Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Kỹ năng giao tiếp và xây dựng hình ảnh bản thân gắn với những giá trị mẫu hình thanh niên thành phố”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(28, 30, 33)">Nhằm kịp thời bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp cho đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n v&agrave; triển khai thực hiện x&acirc;y dựng c&aacute;c gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc x&acirc;y dựng h&igrave;nh ảnh bản th&acirc;n gắn việc thực hiện x&acirc;y dựng c&aacute;c gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh với việc x&acirc;y dựng phong c&aacute;ch c&aacute;n bộ Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh </span>Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Dược S&agrave;i G&ograve;n<span style="color:rgb(28, 30, 33)">, s&aacute;ng ng&agrave;y 20/6/2019, tại Nh&agrave; truyền thống </span>Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Dược S&agrave;i G&ograve;n<span style="color:rgb(28, 30, 33)"> đ&atilde; tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuy&ecirc;n đề &ldquo;Kỹ năng giao tiếp v&agrave; x&acirc;y dựng h&igrave;nh ảnh bản th&acirc;n gắn với những gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố&rdquo; cho c&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n chủ chốt.</span><br /> <span style="color:rgb(28, 30, 33)">Tham dự Chương tr&igrave;nh Tiến sĩ t&acirc;m l&yacute; B&ugrave;i Hồng Qu&acirc;n &ndash; Giảng vi&ecirc;n Học viện C&aacute;n bộ Th&agrave;nh phố l&agrave; b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n của Hội nghị. Trong buổi sinh hoạt chuy&ecirc;n đề, Tiến sĩ B&ugrave;i Hồng Qu&acirc;n th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động giải &ocirc; chữ, đố vui, truyền tin, đ&atilde; gi&uacute;p cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n r&uacute;t ra nhiều b&agrave;i học trong việc giao tiếp v&agrave; x&acirc;y dựng h&igrave;nh ảnh bản th&acirc;n.</span><br /> <span style="color:rgb(28, 30, 33)">Qua buổi sinh hoạt chuy&ecirc;n đề mỗi c&aacute;n bộ đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n nhận thức s&acirc;u hơn về phẩm chất đạo đức của người c&aacute;n bộ đo&agrave;n, x&acirc;y dựng phong c&aacute;ch ứng xử chuẩn mực của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong thời kỳ mới.</span></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;