'Cái gì đi từ trái tim sẽ chạm đến trái tim'

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Trong bức tranh chung về những mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ng&agrave;y nay, ch&uacute;ng ta dễ d&agrave;ng bắt gặp những điểm s&aacute;ng, nổi bật. </strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đ&oacute; l&agrave; h&igrave;nh ảnh của đội ngũ b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n, những người sống trọn với đam m&ecirc;, từng ng&agrave;y truyền đi những th&ocirc;ng điệp đầy nh&acirc;n văn, chuyển tải những chủ trương, ch&iacute;nh s&aacute;ch của Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước v&agrave; tổ chức Đo&agrave;n đến với đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; người d&acirc;n.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32966/20191020_143406.jpg" style="height:338px; width:650px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Sinh vi&ecirc;n Đại học Kinh tế - Luật,&nbsp;ĐHQG-HCM nghe b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề của B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n Ph&ugrave;ng Thị Diệu Hương&nbsp;</span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:16px">Nh&acirc;n dịp Hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, Tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n giỏi năm 2019, Website Th&agrave;nh Đo&agrave;n x&acirc;y dựng tuyến b&agrave;i <strong>&quot;Người truyền cảm hứng&quot; </strong>với c&aacute;c &yacute; kiến của c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n về chủ đề tr&ecirc;n.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:16px">Khởi động tuyến b&agrave;i, Website Th&agrave;nh Đo&agrave;n xin giới thiệu chia sẻ v&agrave; kinh nghiệm thực tế trong qu&aacute; tr&igrave;nh giảng dạy&nbsp;của <strong>Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh,</strong> giảng vi&ecirc;n Học viện H&agrave;nh ch&iacute;nh Quốc gia.</span></em></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(249, 203, 156); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32966/logo.png" style="height:81px; width:300px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#696969"><strong><em>Để trở th&agrave;nh một b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n giỏi, l&agrave; người truyền cảm hứng cho giới trẻ v&agrave; tham gia tốt Hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, Tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n giỏi năm 2019, th&igrave; b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh cần đảm bảo c&aacute;c y&ecirc;u tố sau đ&acirc;y.</em></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>1.&nbsp;</strong>Trước hết, l&agrave; phải c&oacute; được chuẩn bị về mặt t&acirc;m l&yacute;. Chuẩn bị b&agrave;i giảng, trong chuẩn bị b&agrave;i giảng c&oacute; sự chuẩn bị về t&acirc;m l&yacute; c&aacute; nh&acirc;n. C&oacute; nghĩa l&agrave; người b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n lu&ocirc;n ở t&acirc;m thế tự tin, bản lĩnh, c&oacute; khả năng n&oacute;i chuyện lưu lo&aacute;t, c&oacute; một kế hoạch b&agrave;i giảng chi tiết, c&oacute; t&iacute;nh to&aacute;n được c&aacute;c t&igrave;nh huống c&oacute; thể xảy ra ph&aacute;t sinh trong lớp học v&agrave; biết sử dụng c&aacute;c c&ocirc;ng cụ phương tiện trong qu&aacute; tr&igrave;nh dạy học. Hơn nữa b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n cần phải c&oacute; t&igrave;m hiểu t&acirc;m l&yacute; đặc biệt của những đối tượng m&agrave; m&igrave;nh nghe giảng, hiểu được người nghe muốn g&igrave;, người nghe cần g&igrave; v&agrave; người nghe sẽ phải như thế n&agrave;o th&igrave; n&oacute; sẽ gi&uacute;p cho b&agrave;i giảng của b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n th&agrave;nh c&ocirc;ng. Thứ nhất về g&oacute;c độ chuẩn bị, trong chuẩn bị về t&acirc;m l&yacute;. Thứ hai chuẩn bị nội dung b&agrave;i giảng. Th&igrave; nội dung b&agrave;i giảng kiến thức của b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n phải s&acirc;u v&agrave; rộng, li&ecirc;n quan đến chủ đề m&igrave;nh giảng th&igrave; b&agrave;i giảng của m&igrave;nh th&igrave; phải chuẩn bị nội dung, t&igrave;m kiếm c&aacute;c nguồn th&ocirc;ng tin đ&aacute;ng tin cậy, đ&oacute; l&agrave; khi m&igrave;nh&nbsp;<em>&ldquo;N&oacute;i c&oacute; s&aacute;ch&nbsp;m&aacute;ch&nbsp;c&oacute; chứng&rdquo;</em>, m&agrave; chứng cứ đ&oacute; phải tin cậy.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32966/co%20minh%202.jpg" style="border-style:solid; border-width:1px; height:320px; width:400px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em>Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh (b&ecirc;n phải) chụp ảnh lưu niệm c&ugrave;ng Gi&aacute;o sư Ho&agrave;ng Ch&iacute; Bảo&nbsp;</em></span><span style="font-size:10px"><em>- người lu&ocirc;n dạt d&agrave;o t&igrave;nh cảm trong từng b&agrave;i giảng&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>2. </strong>B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n phải biết giải th&iacute;ch c&aacute;ch thuật ngữ, c&aacute;c cụm từ, sử dụng ng&ocirc;n từ r&otilde; r&agrave;ng dễ hiểu gi&uacute;p cho người nghe nắm bắt được. Đối với nội dung, b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n phải t&igrave;m c&aacute;ch khi thiết kế b&agrave;i giảng phải dự đo&aacute;n được, &ldquo;giật&rdquo; ra được những h&igrave;nh ảnh n&agrave;o, nội dung n&agrave;o cho người nghe cảm thấy phấn kh&iacute;ch, vui vẻ, đưa ra c&acirc;u đố m&igrave;nh c&oacute; cười được kh&ocirc;ng, đưa ra c&acirc;u n&oacute;i c&oacute; mang t&iacute;nh h&agrave;i hước hay kh&ocirc;ng th&igrave; bạn phải hiểu r&otilde; điều đ&oacute;. Hơn nữa đối với b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n về sự chuẩn bị đ&oacute;, khi chuẩn bị đi thi, b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n n&ecirc;n tham khảo những người c&ugrave;ng chuy&ecirc;n m&ocirc;n để người ta c&oacute; những đ&oacute;ng g&oacute;p cho m&igrave;nh th&ecirc;m s&acirc;u hơn, rộng hơn c&aacute;i chủ đề m&agrave; m&igrave;nh đ&atilde; chuẩn bị trước. Tức l&agrave; m&igrave;nh c&oacute; sự tập luyện trước đ&oacute; th&igrave; n&oacute; sẽ nhuần nhuyễn hơn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n phải t&iacute;nh to&aacute;n trước c&aacute;c phương ph&aacute;p, tương ứng với nội dung n&agrave;o th&igrave; chọn phương ph&aacute;p&nbsp;đ&oacute;, c&oacute; sự tương t&aacute;c với người học với người b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n th&igrave; bao giờ b&agrave;i giảng sinh động hơn, c&oacute; sức truyền tải cảm hứng hơn. M&igrave;nh hiểu đặc điểm người học để lựa chọn phương ph&aacute;p giảng dạy ph&ugrave; hợp với từng đối tượng. C&ograve;n muốn th&agrave;nh c&ocirc;ng hơn nữa, b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n phải r&egrave;n luyện khi l&ecirc;n tr&igrave;nh b&agrave;y. Đến sớm buổi b&aacute;o c&aacute;o để l&agrave;m chủ hội trường, quen với m&ocirc;i trường, quen với một số th&agrave;nh vi&ecirc;n trong buổi b&aacute;o c&aacute;o để tạo t&acirc;m l&yacute;, niềm tin khi b&aacute;o c&aacute;o.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>3.&nbsp;</strong>B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n &nbsp;l&agrave; người hiểu s&acirc;u vấn đề, n&oacute;i c&aacute;ch kh&aacute;c c&aacute;i g&igrave; đi từ tr&aacute;i tim sẽ chạm đến tr&aacute;i tim, tức l&agrave; anh hiểu r&otilde; được mới gi&uacute;p người kh&aacute;c hiểu r&otilde; được. Khi người ta t&acirc;m huyết điều g&igrave; th&igrave; trọng lượng lời n&oacute;i sẽ cao hơn, sức lan tỏa về mặt t&acirc;m l&yacute; cao hơn. Để tạo hiệu ứng, b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n n&ecirc;n đọc qua một số t&aacute;c động từ mặt t&acirc;m l&yacute;. Nếu như Ban Gi&aacute;m khảo, người nghe ph&iacute;a dưới hội trường đặt những c&acirc;u hỏi m&agrave; m&igrave;nh chưa trả lời được th&igrave; b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n n&ecirc;n chuẩn bị tinh thần cho những điều đ&oacute; th&igrave; sẽ hỗ trợ cho b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Điều rất quan trọng, b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n phải r&egrave;n luyện &ldquo;ch&aacute;y hết m&igrave;nh&rdquo; cho buổi b&aacute;o c&aacute;o, c&ograve;n qu&aacute; đặt nặng về việc hơn thua th&igrave; sẽ l&agrave;m cho m&igrave;nh mệt mỏi. Đương nhi&ecirc;n m&igrave;nh đi thi phải cố gắng nhưng m&agrave; g&acirc;y &aacute;p lực cho bản th&acirc;n m&igrave;nh sẽ l&agrave;m cho kết quả giảm đi. Người x&aacute;c định mục ti&ecirc;u r&otilde; r&agrave;ng sẽ tạo động lực cho bản th&acirc;n m&igrave;nh. C&ograve;n c&aacute;c phương ph&aacute;p, c&aacute;c hiệu ứng, như hiệu ứng đ&aacute;m đ&ocirc;ng về nguy&ecirc;n tắc c&aacute;i g&igrave; m&agrave; g&acirc;y ra, khi m&agrave; lấy c&aacute;c v&iacute; dụ v&agrave; nội dung c&agrave;ng gắn với đối tượng c&agrave;ng dễ g&acirc;y cảm x&uacute;c. Với thanh ni&ecirc;n, d&ugrave;ng ng&ocirc;n ngữ của giới trẻ đang sẽ gần với đối tượng, g&acirc;y cười. Đối với người lớn tuổi đ&ograve;i hỏi n&oacute;i chỉn chu nhưng vẫn h&agrave;i hước th&igrave; lại kh&aacute;c. Chẳng hạn giới trẻ d&ugrave;ng &ldquo;so&aacute;i ca&rdquo; nhưng người lớn tuổi kh&ocirc;ng ai d&ugrave;ng từ ngữ đ&oacute; cả. Những từ ngữ ph&ugrave; hợp với đặc điểm người n&oacute;i. Những nội dung c&agrave;ng thiết kế ng&ocirc;n từ, c&aacute;c v&iacute; dụ c&agrave;ng gắn với đối tượng người th&igrave; sẽ nhận được sự t&aacute;n thưởng của người nghe. B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n r&egrave;n luyện tốt phải lưu &yacute; trang phục thoải m&aacute;i, tự tin, l&agrave;m n&ecirc;n vẻ đẹp của b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, ph&ugrave; hợp với m&ocirc;i trường b&aacute;o c&aacute;o.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Phải lu&ocirc;n nhớ tập luyện. C&acirc;u lu&ocirc;n lu&ocirc;n đ&uacute;ng: Kh&ocirc;ng phải tập luyện bao nhi&ecirc;u lần, m&agrave; tập luyện, tập luyện, đến khi th&agrave;nh thục th&igrave; th&ocirc;i. Người n&agrave;o chuẩn bị tốt th&igrave; đ&atilde; chiến thắng 50% rồi.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Tiến sĩ T&acirc;m l&yacute; học NGUYỄN THỊ MINH</strong></span></p> <p style="text-align:right"><em><span style="font-size:14px">Giảng vi&ecirc;n Học viện H&agrave;nh ch&iacute;nh Quốc gia</span></em></p> </div> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px">HỒNG TIẾN <em>(ghi)</em></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size:16px"><em>---</em></span></strong></p> <p><a href="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/News/32964">&gt;&gt; 20 th&iacute; sinh v&agrave;o v&ograve;ng b&aacute;n kết Hội thi &quot;Người truyền cảm hứng&quot;.</a></p> <p><a href="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/News/32818">&gt;&gt;&nbsp;Khởi động hội thi &quot;Người truyền cảm hứng&quot; năm 2019.&nbsp;</a></p> <p><a href="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/News/32558">&gt;&gt;&nbsp;H&atilde;y l&agrave; người truyền cảm hứng cho những nơi m&agrave; c&aacute;c bạn đến!</a></p> <p><a href="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/News/31849">&gt;&gt; Lớp tin học th&acirc;n thương của những người khiếm thị</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;