Nối tiếp truyền thống miền Đông “gian lao mà anh dũng”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong>Tiếp nối th&agrave;nh c&ocirc;ng của 13 m&ugrave;a Li&ecirc;n hoan trước, năm 2019, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đăng cai tổ chức Li&ecirc;n hoan &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; Cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ - lần thứ XIV với chủ đề &ldquo;Nhớ lời Di ch&uacute;c, theo ch&acirc;n B&aacute;c&rdquo;. </strong></p> <p style="text-align: justify;">Lễ tuy&ecirc;n dương 215 gương &ldquo;Thanh ni&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; cụm Miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ đ&atilde; diễn ra tại Hội trường Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave;o s&aacute;ng 07.6, trong đ&oacute;, 19 gương điển h&igrave;nh &ldquo;Thanh ni&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; đ&atilde; vinh dự được nhận bằng khen của Trung ương Đo&agrave;n.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32381/%E1%BA%A2nh%201.JPG" style="height:343px; width:500px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp - Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; đồng ch&iacute; B&ugrave;i Quang Huy - B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n trao Bằng khen tuy&ecirc;n dương cho điển h&igrave;nh &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; cụm Miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ năm 2019.</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;">Ph&aacute;t biểu tại Lễ tuy&ecirc;n dương, đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh gửi lời ch&uacute;c mừng đến c&aacute;c &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; cụm Miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ v&agrave; b&agrave;y tỏ mong muốn mỗi thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến sẽ tiếp tục đạt được những th&agrave;nh c&ocirc;ng trong c&ocirc;ng t&aacute;c, học tập v&agrave; cuộc sống, lu&ocirc;n giữ vững danh hiệu &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;, đồng thời l&agrave; những nh&acirc;n tố t&iacute;ch cực lan tỏa những gi&aacute; trị tốt đẹp đến đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tại địa phương, đơn vị c&ocirc;ng t&aacute;c.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32381/%E1%BA%A2nh%202.JPG" style="height:307px; width:500px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>215 &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ năm 2019.</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;">Ch&uacute;c mừng c&aacute;c đại biểu được tuy&ecirc;n dương, đồng ch&iacute; B&ugrave;i Quang Huy - B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam mong rằng từ những gương điển h&igrave;nh được tuy&ecirc;n dương tại Li&ecirc;n hoan sẽ lan toả đến đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ. H&atilde;y biến t&igrave;nh cảm của tuổi trẻ miền Đ&ocirc;ng với B&aacute;c Hồ th&agrave;nh những h&agrave;nh động, việc l&agrave;m cụ thể, th&agrave;nh sức mạnh của tuổi trẻ trong học tập, lao động, sản xuất kinh doanh, trong bảo vệ Tổ quốc. Cũng như tiếp tục xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện tham gia thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ kinh tế - x&atilde; hội của địa phương, đơn vị, chung sức với Đo&agrave;n triển khai v&agrave; thực hiện hiệu quả c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng của tuổi trẻ v&agrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh đồng h&agrave;nh với thanh thiếu nhi.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Danh hiệu n&agrave;y l&agrave; sự ghi nhận cho một qu&aacute; tr&igrave;nh li&ecirc;n tục. V&igrave; vậy, ngay cả khi đ&atilde; nhận danh hiệu n&agrave;y, để xứng đ&aacute;ng l&agrave; &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;, sự nỗ lực, r&egrave;n luyện vẫn phải được tiếp tục, bền bỉ v&agrave; quyết t&acirc;m. Nếu kh&ocirc;ng l&agrave;m được điều đ&oacute;, c&aacute;c bạn sẽ kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; &quot;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;...&rdquo; - B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n B&ugrave;i Quang Huy nhấn mạnh.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32381/%E1%BA%A2nh%203.JPG" style="height:363px; width:500px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Cụm trưởng Cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ trao cờ lu&acirc;n lưu cho Tỉnh đo&agrave;n B&igrave;nh Dương - đơn vị sẽ đăng cai Li&ecirc;n hoan &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; lần thứ 15 v&agrave;o năm 2021.</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;">Tại Lễ tuy&ecirc;n dương, đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Cụm trưởng Cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ đ&atilde; trao cờ lu&acirc;n lưu cho Tỉnh đo&agrave;n B&igrave;nh Dương - đơn vị sẽ đăng cai Li&ecirc;n hoan &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; lần thứ 15 v&agrave;o năm 2021.</p> <p style="text-align: right;"><strong>XU&Acirc;N VĨNH &ndash; KIM S&Aacute;NG</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;