‘Báo cáo viên phải có bản lĩnh chính trị vững vàng’

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#696969"><strong>Nh&acirc;n dịp Hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, Tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n giỏi năm 2019, Website Th&agrave;nh Đo&agrave;n x&acirc;y dựng tuyến b&agrave;i&nbsp;&quot;Người truyền cảm hứng&quot;&nbsp;với c&aacute;c &yacute; kiến của c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n về chủ đề tr&ecirc;n.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32969/chi%20thu%202.png" style="height:338px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Tiết giảng mẫu của&nbsp;B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n Phan Thụy Mộng Thu</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Website Th&agrave;nh Đo&agrave;n xin giới thiệu chia sẻ v&agrave; kinh nghiệm thực tế trong qu&aacute; tr&igrave;nh giảng dạy&nbsp;của&nbsp;Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;<strong>PHAN THỤY MỘNG THU</strong>&nbsp;&ndash; Gi&aacute;o vi&ecirc;n trường Trung học cơ sở&nbsp;Lữ Gia, Quận 11. Đồng ch&iacute; Phan Thụy Mộng Thu từng&nbsp;đạt giải Giải Nhất trong hội thi Giảng vi&ecirc;n l&yacute; luận ch&iacute;nh trị giỏi cấp th&agrave;nh phố năm 2017, Giải Nhất hội thi gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy giỏi cấp th&agrave;nh phố chu kỳ 2018 &ndash; 2021,&hellip;</em></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(249, 203, 156); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32969/1.hinh%20anh%20chi%20ao%20hong%201.png" style="float:right; font-family:roboto,helvetica,arial,sans-serif; letter-spacing:-0.2px; margin-left:1px; margin-right:1px; width:200px" /><strong>1. T&ocirc;i nhận thấy, đa số c&aacute;c gi&aacute;o &aacute;n ch&iacute;nh trị th&igrave; k&ecirc;nh chữ nhiều hơn k&ecirc;nh&nbsp;h&igrave;nh. </strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ograve;n gi&aacute;o &aacute;n của t&ocirc;i th&igrave;&nbsp;ngược lại, đ&oacute; cũng l&agrave; điểm mới, k&ecirc;nh h&igrave;nh chiếm đa số, k&ecirc;nh chữ th&igrave; rất &iacute;t. Gi&aacute;o &aacute;n của t&ocirc;i lồng gh&eacute;p cả việc chiếu&nbsp;phim cho học vi&ecirc;n xem v&agrave; cuối mỗi một nội dung lớn th&igrave; c&oacute; củng cố kiến thức, c&oacute; phần chơi tr&ograve; chơi (tr&ograve; chơi &ocirc; chữ hoặc l&agrave; kết nối sự kiện, hay nh&igrave;n h&igrave;nh đo&aacute;n ra sự kiện đ&oacute;...).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Phương ph&aacute;p&nbsp;xử l&yacute; của t&ocirc;i l&agrave;&nbsp;phương ph&aacute;p vấn đ&aacute;p, n&ecirc;u vấn đề, thảo luận. Th&ocirc;ng qua hỏi đ&aacute;p với học vi&ecirc;n, học vi&ecirc;n hỏi - trả lời sẽ cung cấp th&ecirc;m kiến thức cho học vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">T&ocirc;i tự nghi&ecirc;n cứu t&agrave;i liệu, soạn gi&aacute;o &aacute;n v&agrave; dạy thử tiết học cho c&aacute;c đối tượng kh&aacute;c nhau để r&uacute;t ra kinh nghiệm, ho&agrave;n thiện gi&aacute;o &aacute;n v&agrave; n&acirc;ng cao hiệu quả của tiết dạy. Theo t&ocirc;i, ngo&agrave;i kỹ năng soạn gi&aacute;o &aacute;n, kỹ năng sư phạm kiến thức để đưa v&agrave;o b&agrave;i giảng, mỗi một b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n cần r&egrave;n luyện bản lĩnh ch&iacute;nh trị vững v&agrave;ng, đưa ra được những định hướng đ&uacute;ng đắn đ&uacute;ng với đối tượng học vi&ecirc;n m&igrave;nh giảng b&agrave;i. Một người b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n cần am hiểu những kiến thức trong lĩnh vực m&igrave;nh giảng dạy v&agrave; c&oacute; một ph&ocirc;ng nền kiến thức tốt về mọi mặt của đời sống x&atilde; hội. Đặc biệt, mỗi người b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n phải lu&ocirc;n cập nhật kiến thức để đưa v&agrave;o trong b&agrave;i giảng của m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>2. Kỹ năng sư phạm</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kỹ năng sư phạm sẽ gi&uacute;p cho người b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n truyền đạt những vấn đề đến học vi&ecirc;n một c&aacute;ch dễ hiểu nhất v&agrave; l&agrave;m cho đối tượng m&igrave;nh tiếp thu b&agrave;i được nhanh nhất. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhưng quan trọng hơn, mỗi b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n cần c&oacute; một bản lĩnh ch&iacute;nh trị vững v&agrave;ng, c&oacute; c&aacute;ch nh&igrave;n nhận vấn đề, đồng thời đưa ra c&aacute;ch đ&aacute;nh gi&aacute; vấn đề thật đ&uacute;ng đắn kh&ocirc;ng chỉ đối với bản th&acirc;n m&igrave;nh m&agrave; c&ograve;n c&oacute; thể định hướng cho c&aacute;c học vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với sự ph&aacute;t triển của cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp 4.0 v&agrave; sự nhiễu loạn th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n c&aacute;c trang mạng x&atilde; hội, những người sử dụng mạng x&atilde; hội giống như đang đi v&agrave;o c&aacute;c đường hầm hơi tối. B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n sẽ l&agrave; những người chiếu rọi &aacute;nh s&aacute;ng để gi&uacute;p học vi&ecirc;n đi đ&uacute;ng định hướng, nh&igrave;n nhận một vấn đề đ&uacute;ng đắn trong thực tiễn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đối tượng học vi&ecirc;n rất phong ph&uacute; v&agrave; đa dạng, đ&ograve;i hỏi người b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n phải chịu kh&oacute;, t&igrave;m t&ograve;i, ph&acirc;n t&iacute;ch kỹ xem đối tượng m&agrave; m&igrave;nh giảng b&agrave;i cần những kiến thức như thế n&agrave;o, thiếu hụt kiến thức g&igrave; để c&oacute; thể đưa ra những kiến thức cần thiết đối với họ vi&ecirc;n. Từ đ&oacute;, định hướng đ&uacute;ng đắn cho họ về mặt nhận thức v&agrave; h&agrave;nh động.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c bạn trẻ hiện nay thường xuy&ecirc;n sử dụng mạng x&atilde; hội v&agrave; thường muốn t&igrave;m hiểu kh&iacute;a cạnh ti&ecirc;u cực hoặc mặt tr&aacute;i của vấn đề chứ &iacute;t khi hiểu th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh thống. Do đ&oacute;, trong b&agrave;i giảng, t&ocirc;i thường lồng gh&eacute;p c&aacute;c c&acirc;u chuyện từ trong qu&aacute; khứ lịch sử đến những c&acirc;u chuyện trong thực tế để học vi&ecirc;n c&oacute; nhận thức đ&uacute;ng đắn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong giờ giảng của m&igrave;nh, t&ocirc;i đều &aacute;p dụng những phương ph&aacute;p kh&aacute;c nhau để gi&uacute;p cho học tr&ograve; tiếp thu được kiến thức nhanh nhất. V&iacute; dụ, đầu tiết học, c&oacute; thể cho c&aacute;c bạn học vi&ecirc;n nghe nhạc như Sử ca để tạo kh&ocirc;ng kh&iacute; sinh động, thu h&uacute;t học vi&ecirc;n ngay từ đầu tiết học. Trong giờ học, b&ecirc;n cạnh việc thuyết tr&igrave;nh, lồng gh&eacute;p c&aacute;c tr&ograve; chơi, t&igrave;nh huống để đ&aacute;nh gi&aacute; mức độ hiểu biết, tiếp thu b&agrave;i giảng của học vi&ecirc;n. Điều đ&oacute; cũng l&agrave;m cho học vi&ecirc;n thấy rằng b&agrave;i giảng rất sinh động, dễ tiếp thu v&agrave; gần gũi với đời sống hằng ng&agrave;y.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>3. T&ocirc;i mong muốn </strong>Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;v&agrave; c&aacute;c quận, huyện đo&agrave;n, tương đương v&agrave; đo&agrave;n cơ sở trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n sẽ c&oacute; nhiều c&acirc;u lạc bộ b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n để c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n c&oacute; cơ hội gặp mặt, giao lưu v&agrave; trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng v&agrave; phương ph&aacute;p nghiệp vụ.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>PHAN THỤY MỘNG THU</strong></span></p> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>HỒNG TIẾN&nbsp;<em>(ghi)</em></strong></span></p> <p><strong><span style="font-size:16px"><em>---</em></span></strong></p> <p><a href="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/News/32966">&gt;&gt;<strong><em>&nbsp;</em></strong>&#39;C&aacute;i g&igrave; đi từ tr&aacute;i tim sẽ chạm đến tr&aacute;i tim&#39;</a></p> <p><a href="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/News/32964">&gt;&gt; 20 th&iacute; sinh v&agrave;o v&ograve;ng b&aacute;n kết Hội thi &quot;Người truyền cảm hứng&quot;.</a></p> <p><a href="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/News/32818">&gt;&gt;&nbsp;Khởi động hội thi &quot;Người truyền cảm hứng&quot; năm 2019.&nbsp;</a></p> <p><a href="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/News/32558">&gt;&gt;&nbsp;H&atilde;y l&agrave; người truyền cảm hứng cho những nơi m&agrave; c&aacute;c bạn đến!</a></p> <p><a href="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/News/31849">&gt;&gt; Lớp tin học th&acirc;n thương của những người khiếm thị</a></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 06-9-2023, trong khuôn khổ Chương trình gặp gỡ, biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (1994 - 2023), đồng chí Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh có bài phát biểu. Ban biên tập trang thông tin điện tử thành đoàn xin đăng toàn văn bài phát biểu.

Agile Việt Nam
;