Vì quận 7 phát triển, vì tổ chức Hội vững mạnh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32703/HT%20he%20q7.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Hội vi&ecirc;n Quận 7 h&agrave;o hứng tham gia hội trại do Ủy ban Hội tổ chức</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Ng&agrave;y 10.8.2019, Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam (LHTN) Quận 7 đ&atilde; tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024 tại Nh&agrave; Thiếu nhi quận.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham dự đại hội c&oacute; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;Nguyễn Phương Thảo, Ph&oacute; Chủ tịch Hội LHTN Th&agrave;nh ph&oacute; Hồ Tấn Đạt, Ph&oacute; b&iacute; thư, Trưởng Ban D&acirc;n vận Quận ủy H&agrave; Sơn, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Nguyễn H&ugrave;ng Dũng c&ugrave;ng đại diện c&aacute;c ban ng&agrave;nh &ndash; đo&agrave;n thể quận, thường trực c&aacute;c cơ sở Hội, c&aacute;c anh chị nguy&ecirc;n c&aacute;n bộ Hội Quận 7 c&aacute;c thời kỳ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hiện nay, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Quận 7 quản l&yacute; 10 cơ sở Hội v&agrave; 1 c&acirc;u lạc bộ với 20.580 hội vi&ecirc;n, trong đ&oacute;, cấp hội cơ sở c&oacute; 48 chi hội khu phố, 16 chi hội nh&agrave; trọ, 12 chi hội ngo&agrave;i khu vực Nh&agrave; nước, 16 c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong nhiệm kỳ, Hội LHTN Việt Nam Quận 7 đ&atilde; ph&aacute;t huy những gi&aacute; trị truyền thống vẻ vang của Hội LHTN Việt Nam, c&aacute;c thế hệ hội vi&ecirc;n, c&aacute;c tầng lớp thanh ni&ecirc;n Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội đ&atilde; c&oacute; nhiều m&ocirc; h&igrave;nh giải ph&aacute;p thiết thực ph&ugrave; hợp với t&igrave;nh h&igrave;nh mới v&agrave; từng đối tượng thanh ni&ecirc;n: c&aacute;c cơ sở hội đ&atilde; tổ chức 46 hội thi kiến thức, hội diễn, đ&ecirc;m hội, li&ecirc;n hoan văn nghệ; 40 c&ocirc;ng tr&igrave;nh l&agrave;m theo B&aacute;c l&agrave;m lợi gần 1,2 tỷ đồng; tổ chức 32 đợt thăm hỏi c&aacute;c Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng, gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, người c&oacute; c&ocirc;ng với sự tham gia của 1.645 lượt hội vi&ecirc;n qua đ&oacute; trao tặng 160 phần qu&agrave; với số tiền l&agrave; 160 triệu đồng.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32703/tham%20me%20vnah.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c bạn hội vi&ecirc;n thăm Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng thời, thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n &ldquo;Ng&agrave;n hoa d&acirc;ng mộ liệt sỹ&rdquo; với sự đ&oacute;ng g&oacute;p 100% thanh ni&ecirc;n v&agrave; x&atilde; hội h&oacute;a thực hiện, kinh ph&iacute; thực hiện 80 triệu đồng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra, Hội LHTN quận tổ chức 4 đợt thi &ldquo;Những mốc son lịch sử&rdquo;, c&oacute; 6.409 b&agrave;i dự thi; ph&aacute;t động hội thi thiết kế sản phẩm tuy&ecirc;n truyền ph&aacute;p luật, qua đ&oacute; thu được 154 &yacute; tưởng, sản phẩm như ốp lưng điện thoại tuy&ecirc;n truyền ph&aacute;p luật, m&oacute;c kh&oacute;a lưu niệm, nh&atilde;n d&aacute;n tuy&ecirc;n truyền Luật An to&agrave;n giao th&ocirc;ng d&aacute;n tr&ecirc;n n&oacute;n bảo hiểm v&agrave; sau đu&ocirc;i xe...; cảm h&oacute;a, gi&uacute;p đỡ, hỗ trợ 100 thanh ni&ecirc;n t&aacute;i h&ograve;a nhập cộng đồng; ph&aacute;t động hội thi &ldquo;&Yacute; tưởng s&aacute;ng tạo trẻ&rdquo; thu h&uacute;t 2.206 &yacute; tưởng (156 &yacute; tưởng, giải ph&aacute;p, sản phẩm được ứng dụng v&agrave;o thực tế); 1.056 thanh ni&ecirc;n tiếp cận th&ocirc;ng tin việc l&agrave;m, giới thiệu việc l&agrave;m cho 650 thanh ni&ecirc;n (250 thanh ni&ecirc;n c&oacute; việc l&agrave;m ổn định) v&agrave; trao tặng phương tiện l&agrave;m kinh tế, học bổng cho hơn 1.550 trường hợp hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n với số tiền 1,5 tỷ đồng.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32703/bvmt.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n t&iacute;ch cực tham gia phong tr&agrave;o &ldquo;30 ph&uacute;t v&igrave; Th&agrave;nh phố xanh, sạch, đẹp&rdquo;, x&acirc;y dựng c&aacute;c mảng xanh, c&aacute;c tuyến hẻm &ldquo;Văn minh &ndash; sạch đẹp &ndash; an to&agrave;n&rdquo;, &ldquo;Tuyến đường thanh ni&ecirc;n kiểu mẫu&rdquo;, chuyển h&oacute;a c&aacute;c điểm tồn đọng r&aacute;c tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c kh&ocirc;ng gian xanh, điểm sinh hoạt, vui chơi của thanh thiếu nhi với 2.500 phần việc, thu h&uacute;t 9.055 lượt hội vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi v&agrave; người d&acirc;n tham gia...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đại hội đ&atilde; hiệp thương 27 anh, chị th&agrave;nh vi&ecirc;n Ủy ban Hội kh&oacute;a IV, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024, trong đ&oacute;, anh Trương Tấn Nghiệp t&aacute;i đắc cử chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Quận; chị Dương Nguyễn Th&ugrave;y Dương v&agrave; anh Đo&agrave;n Nguyễn Anh Kiệt giữ chức danh Ph&oacute; Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam quận.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32703/IMG_2068%20(1).jpg" style="height:377px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ra mắt Ủy ban Hội Quận 7</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cạnh đ&oacute;, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; hiệp thương đo&agrave;n đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024 với 10 đại biểu ch&iacute;nh thức v&agrave; 2 đại biểu dự khuyết.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Dịp n&agrave;y, Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 18 c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; UBND Quận 7 tặng Giấy khen cho 10 tập thể c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong nhiệm kỳ 2014 - 2019.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>TH&Uacute;Y NHI</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;