Công bố biểu trưng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VIII (2019 – 2024)

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Biểu trưng được thi&ecirc;́t k&ecirc;́ theo phong c&aacute;ch t&ocirc;́i giản, với những khối mảng m&agrave;u xanh lớn mạnh mẽ, mang tính th&acirc;̉m mỹ cao, được c&aacute;ch điệu từ chữ số VIII (số 8 la m&atilde;) tạo th&agrave;nh khối h&igrave;nh c&aacute;nh chim ho&agrave; b&igrave;nh kết hợp với b&agrave;n tay vươn l&ecirc;n mạnh mẽ.</strong></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Biểu trưng Hội Li&ecirc;n Hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam được đặt ở vị tr&iacute; cao nhất thể hiện t&iacute;nh hiệu triệu, tập hợp rộng r&atilde;i của tổ chức Hội, đồng thời mang &yacute; nghĩa hội vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động của phong tr&agrave;o &ldquo;T&ocirc;i y&ecirc;u Tổ quốc t&ocirc;i&rdquo; lu&ocirc;n hướng về mục ti&ecirc;u chung của đất nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">C&aacute;nh chim hướng về ph&iacute;a mặt trời thể hiện sự kế thừa, tiếp nối truyền thống v&agrave; kh&aacute;t vọng vươn cao của c&aacute;c thế hệ thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">B&agrave;n tay l&agrave; h&igrave;nh ảnh của sự đồng h&agrave;nh của tổ chức Hội - c&ugrave;ng nhịp bước thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n mọi nẻo đường lập th&acirc;n, lập nghiệp. Đ&oacute; cũng l&agrave; b&agrave;n tay của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố hăng say học tập, lao động, xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện l&agrave;m đẹp cho đời.</span></p> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;