Học tập Bác Hồ cần thể hiện bằng việc làm cụ thể

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>&#272;&#7841;i t&#432;&#7899;ng Võ Nguyên Giáp</title> </head> <body> <p class="pSuperTitle" align="justify"><b><font face="Arial" size="2">&#272;&#7841;i t&#432;&#7899;ng Võ Nguyên Giáp:</font></b></p> <p class="pTitle" align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF"> H&#7885;c t&#7853;p Bác H&#7891; c&#7847;n th&#7875; hi&#7879;n b&#7857;ng vi&#7879;c làm c&#7909; th&#7875;</font></b></p> <p class="pHead" align="justify"><font face="Arial" size="2">Chi&#7873;u qua (30/1), &#272;&#7841;i t&#432;&#7899;ng Võ Nguyên Giáp &#273;ón &#273;oàn &#273;&#7841;i bi&#7875;u thanh niên do &#273;&#7891;ng chí Võ V&#259;n Th&#432;&#7903;ng - &#7910;y viên d&#7921; khuy&#7871;t T.&#431; &#272;&#7843;ng - Bí th&#432; th&#7913; nh&#7845;t T.&#431; &#272;oàn d&#7851;n &#273;&#7847;u &#273;&#7871;n th&#259;m s&#7913;c kh&#7887;e &#272;&#7841;i t&#432;&#7899;ng. </font></p> <table style="border-collapse: separate" align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="40" id="table1"> <tr> <td> <p align="justify"> <img border="0" src="hoc%20tap%20Bac%20Ho%20can%20the%20hien%20hanh%20dong%20cu%20the.jpg" width="200" height="150"></td> </tr> <tr> <td class="tLegend"> <p align="center"><i><font face="Arial" size="2" color="#808080">Bí th&#432; Th&#7913; nh&#7845;t T.&#431; &#272;oàn Võ V&#259;n Th&#432;&#7903;ng t&#7863;ng hoa cho &#272;&#7841;i t&#432;&#7899;ng</font></i></td> </tr> </table> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">M&#7863;c dù &#273;ang ki&#7875;m tra s&#7913;c kh&#7887;e t&#7841;i B&#7879;nh vi&#7879;n T.&#431; quân &#273;&#7897;i 108 (Hà N&#7897;i), Nh&#432;ng &#272;&#7841;i t&#432;&#7899;ng v&#7851;n s&#7861;n sàng &#273;ón &#273;oàn ngay t&#7841;i phòng khách b&#7879;nh vi&#7879;n, &#272;&#7841;i t&#432;&#7899;ng vui m&#7915;ng b&#7855;t tay t&#7915;ng ng&#432;&#7901;i và &#273;ón nh&#7853;n bó hoa t&#432;&#417;i th&#7855;m c&#7911;a tu&#7893;i tr&#7867; Vi&#7879;t Nam. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Sau khi &#273;&#7891;ng chí Võ V&#259;n Th&#432;&#7903;ng báo cáo v&#7873; vi&#7879;c chu&#7849;n b&#7883; phát &#273;&#7897;ng trong tu&#7893;i tr&#7867; Vi&#7879;t Nam &#273;&#7907;t h&#7885;c t&#7853;p theo t&#7845;m g&#432;&#417;ng &#273;&#7841;o &#273;&#7913;c Ch&#7911; t&#7883;ch H&#7891; Chí Minh, &#272;&#7841;i t&#432;&#7899;ng &#273;ã dành tr&#7885;n c&#7843; th&#7901;i gian ti&#7871;p &#273;oàn &#273;&#7875; phân tích, c&#259;n d&#7863;n v&#7873; vi&#7879;c phát &#273;&#7897;ng phong trào này. </font> </p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">&#272;&#7841;i t&#432;&#7899;ng nói: Vi&#7879;c &#273;&#7847;u tiên mà m&#7895;i thanh niên ph&#7843;i làm là ph&#7843;i rèn luy&#7879;n &#273;&#7875; tr&#7903; thành m&#7897;t ng&#432;&#7901;i bi&#7871;t yêu n&#432;&#7899;c, th&#432;&#417;ng dân và hi&#7875;u &#273;&#7841;o làm ng&#432;&#7901;i. Thanh niên là m&#7897;t b&#7897; ph&#7853;n r&#7845;t quan tr&#7885;ng c&#7911;a dân t&#7897;c nên vi&#7879;c phát &#273;&#7897;ng cu&#7897;c v&#7853;n &#273;&#7897;ng này s&#7869; có ý ngh&#297;a r&#7845;t l&#7899;n. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Tuy nhiên, &#272;&#7841;i t&#432;&#7899;ng Võ Nguyên Giáp c&#361;ng l&#432;u ý, thanh niên ph&#7843;i bi&#7871;t g&#7855;n vi&#7879;c h&#7885;c t&#7853;p &#273;&#7841;o &#273;&#7913;c H&#7891; Chí Minh v&#7899;i vi&#7879;c làm c&#7909; th&#7875; h&#7857;ng ngày. “Có nh&#7919;ng ng&#432;&#7901;i nói v&#7873; Bác H&#7891; r&#7845;t gi&#7887;i nh&#432;ng hành &#273;&#7897;ng l&#7841;i không nh&#432; th&#7871;. H&#7885;c t&#7853;p Ch&#7911; t&#7883;ch H&#7891; Chí Minh không ph&#7843;i là vi&#7879;c hô kh&#7849;u hi&#7879;u mà ph&#7843;i b&#7855;t tay vào làm vi&#7879;c theo t&#7845;m g&#432;&#417;ng c&#7911;a Bác” - &#272;&#7841;i t&#432;&#7899;ng nói.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Chia tay &#272;&#7841;i t&#432;&#7899;ng, &#273;&#7891;ng chí Võ V&#259;n Th&#432;&#7903;ng kh&#7859;ng &#273;&#7883;nh s&#7869; th&#7921;c hi&#7879;n &#273;úng theo g&#7907;i ý c&#7911;a &#272;&#7841;i t&#432;&#7899;ng.</font></p> <p class="pBody" align="right"><font face="Arial" size="2"><b><i>Theo TPO</i></b></font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;