Nhiều công trình thiết thực trong ngày hội “Chiến sỹ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” tại Nhà Bè

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">S&aacute;ng ng&agrave;y 21/7/2019 tại Trung t&acirc;m Gi&aacute;o dục nghề nghiệp &ndash; Gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n huyện Nh&agrave; B&egrave;, Huyện Đo&agrave;n, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam huyện Nh&agrave; B&egrave; đ&atilde; tổ chức Chương tr&igrave;nh &ldquo;Chiến sỹ t&igrave;nh nguyện chung tay x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới&rdquo; năm 2019 nằm trong chuỗi hoạt động của chiến dịch t&igrave;nh nguyện H&egrave; năm 2019.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32603/IMG_6622.JPG" style="height:389px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Theo đ&oacute;, chuỗi hoạt động diễn ra với nhiều nội dung &yacute; nghĩa, thiết thực g&oacute;p phần c&ugrave;ng ch&iacute;nh quyền chung tay x&acirc;y dựng th&agrave;nh c&ocirc;ng chương tr&igrave;nh mục ti&ecirc;u Quốc gia về x&acirc;y dựng N&ocirc;ng th&ocirc;n mới giai đoạn 2 tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện như: trao tặng sinh kế cho c&aacute;c hộ thanh ni&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn; sơn sửa nh&agrave; cho gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, người d&acirc;n do chiến sỹ t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng khu vực C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Huyện Đo&agrave;n thực hiện; tiếp nhận hỗ trợ từ c&aacute;c đơn vị hỗ trợ của chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh đ&oacute;ng qu&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện, cụ thể: <em>trường ĐH Kinh tế - Luật</em><em>; trường ĐH Mở </em><em>TP.HCM</em><em>; trường ĐH Sư phạm kỹ thuật; trường ĐH C&ocirc;ng nghệ th&agrave;nh phố; trường ĐH Kinh tế Th&agrave;nh phố; trường Đại học T&ocirc;n Đức Thắng; trường ĐH Ngoại thương cơ sở II; trường ĐH Kiến tr&uacute;c; trường Trung cấp KTKT Nguyễn Hữu Cảnh) </em>với tổng kinh ph&iacute; hỗ trợ l&ecirc;n đến hơn <strong>360,3</strong> triệu đồng nhằm thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh như thiết yếu như b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a tuyến hẻm n&ocirc;ng th&ocirc;n, x&acirc;y dựng s&acirc;n chơi thiếu nhi, chăm lo gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, thanh ni&ecirc;n, c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn&hellip;</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, chuỗi chương tr&igrave;nh c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c hoạt động &yacute; nghĩa như: Kh&aacute;nh th&agrave;nh 02 tuyến hẻm giao th&ocirc;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n tại x&atilde; Hiệp Phước v&agrave; x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n; Khởi c&ocirc;ng s&acirc;n chơi thiếu nhi tại Khu lưu tr&uacute; c&ocirc;ng nh&acirc;n x&atilde; Hiệp Phước; tham gia tổng vệ sinh hai tuyến Rạch Đ&igrave;nh, ấp 1, x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n v&agrave; Rạch Ch&ugrave;a ấp 5 x&atilde; Phước Kiển; tọa đ&agrave;m thanh ni&ecirc;n l&agrave;m kinh tế giữa hội vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n v&agrave; sinh vi&ecirc;n quốc tế Malaysia;....</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32603/IMG_6728.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32603/IMG_6688.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Chương tr&igrave;nh nhằm n&acirc;ng cao nhận thức của đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n tham gia t&iacute;ch cực c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh phần việc, qua đ&oacute; c&ugrave;ng thể hiện sức trẻ, tr&iacute; tuệ, tr&aacute;ch nhiệm chung tay x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới giai đoạn 2 tại c&aacute;c x&atilde; tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện Nh&agrave; B&egrave;. Phối hợp tốt c&ugrave;ng với c&aacute;c đơn vị v&agrave; k&ecirc;u gọi c&aacute;c nguồn lực trong việc hỗ trợ chăm lo nh&acirc;n d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, hỗ trợ học tập, n&acirc;ng cao kiến thức tay nghề trong thanh ni&ecirc;n, chuyển giao kỹ thuật, c&ocirc;ng nghệ trong sản xuất cho thanh ni&ecirc;n n&ocirc;ng th&ocirc;n./.</p> <p style="text-align: right;"><strong>MT</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;