Dấu ấn 20 năm tình nguyện: Cống hiến và trưởng thành !

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tối 16/8, Trung ương Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức chương tr&igrave;nh kỷ niệm 20 năm chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; (2000 - 2019) tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh (Quận 1).</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua 20 năm, đ&atilde; c&oacute; gần 70 triệu lượt thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện tham gia chiến dịch t&igrave;nh h&egrave;, 672.724 c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n c&aacute;c cấp được thực hiện với tổng trị gi&aacute; hơn 3.982 tỉ đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Bước chuyển m&igrave;nh mạnh mẽ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ &ldquo;Chiến dịch m&ugrave;a h&egrave; học sinh - sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện v&igrave; cuộc sống cộng đồng&rdquo; năm 2000, Đến năm 2001, chiến dịch đổi t&ecirc;n th&agrave;nh &ldquo;Chiến dịch thanh ni&ecirc;n, học sinh, sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện h&egrave;&rdquo;. Từ năm 2009 đến nay, gọi tắt l&agrave; &ldquo;Chiến dịch thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện h&egrave;&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32721/4e1eb891a7fa40a419eb.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải qua 20 năm triển khai chiến dịch thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện h&egrave;, nhiều th&agrave;nh quả to lớn đ&atilde; được c&aacute;c cấp, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, Hội c&ugrave;ng gần 70 triệu lượt thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện g&oacute;p sức thực hiện, g&oacute;p phần thay đổi diện mạo n&ocirc;ng th&ocirc;n, th&agrave;nh thị, n&acirc;ng cao đời sống kinh tế - văn h&oacute;a - x&atilde; hội&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n đ&atilde; chủ động triển khai thực hiện nhiều h&igrave;nh thức tuy&ecirc;n truyền về nếp sống văn minh đ&ocirc; thị; tập huấn ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y, sử dụng điện an to&agrave;n, tiết kiệm, sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện chiếu s&aacute;ng tại c&aacute;c tuyến đường, x&acirc;y dựng c&aacute;c tuyến đường văn minh &ldquo;s&aacute;ng - xanh - sạch - đẹp - an to&agrave;n&rdquo;; triển khai thường xuy&ecirc;n c&aacute;c hoạt động &ldquo;Ng&agrave;y thứ 7 t&igrave;nh nguyện&rdquo; &hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32721/IMG_2976.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dấu ấn t&igrave;nh nguyện qua c&aacute;c m&ugrave;a chiến dịch</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đồng ch&iacute; L&ecirc; Quốc Phong - Ủy vi&ecirc;n dự khuyết Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, B&iacute; thư thứ nhất Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh, với tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện cao nhất, qua nhiều thế hệ, t&igrave;nh nguyện đ&atilde; trở th&agrave;nh phẩm chất qu&yacute;, l&agrave; truyền thống đ&aacute;ng tự h&agrave;o của thanh ni&ecirc;n Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ những th&agrave;nh c&ocirc;ng của c&aacute;c m&ugrave;a chiến dịch, qua 20 năm, m&ugrave;a h&egrave; t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n Việt Nam đ&atilde; c&oacute; nhiều bước chuyển m&igrave;nh, thay đổi, ph&aacute;t triển để ph&ugrave; hợp với điều kiện của thanh ni&ecirc;n, với t&igrave;nh h&igrave;nh của đất nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ một chiến dịch bao qu&aacute;t, nay đ&atilde; c&oacute; chương tr&igrave;nh Tiếp sức m&ugrave;a thi v&agrave; 4 chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hoa phượng đỏ, H&agrave;nh qu&acirc;n xanh. C&aacute;c chiến dịch lu&ocirc;n b&aacute;m s&aacute;t đặc th&ugrave;, điều kiện học tập, lao động, c&ocirc;ng t&aacute;c của c&aacute;c khối, đối tượng thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32721/IMG_4403.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:333px; text-align:center; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32721/TSMT%202.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:333px; text-align:center; width:500px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong 20 năm qua, hơn 600 ng&agrave;n c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n được thực hiện, hơn 2 triệu đơn vị m&aacute;u được hiến tặng, hơn 14 triệu lượt th&iacute; sinh, người nh&agrave; th&iacute; sinh được hỗ trợ trong c&aacute;c kỳ thi, hơn 280 ng&agrave;n km đường giao th&ocirc;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n được sửa chữa, l&agrave;m mới; h&agrave;ng ng&agrave;n cầu giao th&ocirc;ng được x&acirc;y dựng mới&hellip;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32721/f34ea7927f7b9b25c26a.jpg" style="height:375px; width:500px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; đ&atilde; &ldquo;ăn s&acirc;u, b&aacute;m rễ&rdquo; trong đời sống thanh ni&ecirc;n từ miền ngược đến miền xu&ocirc;i, từ n&ocirc;ng th&ocirc;n đến th&agrave;nh thị, gắn với 2 nước bạn L&agrave;o, Campuchia, trở th&agrave;nh sự h&aacute;o hức v&agrave; niềm hăng say trong tr&aacute;i tim người thanh ni&ecirc;n khi h&egrave; về. Tất cả đ&atilde; l&agrave;m đẹp hơn h&igrave;nh ảnh của thanh ni&ecirc;n Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32721/_DSC0995.jpg" style="height:281px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhắc đến th&agrave;nh quả của 20 năm, ngo&agrave;i những c&ocirc;ng tr&igrave;nh, gi&aacute; trị lợi &iacute;ch kinh tế x&atilde; hội, kh&ocirc;ng thể kh&ocirc;ng nhắc đến gi&aacute; trị cho sự trưởng th&agrave;nh của mỗi thanh ni&ecirc;n. Chiến dịch đ&atilde; trở th&agrave;nh trường học lớn cho thanh ni&ecirc;n, bổ sung những b&agrave;i học, kỷ niệm qu&yacute; gi&aacute; cho mỗi chiến sĩ. Với tinh thần &ldquo;Đi d&acirc;n nhớ, ở d&acirc;n thương, l&agrave;m d&acirc;n tin&rdquo;, &ldquo;Kh&ocirc;ng đợi d&acirc;n nhờ, kh&ocirc;ng chờ d&acirc;n nhắc&rdquo;, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển v&agrave; lan tỏa s&acirc;u rộng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đổi mới cả về nội dung, phương thức</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giai đoạn 2001-2013, trọng t&acirc;m hoạt động của chiến dịch c&oacute; sự điều chỉnh ph&ugrave; hợp với y&ecirc;u cầu đất nước, thế mạnh của thanh ni&ecirc;n. Từ năm 2014, chiến dịch thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện h&egrave; c&oacute; sự đổi mới về mặt định hướng nội dung.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền, phổ biến, chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu c&acirc;y trồng; hoạt động tham gia x&acirc;y dựng nếp sống văn minh đ&ocirc; thị, giữ g&igrave;n trật tự an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, ph&ograve;ng chống tệ nạn x&atilde; hội; hoạt động bảo vệ m&ocirc;i trường, ứng ph&oacute; biến đổi kh&iacute; hậu; đền ơn đ&aacute;p nghĩa; chăm lo thiếu nhi; t&igrave;nh nguyện quốc tế rất được ch&uacute; trọng v&agrave; ph&aacute;t triển qua từng năm&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiến dịch thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện h&egrave; đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng l&agrave;m mới m&igrave;nh, cả về nội dung lẫn phương thức triển khai. Từ những đội h&igrave;nh đầu ti&ecirc;n, phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện đ&atilde; lan rộng với nội dung b&aacute;m s&aacute;t, đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu về t&igrave;nh h&igrave;nh kinh tế x&atilde; hội của đất nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">N&eacute;t nổi bật của chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; l&agrave; x&aacute;c định được địa b&agrave;n hoạt động, tập trung ở miền n&uacute;i, v&ugrave;ng cao, v&ugrave;ng s&acirc;u, biển đảo&hellip; C&oacute; thể kể đến 21.373 đội h&igrave;nh tư vấn chữa bệnh cho gần 15 triệu người d&acirc;n, ph&aacute;t thuốc, kh&aacute;m bệnh miễn ph&iacute; cho hơn 5.5 triệu người; c&oacute; 31.472 m&ocirc; h&igrave;nh l&agrave;ng, x&atilde; xanh - sạch - đẹp; 1.581.047 buổi sinh hoạt d&agrave;nh cho hơn 78 triệu lượt thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32721/10802047296_IMG_6604.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đồng ch&iacute; Trương H&ograve;a B&igrave;nh - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Ph&oacute; Thủ tướng Thường trực Ch&iacute;nh phủ nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam, xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện l&agrave; một đặc điểm nổi bật của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32721/10802022272_IMG_6610.JPG" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:333px; text-align:center; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Trương H&ograve;a B&igrave;nh - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Ph&oacute; Thủ tướng Thường trực Ch&iacute;nh phủ nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam ph&aacute;t biểu</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong suốt chiều d&agrave;i lịch sử nước ta, thanh ni&ecirc;n lu&ocirc;n ph&aacute;t huy được vai tr&ograve; chủ nh&acirc;n tương lai của đất nước, l&agrave; lực lượng xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo, t&igrave;nh nguyện, t&iacute;ch cực tham gia bảo vệ tổ quốc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những dấu ấn kh&ocirc;ng thể n&agrave;o qu&ecirc;n về người chiến sĩ t&igrave;nh nguyện, những th&agrave;nh quả lớn lao đ&atilde; được khắc ghi v&agrave;o c&aacute;c c&ocirc;ng cuộc to lớn như x&oacute;a m&ugrave; chữ - phổ cập gi&aacute;o dục, x&oacute;a đ&oacute;i, giảm ngh&egrave;o, chuyển dịch cơ cấu n&ocirc;ng nghiệp, an sinh x&atilde; hội&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thay mặt l&atilde;nh đạo Đảng, Nh&agrave; nước, Ph&oacute; Thủ tướng đ&atilde; biểu dương những kết quả trong 20 năm thực hiện chiến dịch. C&aacute;c bạn h&atilde;y lu&ocirc;n tự h&agrave;o về những c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc đầy ắp tinh thần t&igrave;nh nguyện, tương th&acirc;n tương &aacute;i, tinh thần sẻ chia, t&igrave;nh thần v&igrave; mọi người m&agrave; c&aacute;c bạn l&agrave;m được trong 20 năm qua v&agrave; sẽ tiếp tục trong 20 năm tới, Ph&oacute; Thủ tướng n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32721/_MG_4236.JPG" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:324px; text-align:center; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">8 đơn vị vinh dự được nhận&nbsp;Hu&acirc;n chương lao động hạng 3&nbsp;</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; Thủ tướng cũng mong muốn, thanh ni&ecirc;n phải ra sức cống hiến, học tập, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa ng&agrave;y c&agrave;ng h&ugrave;ng mạnh, văn minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ba nội dung trọng t&acirc;m m&agrave; Ph&oacute; Thủ tướng y&ecirc;u cầu c&aacute;c cấp bộ, Đo&agrave;n, Hội thực hiện. Thứ nhất, x&aacute;c định được phẩm chất qu&yacute; gi&aacute; của thanh ni&ecirc;n l&agrave; ti&ecirc;n phong, xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo, t&igrave;nh nguyện. Thứ hai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức, chỉ đạo triển khai chiến dịch. Thứ ba, cần x&aacute;c định chiến dịch thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện h&egrave; l&agrave; một đợt sinh hoạt ch&iacute;nh trị quan trọng&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; cũng đề nghị c&aacute;c cấp ủy Đảng, ch&iacute;nh quyền, đo&agrave;n thể tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chiến lược ph&aacute;t triển của thanh ni&ecirc;n Việt Nam. Đồng ch&iacute; tin tưởng rằng, với sức trẻ v&agrave; tinh thần nhiệt huyết, chiến dịch thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện h&egrave; sẽ ng&agrave;y c&agrave;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng, ghi đậm dấu ấn.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32721/_MG_4276.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">15 tập thể, 5 c&aacute; nh&acirc;n nhận được bằng khen của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại chương tr&igrave;nh kỷ niệm, nhiều tập thể, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc đ&atilde; nhận được bằng khen cấp Nh&agrave; nước. Trong đ&oacute;, c&oacute; 8 đơn vị nhận được Hu&acirc;n chương lao động hạng 3; 15 tập thể, 5 c&aacute; nh&acirc;n nhận được bằng khen của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;