Cán bộ trẻ tranh tài cùng Olympic Tiếng Anh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vừa qua, tại Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n đ&atilde; diễn ra V&ograve;ng chung kết Cuộc thi Olympic tiếng Anh d&agrave;nh cho c&aacute;n bộ trẻ năm 2019 với sự tranh t&agrave;i của 15 th&iacute; sinh. </strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua gần 5 th&aacute;ng với 2 v&ograve;ng thi, Ban tổ chức đ&atilde; chọn ra 15 th&iacute; sinh xuất sắc nhất to&agrave;n quốc bước v&agrave;o v&ograve;ng chung kết. Đ&acirc;y l&agrave; những c&aacute;n bộ trẻ ti&ecirc;u biểu tr&ecirc;n nhiều ng&agrave;nh nghề, lĩnh vực, địa phương đại diện cho 11 đơn vị tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh, đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Lương (B&iacute; thư Trung ương&nbsp;Đo&agrave;n, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi) nhấn mạnh: &ldquo;Cuộc thi năm 2019 n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; Đề &aacute;n n&acirc;ng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu ni&ecirc;n Việt Nam giai đoạn 2018 &ndash; 2022 n&oacute;i chung, phong tr&agrave;o học tập, n&acirc;ng cao Ngoại ngữ trong c&aacute;n bộ trẻ v&agrave; thanh thiếu ni&ecirc;n Việt Nam n&oacute;i chung sẽ ng&agrave;y một ph&aacute;t triển, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao năng lực hội nhập quốc tế của thanh ni&ecirc;n Việt Nam v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng c&ocirc;ng t&aacute;c quốc tế thanh ni&ecirc;n của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&ograve;ng Chung kết diễn ra với 3 phần thi: Phần 1 (Trả lời c&acirc;u hỏi trắc nghiệm); Phần 2 (Trả lời c&acirc;u hỏi theo chủ đề); Phần 3 (Thuyết tr&igrave;nh theo chủ đề). Kết th&uacute;c Phần 1, Ban tổ chức chọn ra 7 th&iacute; sinh cao điểm nhất bước v&ograve;ng Phần 2, sau đ&oacute; 3 th&iacute; sinh cao điểm nhất sẽ bước tiếp v&agrave;o Phần 3.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32970/IMG_8229.JPG" style="height:422px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau 3 phần thi với sự tranh t&agrave;i s&ocirc;i nổi, hấp dẫn, th&iacute; sinh Nguyễn H&agrave; Linh (C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố H&agrave; Tĩnh) đ&atilde; đạt giải Nhất của cuộc thi, về Nh&igrave;&nbsp;l&agrave; th&iacute; sinh Nguyễn Dương Thi&ecirc;n Thanh (B&aacute;c sĩ Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai), giải Ba thuộc về th&iacute; sinh Ho&agrave;ng Thị Lan (C&aacute;n bộ Cục thi h&agrave;nh &aacute;n d&acirc;n sự tỉnh Sơn La).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuộc thi &ldquo;Olympic tiếng Anh d&agrave;nh cho c&aacute;n bộ trẻ năm 2019&rdquo; do Trung ương&nbsp;Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp với Hệ thống Anh ngữ quốc tế AMES tổ chức. Cuộc thi l&agrave; s&acirc;n chơi l&agrave;nh mạnh, khơi dậy tinh thần học tập, r&egrave;n luyện tiếng Anh v&agrave; hỗ trợ kỹ năng hội nhập quốc tế cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, thanh ni&ecirc;n đối tượng l&agrave; c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>L&Ecirc; VĨNH </strong></span></span></p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;