&ocirc;ng v&agrave;o đầu tuần sau.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/5/11/vo-van-hoan-1557542696020939520807.jpg" style="height:643px; width:586px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">T&acirc;n Ph&oacute; Chủ tịch V&otilde; Văn Hoan&nbsp;nguy&ecirc;n l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu nhận nhiệm vụ, Ph&oacute; Chủ tịch UBND TP V&otilde; Văn Hoan b&agrave;y tỏ sự cảm động, biết ơn khi được đảng bộ, ch&iacute;nh quyền v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n TP tin tưởng, giao nhiệm vụ. &Ocirc;ng Hoan hứa nỗ lực hết m&igrave;nh, tiếp tục học tập, nghi&ecirc;n cứu, tham mưu cho l&atilde;nh đạo TP giải quyết tốt nhất những vấn đề trọng t&acirc;m m&agrave; TP đặt ra.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&oacute; Chủ tịch UBND TP Ng&ocirc; Minh Ch&acirc;u chia sẻ &ocirc;ng c&oacute; 38 năm c&ocirc;ng t&aacute;c trong ng&agrave;nh c&ocirc;ng an, nhiệm vụ mới được giao hết sức mới mẻ, trọng tr&aacute;ch nặng nề. &ldquo;T&ocirc;i x&aacute;c định phải vượt kh&oacute; để ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhất nhiệm vụ được giao&rdquo; - &ocirc;ng Ch&acirc;u ph&aacute;t biểu.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/5/11/ngo-minh-chau-15575427147452137528985.jpg" style="height:695px; width:586px" /></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">Nguồn: B&Aacute;O TUỔI TRẺ</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;