Công bố biểu trưng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VIII (2019 – 2024)

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Biểu trưng được thi&ecirc;́t k&ecirc;́ theo phong c&aacute;ch t&ocirc;́i giản, với những khối mảng m&agrave;u xanh lớn mạnh mẽ, mang tính th&acirc;̉m mỹ cao, được c&aacute;ch điệu từ chữ số VIII (số 8 la m&atilde;) tạo th&agrave;nh khối h&igrave;nh c&aacute;nh chim ho&agrave; b&igrave;nh kết hợp với b&agrave;n tay vươn l&ecirc;n mạnh mẽ.</strong></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Biểu trưng Hội Li&ecirc;n Hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam được đặt ở vị tr&iacute; cao nhất thể hiện t&iacute;nh hiệu triệu, tập hợp rộng r&atilde;i của tổ chức Hội, đồng thời mang &yacute; nghĩa hội vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động của phong tr&agrave;o &ldquo;T&ocirc;i y&ecirc;u Tổ quốc t&ocirc;i&rdquo; lu&ocirc;n hướng về mục ti&ecirc;u chung của đất nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">C&aacute;nh chim hướng về ph&iacute;a mặt trời thể hiện sự kế thừa, tiếp nối truyền thống v&agrave; kh&aacute;t vọng vươn cao của c&aacute;c thế hệ thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">B&agrave;n tay l&agrave; h&igrave;nh ảnh của sự đồng h&agrave;nh của tổ chức Hội - c&ugrave;ng nhịp bước thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n mọi nẻo đường lập th&acirc;n, lập nghiệp. Đ&oacute; cũng l&agrave; b&agrave;n tay của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố hăng say học tập, lao động, xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện l&agrave;m đẹp cho đời.</span></p> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;