Chung kết trao giải Hội thi "Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần 10 – Năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua, v&ograve;ng chung kết v&agrave; trao giải Hội thi Olympic c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c-L&ecirc;nin v&agrave; Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;Tầm nh&igrave;n xuy&ecirc;n thế kỷ&rdquo; lần thứ 10 - năm 2019 đ&atilde; diễn ra tại Nh&agrave; Văn ho&aacute; Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh. </span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải qua 5 phần thi gồm Điểm son lịch sử, Con đường ch&acirc;n l&yacute;, Bản lĩnh tuổi trẻ, Di sản B&aacute;c Hồ v&agrave; Niềm tin tất thắng ở v&ograve;ng chung kết bảng A d&agrave;nh cho sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường đại học, cao đẳng, đo&agrave;n trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Ch&iacute; Minh (đội 2) đ&atilde; c&oacute; m&agrave;n lội ngược d&ograve;ng ngoạn mục với số điểm 237,5 để d&agrave;nh giải nhất chung cuộc. </span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32387/%E1%BA%A2nh%201%20to%C3%A0n.jpg" style="height:384px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n Trường Đại học&nbsp;Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; Đại học Quốc gia&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh (đội 2) đoạt giải nh&igrave; với 174 điểm, Đo&agrave;n Trường Đại học Lao động X&atilde; hội &ndash; Cơ sở 2 (đội 2) đoạt giải ba với số điểm 122,5. C&ograve;n ở bảng B d&agrave;nh cho học sinh c&aacute;c trường trung cấp, hệ trung cấp c&aacute;c trường cao đẳng, giải nhất thuộc về Đo&agrave;n Trường Cao đẳng c&ocirc;ng nghệ Thủ Đức (đội 2).</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32387/%E1%BA%A2nh%202..jpg" style="height:275px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại lễ trao giải, đồng&nbsp;ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh chia sẻ, hội thi đến nay đ&atilde; được 10 tuổi với sự tham gia nhiệt t&igrave;nh của c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố đ&atilde; khẳng định được sức sống mạnh mẽ của một c&aacute;ch l&agrave;m ki&ecirc;n tr&igrave; nhằm chuyển tải sinh động chủ nghĩa M&aacute;c &ndash; L&ecirc; nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh trong suốt gần 20 năm qua. Hội thi đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng đổi mới về c&aacute;ch thức tổ chức, đưa internet, ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin nhằm tăng hiệu quả tương t&aacute;c, tăng sự hấp dẫn qua c&aacute;c phần thi, tăng số lượng sinh vi&ecirc;n được tiếp cận v&agrave; tham gia thi. Nội dung thi cũng ng&agrave;y c&agrave;ng phong ph&uacute; với nhiều vấn đề thời sự, x&atilde; hội đ&ograve;i hỏi sự hiểu biết, kiến thức rộng của c&aacute;c bạn th&iacute; sinh. Hội thi thực sự kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; s&acirc;n chơi kiến thức m&agrave; đ&atilde; g&oacute;p phần h&igrave;nh th&agrave;nh tư duy khoa học, khả năng l&yacute; luận cho sinh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t động từ th&aacute;ng 4/2019, Hội thi Olympic c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin v&agrave; Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh lần 10 năm 2019 đ&atilde; thu h&uacute;t sự tham gia của hơn 40.000 c&aacute; nh&acirc;n, tr&ecirc;n 80 đội tuyển đến từ c&aacute;c trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuy&ecirc;n nghiệp tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NHẬT THỊNH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;