Nối tiếp truyền thống miền Đông “gian lao mà anh dũng”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong>Tiếp nối th&agrave;nh c&ocirc;ng của 13 m&ugrave;a Li&ecirc;n hoan trước, năm 2019, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đăng cai tổ chức Li&ecirc;n hoan &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; Cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ - lần thứ XIV với chủ đề &ldquo;Nhớ lời Di ch&uacute;c, theo ch&acirc;n B&aacute;c&rdquo;. </strong></p> <p style="text-align: justify;">Lễ tuy&ecirc;n dương 215 gương &ldquo;Thanh ni&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; cụm Miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ đ&atilde; diễn ra tại Hội trường Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave;o s&aacute;ng 07.6, trong đ&oacute;, 19 gương điển h&igrave;nh &ldquo;Thanh ni&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; đ&atilde; vinh dự được nhận bằng khen của Trung ương Đo&agrave;n.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32381/%E1%BA%A2nh%201.JPG" style="height:343px; width:500px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp - Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; đồng ch&iacute; B&ugrave;i Quang Huy - B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n trao Bằng khen tuy&ecirc;n dương cho điển h&igrave;nh &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; cụm Miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ năm 2019.</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;">Ph&aacute;t biểu tại Lễ tuy&ecirc;n dương, đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh gửi lời ch&uacute;c mừng đến c&aacute;c &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; cụm Miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ v&agrave; b&agrave;y tỏ mong muốn mỗi thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến sẽ tiếp tục đạt được những th&agrave;nh c&ocirc;ng trong c&ocirc;ng t&aacute;c, học tập v&agrave; cuộc sống, lu&ocirc;n giữ vững danh hiệu &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;, đồng thời l&agrave; những nh&acirc;n tố t&iacute;ch cực lan tỏa những gi&aacute; trị tốt đẹp đến đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tại địa phương, đơn vị c&ocirc;ng t&aacute;c.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32381/%E1%BA%A2nh%202.JPG" style="height:307px; width:500px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>215 &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ năm 2019.</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;">Ch&uacute;c mừng c&aacute;c đại biểu được tuy&ecirc;n dương, đồng ch&iacute; B&ugrave;i Quang Huy - B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam mong rằng từ những gương điển h&igrave;nh được tuy&ecirc;n dương tại Li&ecirc;n hoan sẽ lan toả đến đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ. H&atilde;y biến t&igrave;nh cảm của tuổi trẻ miền Đ&ocirc;ng với B&aacute;c Hồ th&agrave;nh những h&agrave;nh động, việc l&agrave;m cụ thể, th&agrave;nh sức mạnh của tuổi trẻ trong học tập, lao động, sản xuất kinh doanh, trong bảo vệ Tổ quốc. Cũng như tiếp tục xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện tham gia thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ kinh tế - x&atilde; hội của địa phương, đơn vị, chung sức với Đo&agrave;n triển khai v&agrave; thực hiện hiệu quả c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng của tuổi trẻ v&agrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh đồng h&agrave;nh với thanh thiếu nhi.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Danh hiệu n&agrave;y l&agrave; sự ghi nhận cho một qu&aacute; tr&igrave;nh li&ecirc;n tục. V&igrave; vậy, ngay cả khi đ&atilde; nhận danh hiệu n&agrave;y, để xứng đ&aacute;ng l&agrave; &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;, sự nỗ lực, r&egrave;n luyện vẫn phải được tiếp tục, bền bỉ v&agrave; quyết t&acirc;m. Nếu kh&ocirc;ng l&agrave;m được điều đ&oacute;, c&aacute;c bạn sẽ kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; &quot;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;...&rdquo; - B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n B&ugrave;i Quang Huy nhấn mạnh.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32381/%E1%BA%A2nh%203.JPG" style="height:363px; width:500px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Cụm trưởng Cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ trao cờ lu&acirc;n lưu cho Tỉnh đo&agrave;n B&igrave;nh Dương - đơn vị sẽ đăng cai Li&ecirc;n hoan &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; lần thứ 15 v&agrave;o năm 2021.</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;">Tại Lễ tuy&ecirc;n dương, đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Cụm trưởng Cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ đ&atilde; trao cờ lu&acirc;n lưu cho Tỉnh đo&agrave;n B&igrave;nh Dương - đơn vị sẽ đăng cai Li&ecirc;n hoan &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; lần thứ 15 v&agrave;o năm 2021.</p> <p style="text-align: right;"><strong>XU&Acirc;N VĨNH &ndash; KIM S&Aacute;NG</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;