‘Người truyền cảm hứng’

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đ&oacute; l&agrave; chủ đề của Hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền giỏi của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TPHCM năm 2019 do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TPHCM tổ chức từ ng&agrave;y 10.10 đến 09.11.2019.&nbsp;&nbsp; </strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi&nbsp;l&agrave; dịp để b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n hội ngộ, tranh t&agrave;i, kỹ năng diễn thuyết trước đ&aacute;m đ&ocirc;ng, thanh vận kh&eacute;o, tr&igrave;nh b&agrave;y quan điểm trước những vấn đề l&yacute; luận đặt ra từ thực tiễn c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32964/gk%20ht.jpg" style="height:419px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Gi&aacute;m khảo v&ograve;ng b&aacute;n kết (từ tr&aacute;i sang phải): Tiến sĩ Phạm Ngọc Lợi - Trưởng </span>Khoa D&acirc;n vận v&agrave; C&ocirc;ng t&aacute;c X&atilde; hội Học viện C&aacute;n bộ TP.HCM, đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - UV.BTV, Ph&oacute; Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Thạc sĩ Huỳnh Ng&ocirc; Tịnh - Hiệu trưởng trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng.</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những vấn đề th&iacute; sinh truyền tải sẽ xoay quanh việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức v&agrave; phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh; c&aacute;c nội dung Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp; c&aacute;c vấn đề tuy&ecirc;n truyền n&acirc;ng cao nhận thức v&agrave; h&agrave;nh động bảo vệ chủ quyền bi&ecirc;n giới, biển đảo; c&aacute;c vấn đề ch&iacute;nh trị, x&atilde; hội; c&aacute;c vấn đề, nội dung thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của giới trẻ hiện nay hoặc c&oacute; t&aacute;c động đến thanh ni&ecirc;n như: l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, vấn đề việc l&agrave;m, kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội, định hướng nghề nghiệp, nhận thức, lối sống, ...</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&ograve;ng b&aacute;n kết của hội thi đ&atilde; thu h&uacute;t được hơn 66 b&agrave;i dự thi của c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n đến từ Quận, Huyện Đo&agrave;n v&agrave; tương đương, Đo&agrave;n cơ sở trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n. N&eacute;t mới của v&ograve;ng thi n&agrave;y l&agrave; c&aacute;c th&iacute; sinh vừa nộp gi&aacute;o &aacute;n, vừa quay một đoạn phim ngắn thể hiện kỹ năng tuy&ecirc;n truyền miệng của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại v&ograve;ng b&aacute;n kết diễn ra tại trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng, 20 b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n đ&atilde; tham gia tranh t&agrave;i, b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề trong thời gian 10 ph&uacute;t, c&oacute; sự tương t&aacute;c với đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ kết quả thi của c&aacute;c th&iacute; sinh, Ban Gi&aacute;m khảo Hội thi đ&atilde; chọn ra 6 b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n giỏi tiếp tục bước v&agrave;o chung kết xếp hạng: Đặng Văn Khoa (Đo&agrave;n trường ĐH Sư phạm TPHCM), Trần Văn T&ugrave;ng (Quận Đo&agrave;n Thủ Đức), Nguyễn Thị Thu (Đo&agrave;n Học viện C&aacute;n bộ TPHCM), L&ecirc; Ho&agrave;ng Vũ Linh (Huyện Đo&agrave;n B&igrave;nh Ch&aacute;nh), Trương Tấn Đạt (Quận Đo&agrave;n 3), Nguyễn Thị Thu Diễm (Quận Đo&agrave;n 9).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&ograve;ng chung kết hội thi dự kiến diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 09.11.2019 tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TPHCM với c&aacute;c phần thi thử t&agrave;i diễn thuyết, thanh vận kh&eacute;o, tư duy phản biện v&agrave; sự am hiểu kiến thức l&yacute; luận của c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuối th&aacute;ng 11.2019, TPHCM sẽ l&agrave; nơi hội ngộ hơn 90 b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n của cả nước về dự v&agrave; tranh t&agrave;i tại Li&ecirc;n hoan B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n giỏi to&agrave;n quốc năm 2019.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một số h&igrave;nh ảnh ghi nhận v&ograve;ng b&aacute;n kết:</span></span></em></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32964/1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></em></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32964/2.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></em></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32964/3.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></em></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32964/4.jpg" style="height:474px; width:600px" /></span></span></em></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c th&iacute; sinh tranh t&agrave;i phần b&aacute;n kết.</span></em></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32964/6%20thi%20sinh%20chung%20ket.jpg" style="height:367px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">6 th&iacute; sinh xuất sắc tiếp tục tranh t&agrave;i v&ograve;ng&nbsp;chung kết</span></em></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">QUAN AN - HỒNG TIẾN</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;