Chiến sĩ tình nguyện tham quan, trải nghiệm tại Bệnh viện chợ Rẫy

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trong khu&ocirc;n khổ&nbsp;ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện chung tay x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng, đảm bảo an to&agrave;n giao th&ocirc;ng cho h&agrave;nh kh&aacute;ch v&agrave; người đi m&ocirc;t&ocirc;, xe m&aacute;y&rdquo; năm 2019, hơn 30 chiến sĩ, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n đ&atilde; tham gia c&aacute;c hoạt động trải nghiệm tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham gia hoạt động c&oacute; đ&ocirc;ng đảo chiến sĩ t&igrave;nh nguyện, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Đo&agrave;n Bệnh viện Chợ Rẫy, Quận Đo&agrave;n 5, Quận Đo&agrave;n 6, Đo&agrave;n C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố v&agrave; Ban Chỉ huy chiến dịch H&agrave;nh qu&acirc;n xanh cấp th&agrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32586/P1240961.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n thăm, tặng qu&agrave; c&aacute;c nạn nh&acirc;n bị tai nạn giao th&ocirc;ng.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh nội dung diễu h&agrave;nh, tuy&ecirc;n truyền an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n c&ograve;n được tham quan, trải nghiệm tại Khoa cấp cứu, Khoa hồi sức của Bệnh viện chợ Rẫy. Dịp n&agrave;y, Đo&agrave;n C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố c&ograve;n tổ chức tập huấn c&aacute;c kỹ năng sơ cứu cơ bản, tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c nội dung về biển b&aacute;o, đ&egrave;n t&iacute;n hiệu, c&aacute;c lỗi thường gặp v&agrave; văn h&oacute;a ứng xử khi tham gia giao th&ocirc;ng.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32586/P1240968.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chị Trần Thanh Huyền &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, mục đ&iacute;ch ch&iacute;nh của hoạt động nhằm tuy&ecirc;n truyền ph&aacute;p luật để c&aacute;c bạn trẻ biết c&aacute;ch ứng xử văn minh khi tham gia giao th&ocirc;ng. Qua trải nghiệm thực tế tại c&aacute;c khoa của bệnh viện, gi&uacute;p c&aacute;c bạn nhận biết hậu quả nghi&ecirc;m trọng v&agrave; c&aacute;c di chứng để lại của tai nạn giao th&ocirc;ng để c&aacute;c bạn c&oacute; c&aacute;i nh&igrave;n đ&uacute;ng đắn, chấp h&agrave;nh tốt hơn khi tham gia giao th&ocirc;ng. Đối tượng m&agrave; chương tr&igrave;nh hướng đến l&agrave; c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n v&agrave; t&agrave;i xế xe &ocirc;m c&ocirc;ng nghệ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những trải nghiệm thực tế tại bệnh viện sẽ gi&uacute;p c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n c&oacute; nhận thức s&acirc;u sắc hơn về vấn đề an to&agrave;n giao th&ocirc;ng. Qua đ&oacute;, c&aacute;c bạn sẽ nghi&ecirc;m ch&igrave;nh chấp h&agrave;nh luật lệ, kh&ocirc;ng vượt đ&egrave;n đỏ, kh&ocirc;ng leo lề, lấn chiếm vỉa h&egrave; v&agrave; lu&ocirc;n đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao th&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện </span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Vũ Đức Dũng (</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">phường 10, quận 6) h&agrave;o hứng chia sẻ: &ldquo;Điều m&agrave; m&igrave;nh cảm thấy &yacute; nghĩa nhất khi tham gia chương tr&igrave;nh ch&iacute;nh l&agrave; c&oacute; th&ecirc;m nhiều kiến thức bổ &iacute;ch về giao th&ocirc;ng. Th&ocirc;ng qua trải nghiệm n&agrave;y, m&igrave;nh sẽ vận động đến những người xung quanh chấp h&agrave;nh tốt điều lệ để đảm bảo an to&agrave;n khi tham gia giao th&ocirc;ng&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hưởng ứng ng&agrave;y hoạt động cao điểm về an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, Th&agrave;nh đo&agrave;n đ&atilde; gửi tặng 15 suất qu&agrave; đến c&aacute;c bệnh nh&acirc;n bị tai nạn giao th&ocirc;ng đang điều trị tại c&aacute;c khoa của Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hai năm liền là chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ, tham gia sôi nổi công tác Đoàn và các hoạt động phong trào, Huỳnh Minh Tài - học sinh lớp chuyên Văn trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) lại có một niềm cảm hứng rất đặc biệt với Lịch sử. Với Tài, Lịch sử không chỉ là một môn học, đó còn là một người bạn và là niềm đam mê bất tận trong hành trình học tập và trưởng thành của cậu bạn.

Agile Việt Nam
;