Quận 7: Kết nạp Đảng viên, Đoàn viên mới

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">Ng&agrave;y 09/10/2019, Quận Đo&agrave;n 7 đ&atilde; tổ chức lễ kết nạp Đo&agrave;n vi&ecirc;n mới cho 10 thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến ưu t&uacute; đến từ Trường THPT L&ecirc; Th&aacute;nh T&ocirc;n v&agrave; Lễ kết nạp Đảng vi&ecirc;n mới.&nbsp;</span></strong></span><span style="font-size:16px"><strong><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">Chương tr&igrave;nh kết nạp Đo&agrave;n ấn tượng được diễn ra tại Nh&agrave; tưởng niệm B&aacute;c Hồ. </span></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">C&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n đ&atilde; c&ugrave;ng d&acirc;ng hoa, d&acirc;ng hương tại tượng đ&agrave;i Hồ Chủ tịch.&nbsp;</span><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">Trong Chương tr&igrave;nh, Chi bộ Quận Đo&agrave;n cũng tổ chức Lễ kết nạp Đảng vi&ecirc;n mới</span><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">. Tham dự buổi lễ c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Lưu Vĩnh Ph&uacute; - QUV, Đảng ủy vi&ecirc;n Cơ quan Đảng Đo&agrave;n thể, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, B&iacute; thư chi bộ v&agrave; to&agrave;n thể đảng vi&ecirc;n tham dự.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">Thay mặt Chi bộ, đồng ch&iacute; Nguyễn Lưu Vĩnh Ph&uacute; - QUV, Đảng ủy vi&ecirc;n Cơ quan Đảng Đo&agrave;n thể, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, B&iacute; thư Chi bộ đ&atilde; trao Quyết định kết nạp Đảng v&agrave; ch&uacute;c mừng đồng ch&iacute; Hồ Huỳnh Mỷ Linh - Ph&oacute; Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận Đo&agrave;n sau một thời gian phấn đấu, r&egrave;n luyện đ&atilde; được vinh dự đứng trong h&agrave;ng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">Đồng ch&iacute; ghi nhận những cố gắng trong suốt thời gian qua của đảng vi&ecirc;n mới, y&ecirc;u cầu đồng ch&iacute; Hồ Huỳnh Mỷ Linh tiếp tục ph&aacute;t huy vai tr&ograve; tr&aacute;ch nhiệm trong việc tu dưỡng, r&egrave;n luyện, phấn đấu, học tập, n&acirc;ng cao nhận thức ch&iacute;nh trị v&agrave; năng lực chuy&ecirc;n m&ocirc;n, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh v&agrave; thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng vi&ecirc;n, đặc biệt l&agrave; thực hiện tốt quy định về những điều đảng vi&ecirc;n kh&ocirc;ng được l&agrave;m.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32882/0d10e7a3c6c8209679d9.jpg" style="height:800px; width:600px" /></span><br /> Q&ugrave;a ch&uacute;c mừng của Ban thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n cho đồng ch&iacute; Đảng vi&ecirc;n mới</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">Dưới cờ Tổ quốc v&agrave; ch&acirc;n dung Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, đồng ch&iacute; đĐng vi&ecirc;n mới đ&atilde; tuy&ecirc;n thệ, gửi lời cảm ơn s&acirc;u sắc đến c&aacute;c đĐng vi&ecirc;n đi trước đ&atilde; lu&ocirc;n quan t&acirc;m, d&igrave;u dắt những lớp đảng vi&ecirc;n kế cận v&agrave; xin hứa sẽ nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng để ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ của người đảng vi&ecirc;n Đảng Cộng sản Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32882/a3bfd1a5f6ce109049df.jpg" style="height:667px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32882/0afed76bf600105e4911.jpg" style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:16px; height:450px; text-align:justify; width:600px" /><br /> <span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">Lễ kết nạp Đảng vi&ecirc;n nh&acirc;n đợt hoạt động&nbsp;kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam đ&atilde; bổ sung th&ecirc;m cho chi bộ một đảng vi&ecirc;n trẻ, c&oacute; tr&igrave;nh độ, c&oacute; năng lực, đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o sự nghiệp c&aacute;ch mạng của Đảng, tăng cường sức mạnh l&atilde;nh đạo của Đảng đối với đơn vị. Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; trang trọng n&agrave;y, sau khi đồng ch&iacute; Đảng vi&ecirc;n mới ph&aacute;t biểu cảm x&uacute;c v&agrave; trao niềm tin cho c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n mới kết nạp th&igrave; đại diện cho c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n mới cũng ph&aacute;t biểu tiếp thu v&agrave; xin hứa sẽ lu&ocirc;n phấn đấu ho&agrave;n thiện hơn nữa trong m&agrave;u &aacute;o xanh của Đo&agrave;n. Thế hệ c&aacute;c bạn Đo&agrave;n vi&ecirc;n mới cũng vinh dự được kết nạp trong ng&agrave;y c&agrave;ng tự h&agrave;o hơn nữa, quyết t&acirc;m cố gắng học tập, r&egrave;n luyện để tiếp bước trở th&agrave;nh Đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; tiếp tục đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">HỒ LINH</span></strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;