Các hoạt động tình nguyện phải phù hợp với nhu cầu địa phương

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>Vừa qua, tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh diễn ra hội nghị Giao ban c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi 6 th&aacute;ng đầu năm 2019 cụm Đ&ocirc;ng Nam Bộ, dưới sự chủ tr&igrave; của B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam B&ugrave;i Quang Huy.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32407/anh%20Huy.jpg" style="height:440px; width:660px" /></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Theo anh Phạm Hồng Sơn, B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Cụm trưởng cụm thi đua Đ&ocirc;ng Nam bộ, với chủ đề &ldquo;Năm<a href="https://thanhnien.vn/gioi-tre/tinh-nguyen-chung-tay-lam-sach-bai-bien-1090631.html">&nbsp;thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện</a>&rdquo;, c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi 6 th&aacute;ng đầu năm 2019 c&aacute;c tỉnh thuộc cụm Đ&ocirc;ng Nam bộ đ&atilde; đạt được những kết quả nổi bật tr&ecirc;n nhiều hoạt động.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Cụ thể, c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện chung tay x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới được gắn liền với nhu cầu, nhiệm vụ của địa phương. C&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc thanh ni&ecirc;n được tập trung v&agrave;o c&aacute;c nội dung như: x&acirc;y dựng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh thắp s&aacute;ng đường qu&ecirc;, vệ sinh&nbsp;<a href="https://thanhnien.vn/gioi-tre/nguoi-tre-bao-ve-moi-truong-tu-nhung-viec-thiet-thuc-1090399.html">m&ocirc;i trường</a>, x&acirc;y dựng hệ thống nước sạch, cầu giao th&ocirc;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n, c&aacute;c điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi...</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Để hoạt động t&igrave;nh nguyện được lan tỏa trong cộng đồng, để người d&acirc;n ấn tượng v&agrave; nhớ đến tổ chức Đo&agrave;n, anh L&ecirc; Văn Minh, B&iacute; thư tỉnh đo&agrave;n B&agrave; Rịa-Vũng T&agrave;u cho biết: &ldquo;C&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện thiết kế, triển khai phải ph&ugrave; hợp với nhu cầu của địa phương. Đơn cử trong dịp th&aacute;ng 01 v&agrave; th&aacute;ng 02.2019, một số địa phương ở c&aacute;c huyện Ch&acirc;u Đức, T&acirc;n Th&agrave;nh, b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n kh&ocirc;ng t&igrave;m ra nh&acirc;n lực để thu hoạch ti&ecirc;u, c&oacute; nhiều hộ để ti&ecirc;u ch&iacute;n rụng đầy gốc. Trước t&igrave;nh h&igrave;nh đ&oacute;, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; vận động thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện gi&uacute;p n&ocirc;ng d&acirc;n h&aacute;i ti&ecirc;u miễn ph&iacute;, b&agrave; con rất phấn khởi&rdquo;.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32407/img_3555_gtby.jpg" style="height:440px; width:660px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ở g&oacute;c độ khỏi nghiệp,&nbsp; anh Trần Quốc Duy, B&iacute; thư Tỉnh đo&agrave;n B&igrave;nh Phước, chia sẻ: &ldquo;Nhận thấy điều kiện tự nhi&ecirc;n của tỉnh ph&ugrave; hợp với chăn nu&ocirc;i, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; th&agrave;nh lập Hợp t&aacute;c x&atilde; D&ecirc; Cười để hỗ trợ con giống, c&aacute;ch thức nu&ocirc;i v&agrave; chăm s&oacute;c d&ecirc; cho thanh ni&ecirc;n n&ocirc;ng th&ocirc;n. M&ocirc; h&igrave;nh hiện nay đ&atilde; triển khai tr&ecirc;n 5 huyện, thị nhằm hỗ trợ sản phẩm đầu ra, h&igrave;nh th&agrave;nh chuỗi li&ecirc;n kết, ph&aacute;t triển thương hiệu gi&uacute;p thanh ni&ecirc;n l&agrave;m kinh tế n&ocirc;ng th&ocirc;n trong lĩnh vực n&agrave;y y&ecirc;n t&acirc;m. Ngo&agrave;i ra, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n ra mắt C&acirc;u lạc bộ khởi nghiệp s&aacute;ng tạo tỉnh B&igrave;nh Phước, nh&acirc;n tố n&ograve;ng cốt l&agrave; c&aacute;c &ocirc;ng chủ doanh nghiệp th&agrave;nh đạt nhận &#39;đỡ đầu&#39;, l&agrave;m cố vấn cho bạn trẻ bước đầu&nbsp;<a href="https://thanhnien.vn/gioi-tre/nguoi-nhan-van-khoi-nghiep-the-nao-1090148.html">khởi nghiệp</a>&nbsp;hạn chế thất bại&rdquo;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Chia sẻ tại hội nghị, B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n B&ugrave;i Quang Huy, lưu &yacute;: &ldquo;Từ nay đến cuối năm, c&aacute;c đơn vị trong cụm cần tiếp tục tăng cường hơn nữa việc đổi mới phương thức nhằm triển khai hiệu quả c&aacute;c phong tr&agrave;o như: Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện, Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo, Tuổi trẻ x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc, cũng như 3 chương tr&igrave;nh đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n. Trong đ&oacute;, tập trung v&agrave;o c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện, hỗ trợ thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp, s&aacute;ng tạo...&rdquo;.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">L&Ecirc; THANH (B&aacute;o Thanh Ni&ecirc;n)</span></strong></p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;