Báo cáo viên lý luận chính trị: bẩm sinh hay nỗ lực rèn luyện?

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(105, 105, 105)"><strong>Nh&acirc;n dịp Hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, Tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n giỏi năm 2019, Website Th&agrave;nh Đo&agrave;n xin giới thiệu b&agrave;i viết của Thạc sĩ Nguyễn Hữu Ho&agrave;ng - Giảng vi&ecirc;n Học viện Ch&iacute;nh trị khu vực II - Học viện Ch&iacute;nh trị quốc gia Hồ Ch&iacute; Minh chia sẻ về chuy&ecirc;n đề &quot;Người truyền cảm hứng&quot;.&nbsp;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:16px">Kh&ocirc;ng chỉ t&ocirc;i m&agrave; c&oacute; lẽ nhiều đồng nghiệp trẻ khi đ&atilde; chọn &ldquo;nghiệp&rdquo; l&agrave; c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n l&yacute; luận ch&iacute;nh trị hoặc mới dấn th&acirc;n hoặc chập chững v&agrave;o nghề n&agrave;y đều băn khoăn một c&acirc;u hỏi lớn l&agrave; &ldquo;L&agrave;m sao để c&oacute; thể trở th&agrave;nh một b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n l&yacute; luận ch&iacute;nh trị giỏi?&rdquo;. Thực tế, một số th&igrave; cho rằng &ldquo;bẩm sinh&rdquo;, số kh&aacute;c</span><span style="font-size:16px">&nbsp;lại cho rằng nỗ lực r&egrave;n luyện qua năm th&aacute;ng sẽ th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:16px">Qua b&agrave;i viết n&agrave;y, l&agrave; một giảng vi&ecirc;n đang vun v&eacute;n, chuẩn bị cho h&agrave;nh trang theo đuổi đam m&ecirc; trở th&agrave;nh nh&agrave; sư phạm ch&acirc;n ch&iacute;nh, một b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n l&yacute; luận ch&iacute;nh trị giỏi, nhiệt huyết, t&ocirc;i xin ph&eacute;p chia sẻ một số suy nghĩ c&oacute; nh&acirc;n, c&oacute; xen ch&uacute;t trải nghiệm, chi&ecirc;m nghi&ecirc;m của bản th&acirc;n.</span></em></p> <p><span style="color:#FFF0F5"><span style="font-size:16px"><strong><span style="background-color:#0000CD">Vấn đề thứ nhất</span></strong></span></span><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:16px"><strong>&nbsp;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:16px"><strong>Đ&acirc;u l&agrave; yếu tố quyết định th&agrave;nh c&ocirc;ng của một b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n l&yacute; luận ch&iacute;nh trị giỏi?</strong></span></span></p> <p><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32973/Hoang.jpg" style="float:right; height:376px; margin:1px 12px; width:250px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Vấn đề n&agrave;y được tranh c&atilde;i ở nhiều lĩnh vực, ng&agrave;nh nghề kh&ocirc;ng chỉ trong phạm vi chủ đề của ch&uacute;ng ta. Chẳng hạn, người ta vẫn tranh c&atilde;i rằng &ldquo;c&oacute; thể học l&agrave;m nh&agrave; quản l&yacute;?&rdquo;, &ldquo;học tập để trở th&agrave;nh nh&agrave; l&atilde;nh đạo?&rdquo; hay &ldquo;l&atilde;nh đạo, quản l&yacute; chỉ d&agrave;nh cho người c&oacute; yếu tố bẩm sinh&rdquo;. Kh&ocirc;ng phủ nhận, c&aacute; nh&acirc;n sở hữu những yếu tố bẩm sinh (di truyền) sẵn c&oacute;, nổ bật sẽ dễ đạt th&agrave;nh tựu hơn số người c&ograve;n lại hoạt động trong c&ugrave;ng một ng&agrave;nh, nghề.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Bạn c&oacute; chất giọng truyền cảm &ldquo;trời ph&uacute;&rdquo;, hoặc &ldquo;đanh th&eacute;p&rdquo; khi&nbsp;h&ugrave;ng biện; c&oacute; năng lực ph&acirc;n t&iacute;ch, ph&aacute;n đo&aacute;n, tư duy &ldquo;nhạy b&eacute;n&rdquo; đến tuyệt vời, hoặc bạn sẵn c&oacute; những tố chất của nh&agrave; &ldquo;sư phạm ch&iacute;nh trị&rdquo; như đi đứng chuẩn tắc, mực thước, biết c&aacute;ch &ldquo;biến điều kh&oacute; hiểu th&agrave;nh điều dễ hiểu&rdquo;, truyền đạt tốt,&hellip; tất yếu sẽ dễ th&agrave;nh c&ocirc;ng, nhanh gặt h&aacute;i nhiều th&agrave;nh tựu.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tuy vậy, một một nghi&ecirc;n cứu mới đ&acirc;y đ&atilde; chỉ ra rằng, th&agrave;nh c&ocirc;ng ch&iacute;nh l&agrave; sự tổng ho&agrave; của: IQ + EQ + AQ. Trong đ&oacute;, IQ (th&ocirc;ng minh tr&iacute; tuệ, n&atilde;o bộ) như l&agrave; biến số thuộc về tố chất bẩm sinh. Trong khi đ&oacute;, EQ (chỉ số cảm x&uacute;c c&aacute; nh&acirc;n), AQ (chỉ số về sự nỗ lực, vượt kh&oacute;) l&agrave; biến số chiếm đến 2/3 tỉ lệ tạo n&ecirc;n th&agrave;nh c&ocirc;ng ấy.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Những tấm gương từ sự nỗ lực tự th&acirc;n đến kh&acirc;m phục của thần đồng &acirc;m nhạc Mozart, kh&ocirc;ng sợ thất bại của nh&agrave; b&aacute;c học Edison cho đến thi&ecirc;n t&agrave;i h&ugrave;ng biện ch&iacute;nh trị của Martin Luther King, của diễn giả kinh doanh Steve Job,&hellip; đều minh chứng cho khẳng định rằng th&agrave;nh c&ocirc;ng phụ tr&ecirc;n một lĩnh vực thuộc rất lớn v&agrave;o sự nỗ lực c&aacute; nh&acirc;n, vượt kh&oacute; của bản th&acirc;n. Đằng sau mỗi một b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n l&yacute; luận ch&iacute;nh trị giỏi lu&ocirc;n c&oacute; những ng&agrave;y th&aacute;ng nỗ lực.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">L&agrave; một b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n trẻ, bạn may mắn khi hội tụ sẵn những tố chất để trở th&agrave;nh giảng vi&ecirc;n l&yacute; luận ch&iacute;nh trị giỏi. Tuy vậy, t&ocirc;i vẫn thấy, đồng nghiệp t&ocirc;i nỗ lực từng ng&agrave;y để chữa c&aacute;ch giọng n&oacute;i &ldquo;bản địa&rdquo;, ph&aacute;t &acirc;m chưa chuẩn; tập kiềm chế cảm x&uacute;c khi giảng, hay nỗ lực khắc phục nỗi sợ &ldquo;run&rdquo; khi đứng lớp, hay đ&oacute; l&agrave; nhiều th&oacute;i quen chưa tốt, chưa chuẩn, chưa ph&ugrave; hợp của một b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n l&yacute; luận ch&iacute;nh trị.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Họ vẫn vươn l&ecirc;n hằng ng&agrave;y, nhiều năm v&agrave; kh&ocirc;ng qu&aacute; lời nếu n&oacute;i họ d&agrave;nh cả đời để vun đắp tri thức v&agrave; chuy&ecirc;n m&ocirc;n của bản th&acirc;n. Sau mỗi b&agrave;i giảng, chuy&ecirc;n đề b&aacute;o c&aacute;o th&agrave;nh c&ocirc;ng, &ldquo;thăng hoa&rdquo; l&agrave; hằng chục lần tập giảng, thậm ch&iacute; h&agrave;ng năm trời r&ograve;ng r&atilde; tập luyện nhuần nhuyễn, kỳ c&ocirc;ng bi&ecirc;n soạn. &nbsp;R&otilde; r&agrave;ng, nếu chỉ vin v&agrave;o tố chất trời ph&uacute;, việc trở th&agrave;nh b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n l&yacute; luận ch&iacute;nh trị l&agrave; đều cực kỳ kh&oacute; khăn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Theo t&ocirc;i, trong một thế giới đa chiều v&agrave; &ldquo;phẳng lỳ&rdquo; với sự ngỗn ngang của kỷ nguy&ecirc;n &ldquo;đại th&ocirc;ng tin&rdquo;, th&agrave;nh c&ocirc;ng của b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n do yếu tố bẩm sinh tuy rất l&agrave; quan trọng nhưng kh&ocirc;ng hẳn l&agrave; nh&acirc;n tố quyết định cuối c&ugrave;ng.</span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32973/Tung%20bao%20cao.jpg" style="height:392px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Th&iacute; sinh v&ograve;ng b&aacute;n kết hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n năm 2019 - Ảnh minh họa.&nbsp;</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#D3D3D3"><span style="font-size:16px"><strong><span style="background-color:#FF0000">Vấn đề thứ hai</span></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:16px"><strong>L&agrave;m sao để trở th&agrave;nh một b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n l&yacute; luận ch&iacute;nh trị giỏi hiện nay?</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">T&ocirc;i nhấn mạnh đến bối cảnh &ldquo;hiện nay&rdquo; vốn đang chi phối đến t&igrave;nh cảm, suy nghĩ, nhận thức thậm ch&iacute; l&agrave; &ldquo;ch&eacute;n cơm manh &aacute;o&rdquo; của ch&iacute;nh ch&uacute;ng ta - những b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n l&yacute; luận ch&iacute;nh trị nhiệt huyết, y&ecirc;u nghề. T&ocirc;i t&acirc;m đắc v&agrave; cho rằng, một b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, chuy&ecirc;n gia giỏi thực sự trong lĩnh vực n&agrave;y cần hội tụ bốn yếu tố sau:</span></p> <div class="content " style="font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; box-sizing: border-box; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0) !important;"> <div class="txtbox-content" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border: 2px solid rgb(46, 139, 87); background: rgb(187, 255, 255); border-radius: 10px;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="color:#FF0000"><strong>1. Chuy&ecirc;n m&ocirc;n tốt.</strong></span>&nbsp;Thực sự hiểu thấu đ&aacute;o, tường tận v&agrave; l&agrave; chuy&ecirc;n gia về lĩnh vực ch&uacute;ng ta nghi&ecirc;n cứu, được đ&agrave;o tạo v&agrave; sẽ truyền đạt. L&agrave; một b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n (tức l&agrave; nh&agrave; sư phạm, l&agrave; &ldquo;người thầy&rdquo;), điều n&agrave;y phải được đặt l&ecirc;n h&agrave;ng đầu. L&agrave;m sao để c&oacute; được điều n&agrave;y? Theo t&ocirc;i cần:</span></p> <p><span style="font-size:16px">- Qu&aacute; tr&igrave;nh học tập (gồm tự học) l&agrave; then chốt, bao gồm học từ s&aacute;ch vở, học từ bạn b&egrave;, mọi người, học từ &ldquo;&ocirc;ng thầy thực tiễn&rdquo;, học từ th&agrave;nh c&ocirc;ng lẫn &ldquo;mẹ thất bại&rdquo;,&hellip; của ch&iacute;nh ta v&agrave; cả người kh&aacute;c.</span></p> <p><span style="font-size:16px">- Chủ động dấn th&acirc;n, trải nghiệm thực tiễn v&agrave; th&acirc;m nhập đời sống thực tế; tốt nhất l&agrave; &ldquo;đắm m&igrave;nh&rdquo; tr&ecirc;n ch&iacute;nh lĩnh vực ban nghi&ecirc;n cứu, đam m&ecirc; v&agrave; được đ&agrave;o tạo. Hơi thở cuộc sống mỗi b&agrave;i giảng từ đ&acirc;y m&agrave; ra v&agrave; cũng l&agrave; điều m&agrave; c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n trẻ ch&uacute;ng ta bị ph&ecirc; b&igrave;nh l&agrave; yếu v&agrave; thiếu.</span></p> <p><span style="font-size:16px">- Phải ch&uacute; trọng nghi&ecirc;n cứu khoa học. C&aacute;i khuyết của việc b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n l&yacute; luận ch&iacute;nh trị kh&ocirc;ng chỉ ở việc yếu về kinh nghiệm, thiếu về vốn sống m&agrave; c&ograve;n thiếu t&iacute;nh thuyết phục. Kết quả của nghi&ecirc;n cứu th&ocirc;ng qua đề t&agrave;i, đề &aacute;n, dự &aacute;n,&hellip; được tiến h&agrave;nh b&agrave;i bản sẽ l&agrave; chất liệu thuyết phục hơn cả cho b&agrave;i giảng, cho những chuy&ecirc;n đề l&yacute; luận ch&iacute;nh trị vốn kh&ocirc; khan. Ng&agrave;y nay, đẳng cấp của nh&agrave; khoa học v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n ch&iacute;nh l&agrave; th&agrave;nh tựu về khoa học.</span></p> <p><span style="font-size:16px"><strong><span style="color:#FF0000">2. Sở hữu phương ph&aacute;p, c&ocirc;ng cụ nghi&ecirc;n cứu.</span>&nbsp;</strong>Đương nhi&ecirc;n sử dụng thuần thục phương ph&aacute;p đặc trưng ng&agrave;nh nhưng phải ch&uacute; &yacute; kết hợp cả phương ph&aacute;p xuy&ecirc;n ng&agrave;nh, c&oacute; t&iacute;nh ứng dụng v&agrave; thực chứng cao gắn với c&ocirc;ng cụ nghi&ecirc;n cứu mới,&hellip; bổ trợ cho nghi&ecirc;n cứu v&agrave; giảng dạy. T&iacute;nh thuyết phục, hấp dẫn trong từng b&agrave;i giảng của b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n l&yacute; luận ch&iacute;nh trị ch&iacute;nh từ chất liệu nghi&ecirc;n cứu m&agrave; n&oacute; c&oacute; được từ phương ph&aacute;p, c&ocirc;ng cụ nghi&ecirc;n cứu tốt.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Sẽ chủ quan nếu khẳng định về định hướng gi&aacute; trị trong thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố hiện nay chỉ đơn thuần bằng c&aacute;ch đưa ra suy nghĩ,kinh nghiệm c&aacute; nh&acirc;n ch&uacute;ng ta. Tuy nhi&ecirc;n, khẳng định ấy sẽ thuyết phục hơn nhiều nếu dữ liệu c&ocirc;ng bố từ phương ph&aacute;p như khảo s&aacute;t x&atilde; hội học, phỏng vấn, chuy&ecirc;n gia, thảo luận nh&oacute;m, quan s&aacute;t trực tiếp,&hellip; xử l&iacute; qua c&ocirc;ng cụ như SPSS, R-Markdown,&hellip;.</span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="color:#FF0000"><strong>3. Ngoại ngữ tốt thực chất.&nbsp;</strong></span>Đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; c&aacute;nh cửa, l&agrave; con t&agrave;u chở ch&uacute;ng ta đến với những điều mới mẻ, phong ph&uacute; v&agrave; gần với tri thức thế giới. Bạn muốn thế giới biết về nghi&ecirc;n cứu, tri thức của bạn v&agrave; bạn cũng lu&ocirc;n c&oacute; nhu cầu t&igrave;m hiểu xem liệu rằng thế giới đ&atilde; b&agrave;n luận ra sao về vấn đề bạn đang t&igrave;m hiểu, ph&aacute;n x&eacute;t. Ngoại ngữ tốt l&agrave; ch&igrave;a kho&aacute; cho bạn.</span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="color:#FF0000"><strong>4. Niềm đam m&ecirc; với nghề nghiệp.</strong>&nbsp;</span>Đấy ch&iacute;nh l&agrave; yếu tố EQ hay AQ trong &ldquo;c&ocirc;ng thức th&agrave;nh c&ocirc;ng&rdquo; đ&atilde; b&agrave;n. Đam m&ecirc; được hiểu l&agrave; say sưa với c&ocirc;ng việc giảng dạy của bạn, say sưa với những nghi&ecirc;n cứu của bạn (m&agrave; đ&ocirc;i khi ai đ&oacute; c&oacute; thể cho l&agrave; đi&ecirc;n rồ) v&agrave; tất nhi&ecirc;n kh&ocirc;ng thể thiếu sự say sưa t&igrave;m hiểu, tranh luận đến tận c&ugrave;ng đối với c&aacute;c vấn đề ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội, c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm với thời cuộc.</span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Giảng dạy l&yacute; luận ch&iacute;nh trị vốn kh&ocirc; khan, phải l&agrave;m đơn giản c&aacute;c vấn đề phức tạp, người nghe l&agrave; học vi&ecirc;n đ&ocirc;i khi gi&agrave; hơn ta cả về tuổi đời, tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n cao hơn ta nhiều bậc, trải nghiệm của họ phong ph&uacute; hơn ta,&hellip; Do đ&oacute;, chỉ c&oacute; đam m&ecirc; mới gi&uacute;p ta vượt qua r&agrave;o cản để trở th&agrave;nh một b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n giỏi, chuy&ecirc;n gia thực sự về lĩnh vực l&yacute; luận ch&iacute;nh trị.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Đ&ocirc;i điều suy ngẫm v&agrave; trải nghiệm rất muốn chia sẻ c&ugrave;ng qu&yacute; đồng nghiệp trẻ - những người đang t&acirc;m huyết với sự nghiệp giảng dạy, nghi&ecirc;n cứu l&yacute; luận ch&iacute;nh trị hiện nay.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>Thạc sĩ NGUYỄN HỮU HO&Agrave;NG</strong></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px">Giảng vi&ecirc;n Học viện Ch&iacute;nh trị khu vực II,</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px">Học viện Ch&iacute;nh trị - Quốc gia Hồ Ch&iacute; Minh</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;