Khai mạc hội thi tìm hiểu, tuyên truyền, hiến kế về cải cách hành chính năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 27/10, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng đ&atilde; diễn ra khai mạc v&agrave; v&ograve;ng loại Hội thi t&igrave;m hiểu, tuy&ecirc;n truyền, hiến kế về cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh năm 2019.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ph&aacute;t biểu tại hội thi, đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Hải - Ủy vi&ecirc;n Ban thường vụ, Trưởng Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n,Trưởng Ban tổ chức hội thi&nbsp;cho biết Hội thi kh&ocirc;ng chỉ dừng lại l&agrave; một hội thi đơn thuần để kiểm tra năng lực, đ&aacute;nh gi&aacute; mức độ thẩm thấu của c&aacute;c bạn đang trực tiếp l&agrave;m việc tại c&aacute;c đơn vị, m&agrave; th&ocirc;ng qua hội thi, Ban thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n mong muốn được thấy suy nghĩ, c&aacute;ch tiếp cận của c&aacute;c c&aacute;n bộ Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n về c&ocirc;ng t&aacute;c cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, về vai tr&ograve; của tổ chức Đo&agrave;n của những người trẻ trong c&acirc;u chuyện tham gia cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh.</span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Nhằm mục đ&iacute;ch ph&aacute;t huy c&aacute;c &yacute; tưởng <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">s&aacute;ng tạo, m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p v&agrave; tham gia thực hiện c&oacute; hiệu quả chương tr&igrave;nh cải c&aacute;ch của Th&agrave;nh phố, hội thi nhằm hướng đến c&aacute;c đối tượng l&agrave; đội ngũ c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ . Đối tượng dự thi bao gồm 24 Quận - Huyện Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n thuộc khối H&agrave;nh ch&iacute;nh sự nghiệp trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n, với 39 đội tham gia tranh t&agrave;i. Mỗi đội tham dự gồm 07 th&agrave;nh vi&ecirc;n, trong đ&oacute; c&oacute; 05 th&agrave;nh vi&ecirc;n ch&iacute;nh thức v&agrave; 02 th&agrave;nh vi&ecirc;n dự bị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi được chia th&agrave;nh 03 v&ograve;ng: v&ograve;ng loại, b&aacute;n kết, chung kết xếp hạng, diễn ra từ ng&agrave;y 27/10 đến 24/11.Thể thức thi của v&ograve;ng loại: 5 th&agrave;nh vi&ecirc;n ch&iacute;nh thức sẽ thi trắc nghiệm tr&ecirc;n m&aacute;y vi t&iacute;nh, mỗi th&iacute; sinh trả lời 50 c&acirc;u hỏi ch&iacute;nh v&agrave; 5 c&acirc;u hỏi phụ trong thời gian 40 ph&uacute;t.</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Trần Anh Tuấn - Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n ph&ograve;ng C&ocirc;ng chứng số 6 của Sở Tư ph&aacute;p Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh chia sẻ: &ldquo;Cuộc thi cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh đ&atilde; được triển khai kh&aacute; s&acirc;u rộng, từ đo&agrave;n khối cho đến c&ocirc;ng đo&agrave;n của Sở tư ph&aacute;p. Mức độ c&acirc;u hỏi trong hội thi lần n&agrave;y tương đối ph&ugrave; hợp với bạn n&agrave;o c&oacute; đầu tư, nghi&ecirc;n cứu v&agrave; đọc t&agrave;i liệu th&igrave; sẽ l&agrave;m được. V&igrave; đ&acirc;y l&agrave; cuộc thi v&ograve;ng loại mang t&iacute;nh chất tập thể, t&ocirc;i hi vọng c&aacute;c đội sẽ c&oacute; kết quả tốt để c&oacute; cơ hội v&agrave;o v&ograve;ng trong.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi gi&uacute;p x&acirc;y dựng đội ngũ c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức c&oacute; đủ phẩm chất, bản lĩnh, năng lực v&agrave; tr&igrave;nh độ để thực thi c&ocirc;ng vụ c&oacute; chất lượng v&agrave; hiệu quả cao, đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu phục vụ người d&acirc;n tốt hơn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Tổ chức Hội thi sẽ trao giải thưởng v&agrave; bằng khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n cho c&aacute;c tập thể đạt giải nhất, nh&igrave;, ba, 06 khuyến kh&iacute;ch; giải cho đơn vị c&oacute; lực lượng cổ động vi&ecirc;n nhiệt t&igrave;nh nhất. Ri&ecirc;ng đội đạt giải nhất sẽ được đề xuất tặng Bằng khen Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TH&Uacute;Y NHI</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;