Vì quận 7 phát triển, vì tổ chức Hội vững mạnh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32703/HT%20he%20q7.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Hội vi&ecirc;n Quận 7 h&agrave;o hứng tham gia hội trại do Ủy ban Hội tổ chức</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Ng&agrave;y 10.8.2019, Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam (LHTN) Quận 7 đ&atilde; tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024 tại Nh&agrave; Thiếu nhi quận.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham dự đại hội c&oacute; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;Nguyễn Phương Thảo, Ph&oacute; Chủ tịch Hội LHTN Th&agrave;nh ph&oacute; Hồ Tấn Đạt, Ph&oacute; b&iacute; thư, Trưởng Ban D&acirc;n vận Quận ủy H&agrave; Sơn, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Nguyễn H&ugrave;ng Dũng c&ugrave;ng đại diện c&aacute;c ban ng&agrave;nh &ndash; đo&agrave;n thể quận, thường trực c&aacute;c cơ sở Hội, c&aacute;c anh chị nguy&ecirc;n c&aacute;n bộ Hội Quận 7 c&aacute;c thời kỳ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hiện nay, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Quận 7 quản l&yacute; 10 cơ sở Hội v&agrave; 1 c&acirc;u lạc bộ với 20.580 hội vi&ecirc;n, trong đ&oacute;, cấp hội cơ sở c&oacute; 48 chi hội khu phố, 16 chi hội nh&agrave; trọ, 12 chi hội ngo&agrave;i khu vực Nh&agrave; nước, 16 c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong nhiệm kỳ, Hội LHTN Việt Nam Quận 7 đ&atilde; ph&aacute;t huy những gi&aacute; trị truyền thống vẻ vang của Hội LHTN Việt Nam, c&aacute;c thế hệ hội vi&ecirc;n, c&aacute;c tầng lớp thanh ni&ecirc;n Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội đ&atilde; c&oacute; nhiều m&ocirc; h&igrave;nh giải ph&aacute;p thiết thực ph&ugrave; hợp với t&igrave;nh h&igrave;nh mới v&agrave; từng đối tượng thanh ni&ecirc;n: c&aacute;c cơ sở hội đ&atilde; tổ chức 46 hội thi kiến thức, hội diễn, đ&ecirc;m hội, li&ecirc;n hoan văn nghệ; 40 c&ocirc;ng tr&igrave;nh l&agrave;m theo B&aacute;c l&agrave;m lợi gần 1,2 tỷ đồng; tổ chức 32 đợt thăm hỏi c&aacute;c Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng, gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, người c&oacute; c&ocirc;ng với sự tham gia của 1.645 lượt hội vi&ecirc;n qua đ&oacute; trao tặng 160 phần qu&agrave; với số tiền l&agrave; 160 triệu đồng.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32703/tham%20me%20vnah.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c bạn hội vi&ecirc;n thăm Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng thời, thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n &ldquo;Ng&agrave;n hoa d&acirc;ng mộ liệt sỹ&rdquo; với sự đ&oacute;ng g&oacute;p 100% thanh ni&ecirc;n v&agrave; x&atilde; hội h&oacute;a thực hiện, kinh ph&iacute; thực hiện 80 triệu đồng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra, Hội LHTN quận tổ chức 4 đợt thi &ldquo;Những mốc son lịch sử&rdquo;, c&oacute; 6.409 b&agrave;i dự thi; ph&aacute;t động hội thi thiết kế sản phẩm tuy&ecirc;n truyền ph&aacute;p luật, qua đ&oacute; thu được 154 &yacute; tưởng, sản phẩm như ốp lưng điện thoại tuy&ecirc;n truyền ph&aacute;p luật, m&oacute;c kh&oacute;a lưu niệm, nh&atilde;n d&aacute;n tuy&ecirc;n truyền Luật An to&agrave;n giao th&ocirc;ng d&aacute;n tr&ecirc;n n&oacute;n bảo hiểm v&agrave; sau đu&ocirc;i xe...; cảm h&oacute;a, gi&uacute;p đỡ, hỗ trợ 100 thanh ni&ecirc;n t&aacute;i h&ograve;a nhập cộng đồng; ph&aacute;t động hội thi &ldquo;&Yacute; tưởng s&aacute;ng tạo trẻ&rdquo; thu h&uacute;t 2.206 &yacute; tưởng (156 &yacute; tưởng, giải ph&aacute;p, sản phẩm được ứng dụng v&agrave;o thực tế); 1.056 thanh ni&ecirc;n tiếp cận th&ocirc;ng tin việc l&agrave;m, giới thiệu việc l&agrave;m cho 650 thanh ni&ecirc;n (250 thanh ni&ecirc;n c&oacute; việc l&agrave;m ổn định) v&agrave; trao tặng phương tiện l&agrave;m kinh tế, học bổng cho hơn 1.550 trường hợp hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n với số tiền 1,5 tỷ đồng.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32703/bvmt.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n t&iacute;ch cực tham gia phong tr&agrave;o &ldquo;30 ph&uacute;t v&igrave; Th&agrave;nh phố xanh, sạch, đẹp&rdquo;, x&acirc;y dựng c&aacute;c mảng xanh, c&aacute;c tuyến hẻm &ldquo;Văn minh &ndash; sạch đẹp &ndash; an to&agrave;n&rdquo;, &ldquo;Tuyến đường thanh ni&ecirc;n kiểu mẫu&rdquo;, chuyển h&oacute;a c&aacute;c điểm tồn đọng r&aacute;c tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c kh&ocirc;ng gian xanh, điểm sinh hoạt, vui chơi của thanh thiếu nhi với 2.500 phần việc, thu h&uacute;t 9.055 lượt hội vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi v&agrave; người d&acirc;n tham gia...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đại hội đ&atilde; hiệp thương 27 anh, chị th&agrave;nh vi&ecirc;n Ủy ban Hội kh&oacute;a IV, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024, trong đ&oacute;, anh Trương Tấn Nghiệp t&aacute;i đắc cử chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Quận; chị Dương Nguyễn Th&ugrave;y Dương v&agrave; anh Đo&agrave;n Nguyễn Anh Kiệt giữ chức danh Ph&oacute; Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam quận.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32703/IMG_2068%20(1).jpg" style="height:377px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ra mắt Ủy ban Hội Quận 7</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cạnh đ&oacute;, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; hiệp thương đo&agrave;n đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024 với 10 đại biểu ch&iacute;nh thức v&agrave; 2 đại biểu dự khuyết.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Dịp n&agrave;y, Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 18 c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; UBND Quận 7 tặng Giấy khen cho 10 tập thể c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong nhiệm kỳ 2014 - 2019.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>TH&Uacute;Y NHI</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;