Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Kỹ năng giao tiếp và xây dựng hình ảnh bản thân gắn với những giá trị mẫu hình thanh niên thành phố”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(28, 30, 33)">Nhằm kịp thời bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp cho đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n v&agrave; triển khai thực hiện x&acirc;y dựng c&aacute;c gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc x&acirc;y dựng h&igrave;nh ảnh bản th&acirc;n gắn việc thực hiện x&acirc;y dựng c&aacute;c gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh với việc x&acirc;y dựng phong c&aacute;ch c&aacute;n bộ Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh </span>Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Dược S&agrave;i G&ograve;n<span style="color:rgb(28, 30, 33)">, s&aacute;ng ng&agrave;y 20/6/2019, tại Nh&agrave; truyền thống </span>Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Dược S&agrave;i G&ograve;n<span style="color:rgb(28, 30, 33)"> đ&atilde; tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuy&ecirc;n đề &ldquo;Kỹ năng giao tiếp v&agrave; x&acirc;y dựng h&igrave;nh ảnh bản th&acirc;n gắn với những gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố&rdquo; cho c&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n chủ chốt.</span><br /> <span style="color:rgb(28, 30, 33)">Tham dự Chương tr&igrave;nh Tiến sĩ t&acirc;m l&yacute; B&ugrave;i Hồng Qu&acirc;n &ndash; Giảng vi&ecirc;n Học viện C&aacute;n bộ Th&agrave;nh phố l&agrave; b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n của Hội nghị. Trong buổi sinh hoạt chuy&ecirc;n đề, Tiến sĩ B&ugrave;i Hồng Qu&acirc;n th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động giải &ocirc; chữ, đố vui, truyền tin, đ&atilde; gi&uacute;p cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n r&uacute;t ra nhiều b&agrave;i học trong việc giao tiếp v&agrave; x&acirc;y dựng h&igrave;nh ảnh bản th&acirc;n.</span><br /> <span style="color:rgb(28, 30, 33)">Qua buổi sinh hoạt chuy&ecirc;n đề mỗi c&aacute;n bộ đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n nhận thức s&acirc;u hơn về phẩm chất đạo đức của người c&aacute;n bộ đo&agrave;n, x&acirc;y dựng phong c&aacute;ch ứng xử chuẩn mực của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong thời kỳ mới.</span></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;