Các hoạt động tình nguyện phải phù hợp với nhu cầu địa phương

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>Vừa qua, tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh diễn ra hội nghị Giao ban c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi 6 th&aacute;ng đầu năm 2019 cụm Đ&ocirc;ng Nam Bộ, dưới sự chủ tr&igrave; của B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam B&ugrave;i Quang Huy.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32407/anh%20Huy.jpg" style="height:440px; width:660px" /></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Theo anh Phạm Hồng Sơn, B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Cụm trưởng cụm thi đua Đ&ocirc;ng Nam bộ, với chủ đề &ldquo;Năm<a href="https://thanhnien.vn/gioi-tre/tinh-nguyen-chung-tay-lam-sach-bai-bien-1090631.html">&nbsp;thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện</a>&rdquo;, c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi 6 th&aacute;ng đầu năm 2019 c&aacute;c tỉnh thuộc cụm Đ&ocirc;ng Nam bộ đ&atilde; đạt được những kết quả nổi bật tr&ecirc;n nhiều hoạt động.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Cụ thể, c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện chung tay x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới được gắn liền với nhu cầu, nhiệm vụ của địa phương. C&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc thanh ni&ecirc;n được tập trung v&agrave;o c&aacute;c nội dung như: x&acirc;y dựng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh thắp s&aacute;ng đường qu&ecirc;, vệ sinh&nbsp;<a href="https://thanhnien.vn/gioi-tre/nguoi-tre-bao-ve-moi-truong-tu-nhung-viec-thiet-thuc-1090399.html">m&ocirc;i trường</a>, x&acirc;y dựng hệ thống nước sạch, cầu giao th&ocirc;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n, c&aacute;c điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi...</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Để hoạt động t&igrave;nh nguyện được lan tỏa trong cộng đồng, để người d&acirc;n ấn tượng v&agrave; nhớ đến tổ chức Đo&agrave;n, anh L&ecirc; Văn Minh, B&iacute; thư tỉnh đo&agrave;n B&agrave; Rịa-Vũng T&agrave;u cho biết: &ldquo;C&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện thiết kế, triển khai phải ph&ugrave; hợp với nhu cầu của địa phương. Đơn cử trong dịp th&aacute;ng 01 v&agrave; th&aacute;ng 02.2019, một số địa phương ở c&aacute;c huyện Ch&acirc;u Đức, T&acirc;n Th&agrave;nh, b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n kh&ocirc;ng t&igrave;m ra nh&acirc;n lực để thu hoạch ti&ecirc;u, c&oacute; nhiều hộ để ti&ecirc;u ch&iacute;n rụng đầy gốc. Trước t&igrave;nh h&igrave;nh đ&oacute;, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; vận động thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện gi&uacute;p n&ocirc;ng d&acirc;n h&aacute;i ti&ecirc;u miễn ph&iacute;, b&agrave; con rất phấn khởi&rdquo;.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32407/img_3555_gtby.jpg" style="height:440px; width:660px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ở g&oacute;c độ khỏi nghiệp,&nbsp; anh Trần Quốc Duy, B&iacute; thư Tỉnh đo&agrave;n B&igrave;nh Phước, chia sẻ: &ldquo;Nhận thấy điều kiện tự nhi&ecirc;n của tỉnh ph&ugrave; hợp với chăn nu&ocirc;i, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; th&agrave;nh lập Hợp t&aacute;c x&atilde; D&ecirc; Cười để hỗ trợ con giống, c&aacute;ch thức nu&ocirc;i v&agrave; chăm s&oacute;c d&ecirc; cho thanh ni&ecirc;n n&ocirc;ng th&ocirc;n. M&ocirc; h&igrave;nh hiện nay đ&atilde; triển khai tr&ecirc;n 5 huyện, thị nhằm hỗ trợ sản phẩm đầu ra, h&igrave;nh th&agrave;nh chuỗi li&ecirc;n kết, ph&aacute;t triển thương hiệu gi&uacute;p thanh ni&ecirc;n l&agrave;m kinh tế n&ocirc;ng th&ocirc;n trong lĩnh vực n&agrave;y y&ecirc;n t&acirc;m. Ngo&agrave;i ra, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n ra mắt C&acirc;u lạc bộ khởi nghiệp s&aacute;ng tạo tỉnh B&igrave;nh Phước, nh&acirc;n tố n&ograve;ng cốt l&agrave; c&aacute;c &ocirc;ng chủ doanh nghiệp th&agrave;nh đạt nhận &#39;đỡ đầu&#39;, l&agrave;m cố vấn cho bạn trẻ bước đầu&nbsp;<a href="https://thanhnien.vn/gioi-tre/nguoi-nhan-van-khoi-nghiep-the-nao-1090148.html">khởi nghiệp</a>&nbsp;hạn chế thất bại&rdquo;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Chia sẻ tại hội nghị, B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n B&ugrave;i Quang Huy, lưu &yacute;: &ldquo;Từ nay đến cuối năm, c&aacute;c đơn vị trong cụm cần tiếp tục tăng cường hơn nữa việc đổi mới phương thức nhằm triển khai hiệu quả c&aacute;c phong tr&agrave;o như: Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện, Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo, Tuổi trẻ x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc, cũng như 3 chương tr&igrave;nh đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n. Trong đ&oacute;, tập trung v&agrave;o c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện, hỗ trợ thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp, s&aacute;ng tạo...&rdquo;.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">L&Ecirc; THANH (B&aacute;o Thanh Ni&ecirc;n)</span></strong></p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;