Ý tưởng “Người đọc là người học suốt đời”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&Yacute; tưởng </strong><strong>&ldquo;</strong><strong>Người đọc l&agrave; người học suốt đời</strong><strong>&rdquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>T&aacute;c giả Trần Thị Kim Thoa</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Tổ chức tủ s&aacute;ch giải tr&iacute; v&agrave; gi&aacute;o dục</em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32830/10.jpg" style="height:500px; width:500px" /></em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua một cuộc khảo s&aacute;t ngắn với sự tham gia của 10 người ở độ tuổi từ 19 đến 32, 70% số người được khảo s&aacute;t cho biết c&aacute;c yế<strong>u tố g&acirc;y ảnh hưởng ti&ecirc;u cực </strong>l&agrave;m giảm việc đọc s&aacute;ch li&ecirc;n quan đến mạng x&atilde; hội, c&aacute;c k&ecirc;nh giải tr&iacute; v&agrave; nguồn th&ocirc;ng tin c&oacute; sẵn tr&ecirc;n internet, 30% cho biết họ bị chi phối bởi thời gian d&agrave;nh cho c&ocirc;ng việc v&agrave; gia đ&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c sở th&iacute;ch kh&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Về <strong>động lực đọc s&aacute;ch</strong>, 100% trả lời cho biết họ đọc s&aacute;ch v&igrave; c&oacute; nhu cầu học hỏi, mở rộng hiểu biết của bản than để &aacute;p dụng v&agrave;o giải quyết c&aacute;c vấn đề trong cuộc sống. 60% số trả lời chi biết họ đọc s&aacute;ch theo sở th&iacute;ch c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; 30% cho biết họ được ảnh hưởng t&iacute;ch cực đến th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch do bạn b&egrave;, mạng x&atilde; hội v&agrave; truyền th&ocirc;ng t&aacute;c động.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Về <strong>c&aacute;c yếu tố g&acirc;y ch&uacute; &yacute; đến s&aacute;ch, </strong>90% trả lời cho biết họ bị ch&uacute; &yacute; bởi Nh&oacute;m đọc s&aacute;ch, bạn b&egrave;, c&aacute;c nh&acirc;n vật c&oacute; ảnh hưởng hoặc truyền th&ocirc;ng từ c&aacute;c nh&agrave; xuất bản.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi khảo s&aacute;t về c<strong>&aacute;c yếu tố t&iacute;ch cực ảnh hưởng đến th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch</strong>, ch&uacute;ng t&ocirc;i thu được kết quả trả lời <em>&ldquo;C&oacute;&rdquo; </em>như sau:</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mặc d&ugrave; phong tr&agrave;o khuyến đọc trong những năm qua ph&aacute;t triển rất rầm rộ ở Việt Nam mang lại nhiều t&aacute;c động t&iacute;ch cực đến ng&agrave;nh s&aacute;ch, số lượng nh&agrave; xuất bản mở ra h&agrave;ng năm tăng l&ecirc;n, số lượng ấn phẩm b&aacute;n ra được nhiều hơn, tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c chương tr&igrave;nh khuyến đọc vẫn c&ograve;n ch&uacute; trọng đến hiệu ứng truyền th&ocirc;ng nhất thời hơn l&agrave; một phương ph&aacute;p s&acirc;u thực sự thu h&uacute;t người trẻ l&agrave;m quen với việc đọc s&aacute;ch, nu&ocirc;i dưỡng th&oacute;i quen đọc v&agrave; trở th&agrave;nh một người đọc độc lập, một người tự học suốt đời. Việc khuyến kh&iacute;ch th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch ở người trẻ c&oacute; nhiều thuận lợi v&agrave; th&aacute;ch thức nổi bật:</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Thuận lợi: </strong>người trẻ dễ d&agrave;ng chủ động tiếp cận c&aacute;c k&ecirc;nh th&ocirc;ng tin gi&uacute;p cho việc chuyển tải th&ocirc;ng tin đến đối tượng dễ d&agrave;ng, người trẻ đồng thời l&agrave; nh&oacute;m dễ thay đổi h&agrave;nh vi theo c&aacute;c xu hướng mới của x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Kh&oacute; khăn: </strong>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, việc khuyến đọc đến người trẻ cũng gặp rất nhiều kh&oacute; khăn, độ tuổi h&igrave;nh th&agrave;nh th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch phải bắt đầu từ rất sớm tốt nhất từ 1-6 tuổi, v&agrave; bị ảnh hưởng rất nhiều bởi m&ocirc;i trường sống xung quanh như thường bị ảnh hưởng theo sở th&iacute;ch của bạn b&egrave;, gia đ&igrave;nh; bị chi phối v&agrave; ph&acirc;n t&acirc;m v&agrave;o mạng x&atilde; hội,&nbsp; c&aacute;c phương tiện truyền thong trong khi việc nu&ocirc;i dưỡng đọc s&aacute;ch cần một qu&aacute; tr&igrave;nh v&agrave; thời gian r&egrave;n luyện nhất định, kh&ocirc;ng thể thay đổi ngay trong qu&atilde;ng thời gian ngắn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>Do vậy, việc truyền th&ocirc;ng kh&ocirc;ng n&ecirc;n thực hiện đơn lẻ m&agrave; n&ecirc;n lồng gh&eacute;p v&agrave;o c&aacute;c loại h&igrave;nh văn ho&aacute;, lối sống đang thịnh h&agrave;nh với giới trẻ.</em></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiểu được sự thuận lợi, th&aacute;ch thức v&agrave; c&aacute;c yếu tố ảnh hưởng đến h&agrave;nh vi của người đọc, ch&uacute;ng t&ocirc;i đưa ra giải ph&aacute;p nhằm thu h&uacute;t người đọc mới, x&acirc;y dựng th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch v&agrave; hướng đến h&agrave;nh th&agrave;nh th&oacute;i quen đọc s&acirc;u ở người đọc bằng một phương ph&aacute;p lồng gh&eacute;p như sau:</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Ng&agrave;y Valentine 14/02 cũng l&agrave; <strong><em>Ng&agrave;y tặng s&aacute;ch quốc tế </em></strong>phổ biến ở c&aacute;c nước tr&ecirc;n thế giới <strong><em>(International Book Giving Day)</em></strong>, ng&agrave;y n&agrave;y cũng l&agrave; ng&agrave;y m&agrave; giới trẻ h&aacute;o hức v&agrave; muốn l&agrave;m một điều g&igrave; đ&oacute; &yacute; nghĩa thể hiện t&igrave;nh y&ecirc;u của m&igrave;nh đến người thương. Việc được tặng v&agrave; nhận qu&agrave; tặng trong ng&agrave;y n&agrave;y thường mang lại hạnh ph&uacute;c rất lớn cho giới trẻ. Nếu ch&uacute;ng ta c&oacute; thể nh&acirc;n rộng ng&agrave;y n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ d&agrave;nh cho những người y&ecirc;u nhau m&agrave; đến bạn b&egrave;, người cảm mến, người thương th&igrave; t&igrave;nh y&ecirc;u cũng sẽ được nh&acirc;n rộng th&ocirc;ng qua s&aacute;ch v&agrave; lan toả rộng r&atilde;i cộng hưởng c&ugrave;ng ng&agrave;y Valentine. =&gt; <strong><em>X&acirc;y dựng ng&agrave;y 14/02 l&agrave; ng&agrave;y tặng s&aacute;ch phổ biến tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</em></strong>. Hoạt động n&agrave;y đ&atilde; được thử nghiệm bởi một th&agrave;nh vi&ecirc;n của Tủ s&aacute;ch Giải Tr&iacute; &amp; Gi&aacute;o Dục v&agrave; đ&atilde; c&oacute; h&agrave;ng trăm người tham gia v&agrave;o ng&agrave;y 14/02/2018 chỉ bằng một tin b&agrave;i đăng đ&atilde; tạo n&ecirc;n hiệu ứng đ&aacute;ng kể, tương tự như phong tr&agrave;o <strong><em>7 days books challenge </em></strong>vốn đang thịnh h&agrave;nh hiện nay. Tuy nhi&ecirc;n, hoạt động n&agrave;y sẽ thu h&uacute;t kh&ocirc;ng những người&nbsp; đ&atilde; đọc s&aacute;ch m&agrave; c&ograve;n thu h&uacute;t những người mới vốn l&agrave; những người chỉ bắt đầu đọc.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>- X&acirc;y dựng một bộ phim sitcom 30 tập</em></strong>, mỗi tập c&oacute; độ d&agrave;i 15-20 ph&uacute;t c&oacute; nội dung x<strong><em>oay quanh mối quan t&acirc;m, giải quyết c&aacute;c vấn đề cuộc sống của giới trẻ </em></strong>một c&aacute;ch vui nh&ocirc;n, h&agrave;i hước <strong><em>lồng gh&eacute;p c&aacute;c cuốn s&aacute;ch c&oacute; nội dung li&ecirc;n quan </em></strong>với <strong><em>sự g&oacute;p mặt của c&aacute;c kh&aacute;ch mời </em></strong>trong mỗi tập phim l&agrave; c&aacute;c Văn nghệ sĩ c&oacute; sức ảnh hưởng, c&aacute;c t&aacute;c giả s&aacute;ch, những người trẻ c&oacute; sức ảnh hưởng trong cộng đồng &hellip; nhằm &ldquo;th&acirc;n thiện ho&aacute;&rdquo; việc đọc s&aacute;ch gắn liền s&aacute;ch với loại h&igrave;nh nghệ thuật thứ bảy để ho&agrave; nhập v&agrave;o trong một nền văn ho&aacute; tươi mới, năng động của giới trẻ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>Truyền th&ocirc;ng th&ocirc;ng qua sức ảnh hưởng của những người tham gia trong bộ phim, c&aacute;c CLB đội nh&oacute;m l&agrave;m về s&aacute;ch, hệ thống trường đại học </em></strong>nhờ sự giới thiệu của c&aacute;c giảng vi&ecirc;n t&acirc;m huyết v&agrave; sự lan truyền, chia sẻ ngẫu nhi&ecirc;n qua mạng x&atilde; hội</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>M&ocirc; tả &yacute; tưởng: </em></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiện nay, tại Việt Nam, chưa c&oacute; một bộ phim sitcom/phim ngắn nhiều tập n&agrave;o c&oacute; nội dung quảng b&aacute; s&aacute;ch trong khi phim ảnh đang trở th&agrave;nh c&ocirc;ng cụ giải tr&iacute; h&agrave;ng đầu của giới trẻ kh&ocirc;ng chỉ ở c&aacute;c rạp m&agrave; c&ograve;n k&ecirc;nh youtube, facebook, website&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Yacute; tưởng kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một giải ph&aacute;p đơn lẻ m&agrave; l&agrave; sự lồng gh&eacute;p phương ph&aacute;p (lan toả việc tặng s&aacute;ch c&aacute; nh&acirc;n th&ocirc;ng qua mạng x&atilde; hội v&agrave; chia sẻ nội dung s&acirc;u của s&aacute;ch nhờ v&agrave;o phim) nhằm mang lại hiệu ứng tốt nhất với những nguồn lực sẵn c&oacute; trong cộng đồng, d&ugrave;ng ch&iacute;nh đối thủ cạnh tranh với s&aacute;ch (mạng x&atilde; hội, phim ảnh&hellip;) để quảng b&aacute; cho c&aacute;c nội dung của s&aacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong điều kiện mạng x&atilde; hội v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng cụ truyền th&ocirc;ng như hiện nay, điều n&agrave;y ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể thực hiện. Giải ph&aacute;p ti&ecirc;n phong n&agrave;y sẽ tạo n&ecirc;n m&agrave;u sắc mới tạo hiệu ứng lan toả hiệu quả với sự tham gia của c&aacute;c kh&aacute;ch mời c&oacute; ảnh hưởng với c&aacute;c k&ecirc;nh truyền th&ocirc;ng sẵn c&oacute; của họ từ v&agrave;i trăm ng&agrave;n đến v&agrave;i triệu followers. Đặc biệt, trong thời đại m&agrave; mọi c&aacute; nh&acirc;n đều c&oacute; thể l&agrave; một trung t&acirc;m truyền th&ocirc;ng l&agrave; một nh&agrave; sản xuất nội dung, bi&ecirc;n kịch, dựng phim, truyền thong nhờ v&agrave;o c&ocirc;ng nghệ v&agrave; mạng x&atilde; hội sẵn c&oacute;, điều n&agrave;y trở n&ecirc;n dễ d&agrave;ng hơn bao giờ hết.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>Những nhu cầu về nguồn lực để thực hiện &yacute; tưởng: </em></strong></span></span></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:0px"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:50px; width:152px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nguồn lực</strong></span></span></p> </td> <td colspan="2" style="height:50px; width:168px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ng&agrave;y tặng s&aacute;ch</strong></span></span></p> </td> <td style="height:50px; width:261px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Phim Sitcom</strong></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:78px; width:152px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&agrave;i ch&iacute;nh &ndash; Chi</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="height:78px; width:168px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng</span></span></p> </td> <td style="height:78px; width:261px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">300,000,000 VND</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:107px; width:152px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&agrave;i ch&iacute;nh &ndash; Thu</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="height:107px; width:168px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng</span></span></p> </td> <td style="height:107px; width:261px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thu tiền từ k&ecirc;nh ph&aacute;t h&agrave;nh youtube</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height:113px; width:152px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:113px; width:167px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td colspan="2" style="height:113px; width:262px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&igrave;m kiếm ph&aacute;t h&agrave;nh tr&ecirc;n TV thu lại kinh ph&iacute; đầu tư cho c&aacute;c dự &aacute;n x&acirc;y dựng Tủ s&aacute;ch của Tủ s&aacute;ch Giải Tr&iacute; &amp; Gi&aacute;o Dục</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height:133px; width:152px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n sự</span></span></p> </td> <td style="height:133px; width:167px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Team truyền th&ocirc;ng x&acirc;y dựng chiến lược phối hợp với Đường s&aacute;ch</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="height:133px; width:262px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Viết kịch bản/ bi&ecirc;n kịch Quay phim Dựng phim G&acirc;y quỹ Hậu cần Truyền th&ocirc;ng</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height:37px; width:152px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng nghệ</span></span></p> </td> <td style="height:37px; width:167px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="height:37px; width:262px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height:67px; width:152px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng cụ</span></span></p> </td> <td style="height:67px; width:167px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="height:67px; width:262px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">M&aacute;y quay phim</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height:171px; width:152px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">K&ecirc;nh truyền th&ocirc;ng</span></span></p> </td> <td colspan="3" style="height:171px; width:429px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tận dụng c&aacute;c k&ecirc;nh truyền th&ocirc;ng sẵn c&oacute;: Facebook, Instargram, youtube,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết hợp sức ảnh hưởng của c&aacute;c đơn vị: Đường s&aacute;ch, c&aacute;c CLB đội nh&oacute;m&hellip; v&agrave; c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; sức ảnh hưởng</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: justify;">&nbsp;</td> <td style="text-align: justify;">&nbsp;</td> <td style="text-align: justify;">&nbsp;</td> <td style="text-align: justify;">&nbsp;</td> <td style="text-align: justify;">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>Phương ph&aacute;p thực hiện: </em></strong></span></span></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:0px"> <tbody> <tr> <td style="height:40px; width:94px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Phương ph&aacute;p</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>thực hiện</strong></span></span></p> </td> <td style="height:40px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ng&agrave;y tặng s&aacute;ch</strong></span></span></p> </td> <td style="height:40px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Phim Sitcom</strong></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:289px; width:94px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phương&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ph&aacute;p ch&iacute;nh</span></span></p> </td> <td style="height:289px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">D&ugrave;ng facebook l&agrave;m k&ecirc;nh truyền th&ocirc;ng th&ocirc;ng qua việc lan toả c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n hưởng ứng ng&agrave;y Tặng s&aacute;ch</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phối hợp với Th&agrave;nh đo&agrave;n v&agrave; Đường s&aacute;ch Tp. Hồ Ch&iacute; Minh phổ biến Ng&agrave;y 14/2 l&agrave; ng&agrave;y tặng s&aacute;ch quốc tế tại Việt Nam/HCM</span></span></p> </td> <td style="height:289px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">X&acirc;y dựng 30 tập phim sitcom/phim ngắn xoay quanh c&aacute;c chủ đề s&aacute;ch gần gũi với c&aacute;c vấn đề m&agrave; giới trẻ quan t&acirc;m, mỗi tập phim c&oacute; sự tham gia của c&aacute;c kh&aacute;ch mời c&oacute; sức ảnh hưởng</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phối hợp với c&aacute;c tổ chức/c&aacute; nh&acirc;n để ph&aacute;t h&agrave;nh phim rộng r&atilde;i tr&ecirc;n c&aacute;c k&ecirc;nh th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng, mạng x&atilde; hội</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tổ chức giao lưu gặp gỡ c&aacute;c nh&acirc;n vật c&oacute; ảnh hưởng trong x&atilde; hội c&ugrave;ng c&aacute;c chủ đề s&aacute;ch theo c&aacute;c tập/ bộ của phim Tr&igrave;nh chiếu từng tập phim ngay khi ho&agrave;n th&agrave;nh, lấy &yacute; kiến phản hồi để kịp thời điều chỉnh tăng rating của phime</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:60px; width:94px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">K&ecirc;nh truyền</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;th&ocirc;ng/&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ph&aacute;t h&agrave;nh</span></span></p> </td> <td style="height:60px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Facebook/Instagram/ Youtube</span></span></p> </td> <td style="height:60px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Youtube/ Faccebook</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&agrave; ph&aacute;t h&agrave;nh phim</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&agrave;i truyền h&igrave;nh</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:159px; width:94px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đối&nbsp;&nbsp;&nbsp; t&aacute;c thực hiện</span></span></p> </td> <td style="height:159px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&agrave;nh Đo&agrave;n Tp.HCM Đường s&aacute;ch Tp. HCM C&aacute;c CLB đội nh&oacute;m Người c&oacute; ảnh hưởng</span></span></p> </td> <td style="height:159px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&agrave;nh Đo&agrave;n Tp. HCM</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đường s&aacute;ch Tp. HCM CFU team (Đơn vị l&agrave;m phim chuy&ecirc;n nghiệp)</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c Đo&agrave;n cơ sở, Trường đại học C&aacute;c CLB đội nh&oacute;m: S&aacute;ch chuyền tay, s&aacute;ch v&agrave; h&agrave;nh động C&aacute; nh&acirc;n c&oacute; ảnh hưởng</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:86px; width:94px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mục ti&ecirc;u</span></span></p> </td> <td style="height:86px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thu h&uacute;t được 10,000 người tham gia trong Ng&agrave;y tặng s&aacute;ch năm 2020</span></span></p> </td> <td style="height:86px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thu h&uacute;t được 200,000 người xem th&ocirc;ng qua 30 tập phim</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trước dự &aacute;n</span></span></p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- L&ecirc;n kế hoạch</span></span></p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- X&acirc;y dựng đội ngũ thưc hiện v&agrave; c&aacute;c</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Gửi c&aacute;c đối t&aacute;c</span></span></p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">chuy&ecirc;n gia cố vấn</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Truyền th&ocirc;ng sự kiện</span></span></p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- L&ecirc;n kế hoạch tổng thể</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;trước 2 tuần diễn ra</span></span></p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Tổng hợp th&ocirc;ng tin đ&oacute;ng g&oacute;p từ cộng</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n</span></span></p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">đồng x&acirc;y dựng &yacute; tưởng kịch bản gắn liền</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;c&oacute; sức ảnh hưởng (văn</span></span></p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">với c&aacute;c nh&oacute;m nội dung s&aacute;ch</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">nghệ sĩ, nh&agrave; văn &hellip;) th&agrave;nh</span></span></p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- G&acirc;y quỹ song song</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">vi&ecirc;n CLB nh&oacute;m l&agrave; một</span></span></p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Viết kịch bản/ bi&ecirc;n kịch</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại sứ ti&ecirc;n phong khởi</span></span></p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Hậu cần quay phim: tuyển chọn diễn</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">xướng chương tr&igrave;nh</span></span></p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">vi&ecirc;n/ kh&aacute;ch mời tham gia chương tr&igrave;nh,</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">hậu trường, bối cảnh&hellip;</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:40px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:40px; width:189px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:40px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">-Sản xuất phim</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong dự &aacute;n</span></span></p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Theo d&otilde;i</span></span></p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Dựng phim, xử l&yacute; hậu k&igrave;</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Cập nhật truyền th&ocirc;ng</span></span></p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- T&igrave;m kiếm c&aacute;c đối t&aacute;c để ph&aacute;t h&agrave;nh</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">tạo kh&ocirc;ng kh&iacute; b&ugrave;ng nổ</span></span></p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Giấy ph&eacute;p</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">cho&nbsp;&nbsp;&nbsp; chương&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tr&igrave;nh&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; một</span></span></p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Ra mắt phim</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">c&aacute;ch gi&aacute;n tiếp</span></span></p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Họp b&aacute;o c&ocirc;ng bố Dự &aacute;n &amp; Chiếu th&agrave;nh</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">phẩm</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Chiếu miễn ph&iacute; tại một số trường Đại</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">học/Cao đẳng/C&ocirc;ng ty,&hellip;</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Tạo k&ecirc;nh youtobe RLL - <strong>Readers are</strong></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Lifelong learners</strong>/Phối hợp với c&aacute;c</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">k&ecirc;nh về gi&aacute;o dục như HTV3, VTV4,</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">THVL,&hellip;để ph&aacute;t tr&ecirc;n truyền h&igrave;nh c&oacute;</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">t&iacute;nh định kỳ (t&igrave;m kiếm cơ hội t&agrave;i trở để</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">mở rộng, duy tr&igrave; dự &aacute;n)</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">-Tổ chức giao lưu gặp gỡ c&aacute;c nh&acirc;n vật</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">c&oacute; ảnh hưởng trong x&atilde; hội c&ugrave;ng c&aacute;c chủ</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:40px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:40px; width:189px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:40px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">đề s&aacute;ch theo c&aacute;c tập/ bộ của phim</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau dự &aacute;n</span></span></p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Đ&aacute;nh gi&aacute; chiến dịch</span></span></p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Đ&aacute;nh gi&aacute; theo lượng người xem</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Tổng kết</span></span></p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Thu thập phản hồi của người d&ugrave;ng/</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- X&acirc;y dựng một kế hoạch</span></span></p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">chuy&ecirc;n gia qua từng tập phim để điều</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">N&acirc;ng tầm l&ecirc;n th&agrave;nh Ng&agrave;y</span></span></p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">chỉnh</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">tặng s&aacute;ch định k&igrave; h&agrave;ng</span></span></p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Điều chỉnh/ tổng kết dự &aacute;n</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:6px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:6px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">năm</span></span></p> </td> <td style="height:6px; width:315px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>Quản l&yacute; rủi ro:</em></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&agrave;i ch&iacute;nh: Đa dạng ho&aacute; nguồn huy động t&agrave;i ch&iacute;nh từ nhiều nguồn kh&aacute;c nhau:</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&agrave;i trợ c&aacute; nh&acirc;n,T&agrave;i trợ từ c&aacute;c doanh nghiệp muốn quảng b&aacute; thương hiệu (chọn doanh nghiệp uy t&iacute;n)Crowdfunding. K&ecirc;u gọi nh&agrave; đầu tư: b&aacute;n phim v&agrave; thu lại lợi nhuận. K&ecirc;u gọi t&agrave;i trợ vật chất: thời gian l&agrave;m việc t&igrave;nh nguyện, cơ sở vật chất t&igrave;nh nguyện để giảm thiểu chi ph&iacute; Chất lượng phim.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&acirc;n t&iacute;ch xu hướng, sở th&iacute;ch v&agrave; nhu cầu của đối tượng cần truyền th&ocirc;ng (người trẻ đội tuổi từ 16 đến 30 tuổi)</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mời c&aacute;c đối t&aacute;c c&oacute; kinh nghiệm l&agrave;m phim tham gia</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mời c&aacute;c chuy&ecirc;n gia viết kịch bản, l&agrave;m phim l&agrave;m cố vấn cho chương tr&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sự ủng hộ của cơ quan ban ng&agrave;nh (v&igrave; sản phẩm ph&aacute;t ra th&igrave; chiếu ở đ&acirc;u? K&ecirc;nh n&agrave;o chiếu?</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave;m việc chặt chẽ với c&aacute;c đối t&aacute;c trước v&agrave; trong dự &aacute;n để truyền th&ocirc;ng về th&ocirc;ng diệp của chuỗi bộ phim, kết hợp với Hội Điện Ảnh Tp.HCM để hợp thức h&oacute;a vấn đề ph&aacute;p l&yacute; hoặc một tổ chức Gi&aacute;o Dục</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đa dạng ho&aacute; phương ph&aacute;p ph&aacute;t h&agrave;nh ở c&aacute;c k&ecirc;nh ch&iacute;nh quy (Truyền h&igrave;nh, &hellip;) v&agrave; c&aacute;c k&ecirc;nh c&ocirc;ng cộng (Youtub, Facebook)</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lan toả bộ phim thong qua k&ecirc;nh truyền th&ocirc;ng c&aacute; nh&acirc;n của kh&aacute;ch mời c&oacute; ảnh hưởng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>Việc b&igrave;nh chọn bắt đầu từ b&acirc;y giờ v&agrave; kết th&uacute;c v&agrave;o 23g00 ng&agrave;y 08/10/2019.</em></strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;