Khởi động hội thi "Người truyền cảm hứng" năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000"><em>Bạn l&agrave; b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n?</em></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000"><em>Bạn th&iacute;ch chia sẻ v&agrave; muốn được lắng nghe?</em></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000"><em>Bạn khao kh&aacute;t được thử sức tranh t&agrave;i ở s&acirc;n chơi tr&iacute; tuệ để thể hiện bản lĩnh v&agrave; khẳng định bản th&acirc;n? </em></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32818/H%C3%ACnh%201.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Một lớp học tại trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng - Ảnh: Tư liệu Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><em><strong>H&atilde;y đăng k&yacute; tham gia Hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền giỏi của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2019.</strong></em></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Từ chủ đề <strong>&ldquo;NGƯỜI TRUYỀN CẢM HỨNG&rdquo;</strong>, h</span>ội thi&nbsp;l&agrave; dịp để b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n hội ngộ, tranh t&agrave;i, kỹ năng diễn thuyết trước đ&aacute;m đ&ocirc;ng, thanh vận kh&eacute;o, tr&igrave;nh b&agrave;y quan điểm trước những vấn đề l&yacute; luận đặt ra từ thực tiễn c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute; c&ograve;n l&agrave; sự&nbsp;chia sẻ những c&acirc;u chuyện đẹp,&nbsp;những h&igrave;nh ảnh, thước phim đắt gi&aacute;, những suy nghĩ&nbsp;chứa chan t&igrave;nh cảm y&ecirc;u thương&nbsp;về Đảng, B&aacute;c Hồ v&agrave; tổ chức Đo&agrave;n - Hội - Đội, ...</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(249, 203, 156); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#990000"><strong>C&aacute;c bước để c&oacute; một b&agrave;i thi ho&agrave;n hảo</strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="color:#000000">Để bắt đầu tham gia hội thi, b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n c&oacute; thể bắt tay v&agrave;o thực hiện:</span></em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32818/10655.png" style="background-color:rgb(249, 203, 156); color:rgb(35, 31, 32); float:left; font-family:roboto,helvetica,arial,sans-serif; font-size:16px; height:50px; letter-spacing:-0.2px; margin-left:5px; margin-right:5px; text-align:justify; width:50px" />&nbsp;<strong>Đề cương b&aacute;o c&aacute;o</strong></span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">&nbsp;Đầu ti&ecirc;n, bạn c&oacute;&nbsp;một đề cương b&aacute;o c&aacute;o&nbsp;chuy&ecirc;n đề về c&aacute;c chủ đề được Ban tổ chức Hội thi định hướng theo Kế hoạch. <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/vanphong/data/extensionfiles/12/ICON-WORD_1.gif" style="height:15px; width:16px" />&nbsp;Tải về&nbsp;</span><strong><u><a href="https://drive.google.com/file/d/1-J8eZfdlbaZ2PQOJj6Uw6Dq9ZoFDYr_i/view"><span style="color:#000000">TẠI Đ&Acirc;Y</span></a></u></strong><span style="color:#000000"><strong><u>&nbsp;</u></strong></span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32818/gv.png" style="background-color:rgb(249, 203, 156); color:rgb(35, 31, 32); float:left; font-family:roboto,helvetica,arial,sans-serif; font-size:16px; height:50px; letter-spacing:-0.2px; margin-left:5px; margin-right:5px; text-align:justify; width:50px" />&nbsp;<strong>Đoạn phim ngắn</strong><span style="background-color:rgb(249, 203, 156)">&nbsp;</span></span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Sau đ&oacute;, bạn thực hiện một&nbsp;đoạn phim ngắn&nbsp;từ 3 &ndash; 5 ph&uacute;t. </span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Trong đoạn phim, bạn giới thiệu về bản th&acirc;n m&igrave;nh những nội dung cơ bản trong b&agrave;i giảng m&agrave; th&iacute; sinh đ&atilde; chọn. </span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Y&ecirc;u cầu đoạn phim đảm bảo r&otilde; h&igrave;nh ảnh, &acirc;m thanh, thể hiện được t&aacute;c phong của b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32818/presentation-board-with-stats.png" style="background-color:rgb(249, 203, 156); color:rgb(35, 31, 32); float:left; font-family:roboto,helvetica,arial,sans-serif; font-size:16px; height:50px; letter-spacing:-0.2px; margin-left:5px; margin-right:5px; text-align:justify; width:50px" />Gi&aacute;o cụ</strong></span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000"><em>Khuyến kh&iacute;ch</em><strong> </strong>gửi th&ecirc;m b&agrave;i giảng điện tử, phim, &acirc;m thanh, bản đồ tư duy, gi&aacute;o cụ trực quan&hellip; nếu c&oacute; chuẩn bị.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32818/dt.png" style="float:left; height:50px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:50px" /></strong></span></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000"><strong>&nbsp;Phương thức gửi b&agrave;i thi</strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000"><em>- C&aacute;ch 1: </em>Th&iacute; sinh gửi qua email&nbsp;</span><a href="mailto:baocaovienthanhdoantphcm@gmail.com"><span style="color:#000000"><strong><em>baocaovienthanhdoantphcm@gmail.com</em></strong></span></a><span style="color:#000000">&nbsp;</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000"><em>- C&aacute;ch 2: </em>Gửi trực tiếp tại Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;<em>(Ph&ograve;ng C4, lầu 2, số 01 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Ngh&eacute;,&nbsp;Quận 1).</em></span></span></span></p> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Để hỗ trợ, bồi dưỡng th&ecirc;m cho đội ngũ b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n chuẩn bị tham&nbsp;v&ograve;ng thi sơ khảo với c&aacute;c b&agrave;i dự thi chất lượng,&nbsp;Ban tổ chức Hội thi tổ chức chương tr&igrave;nh Tập huấn d&agrave;nh cho c&aacute;c th&iacute; sinh dự định tham gia Hội thi.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">C&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n của c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n quan t&acirc;m c&oacute; thể đăng k&yacute; tham gia chương tr&igrave;nh tập huấn v&agrave;o l&uacute;c <strong>14g00 &ndash;</strong> <strong>17g00, ng&agrave;y 02.10.2019 (thứ Tư)</strong> tại Hội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n (<em>Số 01, Phạm Ngọc Thạch, Quận 1).</em></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">C&aacute;c đồng ch&iacute; b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n tại cơ sở dự kiến tham gia hội thi; c&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n c&oacute; nhu cầu tham gia lớp tập huấn. <em>Đăng k&yacute; tại đường link:</em> </span><a href="https://bitlylink.com/KKFBI" style="font-size: 16px;"><span style="color:#000000"><strong><em>https://bitlylink.com/KKFBI</em></strong></span></a><span style="color:#000000">, <em>hạn ch&oacute;t đăng k&yacute; l&agrave; 17g00 ng&agrave;y 01.10.2019.</em></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000"><em>-------</em></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Lịch tr&igrave;nh c&aacute;c v&ograve;ng thi&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</strong><br /> <em>- V&ograve;ng sơ khảo: </em>Hạn ch&oacute;t nhận b&agrave;i thi l&uacute;c 17g00 ng&agrave;y 10.10.2019.<br /> <em>- V&ograve;ng b&aacute;n kết:</em> Dự kiến ng&agrave;y 25, 26.10.2019.<br /> <em>- V&ograve;ng chung kết: </em>Dự kiến ng&agrave;y 16.11.2019.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000"><strong>BAN TỔ CHỨC HỘI THI</strong></span></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;