Nắng lên rồi, ra quân thôi!

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 07/7,&nbsp; Lễ ra qu&acirc;n chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh lần thứ 26 năm 2019 đ&atilde; diễn ra tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n Văn Lang, quận 5. Hơn 3.000 chiến sĩ đại diện cho 60.000 lượt thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện trong m&ugrave;a chiến dịch đ&atilde; &ldquo;sẵn s&agrave;ng&rdquo; tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32551/ae040a47e06f04315d7e.jpg" style="height:333px; width:500px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Hữu Hiệp -&nbsp;Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;trao cờ xuất qu&acirc;n cho Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt NamTh&agrave;nh phố, Chỉ huy trưởng Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh lần thứ 26 năm 2019</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại lễ ra qu&acirc;n, Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;Nguyễn Hữu Hiệp nhấn mạnh: &ldquo;Qua nhiều năm, chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh đ&atilde; tạo n&ecirc;n những dấu ấn r&otilde; n&eacute;t với những c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc hiệu quả, để lại nhiều t&igrave;nh cảm cho người d&acirc;n th&agrave;nh phố n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; người d&acirc;n cả nước n&oacute;i chung&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Tham gia t&igrave;nh nguyện l&agrave; cơ hội rất lớn để c&aacute;c bạn r&egrave;n luyện bản th&acirc;n, l&agrave;m gi&agrave;u th&ecirc;m vốn sống v&agrave; h&agrave;nh trang v&agrave;o đời cho m&igrave;nh. Với tinh thần &ldquo;Kh&ocirc;ng để d&acirc;n nhờ, kh&ocirc;ng chờ d&acirc;n nhắc, đến d&acirc;n vui, ở d&acirc;n thương, l&agrave;m d&acirc;n tin, đi d&acirc;n nhớ&rdquo; v&agrave; phương ch&acirc;m &ldquo;Đi để sẻ chia, đi để r&egrave;n luyện, đi để cống hiến, đi để trưởng th&agrave;nh&rdquo;. T&ocirc;i xin ch&uacute;c c&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh sẽ tiếp tục đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo, t&iacute;ch cực để tạo n&ecirc;n th&agrave;nh c&ocirc;ng trọn vẹn cho m&ugrave;a chiến dịch&rdquo;, đồng ch&iacute; n&oacute;i.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; cũng mong muốn với sức trẻ v&agrave; l&ograve;ng nhiệt huyết, c&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh sẽ tiếp tục ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện trong tham gia thực hiện v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&aacute;c nội dung, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, c&ugrave;ng người d&acirc;n th&agrave;nh phố hưởng ứng cuộc vận động &ldquo;Người d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;kh&ocirc;ng xả r&aacute;c ra đường v&agrave; k&ecirc;nh rạch, v&igrave; th&agrave;nh phố sạch v&agrave; giảm ngập nước&rdquo;, uống nước nhớ nguồn, c&aacute;c hoạt động an sinh x&atilde; hội để g&oacute;p phần x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32551/10763894288_IMG_5185.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32551/_DSC1713.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay sau lễ ra qu&acirc;n, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đ&atilde; bắt đầu ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện chung tay x&acirc;y dựng nếp sống văn minh đ&ocirc; thị, vận động người d&acirc;n hạn chế r&aacute;c thải nhựa, kh&ocirc;ng xả r&aacute;c ra đường v&agrave; k&ecirc;nh rạch, v&igrave; th&agrave;nh phố sạch v&agrave; giảm ngập nước&rdquo; tại nhiều địa điểm tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố như: Rạch B&agrave; Lựu (quận 8), Rạch Đỉa (quận Thủ Đức), K&ecirc;nh ti&ecirc;u li&ecirc;n x&atilde; (huyện H&oacute;c M&ocirc;n)&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32551/_DSC1854.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh năm nay diễn ra từ 07/7 - 04/8/2019 tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;v&agrave; 15 tỉnh thuộc khu vực miền Trung, T&acirc;y Nguy&ecirc;n, Đ&ocirc;ng Nam Bộ, T&acirc;y Nam Bộ, đảo Thổ Chu (Ki&ecirc;n Giang) v&agrave; nước CHDCND L&agrave;o. Chiến dịch sẽ x&aacute;c lập 7 chỉ ti&ecirc;u, 9 c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n trọng điểm v&agrave; 5 ng&agrave;y hoạt động cao điểm. Đ&oacute; l&agrave; phấn đấu vận động 100 văn nghệ sĩ trẻ tham gia c&aacute;c hoạt động, th&agrave;nh lập &iacute;t nhất 300 đội h&igrave;nh chuy&ecirc;n cấp Th&agrave;nh v&agrave; cấp cơ sở; x&acirc;y dựng 6 c&ocirc;ng tr&igrave;nh lọc nước cho người d&acirc;n; cải tạo, khơi th&ocirc;ng 7 tuyến k&ecirc;nh, rạch tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố; thực hiện ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện chung tay x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới&rdquo;&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hưởng ứng lễ ra qu&acirc;n, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện tại 3 điểm cầu tại quận 10, quận 12 v&agrave; tỉnh Bến Tre cũng n&aacute;o nức tham gia thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc &yacute; nghĩa như b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a tuyến hẻm, thực hiện sơn vẽ tường, ra qu&acirc;n ng&agrave;y chủ nhật xanh&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32551/b128c51a2832cc6c9523.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32551/47ba3c54d77c33226a6d.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32551/1ed919c1fbe91fb746f8.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đặc biệt, chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh năm 2019 c&oacute; sự đồng h&agrave;nh của Hoa hậu H&rsquo;Hen Ni&ecirc;, &Aacute; hậu Ho&agrave;ng Th&ugrave;y, ca sĩ Ho&agrave;ng B&aacute;ch v&agrave; nh&oacute;m nhạc VMusic. Với vai tr&ograve; l&agrave; đại sứ chiến dịch, Hoa hậu H&rsquo;Hen Ni&ecirc; đ&atilde; g&oacute;p phần truyền cảm hứng cho c&aacute;c chiến sĩ trong chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh năm nay: &ldquo;Những nơi c&aacute;c bạn đặt ch&acirc;n đến ch&iacute;nh l&agrave; nơi c&aacute;c bạn sẽ truyền cảm hứng. C&aacute;c bạn h&atilde;y đến những v&ugrave;ng qu&ecirc; ngh&egrave;o để l&agrave;m t&igrave;nh nguyện, để dạy chữ cho những người như Hen bởi trước đ&acirc;y Hen cũng kh&ocirc;ng biết Tiếng Việt,&nbsp;h&atilde;y tham gia những phần việc &yacute; nghĩa để x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố tốt đẹp hơn&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;