Tinh thần quả cảm của Anh hùng Lý Tự Trọng: lời hiệu triệu cho tuổi trẻ Thành phố mang tên bác hôm nay

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Qu&aacute; tr&igrave;nh h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh gắn liền với lịch sử đấu tranh c&aacute;ch mạng đầy gian khổ nhưng hết sức vẻ vang của d&acirc;n tộc Việt Nam. Tự h&agrave;o về Đo&agrave;n, ch&uacute;ng ta &nbsp;rất đỗi tự h&agrave;o, th&acirc;n quen khi nhắc về Anh h&ugrave;ng liệt sĩ L&yacute; Tự Trọng - người được B&aacute;c Hồ trực tiếp d&igrave;u dắt từ tuổi thiếu ni&ecirc;n, sau n&agrave;y trở th&agrave;nh người đo&agrave;n vi&ecirc;n thuộc lớp đầu ti&ecirc;n. </strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>T&ecirc;n của đồng ch&iacute; L&yacute; Tự Trọng, lịch sử Đo&agrave;n ghi ngay ở d&ograve;ng đầu ti&ecirc;n c&ugrave;ng với c&acirc;u n&oacute;i nổi tiếng của anh trước t&ograve;a &aacute;n thực d&acirc;n <em>&ldquo;Con đường của thanh ni&ecirc;n chỉ l&agrave; con đường c&aacute;ch mạng, kh&ocirc;ng thể c&oacute; con đường n&agrave;o kh&aacute;c&rdquo;, </em>&nbsp;như l&agrave; một ch&acirc;n l&yacute;, c&oacute; sức hiệu triệu th&ocirc;i th&uacute;c h&agrave;ng triệu đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n qua c&aacute;c thế hệ trẻ c&ugrave;ng nhau l&agrave;m n&ecirc;n những chiến c&ocirc;ng vang dội trong lịch sử d&acirc;n tộc.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32891/a%20trong1.jpg" style="height:548px; width:550px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>1. S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn - Gia Định</strong> <strong>- nơi đặt ch&acirc;n l&ecirc;n đầu ti&ecirc;n của người thanh ni&ecirc;n y&ecirc;u nước L&yacute; Tự Trọng khi về Tổ quốc.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trong những năm 30 của thế kỷ XX, S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn - Gia Định (nay l&agrave; th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh) l&agrave; nơi tụ hội nhiều bậc tiền bối c&aacute;ch mạng, nhiều người y&ecirc;u nước; nơi đ&ugrave;m bọc, chở che c&aacute;n bộ của Đảng hoạt động giữa s&agrave;o huyệt của kẻ th&ugrave;. Khi về nước, Anh L&yacute; Tự Trọng được giao nhiệm vụ l&agrave;m li&ecirc;n lạc b&iacute; mật cho Đảng, vừa tuy&ecirc;n truyền cho Đo&agrave;n, vận động thanh ni&ecirc;n tại nơi m&agrave; Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định chuyển trụ sở của Trung ương v&agrave;o sau Hội nghị Trung ương lần thứ nhất (th&aacute;ng 10 năm 1930), bởi đ&acirc;y l&agrave; một th&agrave;nh phố lớn, thuận lợi cho việc li&ecirc;n lạc với nhiều tổ chức Đảng của c&aacute;c nước, với Quốc tế Cộng sản, nhất l&agrave; với Hương Cảng (Trung Quốc), Marseille (Ph&aacute;p) bằng đường thủy; đặc biệt S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn - Gia Định l&agrave; địa b&agrave;n c&oacute; cơ sở quần ch&uacute;ng mạnh v&agrave; phong tr&agrave;o đấu tranh s&ocirc;i sục, gan g&oacute;c, đọ sức về mưu lược, về tr&iacute; tuệ li&ecirc;n tục của c&ocirc;ng nh&acirc;n, n&ocirc;ng d&acirc;n, c&aacute;c giới cho d&ugrave; thực d&acirc;n Ph&aacute;p đ&agrave;n &aacute;p, khủng bố &aacute;c liệt.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, theo lời k&ecirc;u gọi của Trung ương Đảng về đẩy mạnh đấu tranh ủng hộ, phối hợp với phong tr&agrave;o X&ocirc; Viết Nghệ - Tĩnh, ngăn chặn khủng bố đẫm m&aacute;u của thực d&acirc;n thống trị; c&ocirc;ng nh&acirc;n, n&ocirc;ng d&acirc;n, học sinh S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn - Gia Định li&ecirc;n tục đấu tranh. C&ocirc;ng nh&acirc;n (1) &nbsp;tổ chức b&atilde;i c&ocirc;ng, đ&ograve;i tăng lương, giảm giờ l&agrave;m việc, chống đ&aacute;nh đập thợ, đ&ograve;i tự do hội họp, biểu t&igrave;nh, b&atilde;i c&ocirc;ng; N&ocirc;ng d&acirc;n (2) biểu t&igrave;nh chống khủng bố, bắt bớ, giết người, ph&aacute; nh&agrave;, đốt hồ sơ; Học sinh (3) b&atilde;i kh&oacute;a, r&atilde;i truyền đơn phản đối bắt bớ, đuổi học học sinh, kỷ niệm C&aacute;ch mạng th&aacute;ng Mười Nga; Tiểu thương (4) b&atilde;i chợ chống thuế cao, chống độc quyền kinh doanh,&hellip; Thực d&acirc;n thống trị đi&ecirc;n cuồng l&ugrave;ng sục, đ&agrave;n &aacute;p, bắt bớ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Cuộc m&iacute;t tinh ng&agrave;y 08 th&aacute;ng 02 năm 1931 tổ chức theo chỉ đạo của Xứ ủy Nam Kỳ để kỷ niệm một năm cuộc khởi nghĩa Y&ecirc;n B&aacute;i, diễn ra trong bối cảnh s&ocirc;i sục đấu tranh ấy; những ph&aacute;t s&uacute;ng của anh L&yacute; Tự Trọng nổ ra để bảo vệ người c&aacute;n bộ đang diễn thuyết b&ecirc;n l&aacute; cờ đỏ giương l&ecirc;n trước đ&aacute;m đ&ocirc;ng quần ch&uacute;ng tại đường Lar&eacute;gn&egrave;re (nay l&agrave; đường Trương Định) đ&atilde; ti&ecirc;u diệt t&ecirc;n c&ograve; thực d&acirc;n c&aacute;o gi&agrave;, nhưng anh L&yacute; Tự Trọng kh&ocirc;ng kịp tho&aacute;t khỏi v&ograve;ng v&acirc;y d&agrave;y đặc của mật th&aacute;m Ph&aacute;p..</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>2. Tinh thần quả cảm của Anh h&ugrave;ng liệt sĩ L&yacute; Tự Trọng</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Thực d&acirc;n ph&aacute;p d&ugrave;ng mọi nhục h&igrave;nh man rợ để tra tấn Anh, h&ograve;ng moi được b&iacute; mật, nhằm đ&aacute;nh ph&aacute; Đảng ta, d&ugrave; cho <em>&ldquo;mặt anh đẫm m&aacute;u, hai mắt rũ xuống, m&aacute;u c&ograve;n ứ ra mồm ra tai, vậy m&agrave; một mực kh&ocirc;ng n&oacute;i nửa lời. Thật can đảm lạ l&ugrave;ng!...&rdquo; </em>(5) như nh&agrave; b&aacute;o, nh&agrave; văn tiến bộ Ph&aacute;p Andr&eacute; Violis đ&atilde; mi&ecirc;u tả, ca ngợi Anh trong &ldquo;Đ&ocirc;ng Dương k&ecirc;u cứu&rdquo; (Indochine S.O.S).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tinh thần quả cảm của Anh trong bảo vệ Đảng, bảo vệ b&iacute; mật c&aacute;c cơ quan của Đảng đ&atilde; thể hiện tinh thần gan th&eacute;p, ki&ecirc;n trung, giữ vững kh&iacute; tiết, hi&ecirc;n ngang đối mặt trước mọi cực h&igrave;nh. Tinh thần quả cảm của Anh đ&atilde; tố c&aacute;o, g&oacute;p phần vạch trần ch&iacute;nh s&aacute;ch thực d&acirc;n t&agrave;n bạo, chế độ cai trị h&agrave; khắc, h&agrave;nh vi tra tấn man rợ trong nh&agrave; t&ugrave; kh&ocirc;ng chỉ với Nh&acirc;n d&acirc;n ta, m&agrave; trực tiếp với Nh&acirc;n d&acirc;n Ph&aacute;p, với những người Ph&aacute;p c&oacute; lương tri. Vụ &aacute;n Anh Trọng đ&atilde; trở th&agrave;nh một vấn đề quốc tế v&agrave;o thời điểm đ&oacute;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tinh thần quả cảm của Anh l&agrave;m bọn đầu sỏ thuộc địa l&uacute;ng t&uacute;ng, đưa Anh ra t&ograve;a đại h&igrave;nh S&agrave;i G&ograve;n x&eacute;t xử, kết tội d&ugrave; l&uacute;c đ&oacute; anh mới tuổi 17 v&agrave; thực d&acirc;n Ph&aacute;p đ&atilde; h&egrave;n hạ s&aacute;t hại Anh rạng s&aacute;ng ng&agrave;y 21 th&aacute;ng 11 năm 1931. Trong x&agrave; lim tử h&igrave;nh Anh vẫn lạc quan, tin tưởng v&agrave;o thắng lợi của c&aacute;ch mạng, đọc Truyện Kiều, tập thể dục. Bọn l&iacute;nh canh cảm phục, k&iacute;nh nể gọi Anh l&agrave; &Ocirc;NG NHỎ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tinh thần quả cảm của Anh được h&igrave;nh th&agrave;nh từ qu&ecirc; hương H&agrave; Tĩnh gi&agrave;u truyền thống y&ecirc;u nước, c&aacute;ch mạng, từ cộng đồng người Việt ở Đ&ocirc;ng Bắc Th&aacute;i Lan; đặc biệt, được t&iacute;ch tụ, vun đắp bởi sự chăm s&oacute;c, bồi dưỡng, d&igrave;u dắt trực tiếp của B&aacute;c Hồ về l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, con đường c&aacute;ch mạng, phương ph&aacute;p c&aacute;ch mạng, qua lĩnh hội t&aacute;c phẩm &ldquo;Đường K&aacute;ch mệnh&rdquo; của B&aacute;c; tinh thần quả cảm đ&oacute; được bồi đắp, hun đ&uacute;c trong thực tiễn c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;ch mạng, trong c&aacute;c tập thể, từ những tấm gương chiến đấu, hy sinh của c&aacute;c chiến sĩ c&aacute;ch mạng, những người y&ecirc;u nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>3. Tuổi trẻ tiếp bước xứng đ&aacute;ng con đường c&aacute;ch mạng</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Noi gương Anh, c&aacute;c thế hệ thanh ni&ecirc;n &ldquo;Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh&rdquo;, đầu trần, ch&acirc;n đất với gi&aacute;o m&aacute;c v&agrave; gậy tầm v&ocirc;ng theo lời k&ecirc;u gọi của Đảng v&agrave; B&aacute;c Hồ quyết đem xương m&aacute;u bảo vệ nền độc lập tự do của d&acirc;n tộc. Ti&ecirc;u biểu l&agrave; V&otilde; Thị S&aacute;u, C&ugrave; Ch&iacute;nh Lan, Mạc Thị Bưởi, Bế Văn Đ&agrave;n, T&ocirc; Vĩnh Diện. Noi gương anh, c&aacute;c thế hệ thanh ni&ecirc;n &ldquo;Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước&rdquo;, &ldquo;Vai trăm c&acirc;n, ch&acirc;n ngh&igrave;n dặm&rdquo;, &ldquo;L&agrave; người, xin một lần khi nằm xuốn, Nh&igrave;n&nbsp;anh em đứng l&ecirc;n&nbsp;cắm&nbsp;cao ngọn cờ&rdquo;, khắc ghi trong l&ograve;ng ch&acirc;n l&yacute; &ldquo;Kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; qu&yacute; hơn độc lập, tự do&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Noi gương Anh trong chặng đường 20 năm &ldquo;Tay b&uacute;a, tay s&uacute;ng&rdquo;, &ldquo;Tay c&agrave;y, tay s&uacute;ng&rdquo; quyết t&acirc;m đ&aacute;nh thắng giặc Mỹ x&acirc;m lược, nhiều đồng ch&iacute; đ&atilde; ng&atilde; xuống hiến d&acirc;ng đời m&igrave;nh cho Tổ quốc. Noi gương Anh, trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, đứng trước sự th&aacute;ch thức sống c&ograve;n của d&acirc;n tộc, tuổi trẻ Việt Nam với tinh thần quả cảm tổ chức nhiều phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng. Ti&ecirc;u biểu như: Phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện vượt mức kế hoạch năm năm lần thứ nhất (1961 - 1965), phong tr&agrave;o &ldquo;Ba sẵn s&agrave;ng&rdquo;, &ldquo;Năm xung phong&rdquo;, &ldquo;Quyết thắng&rdquo;&hellip; Ti&ecirc;u biểu cho thế hệ trẻ l&agrave; Nguyễn Viết Xu&acirc;n, Nguyễn Văn Trỗi, Qu&aacute;ch Thị Trang, L&ecirc; Minh Quới, Trần Quang Cơ, Hồ Hảo Hớn, Trang Văn Học v&agrave; h&agrave;ng trăm anh chị trẻ tuổi kh&aacute;c đ&atilde; được Nh&agrave; nước ta phong anh h&ugrave;ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Con đường c&aacute;ch mạng đ&oacute; được tuổi trẻ th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tiếp nối một c&aacute;ch xứng đ&aacute;ng khi đất nước bước v&agrave;o giai đoạn c&aacute;ch mạng mới sau ng&agrave;y to&agrave;n thắng, đất nước thống nhất, non s&ocirc;ng thu về một mối. Bằng sức trẻ, sự trui r&egrave;n trong những ng&agrave;y tranh đấu, bằng tr&iacute; tuệ v&agrave; sự dẫn dắt từ l&yacute; tưởng của người đo&agrave;n vi&ecirc;n đầu ti&ecirc;n của tổ chức Đo&agrave;n - Anh h&ugrave;ng liệt sĩ L&yacute; Tự Trọng - tuổi trẻ th&agrave;nh phố đ&atilde; từng bước trưởng th&agrave;nh, đ&oacute;ng g&oacute;p xứng đ&aacute;ng cho sự đi l&ecirc;n của th&agrave;nh phố, của đất nước trong gần 45 năm qua.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tấm gương chiến đấu, xả th&acirc;n, hy sinh v&igrave; l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng của Anh L&yacute; Tự Trọng v&agrave; những anh h&ugrave;ng, liệt sĩ lu&ocirc;n dẫn dắt, th&uacute;c giục tuổi trẻ th&agrave;nh phố, h&igrave;nh th&agrave;nh những lớp đo&agrave;n vi&ecirc;n mang t&ecirc;n Anh, đến với những kh&oacute;a bồi dưỡng tại ng&ocirc;i Trường Đo&agrave;n mang t&ecirc;n Anh của Khu Đo&agrave;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định ra đời trong giai đoạn quyết liệt của cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ, ng&ocirc;i trường d&ugrave; phải di dời qua nhiều căn cứ trong mưa bom, b&atilde;o đạn, trong đ&oacute; c&oacute; địa điểm c&aacute;ch trung t&acirc;m th&agrave;nh phố 40 km. Đến nay, hơn 45 năm h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển, trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng kh&ocirc;ng chỉ ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ trong c&ocirc;ng t&aacute;c đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, Hội, Đội của th&agrave;nh phố, m&agrave; c&ograve;n tham gia đ&agrave;o tạo v&agrave; hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng c&aacute;n bộ Đo&agrave;n ở nhiều tỉnh th&agrave;nh trong cả nước, nhất l&agrave; khu vực miền trung, t&acirc;y nguy&ecirc;n, đ&ocirc;ng v&agrave; t&acirc;y nam bộ. Trong 45 năm hoạt động, Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng đ&atilde; đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho hơn 200.000 lượt c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, Hội, Đội, c&aacute;c học vi&ecirc;n của Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng đ&atilde; g&oacute;p phần quan trọng trong c&ocirc;ng t&aacute;c của Đo&agrave;n, Hội, Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh kh&aacute;c.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>4. Vững tin theo con đường c&aacute;ch mạng trong thời kỳ mới. </strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Hiện nay, th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; khoảng 3 triệu thanh ni&ecirc;n v&agrave; sẽ tiếp tục tăng cơ học trong thời gian tới, đ&acirc;y l&agrave; lực lượng c&oacute; đ&oacute;ng g&oacute;p quan trọng v&agrave;o sự ph&aacute;t triển của th&agrave;nh phố. Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng x&atilde; hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế s&acirc;u rộng c&agrave;ng đ&ograve;i hỏi việc x&aacute;c định l&yacute; tưởng, lẽ sống của từng bạn trẻ l&agrave; thiết th&acirc;n; kh&ocirc;ng chỉ lập nghiệp, khởi nghiệp cho bản th&acirc;n; x&acirc;y dựng l&yacute; tưởng cao đẹp l&agrave; nền tảng, l&agrave; kim chỉ nam cho h&agrave;nh động, ứng xử của mỗi bạn trẻ; l&yacute; tưởng nu&ocirc;i dưỡng kh&aacute;t vọng tốt đẹp, l&agrave; điểm tựa tinh thần cho những l&uacute;c gian nan để sống đẹp, c&oacute; &iacute;ch v&agrave; cống hiến cho Tổ quốc.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32891/lien%20chi.jpg" style="height:366px; width:650px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Sinh hoạt chủ điểm của Li&ecirc;n chi đo&agrave;n Khối phong tr&agrave;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Với vai tr&ograve; l&agrave; tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, ph&aacute;t huy l&yacute; tưởng cách mạng, tinh thần quả cảm của đồng ch&iacute; L&yacute; Tự Trọng đến đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố v&agrave; cụ thể h&oacute;a mục ti&ecirc;u x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển Th&agrave;nh phố, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n x&aacute;c định c&aacute;c nhiệm vụ để thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng của thanh ni&ecirc;n trong thời kỳ mới bằng những nhận thức v&agrave; h&agrave;nh động cụ thể. &nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><em>Một là,</em></strong> <strong>gi&aacute;o dục thế hệ trẻ y&ecirc;u Tổ quốc, y&ecirc;u Nh&acirc;n d&acirc;n, y&ecirc;u Gia đ&igrave;nh gắn với l&ograve;ng tự t&ocirc;n v&agrave; tự h&agrave;o d&acirc;n tộc, g&igrave;n giữ v&agrave; ph&aacute;t huy c&aacute;c gi&aacute; trị truyền thống của d&acirc;n tộc. </strong>Chỉ có tình y&ecirc;u qu&ecirc; hương, đất nước mới th&ocirc;i th&uacute;c thế hệ trẻ hướng đ&ecirc;́n những mục ti&ecirc;u cao cả, v&igrave; đất nước, v&igrave; Th&agrave;nh phố. Chỉ c&oacute; x&acirc;y dựng gia đ&igrave;nh hạnh ph&uacute;c mới l&agrave; nền tảng để gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng hiệu quả cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố. Niềm tự hào, gìn giữ và phát huy các giá trị truy&ecirc;̀n th&ocirc;́ng văn h&oacute;a, lịch sử của d&acirc;n t&ocirc;̣c sẽ là sợi d&acirc;y k&ecirc;́t n&ocirc;́i đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n thành ph&ocirc;́ chung tay, góp sức v&agrave;o c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng và phát tri&ecirc;̉n Th&agrave;nh phố ng&agrave;y c&agrave;ng &ldquo;đ&agrave;ng ho&agrave;ng hơn, to đẹp hơn&rdquo; như B&aacute;c hằng mong muốn. Th&ocirc;ng qua c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng hawfng năm, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;tập trung chỉ đạo v&agrave; thực hiện nhiều m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p, c&ocirc;ng tr&igrave;nh mang &yacute; nghĩa thiết thực, hiệu quả để gi&aacute;o dục cho thế hệ trẻ t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương, đất nước như: Li&ecirc;n hoan c&aacute;c nh&oacute;m văn nghệ tuy&ecirc;n truyền, Cuộc thi Tự h&agrave;o Sử Việt, Thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c &ldquo;Đền ơn đ&aacute;p nghĩa&rdquo;, tổ chức &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh đến c&aacute;c địa chỉ đỏ&rdquo;, &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh đến bảo t&agrave;ng&rdquo;, Lễ thắp nến tri &acirc;n c&aacute;c Anh h&ugrave;ng liệt sĩ, đẩy mạnh c&aacute;c hoạt động chăm lo cho Nh&acirc;n d&acirc;n v&ugrave;ng căn cứ của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước,&nbsp;c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng <em>(Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện, M&ugrave;a h&egrave; xanh, H&agrave;nh qu&acirc;n xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hoa phượng đỏ, Tiếp sức m&ugrave;a thi)&hellip;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><em>Hai là,</em> ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của Đảng vi&ecirc;n trẻ, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n tr&ecirc;n mặt trận tư tưởng, t&iacute;ch cực học tập trau dồi n&acirc;ng cao nhận thức, m&agrave;i sắc tư duy l&yacute; luận để bảo vệ tư tưởng, đường lối của Đảng. </strong>X&acirc;y dựng tổ chức Đo&agrave;n vững mạnh từ cấp Th&agrave;nh đến cơ sở, ph&aacute;t huy tốt vai tr&ograve; của lực lượng n&ograve;ng cốt, cốt c&aacute;n ch&iacute;nh trị của c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n, trước hết l&agrave; vai tr&ograve; của người thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản b&aacute;c c&aacute;c quan điểm sai tr&aacute;i, th&ugrave; địch. Hiện nay, c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố đang thực hiện x&acirc;y dựng phong c&aacute;ch c&aacute;n bộ Đo&agrave;n với c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; &ldquo;Gương mẫu&rdquo;, &ldquo;Tr&aacute;ch nhiệm&rdquo;, &ldquo;Năng động&rdquo;, &ldquo;S&aacute;ng tạo&rdquo;, &ldquo;D&aacute;m nghĩ, biết l&agrave;m, gần gũi, gắn b&oacute; mật thiết với thanh ni&ecirc;n&rdquo;, &ldquo;Ham học hỏi&rdquo;,&nbsp; &ldquo;C&oacute; kỹ năng ph&ugrave; hợp&rdquo;. Đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n th&agrave;nh phố nhiều năm qua thường xuy&ecirc;n được đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng, n&acirc;ng cao nghiệp vụ, khả năng l&yacute; luận, đ&uacute;c kết những vấn đề từ thực tiễn c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n cũng tổ chức nhiều chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo, tập huấn, n&acirc;ng cao kiến thức, &yacute; thức, tr&aacute;ch nhiệm của l&atilde;nh đạo, c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức về c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ b&iacute; mật Nh&agrave; nước, bảo vệ ch&iacute;nh trị nội bộ tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng; chủ động ph&ograve;ng ngừa, ph&aacute;t hiện v&agrave; phối hợp với cơ quan chức năng ph&aacute;t hiện, ngăn chặn, xử l&yacute; kịp thời c&aacute;c vụ việc để lộ, lọt b&iacute; mật Nh&agrave; nước. Ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của đội ngũ b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n c&aacute;c cấp trong việc tuy&ecirc;n truyền đường lối, chủ trương của Đảng v&agrave; ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">C&aacute;c đồng ch&iacute; đảng vi&ecirc;n trẻ cần n&ecirc;u cao vai tr&ograve; ti&ecirc;n phong, gương mẫu cả trong nhận thức v&agrave; h&agrave;nh động, cả trong học tập v&agrave; r&egrave;n luyện, với tinh thần v&agrave; kh&iacute; ph&aacute;ch của những người cộng sản trẻ, sẵn s&agrave;ng đi đầu v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh xuất săc mọi nhiệm vụ được giao. Cần n&acirc;ng cao vai tr&ograve; hạt nh&acirc;n n&ograve;ng cốt của m&igrave;nh, vừa ti&ecirc;n phong, gương mẫu, vừa t&igrave;m t&ograve;i, s&aacute;ng tạo ra c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh hay, giải ph&aacute;p tốt cho Đo&agrave;n - Hội - Đội, cho địa phương, đơn vị nơi m&igrave;nh học tập, c&ocirc;ng t&aacute;c. Đảng vi&ecirc;n trẻ cũng l&agrave; những chiến sĩ ti&ecirc;n phong tr&ecirc;n mặt trận tư tưởng, t&iacute;ch cực học tập trau dồi n&acirc;ng cao nhận thức, m&agrave;i sắc tư duy l&yacute; luận để bảo vệ tư tưởng, đường lối của Đảng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><em>Ba l&agrave;,</em></strong> <strong>gi&aacute;o dục thế hệ trẻ Th&agrave;nh phố về tinh thần hiếu học, &yacute; ch&iacute; học tập, r&egrave;n luyện bản th&acirc;n để n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ về mọi mặt.</strong> Qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố trong giai đoạn hiện nay rất cần những c&ocirc;ng d&acirc;n thế hệ mới, c&oacute; tr&igrave;nh độ học vấn, chuy&ecirc;n m&ocirc;n cao, c&oacute; &yacute; ch&iacute; nghị lực vươn l&ecirc;n, c&oacute; tác phong, bản lĩnh và đạo đức cách mạng. Nhận thức s&acirc;u sắc &yacute; nghĩa đ&oacute;, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n thường xuy&ecirc;n tổ chức c&aacute;c hoạt động tạo m&ocirc;i trường, điều kiện thuận lợi để hỗ trợ thanh thiếu nhi trong việc học tập ngoại ngữ, tin học. Trong nhiều năm qua c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n to&agrave;n th&agrave;nh phố đ&atilde; ph&aacute;t triển đa dạng c&aacute;c loại h&igrave;nh c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m học thuật, c&aacute;c cuộc thi, s&acirc;n chơi học thuật trong trường học, thường xuy&ecirc;n tổ chức Li&ecirc;n hoan C&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m học thuật s&aacute;ng tạo tại c&aacute;c trường Trung học phổ th&ocirc;ng tr&ecirc;n đia b&agrave;n Th&agrave;nh phố. T&iacute;ch cực vận động học tập v&agrave; thi cử trung thực trong thanh thiếu nhi. Đầu tư c&aacute;c giải ph&aacute;p, hoạt động hỗ trợ đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n học tập, học nghề, n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ, kỹ năng nghề nghiệp. Tổ chức c&aacute;c hội thi, s&acirc;n chơi về chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ, thi tay nghề, thi thợ giỏi, hỗ trợ thi c&aacute;c chứng chỉ cần thiết cho học sinh, c&ocirc;ng nh&acirc;n, lao động trẻ. Khuyến kh&iacute;ch thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố đề xuất &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến nhằm n&acirc;ng cao chất lượng học tập, nghi&ecirc;n cứu khoa học, ch&uacute; trọng nghi&ecirc;n cứu, ph&aacute;t triển c&aacute;c đề t&agrave;i c&oacute; t&iacute;nh ứng dụng thực tiễn cao; kết nối với c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n, doanh nghiệp hỗ trợ thực hiện c&aacute;c &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo của thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Kỷ niệm 105 năm ng&agrave;y sinh Anh h&ugrave;ng liệt sĩ L&yacute; Tự Trọng - người đo&agrave;n vi&ecirc;n cộng sản đầu ti&ecirc;n l&agrave; dịp để mỗi thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh h&ocirc;m nay ra sức học tập, r&egrave;n luyện v&agrave; thi đua lao động, sản xuất để &nbsp;x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển đất nước, cho sự vững mạnh của tổ chức Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh bằng những c&ocirc;ng tr&igrave;nh, sản phẩm, phần việc cụ thể,g&oacute;p phần x&acirc;y dựng một Việt Nam h&ugrave;ng cường, x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>BAN THƯỜNG VỤ TH&Agrave;NH ĐO&Agrave;N TP. HỒ CH&Iacute; MINH</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Ch&uacute; th&iacute;ch:</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">(1)&nbsp; Kỷ niệm ng&agrave;y chống chiến tranh đế quốc ng&agrave;y 01 th&aacute;ng 8 năm 1930 đ&atilde; nổ ra hai cuộc b&atilde;i c&ocirc;ng ở H&atilde;ng rượu Fontaine (B&igrave;nh T&acirc;y) v&agrave; ở C&ocirc;ng ty dầu lửa Ph&aacute;p - &Aacute; (Nh&agrave; B&egrave;), c&ocirc;ng nh&acirc;n h&atilde;ng rượu treo cờ đỏ l&ecirc;n n&oacute;c nh&agrave; v&agrave; trước cửa Văn ph&ograve;ng chủ h&atilde;ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">(2)&nbsp; Th&aacute;ng 9 năm 1930 c&oacute; hai cuộc b&atilde;i c&ocirc;ng của c&ocirc;ng nh&acirc;n in APAS, c&ocirc;ng nh&acirc;n C&ocirc;ng ty Standard Oil Nh&agrave; B&egrave;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">(3)&nbsp; Th&aacute;ng 10 c&oacute; ba cuộc b&atilde;i c&ocirc;ng của c&ocirc;ng nh&acirc;n Nh&agrave; đ&egrave;n Chợ qu&aacute;n, c&ocirc;ng nh&acirc;n xưởng cưa Đ&ocirc;ng &Aacute;, Vĩnh Hội v&agrave; c&ocirc;ng nh&acirc;n H&atilde;ng Đ&ocirc;ng &Aacute;, Kh&aacute;nh Hội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">(4)&nbsp; Rất nhiều cuộc mitting, diễn thuyết tr&ecirc;n đường phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">(5) &nbsp;Th&aacute;ng 9 năm 1930 c&oacute; 24 cuộc biểu t&igrave;nh, th&aacute;ng 10 c&oacute; 11 cuộc; th&aacute;ng 11 c&oacute; 13 cuộc biểu t&igrave;nh của n&ocirc;ng d&acirc;n Gia Định - Chợ Lớn; mỗi cuộc chừng 50 - 70 hoặc 100 người, cao nhất l&agrave; 500 người ở T&acirc;n Thới T&acirc;y (29 th&aacute;ng 9 năm 1930); trong 24 cuộc của th&aacute;ng 9 th&igrave; c&oacute; 11 cuộc ph&aacute; nh&agrave; việc, đốt hồ sơ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">(6) &nbsp;Chỉ trong nửa th&aacute;ng 10 năm 1930, học sinh trường Huỳnh C&ocirc;ng Ph&aacute;t (cầu &Ocirc;ng L&atilde;nh) bốn lần b&atilde;i kh&oacute;a phản đối việc học sinh bị bắt, bị đuổi học &ldquo;v&igrave; tham dự c&aacute;c cuộc m&iacute;tting của cộng sản&rdquo;. Ng&agrave;y 07 th&aacute;ng 11 năm 1930, Kỷ niệm C&aacute;ch mạng th&aacute;ng Mười Nga, b&ecirc;n ngo&agrave;i nhiều trường, cả trường P&eacute;trus K&yacute;, Nữ học, Huỳnh Khương Ninh,&hellip; đều c&oacute; học sinh r&atilde;i truyền đơn c&aacute;ch mạng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">(7) C&aacute;c chợ B&agrave; Quẹo, T&acirc;n Sơn Nh&igrave;, Ph&uacute; L&acirc;m b&atilde;i chợ v&agrave;o đ&uacute;ng ng&agrave;y 07 th&aacute;ng 11 năm 1930.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">(8)&nbsp; Xem Lịch sử Đảng bộ th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Nxb Ch&iacute;nh trị Quốc gia - Sự thật H&agrave; Nội, 2014, tr.79, 80, 81, 82, 84.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&nbsp;(9) &nbsp;Dẫn theo &ldquo;L&yacute; Tự Trọng - sống m&atilde;i t&ecirc;n Anh&rdquo;, Văn T&ugrave;ng, Nxb Thanh ni&ecirc;n 2009, tr.116.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>T&agrave;i liệu tham khảo:</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">1. &ldquo;Lịch sử Đảng bộ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;, Nxb Ch&iacute;nh trị Quốc gia - Sự thật H&agrave; Nội, 2014.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">2. &ldquo;L&yacute; Tự Trọng - sống m&atilde;i t&ecirc;n Anh&rdquo;, Văn T&ugrave;ng, Nxb Thanh ni&ecirc;n, H&agrave; Nội, 2009.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">3. &ldquo;<em>Mỗi thanh ni&ecirc;n d&ugrave; ở thời kỳ n&agrave;o, giai đoạn n&agrave;o cũng cần lựa chọn, x&aacute;c định v&agrave; ki&ecirc;n định cho m&igrave;nh l&yacute; tưởng sống</em>&rdquo;, đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Đua, nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; Hội thảo &ldquo;Tinh thần L&yacute; Tự Trọng v&agrave; con đường c&aacute;ch mạng của thanh ni&ecirc;n thời kỳ mới&rdquo; năm 2014 của Trung ương Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">4. &ldquo;<em>Tấm gương L&yacute; Tự Trọng m&atilde;i ngời s&aacute;ng, soi đường cho c&aacute;c thế hệ thanh ni&ecirc;n Việt Nam</em>&rdquo;, đồng ch&iacute; Phạm Phương Thảo, nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, nguy&ecirc;n Chủ tịch Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; Hội thảo &ldquo;Tinh thần L&yacute; Tự Trọng v&agrave; con đường c&aacute;ch mạng của thanh ni&ecirc;n thời kỳ mới&rdquo; năm 2014 của Trung ương Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="margin-left:84.75pt; text-align:justify">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;