Khai mạc hội thi tìm hiểu, tuyên truyền, hiến kế về cải cách hành chính năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 27/10, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng đ&atilde; diễn ra khai mạc v&agrave; v&ograve;ng loại Hội thi t&igrave;m hiểu, tuy&ecirc;n truyền, hiến kế về cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh năm 2019.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ph&aacute;t biểu tại hội thi, đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Hải - Ủy vi&ecirc;n Ban thường vụ, Trưởng Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n,Trưởng Ban tổ chức hội thi&nbsp;cho biết Hội thi kh&ocirc;ng chỉ dừng lại l&agrave; một hội thi đơn thuần để kiểm tra năng lực, đ&aacute;nh gi&aacute; mức độ thẩm thấu của c&aacute;c bạn đang trực tiếp l&agrave;m việc tại c&aacute;c đơn vị, m&agrave; th&ocirc;ng qua hội thi, Ban thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n mong muốn được thấy suy nghĩ, c&aacute;ch tiếp cận của c&aacute;c c&aacute;n bộ Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n về c&ocirc;ng t&aacute;c cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, về vai tr&ograve; của tổ chức Đo&agrave;n của những người trẻ trong c&acirc;u chuyện tham gia cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh.</span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Nhằm mục đ&iacute;ch ph&aacute;t huy c&aacute;c &yacute; tưởng <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">s&aacute;ng tạo, m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p v&agrave; tham gia thực hiện c&oacute; hiệu quả chương tr&igrave;nh cải c&aacute;ch của Th&agrave;nh phố, hội thi nhằm hướng đến c&aacute;c đối tượng l&agrave; đội ngũ c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ . Đối tượng dự thi bao gồm 24 Quận - Huyện Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n thuộc khối H&agrave;nh ch&iacute;nh sự nghiệp trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n, với 39 đội tham gia tranh t&agrave;i. Mỗi đội tham dự gồm 07 th&agrave;nh vi&ecirc;n, trong đ&oacute; c&oacute; 05 th&agrave;nh vi&ecirc;n ch&iacute;nh thức v&agrave; 02 th&agrave;nh vi&ecirc;n dự bị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi được chia th&agrave;nh 03 v&ograve;ng: v&ograve;ng loại, b&aacute;n kết, chung kết xếp hạng, diễn ra từ ng&agrave;y 27/10 đến 24/11.Thể thức thi của v&ograve;ng loại: 5 th&agrave;nh vi&ecirc;n ch&iacute;nh thức sẽ thi trắc nghiệm tr&ecirc;n m&aacute;y vi t&iacute;nh, mỗi th&iacute; sinh trả lời 50 c&acirc;u hỏi ch&iacute;nh v&agrave; 5 c&acirc;u hỏi phụ trong thời gian 40 ph&uacute;t.</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Trần Anh Tuấn - Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n ph&ograve;ng C&ocirc;ng chứng số 6 của Sở Tư ph&aacute;p Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh chia sẻ: &ldquo;Cuộc thi cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh đ&atilde; được triển khai kh&aacute; s&acirc;u rộng, từ đo&agrave;n khối cho đến c&ocirc;ng đo&agrave;n của Sở tư ph&aacute;p. Mức độ c&acirc;u hỏi trong hội thi lần n&agrave;y tương đối ph&ugrave; hợp với bạn n&agrave;o c&oacute; đầu tư, nghi&ecirc;n cứu v&agrave; đọc t&agrave;i liệu th&igrave; sẽ l&agrave;m được. V&igrave; đ&acirc;y l&agrave; cuộc thi v&ograve;ng loại mang t&iacute;nh chất tập thể, t&ocirc;i hi vọng c&aacute;c đội sẽ c&oacute; kết quả tốt để c&oacute; cơ hội v&agrave;o v&ograve;ng trong.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi gi&uacute;p x&acirc;y dựng đội ngũ c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức c&oacute; đủ phẩm chất, bản lĩnh, năng lực v&agrave; tr&igrave;nh độ để thực thi c&ocirc;ng vụ c&oacute; chất lượng v&agrave; hiệu quả cao, đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu phục vụ người d&acirc;n tốt hơn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Tổ chức Hội thi sẽ trao giải thưởng v&agrave; bằng khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n cho c&aacute;c tập thể đạt giải nhất, nh&igrave;, ba, 06 khuyến kh&iacute;ch; giải cho đơn vị c&oacute; lực lượng cổ động vi&ecirc;n nhiệt t&igrave;nh nhất. Ri&ecirc;ng đội đạt giải nhất sẽ được đề xuất tặng Bằng khen Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TH&Uacute;Y NHI</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;