20 báo cáo viên tranh tài bán kết Hội thi 'Người truyền cảm hứng' năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Bắt đầu từ ng&agrave;y 10.10, Hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền giỏi của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh năm 2019, chủ đề &ldquo;Người truyền cảm hứng&rdquo; đ&atilde; nhận được 66 b&agrave;i dự thi của c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n đến từ Quận, Huyện Đo&agrave;n v&agrave; tương đương, Đo&agrave;n cơ sở trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n. </strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32914/20191022_143914.jpg" style="height:338px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đ/c Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ph&oacute; Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n tập huấn th&iacute; sinh v&ograve;ng b&aacute;n kết</em></span></p> <p style="margin-left:-0.15pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;Ng&agrave;y 15.10.2019, Hội đồng Gi&aacute;m khảo v&ograve;ng sơ loại Hội thi đ&atilde; họp, chấm điểm v&agrave; thống nhất chọn 20 b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n tham gia v&ograve;ng b&aacute;n kết.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(249, 203, 156); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(153, 0, 0)"><strong>20 th&iacute; sinh&nbsp;v&ograve;ng b&aacute;n kết</strong></span></span></span></p> <p style="margin-left:-0.15pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đ/c <strong>L&ecirc; Thị Ngọc Kim</strong> - Đo&agrave;n vi&ecirc;n Chi đo&agrave;n Gi&aacute;o vi&ecirc;n trường THPT Lương Thế Vinh, Quận Đo&agrave;n 1.</span></p> <p style="margin-left:-0.15pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đ/c <strong>Trương Tấn Đạt</strong> - Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Thiếu nhi Quận 3.</span></p> <p style="margin-left:-0.15pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đ/c <strong>Nguyễn Thị H&agrave; Nam</strong> - B&iacute; thư Đo&agrave;n phường 13, Quận Đo&agrave;n 4.</span></p> <p style="margin-left:-0.15pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đ/c <strong>Cao Hồng Phấn </strong>-&nbsp;Đo&agrave;n vi&ecirc;n Chi đo&agrave;n Gi&aacute;o vi&ecirc;n trường Tiểu học T&acirc;n Quy, Quận Đo&agrave;n 7.</span></p> <p style="margin-left:-0.15pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đ/c <strong>Nguyễn Thị Thu Diễm </strong>- B&iacute; thư Đo&agrave;n phường Long Phước, Quận Đo&agrave;n 9.</span></p> <p style="margin-left:-0.15pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đ/c<strong> Lương Tuấn Th&agrave;nh </strong>- B&iacute; thư Đo&agrave;n phường 4, Quận Đo&agrave;n 10.</span></p> <p style="margin-left:-0.15pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đ/c <strong>Hứa Thanh B&igrave;nh</strong> - B&iacute; thư Chi đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n trường THCS Độc Lập, Quận Đo&agrave;n Ph&uacute; Nhuận.</span></p> <p style="margin-left:-0.15pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đ/c <strong>Trần Văn T&ugrave;ng</strong> - C&aacute;n bộ Quận Đo&agrave;n Thủ Đức.</span></p> <p style="margin-left:-0.15pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đ/c<strong> L&ecirc; Ho&agrave;ng Vũ Linh </strong>- C&aacute;n bộ Huyện Đo&agrave;n B&igrave;nh Ch&aacute;nh.</span></p> <p style="margin-left:-0.15pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đ/c <strong>Nguyễn Thị An</strong> - Đo&agrave;n vi&ecirc;n Chi đo&agrave;n Gi&aacute;o vi&ecirc;n trường THPT B&igrave;nh Kh&aacute;nh, Huyện Đo&agrave;n Cần Giờ.&nbsp;</span></p> <p style="margin-left:-0.15pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đ/c <strong>Ng&ocirc; Trần Quốc Tiến</strong> - Đo&agrave;n vi&ecirc;n Đo&agrave;n cơ sở Co.opmart L&yacute; Thường Kiệt; Đo&agrave;n Li&ecirc;n hiệp Hợp t&aacute;c x&atilde; Thương mại TP.HCM.</span></p> <p style="margin-left:-0.15pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đ/c <strong>Nguyễn Thị Th&ugrave;y Ng&acirc;n</strong> - Ủy vi&ecirc;n BCH Đo&agrave;n cơ sở Co.opmart L&yacute; Thường Kiệt; Đo&agrave;n Li&ecirc;n hiệp Hợp t&aacute;c x&atilde; Thương mại TP.HCM.</span></p> <p style="margin-left:-0.15pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đ/c <strong>Mai Thanh Tuyền</strong> - Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Đo&agrave;n TCT Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n TNHH MTV.</span></p> <p style="margin-left:-0.15pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đ/c <strong>Đo&agrave;n Thanh Trang</strong> - Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Khoa Ngoại ngữ, Đo&agrave;n trường Cao đẳng Kinh tế - Đối ngoại; Đo&agrave;n Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại TP.HCM.</span></p> <p style="margin-left:-0.15pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đ/c <strong>B&ugrave;i Ho&agrave;ng Mol </strong>- Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQG-HCM.</span></p> <p style="margin-left:-0.15pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đ/c <strong>Đặng Văn Khoa </strong>- Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường Đại học Sư phạm TP.HCM.</span></p> <p style="margin-left:-0.15pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đ/c <strong>V&otilde; Minh Th&agrave;nh</strong> - B&iacute; thư Đo&agrave;n Khoa T&acirc;m l&yacute; học; Đo&agrave;n trường Đại học Sư Phạm </span><span style="background-color:rgb(249, 203, 156); color:rgb(35, 31, 32); font-family:roboto,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">TP.HCM</span><span style="background-color:rgb(249, 203, 156); color:rgb(35, 31, 32); font-family:roboto,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">.</span></p> <p style="margin-left:-0.15pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đ/c <strong>Nguyễn Đo&agrave;n Xu&acirc;n Trường </strong>- Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Đo&agrave;n trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật </span><span style="background-color:rgb(249, 203, 156); color:rgb(35, 31, 32); font-family:roboto,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">TP.HCM</span><span style="background-color:rgb(249, 203, 156); color:rgb(35, 31, 32); font-family:roboto,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">.</span></p> <p style="margin-left:-0.15pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đ/c<strong> V&otilde; Anh H&agrave;o</strong> - Ph&oacute; Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Kỹ năng&nbsp;Đo&agrave;n trường Đại học C&ocirc;ng nghiệp </span><span style="background-color:rgb(249, 203, 156); color:rgb(35, 31, 32); font-family:roboto,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">TP.HCM</span><span style="background-color:rgb(249, 203, 156); color:rgb(35, 31, 32); font-family:roboto,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">.</span></p> <p style="margin-left:-0.15pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đ/c <strong>Nguyễn Thị Thu</strong> - Giảng vi&ecirc;n Khoa X&acirc;y dựng Đảng v&agrave; Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh; Đo&agrave;n vi&ecirc;n Chi đo&agrave;n Cơ quan Học viện C&aacute;n bộ </span><span style="background-color:rgb(249, 203, 156); color:rgb(35, 31, 32); font-family:roboto,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">TP.HCM</span><span style="background-color:rgb(249, 203, 156); color:rgb(35, 31, 32); font-family:roboto,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">.</span></p> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>V&ograve;ng b&aacute;n kết hội thi</em></strong>&nbsp;diễn ra từ 07g30 &ndash; 12g00, ng&agrave;y <strong>26.10.2019</strong> (thứ Bảy) tại <em>Giảng đường Thanh ni&ecirc;n,</em> <strong>Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng</strong><em><strong> </strong>(Số 03 D&acirc;n Chủ, phường B&igrave;nh Thọ, quận Thủ Đức).</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">20 th&iacute; sinh sẽ d&acirc;ng hương tại tượng đ&agrave;i Anh h&ugrave;ng liệt sĩ L&yacute; Tự Trọng;&nbsp;tham gia&nbsp;b&aacute;o c&aacute;o theo chủ đề m&agrave; m&igrave;nh đ&atilde; lựa chọn theo đề cương b&agrave;i giảng đ&atilde; gửi về từ v&ograve;ng sơ loại trước Ban gi&aacute;m khảo. Mỗi th&iacute; sinh tr&igrave;nh b&agrave;y b&agrave;i giảng của m&igrave;nh trước Ban gi&aacute;m khảo với thời gian đối đa 10 ph&uacute;t. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Căn cứ kết quả v&ograve;ng b&aacute;n kết, Ban Tổ chức Hội thi sẽ chọn ra 6 b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n tiếp tục v&agrave;o v&ograve;ng chung kết hội thi.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32914/20191018_150738.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Tiết giảng mẫu của&nbsp;B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n Phan Thụy Mộng Thu -&nbsp;Giảng vi&ecirc;n l&yacute; luận ch&iacute;nh trị giỏi to&agrave;n quốc năm 2018,&nbsp;Giải Nhất trong hội thi Giảng vi&ecirc;n l&yacute; luận ch&iacute;nh trị giỏi cấp th&agrave;nh phố năm 2017&nbsp;chia sẻ cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. Đ&acirc;y l&agrave; t&agrave;i liệu&nbsp;cung cấp cho 20 th&iacute; sinh để tham khảo&nbsp;- Ảnh minh họa</em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>HỒNG TIẾN</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;