Nắng lên rồi, ra quân thôi!

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 07/7,&nbsp; Lễ ra qu&acirc;n chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh lần thứ 26 năm 2019 đ&atilde; diễn ra tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n Văn Lang, quận 5. Hơn 3.000 chiến sĩ đại diện cho 60.000 lượt thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện trong m&ugrave;a chiến dịch đ&atilde; &ldquo;sẵn s&agrave;ng&rdquo; tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32551/ae040a47e06f04315d7e.jpg" style="height:333px; width:500px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Hữu Hiệp -&nbsp;Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;trao cờ xuất qu&acirc;n cho Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt NamTh&agrave;nh phố, Chỉ huy trưởng Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh lần thứ 26 năm 2019</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại lễ ra qu&acirc;n, Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;Nguyễn Hữu Hiệp nhấn mạnh: &ldquo;Qua nhiều năm, chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh đ&atilde; tạo n&ecirc;n những dấu ấn r&otilde; n&eacute;t với những c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc hiệu quả, để lại nhiều t&igrave;nh cảm cho người d&acirc;n th&agrave;nh phố n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; người d&acirc;n cả nước n&oacute;i chung&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Tham gia t&igrave;nh nguyện l&agrave; cơ hội rất lớn để c&aacute;c bạn r&egrave;n luyện bản th&acirc;n, l&agrave;m gi&agrave;u th&ecirc;m vốn sống v&agrave; h&agrave;nh trang v&agrave;o đời cho m&igrave;nh. Với tinh thần &ldquo;Kh&ocirc;ng để d&acirc;n nhờ, kh&ocirc;ng chờ d&acirc;n nhắc, đến d&acirc;n vui, ở d&acirc;n thương, l&agrave;m d&acirc;n tin, đi d&acirc;n nhớ&rdquo; v&agrave; phương ch&acirc;m &ldquo;Đi để sẻ chia, đi để r&egrave;n luyện, đi để cống hiến, đi để trưởng th&agrave;nh&rdquo;. T&ocirc;i xin ch&uacute;c c&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh sẽ tiếp tục đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo, t&iacute;ch cực để tạo n&ecirc;n th&agrave;nh c&ocirc;ng trọn vẹn cho m&ugrave;a chiến dịch&rdquo;, đồng ch&iacute; n&oacute;i.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; cũng mong muốn với sức trẻ v&agrave; l&ograve;ng nhiệt huyết, c&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh sẽ tiếp tục ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện trong tham gia thực hiện v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&aacute;c nội dung, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, c&ugrave;ng người d&acirc;n th&agrave;nh phố hưởng ứng cuộc vận động &ldquo;Người d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;kh&ocirc;ng xả r&aacute;c ra đường v&agrave; k&ecirc;nh rạch, v&igrave; th&agrave;nh phố sạch v&agrave; giảm ngập nước&rdquo;, uống nước nhớ nguồn, c&aacute;c hoạt động an sinh x&atilde; hội để g&oacute;p phần x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32551/10763894288_IMG_5185.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32551/_DSC1713.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay sau lễ ra qu&acirc;n, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đ&atilde; bắt đầu ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện chung tay x&acirc;y dựng nếp sống văn minh đ&ocirc; thị, vận động người d&acirc;n hạn chế r&aacute;c thải nhựa, kh&ocirc;ng xả r&aacute;c ra đường v&agrave; k&ecirc;nh rạch, v&igrave; th&agrave;nh phố sạch v&agrave; giảm ngập nước&rdquo; tại nhiều địa điểm tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố như: Rạch B&agrave; Lựu (quận 8), Rạch Đỉa (quận Thủ Đức), K&ecirc;nh ti&ecirc;u li&ecirc;n x&atilde; (huyện H&oacute;c M&ocirc;n)&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32551/_DSC1854.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh năm nay diễn ra từ 07/7 - 04/8/2019 tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;v&agrave; 15 tỉnh thuộc khu vực miền Trung, T&acirc;y Nguy&ecirc;n, Đ&ocirc;ng Nam Bộ, T&acirc;y Nam Bộ, đảo Thổ Chu (Ki&ecirc;n Giang) v&agrave; nước CHDCND L&agrave;o. Chiến dịch sẽ x&aacute;c lập 7 chỉ ti&ecirc;u, 9 c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n trọng điểm v&agrave; 5 ng&agrave;y hoạt động cao điểm. Đ&oacute; l&agrave; phấn đấu vận động 100 văn nghệ sĩ trẻ tham gia c&aacute;c hoạt động, th&agrave;nh lập &iacute;t nhất 300 đội h&igrave;nh chuy&ecirc;n cấp Th&agrave;nh v&agrave; cấp cơ sở; x&acirc;y dựng 6 c&ocirc;ng tr&igrave;nh lọc nước cho người d&acirc;n; cải tạo, khơi th&ocirc;ng 7 tuyến k&ecirc;nh, rạch tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố; thực hiện ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện chung tay x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới&rdquo;&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hưởng ứng lễ ra qu&acirc;n, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện tại 3 điểm cầu tại quận 10, quận 12 v&agrave; tỉnh Bến Tre cũng n&aacute;o nức tham gia thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc &yacute; nghĩa như b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a tuyến hẻm, thực hiện sơn vẽ tường, ra qu&acirc;n ng&agrave;y chủ nhật xanh&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32551/b128c51a2832cc6c9523.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32551/47ba3c54d77c33226a6d.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32551/1ed919c1fbe91fb746f8.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đặc biệt, chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh năm 2019 c&oacute; sự đồng h&agrave;nh của Hoa hậu H&rsquo;Hen Ni&ecirc;, &Aacute; hậu Ho&agrave;ng Th&ugrave;y, ca sĩ Ho&agrave;ng B&aacute;ch v&agrave; nh&oacute;m nhạc VMusic. Với vai tr&ograve; l&agrave; đại sứ chiến dịch, Hoa hậu H&rsquo;Hen Ni&ecirc; đ&atilde; g&oacute;p phần truyền cảm hứng cho c&aacute;c chiến sĩ trong chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh năm nay: &ldquo;Những nơi c&aacute;c bạn đặt ch&acirc;n đến ch&iacute;nh l&agrave; nơi c&aacute;c bạn sẽ truyền cảm hứng. C&aacute;c bạn h&atilde;y đến những v&ugrave;ng qu&ecirc; ngh&egrave;o để l&agrave;m t&igrave;nh nguyện, để dạy chữ cho những người như Hen bởi trước đ&acirc;y Hen cũng kh&ocirc;ng biết Tiếng Việt,&nbsp;h&atilde;y tham gia những phần việc &yacute; nghĩa để x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố tốt đẹp hơn&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;