Quận Phú Nhuận: Hai đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Chiều ng&agrave;y 09/9/2019 tại Ph&ograve;ng Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chi bộ Quận Đo&agrave;n Ph&uacute; Nhuận trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Đảng &ndash; Đo&agrave;n thể đ&atilde; long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng vi&ecirc;n cho hai&nbsp;đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Tuấn v&agrave; Vũ Minh Ho&agrave;ng.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Tuấn - Ph&oacute; B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Cơ quan Đảng, Đo&agrave;n thể, C&aacute;n bộ Khoa Thẩm mỹ nghệ thuật Nh&agrave; Thiếu nhi v&agrave; đồng ch&iacute; Vũ Minh Ho&agrave;ng - Ph&oacute; Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Quận Đo&agrave;n, Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Chi đo&agrave;n Cơ quan Đảng, Đo&agrave;n thể l&agrave; 02 đồng ch&iacute; đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; của chi đo&agrave;n, qua qu&aacute; tr&igrave;nh r&egrave;n luyện đ&atilde; c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực cho hoạt động phong tr&agrave;o của chi đo&agrave;n, đồng thời trong c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n đ&atilde; c&oacute; nhiều s&aacute;ng tạo, hiến kế c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh - giải ph&aacute;p hiệu quả qua đ&oacute; đảm bảo ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ, g&oacute;p phần v&agrave;o những th&agrave;nh t&iacute;ch chung của đơn vị trong thời gian qua.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32772/Tap the chuc mung 02 dang vien moi.jpg" style="height:282px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ch&uacute;c hai&nbsp;đồng ch&iacute; lu&ocirc;n tự tin, bản lĩnh, tiếp tục r&egrave;n luyện, phấn đấu v&agrave; cống hiến, để xứng đ&aacute;ng l&agrave; người Đảng vi&ecirc;n Đảng Cộng sản Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>THANH TR&Iacute;</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;