Hãy là người truyền cảm hứng cho những nơi mà các bạn đến!

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&atilde;y l&agrave; người truyền cảm hứng cho những nơi m&agrave; c&aacute;c bạn đến</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><em><span style="font-size:14px"><strong>&ldquo;Để c&oacute; được ng&agrave;y h&ocirc;m nay, Hen đ&atilde; nhận được sự truyền cảm hứng rất lớn từ c&aacute;c anh chị sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện. </strong></span><strong><span style="font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Hen hy vọng c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n tham gia chiến dịch&nbsp;t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh năm 2019 h&atilde;y l&agrave;m tốt vai tr&ograve; của m&igrave;nh, lu&ocirc;n l&agrave; người truyền cảm hứng&nbsp;ở những nơi m&igrave;nh đặt ch&acirc;n đến</span></strong><span style="font-size:14px"><strong>&rdquo;-</strong> Hoa hậu H&rsquo;Hen Ni&ecirc; chia sẻ.</span></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><em><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32558/1ed919c1fbe91fb746f8.jpg" style="height:333px; width:500px" /></strong></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><em>Hoa hậu H&#39;Hen Ni&ecirc; c&ugrave;ng c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh &ldquo;thay &aacute;o mới&rdquo; cho tuyến hẻm 702, quận 10</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">H&ograve;a c&ugrave;ng kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i nổi của lễ ra qu&acirc;n Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh lần thứ 26 (07/7/2019), c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đ&atilde; bắt tay tham gia ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện chung tay x&acirc;y dựng nếp sống văn minh đ&ocirc; thị, vận động người d&acirc;n hạn chế r&aacute;c thải nhựa, kh&ocirc;ng xả r&aacute;c ra đường v&agrave; k&ecirc;nh rạch, v&igrave; th&agrave;nh phố sạch v&agrave; giảm ngập nước&rdquo; v&agrave; ra qu&acirc;n Ng&agrave;y chủ nhật xanh lần thứ 32.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32558/7cca61a2828a66d43f9b.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Tại tuyến hẻm 702, phường 10, quận 10, kh&ocirc;ng kh&iacute; trở n&ecirc;n s&ocirc;i nổi hơn bao giờ hết khi c&oacute; sự xuất hiện của Hoa hậu H&#39;Hen Ni&ecirc; &ndash; đại sứ của Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh năm 2019.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32558/06cacf7a2a52ce0c9743.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32558/dfe3590fbb275f790636.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Hoa hậu H&#39;Hen Ni&ecirc; đ&atilde; c&ugrave;ng c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện trổ t&agrave;i vẽ tranh, &ldquo;thay chiếc &aacute;o mới&rdquo; tươm tất v&agrave; sống động hơn cho tuyến hẻm. Hẻm 702 cũng l&agrave; một trong 30 tuyến hẻm văn minh, sạch đẹp v&agrave; an to&agrave;n được thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh sơn vẽ trong chiến dịch năm nay.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><em><strong><span style="font-size:14px">&quot;</span><span style="font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Hen hy vọng c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n tham gia chiến dịch&nbsp;t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh năm 2019 h&atilde;y l&agrave;m tốt vai tr&ograve; của m&igrave;nh, lu&ocirc;n l&agrave; người truyền cảm hứng cho tất cả mọi người ở những nơi m&igrave;nh đặt ch&acirc;n đến. H&atilde;y sống hết m&igrave;nh với tuổi trẻ, tạo động lực cho những trẻ em ở những v&ugrave;ng s&acirc;u, v&ugrave;ng xa nơi m&igrave;nh đặt ch&acirc;n đến trong h&agrave;nh tr&igrave;nh n&agrave;y, truyền cảm hứng cho c&aacute;c em biết cố gắng vươn l&ecirc;n trong học tập để biến những ước mơ trở th&agrave;nh hiện trong tương lai, cũng như điều Hen đ&atilde; học được từ c&aacute;c anh chị khi xưa v&agrave; Hen rất tr&acirc;n trọng những điều tuyệt vời ấy&quot;</span></strong></em><span style="font-size:14px"><em>- </em>Hoa hậu H&#39;Hen Ni&ecirc; chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><strong>&Aacute; hậu Ho&agrave;ng Th&ugrave;y: &ldquo;Cảm ơn v&igrave; tinh thần v&agrave; năng lượng m&agrave; c&aacute;c bạn mang đến&rdquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Cũng trong s&aacute;ng 07/7, Đo&agrave;n vi&ecirc;n Quận 8 c&ugrave;ng chiến sĩ t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n, Đại học Y Dược v&agrave; Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tham gia nạo v&eacute;t, khơi th&ocirc;ng d&ograve;ng chảy tại rạch B&agrave; Lựu (Đường An Dương Vương, Phường 16) với chiều d&agrave;i 330m. &Aacute; hậu Ho&agrave;n vũ Việt Nam năm 2017 Ho&agrave;ng Th&ugrave;y cũng tham gia c&ugrave;ng c&aacute;c bạn chiến sĩ t&igrave;nh nguyện tại điểm ra qu&acirc;n n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32558/mh-2-DGVQ.jpg" style="height:356px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Theo nhiều hộ d&acirc;n ngụ gần rạch B&agrave; Lựu, đoạn qua đường An Dương Vương tiếp gi&aacute;p giữa phường An Lạc, quận B&igrave;nh T&acirc;n với phường 16, quận 8, con rạch n&agrave;y l&acirc;u nay bị tắc do r&aacute;c thải, lục b&igrave;nh d&agrave;y đặc, tạo điều kiện cho ruồi, muỗi ph&aacute;t triển v&agrave; nguy cơ dịch bệnh r&igrave;nh rập.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><em><strong>&ldquo;Cảm ơn v&igrave; tinh thần v&agrave; năng lượng m&agrave; c&aacute;c bạn mang đến ng&agrave;y h&ocirc;m nay. Hi vọng ch&uacute;ng ta sẽ được đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng nhau trong những dự &aacute;n cộng đồng, đặc biệt l&agrave; mang sức trẻ cống hiến cho đất nước&rdquo;</strong></em> &ndash; Ho&agrave;ng Th&ugrave;y chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32558/47ba3c54d77c33226a6d.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Hoa hậu H&#39;Hen Ni&ecirc;, &Aacute; hậu Ho&agrave;ng Th&ugrave;y, ca sĩ Ho&agrave;ng B&aacute;ch v&agrave;&nbsp;nh&oacute;m nhạc V - Music&nbsp;l&agrave; những &#39;đại sứ&#39; sẽ đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave;&nbsp;xanh lần thứ 26 để truyền cảm hứng v&agrave; lan tỏa những c&acirc;u chuyện đẹp của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố B&aacute;c.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh năm nay diễn ra từ 07/7 - 04/8/2019 tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;v&agrave; 15 tỉnh thuộc khu vực miền Trung, T&acirc;y Nguy&ecirc;n, Đ&ocirc;ng Nam Bộ, T&acirc;y Nam Bộ, đảo Thổ Chu (Ki&ecirc;n Giang) v&agrave; nước CHDCND L&agrave;o. Chiến dịch sẽ x&aacute;c lập 7 chỉ ti&ecirc;u, 9 c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n trọng điểm v&agrave; 5 ng&agrave;y hoạt động cao điểm. Đ&oacute; l&agrave; phấn đấu vận động 100 văn nghệ sĩ trẻ tham gia c&aacute;c hoạt động, th&agrave;nh lập &iacute;t nhất 300 đội h&igrave;nh chuy&ecirc;n cấp Th&agrave;nh v&agrave; cấp cơ sở; x&acirc;y dựng 6 c&ocirc;ng tr&igrave;nh lọc nước cho người d&acirc;n; cải tạo, khơi th&ocirc;ng 7 tuyến k&ecirc;nh, rạch tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố; thực hiện ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện chung tay x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới&rdquo;&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><strong>VĂN DĨ, NGỌC HUỲNH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hai năm liền là chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ, tham gia sôi nổi công tác Đoàn và các hoạt động phong trào, Huỳnh Minh Tài - học sinh lớp chuyên Văn trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) lại có một niềm cảm hứng rất đặc biệt với Lịch sử. Với Tài, Lịch sử không chỉ là một môn học, đó còn là một người bạn và là niềm đam mê bất tận trong hành trình học tập và trưởng thành của cậu bạn.

Agile Việt Nam
;