Ý tưởng “Người đọc là người học suốt đời”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&Yacute; tưởng </strong><strong>&ldquo;</strong><strong>Người đọc l&agrave; người học suốt đời</strong><strong>&rdquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>T&aacute;c giả Trần Thị Kim Thoa</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Tổ chức tủ s&aacute;ch giải tr&iacute; v&agrave; gi&aacute;o dục</em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32830/10.jpg" style="height:500px; width:500px" /></em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua một cuộc khảo s&aacute;t ngắn với sự tham gia của 10 người ở độ tuổi từ 19 đến 32, 70% số người được khảo s&aacute;t cho biết c&aacute;c yế<strong>u tố g&acirc;y ảnh hưởng ti&ecirc;u cực </strong>l&agrave;m giảm việc đọc s&aacute;ch li&ecirc;n quan đến mạng x&atilde; hội, c&aacute;c k&ecirc;nh giải tr&iacute; v&agrave; nguồn th&ocirc;ng tin c&oacute; sẵn tr&ecirc;n internet, 30% cho biết họ bị chi phối bởi thời gian d&agrave;nh cho c&ocirc;ng việc v&agrave; gia đ&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c sở th&iacute;ch kh&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Về <strong>động lực đọc s&aacute;ch</strong>, 100% trả lời cho biết họ đọc s&aacute;ch v&igrave; c&oacute; nhu cầu học hỏi, mở rộng hiểu biết của bản than để &aacute;p dụng v&agrave;o giải quyết c&aacute;c vấn đề trong cuộc sống. 60% số trả lời chi biết họ đọc s&aacute;ch theo sở th&iacute;ch c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; 30% cho biết họ được ảnh hưởng t&iacute;ch cực đến th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch do bạn b&egrave;, mạng x&atilde; hội v&agrave; truyền th&ocirc;ng t&aacute;c động.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Về <strong>c&aacute;c yếu tố g&acirc;y ch&uacute; &yacute; đến s&aacute;ch, </strong>90% trả lời cho biết họ bị ch&uacute; &yacute; bởi Nh&oacute;m đọc s&aacute;ch, bạn b&egrave;, c&aacute;c nh&acirc;n vật c&oacute; ảnh hưởng hoặc truyền th&ocirc;ng từ c&aacute;c nh&agrave; xuất bản.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi khảo s&aacute;t về c<strong>&aacute;c yếu tố t&iacute;ch cực ảnh hưởng đến th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch</strong>, ch&uacute;ng t&ocirc;i thu được kết quả trả lời <em>&ldquo;C&oacute;&rdquo; </em>như sau:</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mặc d&ugrave; phong tr&agrave;o khuyến đọc trong những năm qua ph&aacute;t triển rất rầm rộ ở Việt Nam mang lại nhiều t&aacute;c động t&iacute;ch cực đến ng&agrave;nh s&aacute;ch, số lượng nh&agrave; xuất bản mở ra h&agrave;ng năm tăng l&ecirc;n, số lượng ấn phẩm b&aacute;n ra được nhiều hơn, tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c chương tr&igrave;nh khuyến đọc vẫn c&ograve;n ch&uacute; trọng đến hiệu ứng truyền th&ocirc;ng nhất thời hơn l&agrave; một phương ph&aacute;p s&acirc;u thực sự thu h&uacute;t người trẻ l&agrave;m quen với việc đọc s&aacute;ch, nu&ocirc;i dưỡng th&oacute;i quen đọc v&agrave; trở th&agrave;nh một người đọc độc lập, một người tự học suốt đời. Việc khuyến kh&iacute;ch th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch ở người trẻ c&oacute; nhiều thuận lợi v&agrave; th&aacute;ch thức nổi bật:</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Thuận lợi: </strong>người trẻ dễ d&agrave;ng chủ động tiếp cận c&aacute;c k&ecirc;nh th&ocirc;ng tin gi&uacute;p cho việc chuyển tải th&ocirc;ng tin đến đối tượng dễ d&agrave;ng, người trẻ đồng thời l&agrave; nh&oacute;m dễ thay đổi h&agrave;nh vi theo c&aacute;c xu hướng mới của x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Kh&oacute; khăn: </strong>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, việc khuyến đọc đến người trẻ cũng gặp rất nhiều kh&oacute; khăn, độ tuổi h&igrave;nh th&agrave;nh th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch phải bắt đầu từ rất sớm tốt nhất từ 1-6 tuổi, v&agrave; bị ảnh hưởng rất nhiều bởi m&ocirc;i trường sống xung quanh như thường bị ảnh hưởng theo sở th&iacute;ch của bạn b&egrave;, gia đ&igrave;nh; bị chi phối v&agrave; ph&acirc;n t&acirc;m v&agrave;o mạng x&atilde; hội,&nbsp; c&aacute;c phương tiện truyền thong trong khi việc nu&ocirc;i dưỡng đọc s&aacute;ch cần một qu&aacute; tr&igrave;nh v&agrave; thời gian r&egrave;n luyện nhất định, kh&ocirc;ng thể thay đổi ngay trong qu&atilde;ng thời gian ngắn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>Do vậy, việc truyền th&ocirc;ng kh&ocirc;ng n&ecirc;n thực hiện đơn lẻ m&agrave; n&ecirc;n lồng gh&eacute;p v&agrave;o c&aacute;c loại h&igrave;nh văn ho&aacute;, lối sống đang thịnh h&agrave;nh với giới trẻ.</em></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiểu được sự thuận lợi, th&aacute;ch thức v&agrave; c&aacute;c yếu tố ảnh hưởng đến h&agrave;nh vi của người đọc, ch&uacute;ng t&ocirc;i đưa ra giải ph&aacute;p nhằm thu h&uacute;t người đọc mới, x&acirc;y dựng th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch v&agrave; hướng đến h&agrave;nh th&agrave;nh th&oacute;i quen đọc s&acirc;u ở người đọc bằng một phương ph&aacute;p lồng gh&eacute;p như sau:</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Ng&agrave;y Valentine 14/02 cũng l&agrave; <strong><em>Ng&agrave;y tặng s&aacute;ch quốc tế </em></strong>phổ biến ở c&aacute;c nước tr&ecirc;n thế giới <strong><em>(International Book Giving Day)</em></strong>, ng&agrave;y n&agrave;y cũng l&agrave; ng&agrave;y m&agrave; giới trẻ h&aacute;o hức v&agrave; muốn l&agrave;m một điều g&igrave; đ&oacute; &yacute; nghĩa thể hiện t&igrave;nh y&ecirc;u của m&igrave;nh đến người thương. Việc được tặng v&agrave; nhận qu&agrave; tặng trong ng&agrave;y n&agrave;y thường mang lại hạnh ph&uacute;c rất lớn cho giới trẻ. Nếu ch&uacute;ng ta c&oacute; thể nh&acirc;n rộng ng&agrave;y n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ d&agrave;nh cho những người y&ecirc;u nhau m&agrave; đến bạn b&egrave;, người cảm mến, người thương th&igrave; t&igrave;nh y&ecirc;u cũng sẽ được nh&acirc;n rộng th&ocirc;ng qua s&aacute;ch v&agrave; lan toả rộng r&atilde;i cộng hưởng c&ugrave;ng ng&agrave;y Valentine. =&gt; <strong><em>X&acirc;y dựng ng&agrave;y 14/02 l&agrave; ng&agrave;y tặng s&aacute;ch phổ biến tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</em></strong>. Hoạt động n&agrave;y đ&atilde; được thử nghiệm bởi một th&agrave;nh vi&ecirc;n của Tủ s&aacute;ch Giải Tr&iacute; &amp; Gi&aacute;o Dục v&agrave; đ&atilde; c&oacute; h&agrave;ng trăm người tham gia v&agrave;o ng&agrave;y 14/02/2018 chỉ bằng một tin b&agrave;i đăng đ&atilde; tạo n&ecirc;n hiệu ứng đ&aacute;ng kể, tương tự như phong tr&agrave;o <strong><em>7 days books challenge </em></strong>vốn đang thịnh h&agrave;nh hiện nay. Tuy nhi&ecirc;n, hoạt động n&agrave;y sẽ thu h&uacute;t kh&ocirc;ng những người&nbsp; đ&atilde; đọc s&aacute;ch m&agrave; c&ograve;n thu h&uacute;t những người mới vốn l&agrave; những người chỉ bắt đầu đọc.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>- X&acirc;y dựng một bộ phim sitcom 30 tập</em></strong>, mỗi tập c&oacute; độ d&agrave;i 15-20 ph&uacute;t c&oacute; nội dung x<strong><em>oay quanh mối quan t&acirc;m, giải quyết c&aacute;c vấn đề cuộc sống của giới trẻ </em></strong>một c&aacute;ch vui nh&ocirc;n, h&agrave;i hước <strong><em>lồng gh&eacute;p c&aacute;c cuốn s&aacute;ch c&oacute; nội dung li&ecirc;n quan </em></strong>với <strong><em>sự g&oacute;p mặt của c&aacute;c kh&aacute;ch mời </em></strong>trong mỗi tập phim l&agrave; c&aacute;c Văn nghệ sĩ c&oacute; sức ảnh hưởng, c&aacute;c t&aacute;c giả s&aacute;ch, những người trẻ c&oacute; sức ảnh hưởng trong cộng đồng &hellip; nhằm &ldquo;th&acirc;n thiện ho&aacute;&rdquo; việc đọc s&aacute;ch gắn liền s&aacute;ch với loại h&igrave;nh nghệ thuật thứ bảy để ho&agrave; nhập v&agrave;o trong một nền văn ho&aacute; tươi mới, năng động của giới trẻ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>Truyền th&ocirc;ng th&ocirc;ng qua sức ảnh hưởng của những người tham gia trong bộ phim, c&aacute;c CLB đội nh&oacute;m l&agrave;m về s&aacute;ch, hệ thống trường đại học </em></strong>nhờ sự giới thiệu của c&aacute;c giảng vi&ecirc;n t&acirc;m huyết v&agrave; sự lan truyền, chia sẻ ngẫu nhi&ecirc;n qua mạng x&atilde; hội</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>M&ocirc; tả &yacute; tưởng: </em></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiện nay, tại Việt Nam, chưa c&oacute; một bộ phim sitcom/phim ngắn nhiều tập n&agrave;o c&oacute; nội dung quảng b&aacute; s&aacute;ch trong khi phim ảnh đang trở th&agrave;nh c&ocirc;ng cụ giải tr&iacute; h&agrave;ng đầu của giới trẻ kh&ocirc;ng chỉ ở c&aacute;c rạp m&agrave; c&ograve;n k&ecirc;nh youtube, facebook, website&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Yacute; tưởng kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một giải ph&aacute;p đơn lẻ m&agrave; l&agrave; sự lồng gh&eacute;p phương ph&aacute;p (lan toả việc tặng s&aacute;ch c&aacute; nh&acirc;n th&ocirc;ng qua mạng x&atilde; hội v&agrave; chia sẻ nội dung s&acirc;u của s&aacute;ch nhờ v&agrave;o phim) nhằm mang lại hiệu ứng tốt nhất với những nguồn lực sẵn c&oacute; trong cộng đồng, d&ugrave;ng ch&iacute;nh đối thủ cạnh tranh với s&aacute;ch (mạng x&atilde; hội, phim ảnh&hellip;) để quảng b&aacute; cho c&aacute;c nội dung của s&aacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong điều kiện mạng x&atilde; hội v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng cụ truyền th&ocirc;ng như hiện nay, điều n&agrave;y ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể thực hiện. Giải ph&aacute;p ti&ecirc;n phong n&agrave;y sẽ tạo n&ecirc;n m&agrave;u sắc mới tạo hiệu ứng lan toả hiệu quả với sự tham gia của c&aacute;c kh&aacute;ch mời c&oacute; ảnh hưởng với c&aacute;c k&ecirc;nh truyền th&ocirc;ng sẵn c&oacute; của họ từ v&agrave;i trăm ng&agrave;n đến v&agrave;i triệu followers. Đặc biệt, trong thời đại m&agrave; mọi c&aacute; nh&acirc;n đều c&oacute; thể l&agrave; một trung t&acirc;m truyền th&ocirc;ng l&agrave; một nh&agrave; sản xuất nội dung, bi&ecirc;n kịch, dựng phim, truyền thong nhờ v&agrave;o c&ocirc;ng nghệ v&agrave; mạng x&atilde; hội sẵn c&oacute;, điều n&agrave;y trở n&ecirc;n dễ d&agrave;ng hơn bao giờ hết.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>Những nhu cầu về nguồn lực để thực hiện &yacute; tưởng: </em></strong></span></span></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:0px"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:50px; width:152px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nguồn lực</strong></span></span></p> </td> <td colspan="2" style="height:50px; width:168px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ng&agrave;y tặng s&aacute;ch</strong></span></span></p> </td> <td style="height:50px; width:261px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Phim Sitcom</strong></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:78px; width:152px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&agrave;i ch&iacute;nh &ndash; Chi</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="height:78px; width:168px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng</span></span></p> </td> <td style="height:78px; width:261px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">300,000,000 VND</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:107px; width:152px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&agrave;i ch&iacute;nh &ndash; Thu</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="height:107px; width:168px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng</span></span></p> </td> <td style="height:107px; width:261px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thu tiền từ k&ecirc;nh ph&aacute;t h&agrave;nh youtube</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height:113px; width:152px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:113px; width:167px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td colspan="2" style="height:113px; width:262px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&igrave;m kiếm ph&aacute;t h&agrave;nh tr&ecirc;n TV thu lại kinh ph&iacute; đầu tư cho c&aacute;c dự &aacute;n x&acirc;y dựng Tủ s&aacute;ch của Tủ s&aacute;ch Giải Tr&iacute; &amp; Gi&aacute;o Dục</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height:133px; width:152px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n sự</span></span></p> </td> <td style="height:133px; width:167px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Team truyền th&ocirc;ng x&acirc;y dựng chiến lược phối hợp với Đường s&aacute;ch</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="height:133px; width:262px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Viết kịch bản/ bi&ecirc;n kịch Quay phim Dựng phim G&acirc;y quỹ Hậu cần Truyền th&ocirc;ng</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height:37px; width:152px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng nghệ</span></span></p> </td> <td style="height:37px; width:167px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="height:37px; width:262px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height:67px; width:152px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng cụ</span></span></p> </td> <td style="height:67px; width:167px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="height:67px; width:262px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">M&aacute;y quay phim</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height:171px; width:152px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">K&ecirc;nh truyền th&ocirc;ng</span></span></p> </td> <td colspan="3" style="height:171px; width:429px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tận dụng c&aacute;c k&ecirc;nh truyền th&ocirc;ng sẵn c&oacute;: Facebook, Instargram, youtube,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết hợp sức ảnh hưởng của c&aacute;c đơn vị: Đường s&aacute;ch, c&aacute;c CLB đội nh&oacute;m&hellip; v&agrave; c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; sức ảnh hưởng</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: justify;">&nbsp;</td> <td style="text-align: justify;">&nbsp;</td> <td style="text-align: justify;">&nbsp;</td> <td style="text-align: justify;">&nbsp;</td> <td style="text-align: justify;">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>Phương ph&aacute;p thực hiện: </em></strong></span></span></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:0px"> <tbody> <tr> <td style="height:40px; width:94px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Phương ph&aacute;p</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>thực hiện</strong></span></span></p> </td> <td style="height:40px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ng&agrave;y tặng s&aacute;ch</strong></span></span></p> </td> <td style="height:40px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Phim Sitcom</strong></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:289px; width:94px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phương&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ph&aacute;p ch&iacute;nh</span></span></p> </td> <td style="height:289px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">D&ugrave;ng facebook l&agrave;m k&ecirc;nh truyền th&ocirc;ng th&ocirc;ng qua việc lan toả c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n hưởng ứng ng&agrave;y Tặng s&aacute;ch</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phối hợp với Th&agrave;nh đo&agrave;n v&agrave; Đường s&aacute;ch Tp. Hồ Ch&iacute; Minh phổ biến Ng&agrave;y 14/2 l&agrave; ng&agrave;y tặng s&aacute;ch quốc tế tại Việt Nam/HCM</span></span></p> </td> <td style="height:289px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">X&acirc;y dựng 30 tập phim sitcom/phim ngắn xoay quanh c&aacute;c chủ đề s&aacute;ch gần gũi với c&aacute;c vấn đề m&agrave; giới trẻ quan t&acirc;m, mỗi tập phim c&oacute; sự tham gia của c&aacute;c kh&aacute;ch mời c&oacute; sức ảnh hưởng</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phối hợp với c&aacute;c tổ chức/c&aacute; nh&acirc;n để ph&aacute;t h&agrave;nh phim rộng r&atilde;i tr&ecirc;n c&aacute;c k&ecirc;nh th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng, mạng x&atilde; hội</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tổ chức giao lưu gặp gỡ c&aacute;c nh&acirc;n vật c&oacute; ảnh hưởng trong x&atilde; hội c&ugrave;ng c&aacute;c chủ đề s&aacute;ch theo c&aacute;c tập/ bộ của phim Tr&igrave;nh chiếu từng tập phim ngay khi ho&agrave;n th&agrave;nh, lấy &yacute; kiến phản hồi để kịp thời điều chỉnh tăng rating của phime</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:60px; width:94px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">K&ecirc;nh truyền</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;th&ocirc;ng/&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ph&aacute;t h&agrave;nh</span></span></p> </td> <td style="height:60px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Facebook/Instagram/ Youtube</span></span></p> </td> <td style="height:60px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Youtube/ Faccebook</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&agrave; ph&aacute;t h&agrave;nh phim</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&agrave;i truyền h&igrave;nh</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:159px; width:94px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đối&nbsp;&nbsp;&nbsp; t&aacute;c thực hiện</span></span></p> </td> <td style="height:159px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&agrave;nh Đo&agrave;n Tp.HCM Đường s&aacute;ch Tp. HCM C&aacute;c CLB đội nh&oacute;m Người c&oacute; ảnh hưởng</span></span></p> </td> <td style="height:159px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&agrave;nh Đo&agrave;n Tp. HCM</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đường s&aacute;ch Tp. HCM CFU team (Đơn vị l&agrave;m phim chuy&ecirc;n nghiệp)</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c Đo&agrave;n cơ sở, Trường đại học C&aacute;c CLB đội nh&oacute;m: S&aacute;ch chuyền tay, s&aacute;ch v&agrave; h&agrave;nh động C&aacute; nh&acirc;n c&oacute; ảnh hưởng</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:86px; width:94px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mục ti&ecirc;u</span></span></p> </td> <td style="height:86px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thu h&uacute;t được 10,000 người tham gia trong Ng&agrave;y tặng s&aacute;ch năm 2020</span></span></p> </td> <td style="height:86px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thu h&uacute;t được 200,000 người xem th&ocirc;ng qua 30 tập phim</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trước dự &aacute;n</span></span></p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- L&ecirc;n kế hoạch</span></span></p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- X&acirc;y dựng đội ngũ thưc hiện v&agrave; c&aacute;c</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Gửi c&aacute;c đối t&aacute;c</span></span></p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">chuy&ecirc;n gia cố vấn</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Truyền th&ocirc;ng sự kiện</span></span></p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- L&ecirc;n kế hoạch tổng thể</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;trước 2 tuần diễn ra</span></span></p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Tổng hợp th&ocirc;ng tin đ&oacute;ng g&oacute;p từ cộng</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n</span></span></p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">đồng x&acirc;y dựng &yacute; tưởng kịch bản gắn liền</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;c&oacute; sức ảnh hưởng (văn</span></span></p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">với c&aacute;c nh&oacute;m nội dung s&aacute;ch</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">nghệ sĩ, nh&agrave; văn &hellip;) th&agrave;nh</span></span></p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- G&acirc;y quỹ song song</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">vi&ecirc;n CLB nh&oacute;m l&agrave; một</span></span></p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Viết kịch bản/ bi&ecirc;n kịch</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại sứ ti&ecirc;n phong khởi</span></span></p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Hậu cần quay phim: tuyển chọn diễn</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">xướng chương tr&igrave;nh</span></span></p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">vi&ecirc;n/ kh&aacute;ch mời tham gia chương tr&igrave;nh,</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">hậu trường, bối cảnh&hellip;</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:40px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:40px; width:189px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:40px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">-Sản xuất phim</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong dự &aacute;n</span></span></p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Theo d&otilde;i</span></span></p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Dựng phim, xử l&yacute; hậu k&igrave;</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Cập nhật truyền th&ocirc;ng</span></span></p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- T&igrave;m kiếm c&aacute;c đối t&aacute;c để ph&aacute;t h&agrave;nh</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">tạo kh&ocirc;ng kh&iacute; b&ugrave;ng nổ</span></span></p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Giấy ph&eacute;p</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">cho&nbsp;&nbsp;&nbsp; chương&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tr&igrave;nh&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; một</span></span></p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Ra mắt phim</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">c&aacute;ch gi&aacute;n tiếp</span></span></p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Họp b&aacute;o c&ocirc;ng bố Dự &aacute;n &amp; Chiếu th&agrave;nh</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">phẩm</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Chiếu miễn ph&iacute; tại một số trường Đại</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">học/Cao đẳng/C&ocirc;ng ty,&hellip;</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Tạo k&ecirc;nh youtobe RLL - <strong>Readers are</strong></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Lifelong learners</strong>/Phối hợp với c&aacute;c</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">k&ecirc;nh về gi&aacute;o dục như HTV3, VTV4,</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">THVL,&hellip;để ph&aacute;t tr&ecirc;n truyền h&igrave;nh c&oacute;</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">t&iacute;nh định kỳ (t&igrave;m kiếm cơ hội t&agrave;i trở để</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">mở rộng, duy tr&igrave; dự &aacute;n)</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">-Tổ chức giao lưu gặp gỡ c&aacute;c nh&acirc;n vật</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">c&oacute; ảnh hưởng trong x&atilde; hội c&ugrave;ng c&aacute;c chủ</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:40px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:40px; width:189px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:40px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">đề s&aacute;ch theo c&aacute;c tập/ bộ của phim</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau dự &aacute;n</span></span></p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Đ&aacute;nh gi&aacute; chiến dịch</span></span></p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Đ&aacute;nh gi&aacute; theo lượng người xem</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Tổng kết</span></span></p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Thu thập phản hồi của người d&ugrave;ng/</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- X&acirc;y dựng một kế hoạch</span></span></p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">chuy&ecirc;n gia qua từng tập phim để điều</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">N&acirc;ng tầm l&ecirc;n th&agrave;nh Ng&agrave;y</span></span></p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">chỉnh</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:20px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">tặng s&aacute;ch định k&igrave; h&agrave;ng</span></span></p> </td> <td style="height:20px; width:315px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Điều chỉnh/ tổng kết dự &aacute;n</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:6px; width:94px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> <td style="height:6px; width:189px"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">năm</span></span></p> </td> <td style="height:6px; width:315px"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>Quản l&yacute; rủi ro:</em></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&agrave;i ch&iacute;nh: Đa dạng ho&aacute; nguồn huy động t&agrave;i ch&iacute;nh từ nhiều nguồn kh&aacute;c nhau:</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&agrave;i trợ c&aacute; nh&acirc;n,T&agrave;i trợ từ c&aacute;c doanh nghiệp muốn quảng b&aacute; thương hiệu (chọn doanh nghiệp uy t&iacute;n)Crowdfunding. K&ecirc;u gọi nh&agrave; đầu tư: b&aacute;n phim v&agrave; thu lại lợi nhuận. K&ecirc;u gọi t&agrave;i trợ vật chất: thời gian l&agrave;m việc t&igrave;nh nguyện, cơ sở vật chất t&igrave;nh nguyện để giảm thiểu chi ph&iacute; Chất lượng phim.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&acirc;n t&iacute;ch xu hướng, sở th&iacute;ch v&agrave; nhu cầu của đối tượng cần truyền th&ocirc;ng (người trẻ đội tuổi từ 16 đến 30 tuổi)</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mời c&aacute;c đối t&aacute;c c&oacute; kinh nghiệm l&agrave;m phim tham gia</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mời c&aacute;c chuy&ecirc;n gia viết kịch bản, l&agrave;m phim l&agrave;m cố vấn cho chương tr&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sự ủng hộ của cơ quan ban ng&agrave;nh (v&igrave; sản phẩm ph&aacute;t ra th&igrave; chiếu ở đ&acirc;u? K&ecirc;nh n&agrave;o chiếu?</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave;m việc chặt chẽ với c&aacute;c đối t&aacute;c trước v&agrave; trong dự &aacute;n để truyền th&ocirc;ng về th&ocirc;ng diệp của chuỗi bộ phim, kết hợp với Hội Điện Ảnh Tp.HCM để hợp thức h&oacute;a vấn đề ph&aacute;p l&yacute; hoặc một tổ chức Gi&aacute;o Dục</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đa dạng ho&aacute; phương ph&aacute;p ph&aacute;t h&agrave;nh ở c&aacute;c k&ecirc;nh ch&iacute;nh quy (Truyền h&igrave;nh, &hellip;) v&agrave; c&aacute;c k&ecirc;nh c&ocirc;ng cộng (Youtub, Facebook)</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lan toả bộ phim thong qua k&ecirc;nh truyền th&ocirc;ng c&aacute; nh&acirc;n của kh&aacute;ch mời c&oacute; ảnh hưởng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>Việc b&igrave;nh chọn bắt đầu từ b&acirc;y giờ v&agrave; kết th&uacute;c v&agrave;o 23g00 ng&agrave;y 08/10/2019.</em></strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;