Cơ hội thăm chiến khu Việt Bắc khi dự thi viết 'Ngày tôi vào Đảng'

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>TTO - Ngo&agrave;i c&aacute;c giải thưởng trị gi&aacute; từ 5-10 triệu đồng, th&iacute; sinh đoạt giải c&ograve;n được tham gia chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh về thăm c&aacute;c v&ugrave;ng căn cứ c&aacute;ch mạng như Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn (chiến khu Việt Bắc)&hellip;</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32937/dang-tran-tri-nhat-1572488646881393044867.jpg" style="height:459px; width:586px" /></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM V&otilde; Thị Dung tặng hoa cho đảng vi&ecirc;n Đặng Trần Tr&iacute; Nhật (Trường ĐH Khoa học tự nhi&ecirc;n, ĐH Quốc gia TP.HCM) được kết nạp trong đợt ph&aacute;t động cao điểm mừng 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam của tuổi trẻ TP.HCM - Ảnh: Q.L.</em></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">&quot;Ng&agrave;y t&ocirc;i v&agrave;o Đảng&quot; l&agrave; t&ecirc;n cuộc thi viết do Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM ph&aacute;t động, hướng đến kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020). Cuộc thi d&agrave;nh cho c&aacute;c đảng vi&ecirc;n đang sinh sống, lao động, học tập tại TP.HCM v&agrave; c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh tr&ecirc;n cả nước đều c&oacute; thể tham gia.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&quot;Ng&agrave;y t&ocirc;i v&agrave;o Đảng&quot; c&oacute; thể l&agrave; những kỷ niệm, cảm x&uacute;c tự h&agrave;o, niềm vinh dự của bản th&acirc;n trong gi&acirc;y ph&uacute;t được đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng tại lễ kết nạp. Đ&oacute; cũng c&oacute; thể l&agrave; những kỷ niệm đ&aacute;ng nhớ trong qu&aacute; tr&igrave;nh r&egrave;n luyện, phấn đấu của ch&iacute;nh bản th&acirc;n m&igrave;nh để từ một quần ch&uacute;ng ưu t&uacute; trở th&agrave;nh người đảng vi&ecirc;n Đảng Cộng sản Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Mỗi t&aacute;c giả được ph&eacute;p dự thi một b&agrave;i viết duy nhất về bản th&acirc;n m&igrave;nh. B&agrave;i dự thi chưa từng được đăng tải tr&ecirc;n bất kỳ phương tiện truyền th&ocirc;ng đại ch&uacute;ng n&agrave;o trước đ&oacute;, với h&igrave;nh thức đ&aacute;nh m&aacute;y tối đa 1.200 chữ. Ban tổ chức cuộc thi sẽ thẩm định nội dung b&agrave;i thi cũng như to&agrave;n quyền sử dụng sản phẩm dự thi để tuy&ecirc;n truyền cho cuộc thi n&agrave;y.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">T&aacute;c giả gửi b&agrave;i dự thi qua thư điện tử: NgaytoivaoDang@gmail.com, ghi r&otilde;: b&agrave;i dự thi &quot;Ng&agrave;y t&ocirc;i v&agrave;o Đảng&quot;, hoặc gửi trực tiếp b&agrave;i thi tại địa chỉ: Ph&ograve;ng C4 - Ban tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM (số 1 Phạm Ngọc Thạch, P.Bến Ngh&eacute;, Q.1, TP.HCM) từ nay đến hết ng&agrave;y 15-1-2020.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">B&agrave;i dự thi đạt y&ecirc;u cầu sẽ được chọn đăng tải tr&ecirc;n b&aacute;o Tuổi Trẻ v&agrave; trang th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh đo&agrave;n (www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ban tổ chức cuộc thi sẽ trao một giải nhất (10 triệu đồng), một giải nh&igrave; (7 triệu đồng), hai giải ba (5 triệu đồng/giải), năm giải khuyến kh&iacute;ch (2 triệu đồng/giải), năm giải d&agrave;nh cho tập thể c&oacute; nhiều th&iacute; sinh tham gia nhất (2 triệu đồng/giải) v&agrave; bằng khen Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM cho mỗi giải thưởng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c th&iacute; sinh đoạt giải nhất, nh&igrave;, ba của cuộc thi sẽ được tham gia chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh về thăm c&aacute;c v&ugrave;ng căn cứ c&aacute;ch mạng như: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn (chiến khu Việt Bắc)&hellip; trong năm 2020.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px">QUỐC NGUY&Ecirc;N</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;