Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn hóa giao thông

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 14.7, Lễ ph&aacute;t động Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện chung tay x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng, đảm bảo an to&agrave;n giao th&ocirc;ng cho h&agrave;nh kh&aacute;ch v&agrave; người đi m&ocirc; t&ocirc;, xe m&aacute;y&rdquo; &nbsp;năm 2019 đ&atilde; diễn ra tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n B&igrave;nh Ph&uacute; &ndash; Quận 6, TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Hiểu để chấp h&agrave;nh tốt văn h&oacute;a tham gia giao th&ocirc;ng</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y hoạt động cao điểm được&nbsp;tổ chức với mong muốn n&acirc;ng cao &yacute; thức của đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi về &yacute; thức chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật về giao th&ocirc;ng. Qua đ&oacute;, ng&agrave;y hội g&oacute;p phần thực hiện năm an to&agrave;n giao th&ocirc;ng với chủ đề &ldquo;An to&agrave;n giao th&ocirc;ng cho h&agrave;nh kh&aacute;ch v&agrave; người đi m&ocirc; t&ocirc;, xe m&aacute;y&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32585/%E1%BA%A2nh%208.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px">Ban tổ chức trao tặng 30 gi&aacute; đỡ điện thoại cho t&agrave;i xế xe &ocirc;m c&ocirc;ng nghệ.</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự lễ ph&aacute;t động, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh vi&ecirc;n được trau&nbsp;dồi th&ecirc;m kỹ năng an to&agrave;n trong tham gia giao th&ocirc;ng như: những t&igrave;nh huống mất an to&agrave;n khi tham gia giao th&ocirc;ng, những t&igrave;nh huống hỏng xe thường gặp v&agrave; c&aacute;ch xử l&yacute; cơ bản; Tập huấn kỹ năng ph&ograve;ng vệ bản th&acirc;n khi bị đối tượng tấn c&ocirc;ng, kỹ năng ph&ograve;ng, chống tội phạm cướp giật t&agrave;i sản; Hướng dẫn cung cấp th&ocirc;ng tin về giao th&ocirc;ng cho c&aacute;c cơ quan chức năng, điều phối giao th&ocirc;ng, ứng xử văn h&oacute;a khi tham gia giao th&ocirc;ng; Hướng dẫn phương ph&aacute;p kiểm tra xe trước khi lưu th&ocirc;ng, đội mũ bảo hiểm đ&uacute;ng quy c&aacute;ch, ngồi đ&uacute;ng tư thế khi l&aacute;i xe, c&aacute;ch nhận biết v&agrave; xử l&yacute; c&aacute;c t&igrave;nh huống nguy hiểm khi l&aacute;i xe, chạy thử xe tr&ecirc;n m&aacute;y RT; &nbsp;Hướng dẫn sửa chữa linh kiện v&agrave; tặng phiếu giảm gi&aacute; sửa xe m&aacute;y...</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32585/%E1%BA%A2nh%204.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em>Diễu h&agrave;nh tuy&ecirc;n truyền an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng.</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c hoạt động hỗ trợ cấp, đổi giấy ph&eacute;p l&aacute;i xe; tuy&ecirc;n truyền đội mũ bảo hiểm khi đi m&ocirc; t&ocirc;, xe m&aacute;y, thắt d&acirc;y an to&agrave;n khi ngồi tr&ecirc;n &ocirc; t&ocirc;, mặc &aacute;o phao khi tham gia giao th&ocirc;ng đường thủy, x&acirc;y dựng trạm dừng, nh&agrave; chờ xe bu&yacute;t kiểu mẫu, điểm giao cắt đường bộ, đường sắt an to&agrave;n ... c&ugrave;ng một số kỹ năng xử l&yacute; t&igrave;nh huống khi tham gia giao th&ocirc;ng, diễn tập cứu hộ, cứu nạn tr&ecirc;n s&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đồng h&agrave;nh v&agrave; sẻ chia để cuộc sống tốt đẹp hơn</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại đ&acirc;y, c&aacute;c đơn vị đồng h&agrave;nh đ&atilde; trao tặng c&aacute;c vật phẩm, dụng cụ như: n&oacute;n bảo hiểm, &aacute;o mưa, ... nhằm phục vụ c&aacute;c hoạt động đảm bảo an to&agrave;n giao th&ocirc;ng của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố. &nbsp;Ra mắt Đội SOS Hướng Nam trực thuộc hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n&nbsp;Việt Nam Th&agrave;nh phố, với nhiệm vụ hỗ trợ gi&uacute;p đỡ người d&acirc;n gặp nạn tr&ecirc;n đường từ 21g00 đến 01g00 s&aacute;ng hằng ng&agrave;y tại địa b&agrave;n c&aacute;c quận 2,4,7,8, huyện Nh&agrave; B&egrave; v&agrave; huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh; trao tặng 50 gi&aacute; đỡ điện thoại cho t&agrave;i xế xe c&ocirc;ng nghệ nhằm đảm bảo an to&agrave;n trong tham gia giao th&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32585/%E1%BA%A2nh%205.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hướng dẫn kỹ năng tự vệ khi bị cướp tấn c&ocirc;ng.</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong khu&ocirc;n khổ ng&agrave;y hoạt động trong điểm c&ograve;n c&oacute;: Diễu h&agrave;nh tuy&ecirc;n truyền an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng; Trải nghiệm thực tế tại Khoa Cấp cứu, Khoa Chỉnh h&igrave;nh Bệnh viện Chợ Rẫy; Chiếu phim tư liệu về thực trạng giao th&ocirc;ng Th&agrave;nh phố v&agrave; những t&igrave;nh huống tai nạn giao th&ocirc;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n trong năm 2018, 2019; những lỗi thường vi phạm khi tham gia giao th&ocirc;ng; Tập huấn kỹ năng sơ cứu cơ bản; Thăm hỏi, động vi&ecirc;n v&agrave; tặng qu&agrave; nạn nh&acirc;n bị tai nạn giao th&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32585/%E1%BA%A2nh%206.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trao tặng 30 n&oacute;n bảo hiểm cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</span></span></em></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32585/%E1%BA%A2nh%207.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố v&agrave; đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Ngọc Bảo Quy&ecirc;n &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố tặng hoa ch&uacute;c mừng cho đội SOS Hướng Nam.</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại &uacute;y Nguyễn C&ocirc;ng Danh &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường Vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, B&iacute; thư Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố chia sẻ: &ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; ng&agrave;y hoạt động cao điểm chung của c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; nhằm tạo sự tập trung về lực lượng, nội dung v&agrave; nguồn lực. Ng&agrave;y hoạt động cao điểm năm 2019 l&agrave; cơ hội để tuổi trẻ Th&agrave;nh phố ti&ecirc;n phong, gương mẫu, tiếp tục ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo ph&ugrave; hợp với chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave; nghiệp vụ. Đặc biệt, ng&agrave;y cao điểm năm 2019 mong muốn trang bị v&agrave; hỗ trợ c&aacute;c bạn t&agrave;i xế đang l&agrave; đối t&aacute;c của c&aacute;c C&ocirc;ng ty vận tải h&agrave;nh kh&aacute;ch, vận chuyển h&agrave;ng h&oacute;a tr&ecirc;n ứng dụng c&ocirc;ng nghệ c&oacute; những kiến thức v&agrave; kỹ năng ph&ugrave; hợp trong tham gia giao th&ocirc;ng để c&oacute; những chuyến đi an to&agrave;n&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>B&Iacute;CH NG&Acirc;N &ndash; VĂN DĨ</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hai năm liền là chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ, tham gia sôi nổi công tác Đoàn và các hoạt động phong trào, Huỳnh Minh Tài - học sinh lớp chuyên Văn trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) lại có một niềm cảm hứng rất đặc biệt với Lịch sử. Với Tài, Lịch sử không chỉ là một môn học, đó còn là một người bạn và là niềm đam mê bất tận trong hành trình học tập và trưởng thành của cậu bạn.

Agile Việt Nam
;