Ý tưởng “Câu lạc bộ Sách 500đ: Chia sẻ - Kết nối - Thành công”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&Yacute; tưởng </strong><strong>&ldquo;</strong><strong>C&acirc;u lạc bộ S&aacute;ch 500đ:</strong> <strong>Chia sẻ - Kết nối </strong><strong>-</strong><strong> Th&agrave;nh c&ocirc;ng</strong><strong>&rdquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>T&aacute;c giả Trần Hữu Hiếu</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&acirc;u Lạc Bộ S&aacute;ch 500đ</em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32832/12.jpg" style="height:500px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phong tr&agrave;o đọc s&aacute;ch trong giới trẻ đang dần bị l&atilde;ng qu&ecirc;n, nhất l&agrave; những bạn trẻ ở c&aacute;c tỉnh nhỏ lẻ, c&aacute;c hoạt động về s&aacute;ch thường kh&ocirc;ng mang lại gi&aacute; trị thực cho những người tham gia, mọi người chưa thật sự cảm nhận được gi&aacute; trị s&aacute;ch. C&aacute;c điểm s&aacute;ch miễn ph&iacute; rất phổ biến ở c&aacute;c th&agrave;nh phố lớn, tuy vậy ở những tỉnh lẻ l&agrave; điều xa vời, mặt kh&aacute;c c&oacute; những điểm s&aacute;ch miễn ph&iacute; nhưng hoạt động kh&ocirc;ng hiệu quả, th&ocirc;ng tin chưa đến với nhiều người v&agrave; chưa c&oacute; một cộng đồng n&agrave;o kết nối những người đọc s&aacute;ch tại một khu vực nhất định n&agrave;o đ&oacute; lại, nhất l&agrave; ở tỉnh lẻ. C&ugrave;ng với những gi&aacute; trị đ&oacute;n nhận từ s&aacute;ch, t&ocirc;i cảm thấy nếu c&oacute; thể th&agrave;nh lập một điểm clb s&aacute;ch miễn ph&iacute; cho nhiều người th&igrave; vừa tạo ra một cộng đồng những người m&ecirc; s&aacute;ch, v&agrave; ch&iacute;nh m&igrave;nh cũng c&oacute; sẽ c&oacute; th&ecirc;m được nhiều s&aacute;ch để đọc. C&aacute;c &yacute; nghĩa CLB s&aacute;ch 500đ : Tạo ra điểm đọc, mượn s&aacute;ch miễn ph&iacute; cho tất cả mọi người: gi&uacute;p những người đam m&ecirc; đọc s&aacute;ch được kết nối với nhau, l&agrave; điểm c&oacute; thể ph&aacute;t huy, lan tỏa gi&aacute; trị s&aacute;ch ra cộng đồng, s&acirc;n chơi cho cha mẹ, con c&aacute;i bắt đầu l&agrave;m quen với s&aacute;ch. Tạo ra những kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức trong đời sống từ những th&agrave;nh vi&ecirc;n lớn tuổi cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n l&agrave; thế hệ trẻ. C&ugrave;ng chung sức lan tỏa văn h&oacute;a đọc tr&ecirc;n mọi miền tổ quốc, n&acirc;ng tầm tri thức mọi nơi.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>M&ocirc; tả &yacute; tưởng: </em></strong></span></span></p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&acirc;u lạc bộ s&aacute;ch 500đ đ&atilde; th&agrave;nh lập từ 23/03/2019.<br /> Hiện tại CLB đang c&oacute; 4 điểm CLB S&aacute;ch miễn ph&iacute; ở tỉnh Kon Tum.<br /> Điểm 1 : Tại Tp Kon Tum hiện c&oacute; hơn 2000 cuốn s&aacute;ch, 570 th&agrave;nh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Điểm 2 : Huyện Ngọc Hồi hiện c&oacute; hơn 300 cuốn s&aacute;ch, 112 th&agrave;nh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Điểm 3 : Huyện ĐăkGlei hiện c&oacute; hơn 500 cuốn s&aacute;ch, 33 th&agrave;nh vi&ecirc;n .</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Điểm 4: Huyện Konplong hiện c&oacute; hơn 300 cuốn s&aacute;ch, 55 th&agrave;nh vi&ecirc;n.<br /> Ngo&agrave;i nguồn s&aacute;ch hiện c&oacute;, CLB đ&atilde; kết nối với thư viện tỉnh Kon Tum, v&agrave; trực tiếp giới thiệu th&agrave;nh vi&ecirc;n CLB mượn s&aacute;ch qua thư viện, n&acirc;ng tổng số s&aacute;ch hiện CLB c&oacute; thể cho mượn l&ecirc;n hơn 170.000 cuốn s&aacute;ch về tất cả mọi thể loại.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đối tượng phục vụ ch&iacute;nh l&agrave; người d&acirc;n tại tỉnh Kon Tum trong độ tuổi 15-35 tuổi. Ngo&agrave;i ra CLB phối hợp c&ugrave;ng với Tủ S&aacute;ch giải tr&iacute; v&agrave; gi&aacute;o dục &amp; Bảo t&agrave;ng - thư viện tỉnh Kon Tum ph&aacute;t triển th&ecirc;m mảng s&aacute;ch d&agrave;nh cho thiếu nhi.<br /> <br /> Một số th&ocirc;ng tin về CLB do b&aacute;o, đ&agrave;i địa phương đưa tin:<br /> <u><a href="http://www.baokontum.com.vn/xa-hoi/cau-lac-bo-sach-500d-noi-chia-se-niem-dam-me-11122.html">http://www.baokontum.com.vn/xa-hoi/cau-lac-bo-sach-500d-noi-chia-se-niem-dam-me-11122.html</a></u><br /> <u><a href="http://www.tuoitrekontum.org.vn/doan-hoi-doi-khap-noi/ra-mat-cau-lac-bo-sach-500d-tai-mang-den.html">http://www.tuoitrekontum.org.vn/doan-hoi-doi-khap-noi/ra-mat-cau-lac-bo-sach-500d-tai-mang-den.html</a></u><br /> <u><a href="http://kontumtv.vn/giao-luu-toa-dam/chung-tay-xay-dung-van-hoa-doc-cho-tre-em?fbclid=IwAR2bVqdakF1XcczjhcAPq6Vdx7a8lLWsvITr88meTXH-NTDOmVzBnjDoNa0">http://kontumtv.vn/giao-luu-toa-dam/chung-tay-xay-dung-van-hoa-doc-cho-tre-em?fbclid=IwAR2bVqdakF1XcczjhcAPq6Vdx7a8lLWsvITr88meTXH-NTDOmVzBnjDoNa0</a></u><br /> <u><a href="http://bit.ly/33w4CDQ">http://bit.ly/33w4CDQ</a></u></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Một số điểm c&oacute; t&iacute;nh mới, t&iacute;nh s&aacute;ng tạo m&agrave; c&acirc;u lạc bộ hiện c&oacute; :</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Kết nối qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc; để tạo điểm đặt s&aacute;ch miễn ph&iacute; : giảm chi ph&iacute;, kh&ocirc;ng gian đọc s&aacute;ch c&oacute; sẵn, quy tr&igrave;nh mượn trả s&aacute;ch do qu&aacute;n trực tiếp quản l&yacute;, mọi th&agrave;nh vi&ecirc;n đều được mượn s&aacute;ch miễn ph&iacute; về nh&agrave; cho d&ugrave; kh&ocirc;ng trực tiếp ph&aacute;t sinh chi ph&iacute; ở qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc;. C&oacute; sẵn kh&ocirc;ng gian để tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh sự kiện tại khu vực đặt điểm CLB s&aacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Cộng đồng đọc s&aacute;ch tại c&aacute;c điểm CLB S&aacute;ch ở khu vực đ&oacute;: Kết nối những người đam m&ecirc; s&aacute;ch tại một khu vực cụ thể xung quanh điểm CLB S&aacute;ch, tạo cơ hội cho mọi người c&oacute; thể kết nối dễ d&agrave;ng v&agrave; thuận tiện hơn. Khi tham gia nh&oacute;m, mọi th&agrave;nh vi&ecirc;n sẽ được xem review s&aacute;ch hiện c&oacute; tại điểm CLB thường xuy&ecirc;n tr&ecirc;n newfeed Facebook nhằm k&iacute;ch th&iacute;ch mọi người đến mượn đọc những cuốn s&aacute;ch họ đang quan t&acirc;m được review.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Nhờ sức mạnh tập thể, những th&agrave;nh vi&ecirc;n CLB cũng ch&iacute;nh l&agrave; những người sẽ gi&uacute;p lan tỏa, kết nối những người chưa biết về CLB đến, chia sẻ lại những gi&aacute; trị về S&aacute;ch cho th&agrave;nh vi&ecirc;n mới.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Tạo kh&ocirc;ng gian để mọi người c&oacute; thể kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, học hỏi lẫn nhau, kết nối tạo ra những gi&aacute; trị thực trong c&ocirc;ng việc v&agrave; đời sống.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ C&aacute;c chương tr&igrave;nh kết nối với sinh vi&ecirc;n trường đại học, c&acirc;u lạc bộ, đội nh&oacute;m hoạt động c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội, thư viện tỉnh, cơ quan ban ng&agrave;nh để c&ugrave;ng lan tỏa văn h&oacute;a đọc.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Tư vấn, lựa chọn s&aacute;ch gi&uacute;p những người mới bắt đầu đọc s&aacute;ch nhận ngay được gi&aacute; trị từ cuốn s&aacute;ch đ&oacute;, giải quyết những vấn đề họ đang gặp phải trong đời sống, khi đ&oacute; họ mới cảm nhận được gi&aacute; trị của s&aacute;ch v&agrave; bắt đầu đi t&igrave;m đọc những cuốn s&aacute;ch tiếp theo.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ M&ocirc; h&igrave;nh c&oacute; thể nh&acirc;n rộng ở mọi nơi, mỗi nơi sẽ c&ugrave;ng đ&oacute;n nhận những gi&aacute; trị như nhau, v&agrave; mỗi điểm sẽ l&agrave; nơi kết nối những người xung quanh đ&oacute; lại với nhau.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Nguồn s&aacute;ch chủ yếu l&agrave; nguồn đ&oacute;ng g&oacute;p từ ch&iacute;nh những th&agrave;nh vi&ecirc;n trong CLB bộ khi họ được chia sẻ về nội dung của điểm CLB s&aacute;ch đ&oacute;. Do đ&oacute; chi ph&iacute; để x&acirc;y dựng một điểm CLB mới sẽ rất thấp.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Kết hợp c&ugrave;ng cơ quan đo&agrave;n thể xung quanh điểm CLB để ph&aacute;t động c&aacute;c phong tr&agrave;o văn h&oacute;a đọc.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Tiền trạm cho những chương tr&igrave;nh s&aacute;ch đi v&ugrave;ng s&acirc;u v&ugrave;ng xa c&aacute;c x&atilde; thuộc huyện c&oacute; điểm CLB s&aacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Những hoạt động giao lưu, kết nối giữa c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n v&agrave; t&aacute;c giả, doanh nh&acirc;n, người nổi tiếng sẽ được CLB x&acirc;y dựng v&agrave; triển khai để c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n đ&oacute;n nhận được những gi&aacute; trị thực tế đời sống.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>Những nhu cầu về nguồn lực để thực hiện &yacute; tưởng: </em></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">M&ocirc; h&igrave;nh CLB x&acirc;y dựng tr&ecirc;n ti&ecirc;u ch&iacute; : tiết kiệm &ndash; chất lượng &ndash; số lượng &ndash; hiệu quả. V&igrave; thế cơ bản chi ph&iacute; ban đầu cho c&aacute;c điểm CLB hầu như kh&ocirc;ng c&oacute;. Tuy nhi&ecirc;n yếu tố nh&acirc;n sự lại l&agrave; yếu tố quyết định của dự &aacute;n : Cần c&oacute; nh&oacute;m t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n 3-5 người tại mỗi điểm: l&agrave; những người đam m&ecirc; đọc s&aacute;ch, th&iacute;ch chia sẻ, đam m&ecirc; c&ocirc;ng việc x&atilde; hội để duy tr&igrave;, kết nối v&agrave; ph&aacute;t triển CLB. Về mặt c&ocirc;ng nghệ CLB &aacute;p dụng Facebook để hỗ trợ kết nối, chia sẻ th&ocirc;ng tin cho mọi người. Hỗ trợ review s&aacute;ch k&eacute;o sự quan t&acirc;m của mọi người đến những cuốn s&aacute;ch hay, k&iacute;ch th&iacute;ch x&acirc;y dựng th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch của c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n. Về quản l&yacute; s&aacute;ch : Bước đầu &aacute;p dụng quản l&yacute; s&aacute;ch cơ bản (sổ ghi ch&eacute;p). Bước tiếp theo CLB chuẩn bị &aacute;p dụng phần mềm quản l&yacute; s&aacute;ch hiện tại ở c&aacute;c cơ quan, doanh nghiệp chuy&ecirc;n về S&aacute;ch. Tương lai: CLB đặt mục ti&ecirc;u sẽ &aacute;p dụng app điện thoại t&iacute;ch hợp đăng k&yacute; th&agrave;nh vi&ecirc;n, quản l&yacute; cho mượn, tra cứu danh mục s&aacute;ch, danh mục điểm clb, review s&aacute;ch, nh&oacute;m kết nối... Xa hơn nữa: + 50 triệu cuốn s&aacute;ch cho mượn miễn ph&iacute;. + mượn một nơi, trả ở bất kỳ nơi n&agrave;o c&oacute; điểm clb s&aacute;ch tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>Phương ph&aacute;p thực hiện: </em></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Kết nối với qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc; c&oacute; chủ qu&aacute;n đam m&ecirc; s&aacute;ch, muốn chia sẻ gi&aacute; trị s&aacute;ch cho mọi người, kh&ocirc;ng gian qu&aacute;n đảm bảo y&ecirc;u cầu về ph&ograve;ng trưng b&agrave;y, ph&ograve;ng đọc s&aacute;ch y&ecirc;n tĩnh, trung t&acirc;m thuận tiện cho tất cả mọi người đến.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Chuẩn bị một &iacute;t s&aacute;ch 100 - 300 cuốn, viết b&agrave;i chia sẻ về ng&agrave;y ra mắt điểm CLB nhờ c&aacute;c mối quan hệ, cơ quan đo&agrave;n thể chia sẻ gi&uacute;p th&ocirc;ng tin về CLB.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+X&acirc;y dựng nh&oacute;m facebook để c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n mới tham gia v&agrave;o.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Đăng k&yacute; cho mượn s&aacute;ch sẽ được qu&aacute;n hỗ trợ thực hiện, mọi người c&oacute; thể mượn s&aacute;ch miễn ph&iacute; về nh&agrave; trong thời hạn 7 ng&agrave;y m&agrave; kh&ocirc;ng mất ph&iacute;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Nh&oacute;m TNV hỗ trợ c&aacute;c c&ocirc;ng việc cơ bản về nhập liệu th&ocirc;ng tin kho s&aacute;ch, Review nội dung những cuốn s&aacute;ch hiện c&oacute; tại clb gi&uacute;p cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n biết sơ nội dung những cuốn s&aacute;ch họ cần v&agrave; đến đăng k&yacute; mượn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong clb chia sẻ th&ocirc;ng tin, mời bạn b&egrave; v&agrave; mọi người c&ugrave;ng tham gia clb.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Vận động s&aacute;ch từ ch&iacute;nh những th&agrave;nh vi&ecirc;n trong clb với nội dung chia sẻ, g&oacute;p c&agrave;ng nhiều th&igrave; lượng s&aacute;ch d&agrave;nh cho mọi người c&agrave;ng lớn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Khi điểm CLB đ&atilde; đi v&agrave;o hoạt động th&igrave; chuyển hướng sang c&aacute;c hoạt động offline c&ugrave;ng c&aacute;c cơ quan ban ng&agrave;nh, c&aacute;c trường, thư viện về S&aacute;ch vừa tạo th&ecirc;m nguồn s&aacute;ch c&oacute; thể cho mượn, vừa tham gia lan tỏa văn h&oacute;a đọc khắp nơi trong khu vực.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ X&acirc;y dựng c&aacute;c chương tr&igrave;nh kết nối t&aacute;c giả, người th&agrave;nh c&ocirc;ng&hellip; giao lưu c&ugrave;ng c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Tất cả c&aacute;c hoạt động li&ecirc;n quan đến s&aacute;ch ở v&ugrave;ng xa thuộc huyện c&oacute; điểm CLB.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>Quản l&yacute; rủi ro: </em></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện trong thời gian qua, &yacute; tưởng đang ph&aacute;t sinh những rủi ro, hạn chế cơ bản sau:</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Kết nối với c&aacute;c điểm c&agrave; ph&ecirc; kh&ocirc;ng chung hệ thống xảy ra vấn đề khi &aacute;p dụng quy tr&igrave;nh kh&ocirc;ng đồng bộ, kh&oacute; kiểm so&aacute;t c&ugrave;ng một l&uacute;c.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Nh&acirc;n sự hỗ trợ điểm CLB cần thật sự t&acirc;m huyết v&agrave; d&aacute;m cho đi mới mong ph&aacute;t triển mạnh v&agrave; bền vững tại điểm CLB đ&oacute;.<br /> - CLB cơ bản l&agrave; nh&oacute;m ri&ecirc;ng cộng t&aacute;c c&ugrave;ng qu&aacute;n n&ecirc;n một số quyết định li&ecirc;n quan đến chi ph&iacute;, chương tr&igrave;nh , hoạt động c&ograve;n nhiều hạn chế v&agrave; vướng mắc.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Giải ph&aacute;p m&agrave; CLB đang đưa ra v&agrave; chuẩn bị triển khai đ&oacute; l&agrave; kết nối với một chuỗi hệ thống c&agrave; ph&ecirc; chuy&ecirc;n nghiệp để đưa m&ocirc; h&igrave;nh v&agrave;o để c&oacute; thể ph&aacute;t triển tốt, bền vững, chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; c&oacute; thể tiến xa hơn theo lộ tr&igrave;nh m&agrave; CLB đ&atilde; x&acirc;y dựng ban đầu. &Aacute;p dụng KHCN v&agrave;o để xử l&yacute;, kiểm so&aacute;t tất cả c&aacute;c hoạt động cho mượn s&aacute;ch, hỗ trợ kết nối, chia sẻ, th&ocirc;ng tin...</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>C&aacute;c nội dung kh&aacute;c: </em></strong>C&aacute;c hoạt động sau S&aacute;ch m&agrave; CLB cũng đang từng bước x&acirc;y dựng :</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Kết nối doanh nghiệp, người nổi tiếng, trường học, nh&oacute;m khởi nghiệp.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Ph&aacute;t triển c&aacute;c nh&oacute;m hỗ trợ dự &aacute;n khởi nghiệp, chia sẻ kiến thức chuy&ecirc;n s&acirc;u.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ N&acirc;ng tầm văn h&oacute;a đọc: Kiến thức, chương tr&igrave;nh, phương ph&aacute;p từ những dự &aacute;n gi&aacute;o dục, dự &aacute;n s&aacute;ch lớn tại Việt Nam về &aacute;p dụng tại CLB.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Hỗ trợ kết nối những học sinh hiếu học, ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn đến với c&aacute;c quỹ hỗ trợ, học bổng...</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một số h&igrave;nh ảnh v&agrave; hoạt động của C&acirc;u Lạc Bộ S&aacute;ch 500đ trong thời gian 5 th&aacute;ng qua.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>Việc b&igrave;nh chọn bắt đầu từ b&acirc;y giờ v&agrave; kết th&uacute;c v&agrave;o 23g00 ng&agrave;y 08/10/2019.</em></strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;