Ý tưởng “Câu lạc bộ Sách 500đ: Chia sẻ - Kết nối - Thành công”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&Yacute; tưởng </strong><strong>&ldquo;</strong><strong>C&acirc;u lạc bộ S&aacute;ch 500đ:</strong> <strong>Chia sẻ - Kết nối </strong><strong>-</strong><strong> Th&agrave;nh c&ocirc;ng</strong><strong>&rdquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>T&aacute;c giả Trần Hữu Hiếu</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&acirc;u Lạc Bộ S&aacute;ch 500đ</em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32832/12.jpg" style="height:500px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phong tr&agrave;o đọc s&aacute;ch trong giới trẻ đang dần bị l&atilde;ng qu&ecirc;n, nhất l&agrave; những bạn trẻ ở c&aacute;c tỉnh nhỏ lẻ, c&aacute;c hoạt động về s&aacute;ch thường kh&ocirc;ng mang lại gi&aacute; trị thực cho những người tham gia, mọi người chưa thật sự cảm nhận được gi&aacute; trị s&aacute;ch. C&aacute;c điểm s&aacute;ch miễn ph&iacute; rất phổ biến ở c&aacute;c th&agrave;nh phố lớn, tuy vậy ở những tỉnh lẻ l&agrave; điều xa vời, mặt kh&aacute;c c&oacute; những điểm s&aacute;ch miễn ph&iacute; nhưng hoạt động kh&ocirc;ng hiệu quả, th&ocirc;ng tin chưa đến với nhiều người v&agrave; chưa c&oacute; một cộng đồng n&agrave;o kết nối những người đọc s&aacute;ch tại một khu vực nhất định n&agrave;o đ&oacute; lại, nhất l&agrave; ở tỉnh lẻ. C&ugrave;ng với những gi&aacute; trị đ&oacute;n nhận từ s&aacute;ch, t&ocirc;i cảm thấy nếu c&oacute; thể th&agrave;nh lập một điểm clb s&aacute;ch miễn ph&iacute; cho nhiều người th&igrave; vừa tạo ra một cộng đồng những người m&ecirc; s&aacute;ch, v&agrave; ch&iacute;nh m&igrave;nh cũng c&oacute; sẽ c&oacute; th&ecirc;m được nhiều s&aacute;ch để đọc. C&aacute;c &yacute; nghĩa CLB s&aacute;ch 500đ : Tạo ra điểm đọc, mượn s&aacute;ch miễn ph&iacute; cho tất cả mọi người: gi&uacute;p những người đam m&ecirc; đọc s&aacute;ch được kết nối với nhau, l&agrave; điểm c&oacute; thể ph&aacute;t huy, lan tỏa gi&aacute; trị s&aacute;ch ra cộng đồng, s&acirc;n chơi cho cha mẹ, con c&aacute;i bắt đầu l&agrave;m quen với s&aacute;ch. Tạo ra những kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức trong đời sống từ những th&agrave;nh vi&ecirc;n lớn tuổi cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n l&agrave; thế hệ trẻ. C&ugrave;ng chung sức lan tỏa văn h&oacute;a đọc tr&ecirc;n mọi miền tổ quốc, n&acirc;ng tầm tri thức mọi nơi.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>M&ocirc; tả &yacute; tưởng: </em></strong></span></span></p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&acirc;u lạc bộ s&aacute;ch 500đ đ&atilde; th&agrave;nh lập từ 23/03/2019.<br /> Hiện tại CLB đang c&oacute; 4 điểm CLB S&aacute;ch miễn ph&iacute; ở tỉnh Kon Tum.<br /> Điểm 1 : Tại Tp Kon Tum hiện c&oacute; hơn 2000 cuốn s&aacute;ch, 570 th&agrave;nh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Điểm 2 : Huyện Ngọc Hồi hiện c&oacute; hơn 300 cuốn s&aacute;ch, 112 th&agrave;nh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Điểm 3 : Huyện ĐăkGlei hiện c&oacute; hơn 500 cuốn s&aacute;ch, 33 th&agrave;nh vi&ecirc;n .</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Điểm 4: Huyện Konplong hiện c&oacute; hơn 300 cuốn s&aacute;ch, 55 th&agrave;nh vi&ecirc;n.<br /> Ngo&agrave;i nguồn s&aacute;ch hiện c&oacute;, CLB đ&atilde; kết nối với thư viện tỉnh Kon Tum, v&agrave; trực tiếp giới thiệu th&agrave;nh vi&ecirc;n CLB mượn s&aacute;ch qua thư viện, n&acirc;ng tổng số s&aacute;ch hiện CLB c&oacute; thể cho mượn l&ecirc;n hơn 170.000 cuốn s&aacute;ch về tất cả mọi thể loại.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đối tượng phục vụ ch&iacute;nh l&agrave; người d&acirc;n tại tỉnh Kon Tum trong độ tuổi 15-35 tuổi. Ngo&agrave;i ra CLB phối hợp c&ugrave;ng với Tủ S&aacute;ch giải tr&iacute; v&agrave; gi&aacute;o dục &amp; Bảo t&agrave;ng - thư viện tỉnh Kon Tum ph&aacute;t triển th&ecirc;m mảng s&aacute;ch d&agrave;nh cho thiếu nhi.<br /> <br /> Một số th&ocirc;ng tin về CLB do b&aacute;o, đ&agrave;i địa phương đưa tin:<br /> <u><a href="http://www.baokontum.com.vn/xa-hoi/cau-lac-bo-sach-500d-noi-chia-se-niem-dam-me-11122.html">http://www.baokontum.com.vn/xa-hoi/cau-lac-bo-sach-500d-noi-chia-se-niem-dam-me-11122.html</a></u><br /> <u><a href="http://www.tuoitrekontum.org.vn/doan-hoi-doi-khap-noi/ra-mat-cau-lac-bo-sach-500d-tai-mang-den.html">http://www.tuoitrekontum.org.vn/doan-hoi-doi-khap-noi/ra-mat-cau-lac-bo-sach-500d-tai-mang-den.html</a></u><br /> <u><a href="http://kontumtv.vn/giao-luu-toa-dam/chung-tay-xay-dung-van-hoa-doc-cho-tre-em?fbclid=IwAR2bVqdakF1XcczjhcAPq6Vdx7a8lLWsvITr88meTXH-NTDOmVzBnjDoNa0">http://kontumtv.vn/giao-luu-toa-dam/chung-tay-xay-dung-van-hoa-doc-cho-tre-em?fbclid=IwAR2bVqdakF1XcczjhcAPq6Vdx7a8lLWsvITr88meTXH-NTDOmVzBnjDoNa0</a></u><br /> <u><a href="http://bit.ly/33w4CDQ">http://bit.ly/33w4CDQ</a></u></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Một số điểm c&oacute; t&iacute;nh mới, t&iacute;nh s&aacute;ng tạo m&agrave; c&acirc;u lạc bộ hiện c&oacute; :</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Kết nối qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc; để tạo điểm đặt s&aacute;ch miễn ph&iacute; : giảm chi ph&iacute;, kh&ocirc;ng gian đọc s&aacute;ch c&oacute; sẵn, quy tr&igrave;nh mượn trả s&aacute;ch do qu&aacute;n trực tiếp quản l&yacute;, mọi th&agrave;nh vi&ecirc;n đều được mượn s&aacute;ch miễn ph&iacute; về nh&agrave; cho d&ugrave; kh&ocirc;ng trực tiếp ph&aacute;t sinh chi ph&iacute; ở qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc;. C&oacute; sẵn kh&ocirc;ng gian để tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh sự kiện tại khu vực đặt điểm CLB s&aacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Cộng đồng đọc s&aacute;ch tại c&aacute;c điểm CLB S&aacute;ch ở khu vực đ&oacute;: Kết nối những người đam m&ecirc; s&aacute;ch tại một khu vực cụ thể xung quanh điểm CLB S&aacute;ch, tạo cơ hội cho mọi người c&oacute; thể kết nối dễ d&agrave;ng v&agrave; thuận tiện hơn. Khi tham gia nh&oacute;m, mọi th&agrave;nh vi&ecirc;n sẽ được xem review s&aacute;ch hiện c&oacute; tại điểm CLB thường xuy&ecirc;n tr&ecirc;n newfeed Facebook nhằm k&iacute;ch th&iacute;ch mọi người đến mượn đọc những cuốn s&aacute;ch họ đang quan t&acirc;m được review.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Nhờ sức mạnh tập thể, những th&agrave;nh vi&ecirc;n CLB cũng ch&iacute;nh l&agrave; những người sẽ gi&uacute;p lan tỏa, kết nối những người chưa biết về CLB đến, chia sẻ lại những gi&aacute; trị về S&aacute;ch cho th&agrave;nh vi&ecirc;n mới.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Tạo kh&ocirc;ng gian để mọi người c&oacute; thể kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, học hỏi lẫn nhau, kết nối tạo ra những gi&aacute; trị thực trong c&ocirc;ng việc v&agrave; đời sống.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ C&aacute;c chương tr&igrave;nh kết nối với sinh vi&ecirc;n trường đại học, c&acirc;u lạc bộ, đội nh&oacute;m hoạt động c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội, thư viện tỉnh, cơ quan ban ng&agrave;nh để c&ugrave;ng lan tỏa văn h&oacute;a đọc.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Tư vấn, lựa chọn s&aacute;ch gi&uacute;p những người mới bắt đầu đọc s&aacute;ch nhận ngay được gi&aacute; trị từ cuốn s&aacute;ch đ&oacute;, giải quyết những vấn đề họ đang gặp phải trong đời sống, khi đ&oacute; họ mới cảm nhận được gi&aacute; trị của s&aacute;ch v&agrave; bắt đầu đi t&igrave;m đọc những cuốn s&aacute;ch tiếp theo.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ M&ocirc; h&igrave;nh c&oacute; thể nh&acirc;n rộng ở mọi nơi, mỗi nơi sẽ c&ugrave;ng đ&oacute;n nhận những gi&aacute; trị như nhau, v&agrave; mỗi điểm sẽ l&agrave; nơi kết nối những người xung quanh đ&oacute; lại với nhau.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Nguồn s&aacute;ch chủ yếu l&agrave; nguồn đ&oacute;ng g&oacute;p từ ch&iacute;nh những th&agrave;nh vi&ecirc;n trong CLB bộ khi họ được chia sẻ về nội dung của điểm CLB s&aacute;ch đ&oacute;. Do đ&oacute; chi ph&iacute; để x&acirc;y dựng một điểm CLB mới sẽ rất thấp.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Kết hợp c&ugrave;ng cơ quan đo&agrave;n thể xung quanh điểm CLB để ph&aacute;t động c&aacute;c phong tr&agrave;o văn h&oacute;a đọc.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Tiền trạm cho những chương tr&igrave;nh s&aacute;ch đi v&ugrave;ng s&acirc;u v&ugrave;ng xa c&aacute;c x&atilde; thuộc huyện c&oacute; điểm CLB s&aacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Những hoạt động giao lưu, kết nối giữa c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n v&agrave; t&aacute;c giả, doanh nh&acirc;n, người nổi tiếng sẽ được CLB x&acirc;y dựng v&agrave; triển khai để c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n đ&oacute;n nhận được những gi&aacute; trị thực tế đời sống.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>Những nhu cầu về nguồn lực để thực hiện &yacute; tưởng: </em></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">M&ocirc; h&igrave;nh CLB x&acirc;y dựng tr&ecirc;n ti&ecirc;u ch&iacute; : tiết kiệm &ndash; chất lượng &ndash; số lượng &ndash; hiệu quả. V&igrave; thế cơ bản chi ph&iacute; ban đầu cho c&aacute;c điểm CLB hầu như kh&ocirc;ng c&oacute;. Tuy nhi&ecirc;n yếu tố nh&acirc;n sự lại l&agrave; yếu tố quyết định của dự &aacute;n : Cần c&oacute; nh&oacute;m t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n 3-5 người tại mỗi điểm: l&agrave; những người đam m&ecirc; đọc s&aacute;ch, th&iacute;ch chia sẻ, đam m&ecirc; c&ocirc;ng việc x&atilde; hội để duy tr&igrave;, kết nối v&agrave; ph&aacute;t triển CLB. Về mặt c&ocirc;ng nghệ CLB &aacute;p dụng Facebook để hỗ trợ kết nối, chia sẻ th&ocirc;ng tin cho mọi người. Hỗ trợ review s&aacute;ch k&eacute;o sự quan t&acirc;m của mọi người đến những cuốn s&aacute;ch hay, k&iacute;ch th&iacute;ch x&acirc;y dựng th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch của c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n. Về quản l&yacute; s&aacute;ch : Bước đầu &aacute;p dụng quản l&yacute; s&aacute;ch cơ bản (sổ ghi ch&eacute;p). Bước tiếp theo CLB chuẩn bị &aacute;p dụng phần mềm quản l&yacute; s&aacute;ch hiện tại ở c&aacute;c cơ quan, doanh nghiệp chuy&ecirc;n về S&aacute;ch. Tương lai: CLB đặt mục ti&ecirc;u sẽ &aacute;p dụng app điện thoại t&iacute;ch hợp đăng k&yacute; th&agrave;nh vi&ecirc;n, quản l&yacute; cho mượn, tra cứu danh mục s&aacute;ch, danh mục điểm clb, review s&aacute;ch, nh&oacute;m kết nối... Xa hơn nữa: + 50 triệu cuốn s&aacute;ch cho mượn miễn ph&iacute;. + mượn một nơi, trả ở bất kỳ nơi n&agrave;o c&oacute; điểm clb s&aacute;ch tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>Phương ph&aacute;p thực hiện: </em></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Kết nối với qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc; c&oacute; chủ qu&aacute;n đam m&ecirc; s&aacute;ch, muốn chia sẻ gi&aacute; trị s&aacute;ch cho mọi người, kh&ocirc;ng gian qu&aacute;n đảm bảo y&ecirc;u cầu về ph&ograve;ng trưng b&agrave;y, ph&ograve;ng đọc s&aacute;ch y&ecirc;n tĩnh, trung t&acirc;m thuận tiện cho tất cả mọi người đến.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Chuẩn bị một &iacute;t s&aacute;ch 100 - 300 cuốn, viết b&agrave;i chia sẻ về ng&agrave;y ra mắt điểm CLB nhờ c&aacute;c mối quan hệ, cơ quan đo&agrave;n thể chia sẻ gi&uacute;p th&ocirc;ng tin về CLB.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+X&acirc;y dựng nh&oacute;m facebook để c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n mới tham gia v&agrave;o.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Đăng k&yacute; cho mượn s&aacute;ch sẽ được qu&aacute;n hỗ trợ thực hiện, mọi người c&oacute; thể mượn s&aacute;ch miễn ph&iacute; về nh&agrave; trong thời hạn 7 ng&agrave;y m&agrave; kh&ocirc;ng mất ph&iacute;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Nh&oacute;m TNV hỗ trợ c&aacute;c c&ocirc;ng việc cơ bản về nhập liệu th&ocirc;ng tin kho s&aacute;ch, Review nội dung những cuốn s&aacute;ch hiện c&oacute; tại clb gi&uacute;p cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n biết sơ nội dung những cuốn s&aacute;ch họ cần v&agrave; đến đăng k&yacute; mượn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong clb chia sẻ th&ocirc;ng tin, mời bạn b&egrave; v&agrave; mọi người c&ugrave;ng tham gia clb.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Vận động s&aacute;ch từ ch&iacute;nh những th&agrave;nh vi&ecirc;n trong clb với nội dung chia sẻ, g&oacute;p c&agrave;ng nhiều th&igrave; lượng s&aacute;ch d&agrave;nh cho mọi người c&agrave;ng lớn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Khi điểm CLB đ&atilde; đi v&agrave;o hoạt động th&igrave; chuyển hướng sang c&aacute;c hoạt động offline c&ugrave;ng c&aacute;c cơ quan ban ng&agrave;nh, c&aacute;c trường, thư viện về S&aacute;ch vừa tạo th&ecirc;m nguồn s&aacute;ch c&oacute; thể cho mượn, vừa tham gia lan tỏa văn h&oacute;a đọc khắp nơi trong khu vực.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ X&acirc;y dựng c&aacute;c chương tr&igrave;nh kết nối t&aacute;c giả, người th&agrave;nh c&ocirc;ng&hellip; giao lưu c&ugrave;ng c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Tất cả c&aacute;c hoạt động li&ecirc;n quan đến s&aacute;ch ở v&ugrave;ng xa thuộc huyện c&oacute; điểm CLB.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>Quản l&yacute; rủi ro: </em></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện trong thời gian qua, &yacute; tưởng đang ph&aacute;t sinh những rủi ro, hạn chế cơ bản sau:</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Kết nối với c&aacute;c điểm c&agrave; ph&ecirc; kh&ocirc;ng chung hệ thống xảy ra vấn đề khi &aacute;p dụng quy tr&igrave;nh kh&ocirc;ng đồng bộ, kh&oacute; kiểm so&aacute;t c&ugrave;ng một l&uacute;c.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Nh&acirc;n sự hỗ trợ điểm CLB cần thật sự t&acirc;m huyết v&agrave; d&aacute;m cho đi mới mong ph&aacute;t triển mạnh v&agrave; bền vững tại điểm CLB đ&oacute;.<br /> - CLB cơ bản l&agrave; nh&oacute;m ri&ecirc;ng cộng t&aacute;c c&ugrave;ng qu&aacute;n n&ecirc;n một số quyết định li&ecirc;n quan đến chi ph&iacute;, chương tr&igrave;nh , hoạt động c&ograve;n nhiều hạn chế v&agrave; vướng mắc.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Giải ph&aacute;p m&agrave; CLB đang đưa ra v&agrave; chuẩn bị triển khai đ&oacute; l&agrave; kết nối với một chuỗi hệ thống c&agrave; ph&ecirc; chuy&ecirc;n nghiệp để đưa m&ocirc; h&igrave;nh v&agrave;o để c&oacute; thể ph&aacute;t triển tốt, bền vững, chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; c&oacute; thể tiến xa hơn theo lộ tr&igrave;nh m&agrave; CLB đ&atilde; x&acirc;y dựng ban đầu. &Aacute;p dụng KHCN v&agrave;o để xử l&yacute;, kiểm so&aacute;t tất cả c&aacute;c hoạt động cho mượn s&aacute;ch, hỗ trợ kết nối, chia sẻ, th&ocirc;ng tin...</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>C&aacute;c nội dung kh&aacute;c: </em></strong>C&aacute;c hoạt động sau S&aacute;ch m&agrave; CLB cũng đang từng bước x&acirc;y dựng :</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Kết nối doanh nghiệp, người nổi tiếng, trường học, nh&oacute;m khởi nghiệp.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Ph&aacute;t triển c&aacute;c nh&oacute;m hỗ trợ dự &aacute;n khởi nghiệp, chia sẻ kiến thức chuy&ecirc;n s&acirc;u.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ N&acirc;ng tầm văn h&oacute;a đọc: Kiến thức, chương tr&igrave;nh, phương ph&aacute;p từ những dự &aacute;n gi&aacute;o dục, dự &aacute;n s&aacute;ch lớn tại Việt Nam về &aacute;p dụng tại CLB.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Hỗ trợ kết nối những học sinh hiếu học, ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn đến với c&aacute;c quỹ hỗ trợ, học bổng...</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một số h&igrave;nh ảnh v&agrave; hoạt động của C&acirc;u Lạc Bộ S&aacute;ch 500đ trong thời gian 5 th&aacute;ng qua.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>Việc b&igrave;nh chọn bắt đầu từ b&acirc;y giờ v&agrave; kết th&uacute;c v&agrave;o 23g00 ng&agrave;y 08/10/2019.</em></strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;