Dấu ấn 20 năm tình nguyện: Cống hiến và trưởng thành !

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tối 16/8, Trung ương Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức chương tr&igrave;nh kỷ niệm 20 năm chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; (2000 - 2019) tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh (Quận 1).</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua 20 năm, đ&atilde; c&oacute; gần 70 triệu lượt thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện tham gia chiến dịch t&igrave;nh h&egrave;, 672.724 c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n c&aacute;c cấp được thực hiện với tổng trị gi&aacute; hơn 3.982 tỉ đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Bước chuyển m&igrave;nh mạnh mẽ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ &ldquo;Chiến dịch m&ugrave;a h&egrave; học sinh - sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện v&igrave; cuộc sống cộng đồng&rdquo; năm 2000, Đến năm 2001, chiến dịch đổi t&ecirc;n th&agrave;nh &ldquo;Chiến dịch thanh ni&ecirc;n, học sinh, sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện h&egrave;&rdquo;. Từ năm 2009 đến nay, gọi tắt l&agrave; &ldquo;Chiến dịch thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện h&egrave;&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32721/4e1eb891a7fa40a419eb.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải qua 20 năm triển khai chiến dịch thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện h&egrave;, nhiều th&agrave;nh quả to lớn đ&atilde; được c&aacute;c cấp, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, Hội c&ugrave;ng gần 70 triệu lượt thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện g&oacute;p sức thực hiện, g&oacute;p phần thay đổi diện mạo n&ocirc;ng th&ocirc;n, th&agrave;nh thị, n&acirc;ng cao đời sống kinh tế - văn h&oacute;a - x&atilde; hội&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n đ&atilde; chủ động triển khai thực hiện nhiều h&igrave;nh thức tuy&ecirc;n truyền về nếp sống văn minh đ&ocirc; thị; tập huấn ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y, sử dụng điện an to&agrave;n, tiết kiệm, sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện chiếu s&aacute;ng tại c&aacute;c tuyến đường, x&acirc;y dựng c&aacute;c tuyến đường văn minh &ldquo;s&aacute;ng - xanh - sạch - đẹp - an to&agrave;n&rdquo;; triển khai thường xuy&ecirc;n c&aacute;c hoạt động &ldquo;Ng&agrave;y thứ 7 t&igrave;nh nguyện&rdquo; &hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32721/IMG_2976.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dấu ấn t&igrave;nh nguyện qua c&aacute;c m&ugrave;a chiến dịch</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đồng ch&iacute; L&ecirc; Quốc Phong - Ủy vi&ecirc;n dự khuyết Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, B&iacute; thư thứ nhất Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh, với tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện cao nhất, qua nhiều thế hệ, t&igrave;nh nguyện đ&atilde; trở th&agrave;nh phẩm chất qu&yacute;, l&agrave; truyền thống đ&aacute;ng tự h&agrave;o của thanh ni&ecirc;n Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ những th&agrave;nh c&ocirc;ng của c&aacute;c m&ugrave;a chiến dịch, qua 20 năm, m&ugrave;a h&egrave; t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n Việt Nam đ&atilde; c&oacute; nhiều bước chuyển m&igrave;nh, thay đổi, ph&aacute;t triển để ph&ugrave; hợp với điều kiện của thanh ni&ecirc;n, với t&igrave;nh h&igrave;nh của đất nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ một chiến dịch bao qu&aacute;t, nay đ&atilde; c&oacute; chương tr&igrave;nh Tiếp sức m&ugrave;a thi v&agrave; 4 chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hoa phượng đỏ, H&agrave;nh qu&acirc;n xanh. C&aacute;c chiến dịch lu&ocirc;n b&aacute;m s&aacute;t đặc th&ugrave;, điều kiện học tập, lao động, c&ocirc;ng t&aacute;c của c&aacute;c khối, đối tượng thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32721/IMG_4403.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:333px; text-align:center; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32721/TSMT%202.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:333px; text-align:center; width:500px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong 20 năm qua, hơn 600 ng&agrave;n c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n được thực hiện, hơn 2 triệu đơn vị m&aacute;u được hiến tặng, hơn 14 triệu lượt th&iacute; sinh, người nh&agrave; th&iacute; sinh được hỗ trợ trong c&aacute;c kỳ thi, hơn 280 ng&agrave;n km đường giao th&ocirc;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n được sửa chữa, l&agrave;m mới; h&agrave;ng ng&agrave;n cầu giao th&ocirc;ng được x&acirc;y dựng mới&hellip;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32721/f34ea7927f7b9b25c26a.jpg" style="height:375px; width:500px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; đ&atilde; &ldquo;ăn s&acirc;u, b&aacute;m rễ&rdquo; trong đời sống thanh ni&ecirc;n từ miền ngược đến miền xu&ocirc;i, từ n&ocirc;ng th&ocirc;n đến th&agrave;nh thị, gắn với 2 nước bạn L&agrave;o, Campuchia, trở th&agrave;nh sự h&aacute;o hức v&agrave; niềm hăng say trong tr&aacute;i tim người thanh ni&ecirc;n khi h&egrave; về. Tất cả đ&atilde; l&agrave;m đẹp hơn h&igrave;nh ảnh của thanh ni&ecirc;n Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32721/_DSC0995.jpg" style="height:281px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhắc đến th&agrave;nh quả của 20 năm, ngo&agrave;i những c&ocirc;ng tr&igrave;nh, gi&aacute; trị lợi &iacute;ch kinh tế x&atilde; hội, kh&ocirc;ng thể kh&ocirc;ng nhắc đến gi&aacute; trị cho sự trưởng th&agrave;nh của mỗi thanh ni&ecirc;n. Chiến dịch đ&atilde; trở th&agrave;nh trường học lớn cho thanh ni&ecirc;n, bổ sung những b&agrave;i học, kỷ niệm qu&yacute; gi&aacute; cho mỗi chiến sĩ. Với tinh thần &ldquo;Đi d&acirc;n nhớ, ở d&acirc;n thương, l&agrave;m d&acirc;n tin&rdquo;, &ldquo;Kh&ocirc;ng đợi d&acirc;n nhờ, kh&ocirc;ng chờ d&acirc;n nhắc&rdquo;, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển v&agrave; lan tỏa s&acirc;u rộng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đổi mới cả về nội dung, phương thức</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giai đoạn 2001-2013, trọng t&acirc;m hoạt động của chiến dịch c&oacute; sự điều chỉnh ph&ugrave; hợp với y&ecirc;u cầu đất nước, thế mạnh của thanh ni&ecirc;n. Từ năm 2014, chiến dịch thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện h&egrave; c&oacute; sự đổi mới về mặt định hướng nội dung.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền, phổ biến, chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu c&acirc;y trồng; hoạt động tham gia x&acirc;y dựng nếp sống văn minh đ&ocirc; thị, giữ g&igrave;n trật tự an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, ph&ograve;ng chống tệ nạn x&atilde; hội; hoạt động bảo vệ m&ocirc;i trường, ứng ph&oacute; biến đổi kh&iacute; hậu; đền ơn đ&aacute;p nghĩa; chăm lo thiếu nhi; t&igrave;nh nguyện quốc tế rất được ch&uacute; trọng v&agrave; ph&aacute;t triển qua từng năm&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiến dịch thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện h&egrave; đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng l&agrave;m mới m&igrave;nh, cả về nội dung lẫn phương thức triển khai. Từ những đội h&igrave;nh đầu ti&ecirc;n, phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện đ&atilde; lan rộng với nội dung b&aacute;m s&aacute;t, đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu về t&igrave;nh h&igrave;nh kinh tế x&atilde; hội của đất nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">N&eacute;t nổi bật của chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; l&agrave; x&aacute;c định được địa b&agrave;n hoạt động, tập trung ở miền n&uacute;i, v&ugrave;ng cao, v&ugrave;ng s&acirc;u, biển đảo&hellip; C&oacute; thể kể đến 21.373 đội h&igrave;nh tư vấn chữa bệnh cho gần 15 triệu người d&acirc;n, ph&aacute;t thuốc, kh&aacute;m bệnh miễn ph&iacute; cho hơn 5.5 triệu người; c&oacute; 31.472 m&ocirc; h&igrave;nh l&agrave;ng, x&atilde; xanh - sạch - đẹp; 1.581.047 buổi sinh hoạt d&agrave;nh cho hơn 78 triệu lượt thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32721/10802047296_IMG_6604.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đồng ch&iacute; Trương H&ograve;a B&igrave;nh - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Ph&oacute; Thủ tướng Thường trực Ch&iacute;nh phủ nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam, xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện l&agrave; một đặc điểm nổi bật của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32721/10802022272_IMG_6610.JPG" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:333px; text-align:center; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Trương H&ograve;a B&igrave;nh - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Ph&oacute; Thủ tướng Thường trực Ch&iacute;nh phủ nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam ph&aacute;t biểu</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong suốt chiều d&agrave;i lịch sử nước ta, thanh ni&ecirc;n lu&ocirc;n ph&aacute;t huy được vai tr&ograve; chủ nh&acirc;n tương lai của đất nước, l&agrave; lực lượng xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo, t&igrave;nh nguyện, t&iacute;ch cực tham gia bảo vệ tổ quốc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những dấu ấn kh&ocirc;ng thể n&agrave;o qu&ecirc;n về người chiến sĩ t&igrave;nh nguyện, những th&agrave;nh quả lớn lao đ&atilde; được khắc ghi v&agrave;o c&aacute;c c&ocirc;ng cuộc to lớn như x&oacute;a m&ugrave; chữ - phổ cập gi&aacute;o dục, x&oacute;a đ&oacute;i, giảm ngh&egrave;o, chuyển dịch cơ cấu n&ocirc;ng nghiệp, an sinh x&atilde; hội&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thay mặt l&atilde;nh đạo Đảng, Nh&agrave; nước, Ph&oacute; Thủ tướng đ&atilde; biểu dương những kết quả trong 20 năm thực hiện chiến dịch. C&aacute;c bạn h&atilde;y lu&ocirc;n tự h&agrave;o về những c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc đầy ắp tinh thần t&igrave;nh nguyện, tương th&acirc;n tương &aacute;i, tinh thần sẻ chia, t&igrave;nh thần v&igrave; mọi người m&agrave; c&aacute;c bạn l&agrave;m được trong 20 năm qua v&agrave; sẽ tiếp tục trong 20 năm tới, Ph&oacute; Thủ tướng n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32721/_MG_4236.JPG" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:324px; text-align:center; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">8 đơn vị vinh dự được nhận&nbsp;Hu&acirc;n chương lao động hạng 3&nbsp;</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; Thủ tướng cũng mong muốn, thanh ni&ecirc;n phải ra sức cống hiến, học tập, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa ng&agrave;y c&agrave;ng h&ugrave;ng mạnh, văn minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ba nội dung trọng t&acirc;m m&agrave; Ph&oacute; Thủ tướng y&ecirc;u cầu c&aacute;c cấp bộ, Đo&agrave;n, Hội thực hiện. Thứ nhất, x&aacute;c định được phẩm chất qu&yacute; gi&aacute; của thanh ni&ecirc;n l&agrave; ti&ecirc;n phong, xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo, t&igrave;nh nguyện. Thứ hai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức, chỉ đạo triển khai chiến dịch. Thứ ba, cần x&aacute;c định chiến dịch thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện h&egrave; l&agrave; một đợt sinh hoạt ch&iacute;nh trị quan trọng&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; cũng đề nghị c&aacute;c cấp ủy Đảng, ch&iacute;nh quyền, đo&agrave;n thể tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chiến lược ph&aacute;t triển của thanh ni&ecirc;n Việt Nam. Đồng ch&iacute; tin tưởng rằng, với sức trẻ v&agrave; tinh thần nhiệt huyết, chiến dịch thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện h&egrave; sẽ ng&agrave;y c&agrave;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng, ghi đậm dấu ấn.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32721/_MG_4276.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">15 tập thể, 5 c&aacute; nh&acirc;n nhận được bằng khen của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại chương tr&igrave;nh kỷ niệm, nhiều tập thể, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc đ&atilde; nhận được bằng khen cấp Nh&agrave; nước. Trong đ&oacute;, c&oacute; 8 đơn vị nhận được Hu&acirc;n chương lao động hạng 3; 15 tập thể, 5 c&aacute; nh&acirc;n nhận được bằng khen của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;