Chung kết trao giải Hội thi "Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần 10 – Năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua, v&ograve;ng chung kết v&agrave; trao giải Hội thi Olympic c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c-L&ecirc;nin v&agrave; Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;Tầm nh&igrave;n xuy&ecirc;n thế kỷ&rdquo; lần thứ 10 - năm 2019 đ&atilde; diễn ra tại Nh&agrave; Văn ho&aacute; Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh. </span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải qua 5 phần thi gồm Điểm son lịch sử, Con đường ch&acirc;n l&yacute;, Bản lĩnh tuổi trẻ, Di sản B&aacute;c Hồ v&agrave; Niềm tin tất thắng ở v&ograve;ng chung kết bảng A d&agrave;nh cho sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường đại học, cao đẳng, đo&agrave;n trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Ch&iacute; Minh (đội 2) đ&atilde; c&oacute; m&agrave;n lội ngược d&ograve;ng ngoạn mục với số điểm 237,5 để d&agrave;nh giải nhất chung cuộc. </span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32387/%E1%BA%A2nh%201%20to%C3%A0n.jpg" style="height:384px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n Trường Đại học&nbsp;Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; Đại học Quốc gia&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh (đội 2) đoạt giải nh&igrave; với 174 điểm, Đo&agrave;n Trường Đại học Lao động X&atilde; hội &ndash; Cơ sở 2 (đội 2) đoạt giải ba với số điểm 122,5. C&ograve;n ở bảng B d&agrave;nh cho học sinh c&aacute;c trường trung cấp, hệ trung cấp c&aacute;c trường cao đẳng, giải nhất thuộc về Đo&agrave;n Trường Cao đẳng c&ocirc;ng nghệ Thủ Đức (đội 2).</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32387/%E1%BA%A2nh%202..jpg" style="height:275px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại lễ trao giải, đồng&nbsp;ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh chia sẻ, hội thi đến nay đ&atilde; được 10 tuổi với sự tham gia nhiệt t&igrave;nh của c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố đ&atilde; khẳng định được sức sống mạnh mẽ của một c&aacute;ch l&agrave;m ki&ecirc;n tr&igrave; nhằm chuyển tải sinh động chủ nghĩa M&aacute;c &ndash; L&ecirc; nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh trong suốt gần 20 năm qua. Hội thi đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng đổi mới về c&aacute;ch thức tổ chức, đưa internet, ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin nhằm tăng hiệu quả tương t&aacute;c, tăng sự hấp dẫn qua c&aacute;c phần thi, tăng số lượng sinh vi&ecirc;n được tiếp cận v&agrave; tham gia thi. Nội dung thi cũng ng&agrave;y c&agrave;ng phong ph&uacute; với nhiều vấn đề thời sự, x&atilde; hội đ&ograve;i hỏi sự hiểu biết, kiến thức rộng của c&aacute;c bạn th&iacute; sinh. Hội thi thực sự kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; s&acirc;n chơi kiến thức m&agrave; đ&atilde; g&oacute;p phần h&igrave;nh th&agrave;nh tư duy khoa học, khả năng l&yacute; luận cho sinh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t động từ th&aacute;ng 4/2019, Hội thi Olympic c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin v&agrave; Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh lần 10 năm 2019 đ&atilde; thu h&uacute;t sự tham gia của hơn 40.000 c&aacute; nh&acirc;n, tr&ecirc;n 80 đội tuyển đến từ c&aacute;c trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuy&ecirc;n nghiệp tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NHẬT THỊNH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 16/6, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ Ra quân Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019 tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Quận 1.

Agile Việt Nam
;