Không khí trước thềm Đại hội VIII Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>C&ograve;n 3 ng&agrave;y nữa...</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Đại hội Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024 sẽ diễn ra trong hai ng&agrave;y 02, 03/11/2019.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><em>H&atilde;y c&ugrave;ng website Th&agrave;nh Đo&agrave;n điểm lại kh&ocirc;ng kh&iacute; trước thềm Đại hội:</em></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em>Cờ Hội tung bay trước cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n, số 01 Phạm Ngọc Thạch - Ảnh: Th&aacute;i Triển</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32938/0.jpg" style="width:900px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32938/9.jpg" style="width:900px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32938/10.jpg" style="width:900px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em>Kh&ocirc;ng gian trước Văn ph&ograve;ng Hội LHTN VN TP tại Số 5 Đinh Ti&ecirc;n Ho&agrave;ng - Ảnh: Đức Quy</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32938/so%205.jpg" style="width:900px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32938/1.jpg" style="height:675px; width:900px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32938/3.jpg" style="height:1350px; width:900px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32938/7.jpg" style="height:600px; width:900px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em>Th&ocirc;ng tin lan tỏa tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội - Ảnh: Fanpage Hội LHTN VN TP</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32938/7.png" style="width:900px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32938/8888.png" style="height:1119px; width:900px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=HoG3x8xlXi4&amp;feature=youtu.be&amp;fbclid=IwAR3kYW1uFH7rQ2KqODYIUBWIG4I20jTZHTeFmF3DCMnbUB9F_5tJ-w7o1jU" style="text-align: center;"><em>Đại hội l&agrave; nguồn cảm hứng cho c&aacute;c văn nghệ sĩ trẻ s&aacute;ng t&aacute;c c&aacute;c ca kh&uacute;c</em></a></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32938/9.png" style="height:914px; width:900px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em>H&agrave;nh trang của đại biểu trong Đại hội</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32938/qua%20tang.png" style="height:473px; width:900px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em>B&aacute;o Tuổi Trẻ giới thiệu c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p hay v&agrave; những thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32938/tuoi%20tre.jpg" style="width:900px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32938/5.jpg" style="width:900px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32938/6.jpg" style="height:785px; width:900px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32938/tuoitre3.png" style="height:871px; width:900px" /></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>L&Acirc;M DŨNG</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <coccocgrammar></coccocgrammar> </body></html>

BÌNH LUẬN