Học tập Bác Hồ cần thể hiện bằng việc làm cụ thể

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>&#272;&#7841;i t&#432;&#7899;ng Võ Nguyên Giáp</title> </head> <body> <p class="pSuperTitle" align="justify"><b><font face="Arial" size="2">&#272;&#7841;i t&#432;&#7899;ng Võ Nguyên Giáp:</font></b></p> <p class="pTitle" align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF"> H&#7885;c t&#7853;p Bác H&#7891; c&#7847;n th&#7875; hi&#7879;n b&#7857;ng vi&#7879;c làm c&#7909; th&#7875;</font></b></p> <p class="pHead" align="justify"><font face="Arial" size="2">Chi&#7873;u qua (30/1), &#272;&#7841;i t&#432;&#7899;ng Võ Nguyên Giáp &#273;ón &#273;oàn &#273;&#7841;i bi&#7875;u thanh niên do &#273;&#7891;ng chí Võ V&#259;n Th&#432;&#7903;ng - &#7910;y viên d&#7921; khuy&#7871;t T.&#431; &#272;&#7843;ng - Bí th&#432; th&#7913; nh&#7845;t T.&#431; &#272;oàn d&#7851;n &#273;&#7847;u &#273;&#7871;n th&#259;m s&#7913;c kh&#7887;e &#272;&#7841;i t&#432;&#7899;ng. </font></p> <table style="border-collapse: separate" align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="40" id="table1"> <tr> <td> <p align="justify"> <img border="0" src="hoc%20tap%20Bac%20Ho%20can%20the%20hien%20hanh%20dong%20cu%20the.jpg" width="200" height="150"></td> </tr> <tr> <td class="tLegend"> <p align="center"><i><font face="Arial" size="2" color="#808080">Bí th&#432; Th&#7913; nh&#7845;t T.&#431; &#272;oàn Võ V&#259;n Th&#432;&#7903;ng t&#7863;ng hoa cho &#272;&#7841;i t&#432;&#7899;ng</font></i></td> </tr> </table> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">M&#7863;c dù &#273;ang ki&#7875;m tra s&#7913;c kh&#7887;e t&#7841;i B&#7879;nh vi&#7879;n T.&#431; quân &#273;&#7897;i 108 (Hà N&#7897;i), Nh&#432;ng &#272;&#7841;i t&#432;&#7899;ng v&#7851;n s&#7861;n sàng &#273;ón &#273;oàn ngay t&#7841;i phòng khách b&#7879;nh vi&#7879;n, &#272;&#7841;i t&#432;&#7899;ng vui m&#7915;ng b&#7855;t tay t&#7915;ng ng&#432;&#7901;i và &#273;ón nh&#7853;n bó hoa t&#432;&#417;i th&#7855;m c&#7911;a tu&#7893;i tr&#7867; Vi&#7879;t Nam. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Sau khi &#273;&#7891;ng chí Võ V&#259;n Th&#432;&#7903;ng báo cáo v&#7873; vi&#7879;c chu&#7849;n b&#7883; phát &#273;&#7897;ng trong tu&#7893;i tr&#7867; Vi&#7879;t Nam &#273;&#7907;t h&#7885;c t&#7853;p theo t&#7845;m g&#432;&#417;ng &#273;&#7841;o &#273;&#7913;c Ch&#7911; t&#7883;ch H&#7891; Chí Minh, &#272;&#7841;i t&#432;&#7899;ng &#273;ã dành tr&#7885;n c&#7843; th&#7901;i gian ti&#7871;p &#273;oàn &#273;&#7875; phân tích, c&#259;n d&#7863;n v&#7873; vi&#7879;c phát &#273;&#7897;ng phong trào này. </font> </p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">&#272;&#7841;i t&#432;&#7899;ng nói: Vi&#7879;c &#273;&#7847;u tiên mà m&#7895;i thanh niên ph&#7843;i làm là ph&#7843;i rèn luy&#7879;n &#273;&#7875; tr&#7903; thành m&#7897;t ng&#432;&#7901;i bi&#7871;t yêu n&#432;&#7899;c, th&#432;&#417;ng dân và hi&#7875;u &#273;&#7841;o làm ng&#432;&#7901;i. Thanh niên là m&#7897;t b&#7897; ph&#7853;n r&#7845;t quan tr&#7885;ng c&#7911;a dân t&#7897;c nên vi&#7879;c phát &#273;&#7897;ng cu&#7897;c v&#7853;n &#273;&#7897;ng này s&#7869; có ý ngh&#297;a r&#7845;t l&#7899;n. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Tuy nhiên, &#272;&#7841;i t&#432;&#7899;ng Võ Nguyên Giáp c&#361;ng l&#432;u ý, thanh niên ph&#7843;i bi&#7871;t g&#7855;n vi&#7879;c h&#7885;c t&#7853;p &#273;&#7841;o &#273;&#7913;c H&#7891; Chí Minh v&#7899;i vi&#7879;c làm c&#7909; th&#7875; h&#7857;ng ngày. “Có nh&#7919;ng ng&#432;&#7901;i nói v&#7873; Bác H&#7891; r&#7845;t gi&#7887;i nh&#432;ng hành &#273;&#7897;ng l&#7841;i không nh&#432; th&#7871;. H&#7885;c t&#7853;p Ch&#7911; t&#7883;ch H&#7891; Chí Minh không ph&#7843;i là vi&#7879;c hô kh&#7849;u hi&#7879;u mà ph&#7843;i b&#7855;t tay vào làm vi&#7879;c theo t&#7845;m g&#432;&#417;ng c&#7911;a Bác” - &#272;&#7841;i t&#432;&#7899;ng nói.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Chia tay &#272;&#7841;i t&#432;&#7899;ng, &#273;&#7891;ng chí Võ V&#259;n Th&#432;&#7903;ng kh&#7859;ng &#273;&#7883;nh s&#7869; th&#7921;c hi&#7879;n &#273;úng theo g&#7907;i ý c&#7911;a &#272;&#7841;i t&#432;&#7899;ng.</font></p> <p class="pBody" align="right"><font face="Arial" size="2"><b><i>Theo TPO</i></b></font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;