Anh Nguyễn Việt Quế Sơn làm phó bí thư Quận ủy Bình Tân

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Ng&agrave;y 30-10, Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM V&otilde; Thị Dung đ&atilde; trao quyết định của Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy điều động anh Nguyễn Việt Quế Sơn - ph&oacute; b&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh đo&agrave;n - đến c&ocirc;ng t&aacute;c tại Quận ủy quận B&igrave;nh T&acirc;n.</strong></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32942/co%20dung.jpg" style="height:500px; width:586px" /></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="font-size:12px">Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy &nbsp;V&otilde; Thị Dung trao quyết định cho anh Nguyễn Việt Quế Sơn tại trụ sở Quận ủy quận B&igrave;nh T&acirc;n - Ảnh: Q.L.</span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Theo đ&oacute;, anh Nguyễn Việt Quế Sơn được Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy chỉ định tham gia Ban chấp h&agrave;nh, Ban thường vụ v&agrave; giữ nhiệm vụ ph&oacute; b&iacute; thư Quận ủy quận B&igrave;nh T&acirc;n nhiệm kỳ 2015-2020.&nbsp;Quyết định c&oacute; hiệu lực từ ng&agrave;y 1-11.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">B&agrave; V&otilde; Thị Dung đ&aacute;nh gi&aacute; anh Quế Sơn l&agrave; c&aacute;n bộ trẻ c&oacute; năng lực, chuẩn mực về đạo đức v&agrave; trưởng th&agrave;nh trong m&ocirc;i trường c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n suốt hơn 13 năm qua. Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy đ&atilde; c&acirc;n nhắc v&agrave; nhất tr&iacute; cao trong việc điều động c&aacute;n bộ trẻ về cơ sở, chuẩn bị nh&acirc;n sự cho đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&quot;Anh Quế Sơn đ&atilde; chứng minh sự trưởng th&agrave;nh, năng lực c&ocirc;ng t&aacute;c trong m&ocirc;i trường Đo&agrave;n v&agrave; nay được giao đảm tr&aacute;ch vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c cao hơn. Đề nghị Đảng bộ v&agrave; l&atilde;nh đạo quận B&igrave;nh T&acirc;n tạo điều kiện thuận lợi, gi&uacute;p anh Quế Sơn h&ograve;a nhập nhanh với vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c mới, hỗ trợ để anh Sơn trưởng th&agrave;nh hơn trong qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m việc&quot; - b&agrave; Dung ph&aacute;t biểu.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/10/30/ql-que-son3-1572414780097375874742.jpg" style="color: rgb(237, 27, 47); font: inherit; letter-spacing: -0.2px; text-align: center; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in;" target="_blank" title="Bí thư Quận ủy Bình Tân Võ Ngọc Quốc Thuận tặng hoa chúc mừng tân phó bí thư Quận ủy Bình Tân Nguyễn Việt Quế Sơn - Ảnh: Q.L."><img alt="Anh Nguyễn Việt Quế Sơn làm phó bí thư Quận ủy Bình Tân - Ảnh 2." class="lightbox-content" id="img_9ca706f0-fad9-11e9-813f-5b84db2dab84" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/10/30/ql-que-son3-1572414780097375874742.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:586px" title="Anh Nguyễn Việt Quế Sơn làm phó bí thư Quận ủy Bình Tân - Ảnh 2." /></a></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="font-size:12px">B&iacute; thư Quận ủy B&igrave;nh T&acirc;n V&otilde; Ngọc Quốc Thuận tặng hoa ch&uacute;c mừng t&acirc;n ph&oacute; b&iacute; thư Quận ủy Nguyễn Việt Quế Sơn - Ảnh: Q.L.</span></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">B&iacute; thư Quận ủy B&igrave;nh T&acirc;n V&otilde; Ngọc Quốc Thuận n&oacute;i l&atilde;nh đạo quận rất vui khi được Th&agrave;nh ủy quan t&acirc;m kiện to&agrave;n nh&acirc;n sự chủ chốt, lại l&agrave; c&aacute;n bộ trẻ năng lực. Đồng thời cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để c&aacute;n bộ mới bắt tay v&agrave;o việc nhanh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Nhận nhiệm vụ, anh Nguyễn Việt Quế Sơn mong được l&atilde;nh đạo v&agrave; b&agrave; con quận B&igrave;nh T&acirc;n xem anh như một người con của B&igrave;nh T&acirc;n, gi&uacute;p anh c&oacute; thể ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ, g&oacute;p sức c&ugrave;ng quận thực hiện c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u, nhiệm vụ của đơn vị do th&agrave;nh phố giao.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">&quot;T&ocirc;i như lớp đ&agrave;n em, thậm ch&iacute; l&agrave; học tr&ograve; của nhiều anh chị l&atilde;nh đạo ở đ&acirc;y. N&oacute;i vậy kh&ocirc;ng c&oacute; nghĩa l&agrave; t&ocirc;i tự ti, song t&ocirc;i mong được c&aacute;c anh chị tạo điều kiện để t&ocirc;i khắc phục khiếm khuyết c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; c&oacute; thể c&ugrave;ng đ&oacute;ng g&oacute;p sức m&igrave;nh cho c&ocirc;ng việc chung của quận nh&agrave;&quot; - anh Quế Sơn b&agrave;y tỏ.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(245, 247, 249); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p><span style="font-size:16px">Anh Nguyễn Việt Quế Sơn sinh năm 1984, l&agrave; cử nh&acirc;n địa chất, thạc sĩ kinh doanh v&agrave; thương mại.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Anh Sơn c&ocirc;ng t&aacute;c tại Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM từ năm 2006 đến nay, lần lượt qua c&aacute;c ban: an ninh quốc ph&ograve;ng - địa b&agrave;n d&acirc;n cư, quốc tế, Tổ chức.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Anh hiện giữ chức ph&oacute; b&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh đo&agrave;n, chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP.HCM, ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Th&agrave;nh đo&agrave;n.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Đồng thời anh cũng đang l&agrave; ủy vi&ecirc;n Ban chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, ph&oacute; chủ tịch Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam.</span></p> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/10/30/ql-que-son1-1572414800532891154296.jpg" style="color: rgb(237, 27, 47); font: inherit; letter-spacing: -0.2px; text-align: center; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in;" target="_blank" title="Anh Nguyễn Việt Quế Sơn hiện là phó bí thư thường trực Thành đoàn, chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM - Ảnh: Q.L."><img alt="Anh Nguyễn Việt Quế Sơn làm phó bí thư Quận ủy Bình Tân - Ảnh 4." class="lightbox-content" id="img_a8aa6fa0-fad9-11e9-9f94-8350793f52d1" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/10/30/ql-que-son1-1572414800532891154296.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:586px" title="Anh Nguyễn Việt Quế Sơn làm phó bí thư Quận ủy Bình Tân - Ảnh 4." /></a></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="font-size:12px">Anh Nguyễn Việt Quế Sơn hiện l&agrave; ph&oacute; b&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh đo&agrave;n, chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP.HCM - Ảnh: Q.L.</span></p> </div> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>QUỐC LINH (B&aacute;o Tuổi Trẻ)</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;