Nối dài ngọn lửa đam mê

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;u&nbsp;th&iacute; sinh H</span>ội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền giỏi của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2019&nbsp;<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">hứa hẹn sẽ mang đến một m&agrave;n tranh t&agrave;i hấp dẫn,&nbsp;gi&agrave;u cảm x&uacute;c.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32975/Slide1.PNG" style="height:488px; width:650px" /></strong></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Đan xen nhiều cảm x&uacute;c</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n <strong>L&ecirc; Ho&agrave;ng Vũ Linh</strong> (Huyện Đo&agrave;n B&igrave;nh Ch&aacute;nh) chia sẻ: &ldquo;C&agrave;ng gần đến ng&agrave;y diễn ra V&ograve;ng chung kết, cảm x&uacute;c trong t&ocirc;i lại c&agrave;ng d&acirc;ng tr&agrave;o. Cảm x&uacute;c ấy như ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n t&ocirc;i tiếp x&uacute;c với Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh. Giờ đ&acirc;y, t&ocirc;i vinh dự v&agrave; tự h&agrave;o khi m&igrave;nh được trở th&agrave;nh một người truyền lửa, truyền cảm hứng cho c&aacute;c bạn&nbsp;đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n &ndash; Hội &ndash; Đội.&nbsp;T&ocirc;i lo lắng kh&ocirc;ng phải v&igrave; phần thi của&nbsp;m&igrave;nh sẽ kh&ocirc;ng đạt m&agrave; suy tư v&igrave; ngọn lửa m&igrave;nh truyền kh&ocirc;ng đủ s&aacute;ng, đủ b&ugrave;ng ch&aacute;y cho c&aacute;c bạn trẻ&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tạm g&aacute;c lại sự hồi hộp của bản th&acirc;n, b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n&nbsp;<strong>Nguyễn Thị Thu Diễm</strong> (Quận Đo&agrave;n 9)&nbsp;cố gắng chuẩn bị thật chu đ&aacute;o cho phần nội dung chuy&ecirc;n đề m&agrave; m&igrave;nh b&aacute;o c&aacute;o. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, bạn&nbsp;c&ograve;n trang bị th&ecirc;m cho m&igrave;nh thật nhiều kiến thức bằng c&aacute;ch tham khảo một số b&agrave;i giảng mẫu của c&aacute;c anh, chị đi trước, đặc biệt c&oacute; nghi&ecirc;n cứu về những chia sẻ của Tiến sĩ t&acirc;m l&yacute; học Nguyễn Thị Minh, những chia sẻ của c&ocirc; Minh rất t&acirc;m huyết đối với c&aacute;c th&iacute; sinh n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n n&oacute;i chung&quot;.</span><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phấn khởi, hồi hộp nhưng cũng đầy tự tin l&agrave; cảm x&uacute;c của b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n <strong>Trần Văn T&ugrave;ng</strong> (Quận Đo&agrave;n Thủ Đức): &ldquo;Tham gia Hội thi từ v&ograve;ng sơ loại, b&aacute;n kết v&agrave; đến hiện tại t&ocirc;i lu&ocirc;n cảm thấy rất phấn khởi. Ng&agrave;y thi kh&ocirc;ng c&ograve;n xa v&agrave; t&ocirc;i thấy m&igrave;nh c&oacute; ch&uacute;t hồi hộp, nhưng về cơ bản l&agrave; t&ocirc;i thấy tự tin với sự chuẩn bị của m&igrave;nh, với sự động vi&ecirc;n, hỗ trợ của người th&acirc;n, bạn b&egrave;, t&ocirc;i nghĩ m&igrave;nh sẽ c&oacute; một t&acirc;m l&yacute; vững v&agrave;ng để bước v&agrave;o v&ograve;ng thi tiếp theo&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với sự chuẩn bị kỹ c&agrave;ng về sức khỏe v&agrave; t&acirc;m l&yacute;, b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n <strong>Đặng Văn Khoa</strong> (Đo&agrave;n trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh)&nbsp;chia sẻ: &ldquo;T&ocirc;i rất h&aacute;o hức v&agrave; mong chờ tới v&ograve;ng chung kết của Hội thi&nbsp;&ndash; nơi m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i được chia sẻ những điều m&agrave; m&igrave;nh t&acirc;m đắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, vận động thanh ni&ecirc;n&rdquo;.&nbsp;</span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mang đến hội thi th&ocirc;ng điệp về tinh thần y&ecirc;u nước, Đặng Văn Khoa mong muốn lan tỏa đi th&ocirc;ng điệp: &ldquo;D&ugrave; ch&uacute;ng ta đi đ&acirc;u, l&agrave;m g&igrave; th&igrave; mỗi người ch&uacute;ng ta lu&ocirc;n c&oacute; một Tổ quốc trong khối &oacute;c v&agrave; trong cả tr&aacute;i tim&rdquo; đến với mọi người d&acirc;n Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Lan tỏa t&igrave;nh y&ecirc;u v&agrave; nhiệt huyết</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n Trần Thanh T&ugrave;ng, Hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền giỏi ch&iacute;nh l&agrave; nơi gi&uacute;p bạn truyền đi sự nhiệt huyết, ngọn lửa đam m&ecirc;&nbsp;của một c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, mang cảm hứng của m&igrave;nh lan tỏa đến thật nhiều bạn trẻ đ&atilde;, đang v&agrave; sẽ đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng tổ chức Đo&agrave;n tr&ecirc;n con đường x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhận thức được tầm quan trọng của lịch sử, b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n&nbsp;L&ecirc; Ho&agrave;ng Vũ Linh&nbsp;cho rằng: &ldquo;Lịch sử Việt Nam l&agrave; lăng k&iacute;nh cho bao thanh ni&ecirc;n soi v&agrave;o v&agrave; hiểu về một thế hệ cha anh ki&ecirc;n cường v&agrave; bất khuất&rdquo;. Qua b&agrave;i giảng của m&igrave;nh, Vũ Linh muốn truyền cho thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh y&ecirc;u v&agrave; niềm tự h&agrave;o d&acirc;n tộc, gi&uacute;p cho người trẻ thấy r&otilde; vai tr&ograve; vị tr&iacute; của m&igrave;nh qua d&ograve;ng chảy của lịch sử. Từ đ&oacute;, tuổi trẻ Việt Nam th&ecirc;m y&ecirc;u hơn m&agrave;u đỏ của Quốc kỳ, th&ecirc;m y&ecirc;u hơn hồn thi&ecirc;ng s&ocirc;ng n&uacute;i v&agrave; x&aacute;c định cho m&igrave;nh một l&yacute; tưởng sống đ&uacute;ng đắn, đem sức &ndash; tr&iacute; &ndash; dũng của m&igrave;nh dựng x&acirc;y nước Việt Nam h&ugrave;ng cường&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;R&egrave;n luyện, cống hiến v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng&rdquo; l&agrave; th&ocirc;ng điệp m&agrave; b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n<strong> Nguyễn Thị Thu</strong>&nbsp;(Đo&agrave;n Học viện C&aacute;n bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh) muốn gửi tới c&aacute;c&nbsp;bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">&ldquo;B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n&nbsp;c&oacute; vị tr&iacute;, vai tr&ograve; đặc biệt quan trọng. Sự hấp dẫn của tổ chức Đo&agrave;n đối với đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n phụ thuộc chủ yếu v&agrave;o sự năng động, s&aacute;ng tạo của đội ngũ b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n.&nbsp; Để ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ của m&igrave;nh, b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n&nbsp;ngo&agrave;i chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ, l&ograve;ng nhiệt t&igrave;nh, say m&ecirc;, phải giỏi kỹ năng v&agrave; th&agrave;nh thạo c&aacute;c phương ph&aacute;p tổ chức hoạt động&rdquo; &ndash; đ&oacute; cũng ch&iacute;nh l&agrave; chia sẻ m&agrave; b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n&nbsp;</span><strong>Trương Tấn Đạt </strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">(Quận Đo&agrave;n 3)&nbsp;mang đến với hội thi năm nay.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n&nbsp;Trương Tấn Đạt cũng hy vọng bản th&acirc;n sẽ l&agrave; người lan tỏa v&agrave; truyền cảm hứng về tinh thần cố gắng r&egrave;n luyện, t&iacute;ch cực, năng động, chủ động, s&aacute;ng tạo, d&aacute;m nghĩ, biết&nbsp;&nbsp;l&agrave;m, d&aacute;m chịu tr&aacute;ch nhiệm đến c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n, nhất l&agrave; những bạn c&aacute;n bộ Đo&agrave;n cơ sở.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Qua hội thi, b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n&nbsp;Nguyễn Thị Thu Diễm mong muốn gửi lời cảm ơn đến c&aacute;c bạn trẻ giữa mu&ocirc;n v&agrave;n lựa chọn đ&atilde; lựa chọn đến với tổ chức Đo&agrave;n. Thu Diễm cũng muốn nhắn nhủ đến c&aacute;c bạn c&aacute;n bộ Đo&agrave;n&nbsp;</span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&ldquo;H&atilde;y đến với c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n&nbsp;bằng tất cả tr&aacute;i tim, c&ugrave;ng chia sẻ v&agrave; tạo cho c&aacute;c bạn một ng&ocirc;i nh&agrave; thứ hai&rdquo;</em> &ndash; đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; th&ocirc;ng điệp lớn nhất m&agrave; bạn&nbsp;mong muốn được lan tỏa th&ocirc;ng qua hội thi năm nay. </span></span></p> <div class="content " style="font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; box-sizing: border-box; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0) !important;"> <div class="txtbox-content" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border: 2px solid rgb(46, 139, 87); background: rgb(187, 255, 255); border-radius: 10px;"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="color:#FF0000"><strong><span style="background-color:rgb(187, 255, 255); font-family:arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif">Kết hợp&nbsp;nhuần nhuyền giữ l&yacute; thuyết v&agrave; thực tiễn</span></strong></span></span></p> <p><em><span style="font-size:14px">&quot;Để trở th&agrave;nh &quot;Người truyền cảm hứng&quot; bản th&acirc;n cần phải l&agrave; người thấu hiểu, trải nghiệm, tận t&acirc;m, t&iacute;ch cực nghi&ecirc;n cứu sự đổi mới v&agrave; kh&ocirc;ng ngừng r&egrave;n luyện kỹ năng n&oacute;i trước đ&aacute;m đ&ocirc;ng,điều h&agrave;nh nh&oacute;m, giải quyết vấn đề V&igrave; để truyền tải vấn đề đến người kh&aacute;c th&igrave; c&aacute; nh&acirc;n người truyền cảm hứng phải t&igrave;m hiểu,n ghi&ecirc;n cứu v&agrave; đeo b&aacute;m vấn đề kết nhuần nhuyền giữ l&yacute; thuyết v&agrave; thực tiễn. V&agrave; để truyền cảm hứng bằng cả tr&aacute;i tim th&igrave; người b&aacute;o c&aacute;o cần c&oacute; sự trải nghiệm thực tế về vấn đề đ&oacute; th&ocirc;ng qua việc tham gia trực tiếp,nghi&ecirc;n cứu,khảo s&aacute;t từ đ&oacute; c&oacute; chất liệu s&acirc;u sắc từ bản th&acirc;n để giới thiệu cho người kh&aacute;c</span></em></p> <p><em><span style="font-size:14px">Việc nghi&ecirc;n cứu li&ecirc;n tục,cập nhật thường xuy&ecirc;n c&aacute;c vấn đề mang t&iacute;nh thực tiễn, nội dung mang t&iacute;nh thời sự sẽ gi&uacute;p cho việc truyền cảm hứng đến người nghe trở n&ecirc;n hiệu quả hơn,người nghe sẽ cảm nhận được v&agrave; thụ hưởng được những th&ocirc;ng tin bổ &iacute;ch,ngo&agrave;i ra cũng gi&uacute;p người truyền cảm hứng c&oacute; thể trau dồi kiến thức bản th&acirc;n.</span></em></p> <p><em><span style="font-size:14px">V&agrave; yếu tố gi&uacute;p cho người nghe c&oacute; thể hứng th&uacute;, y&ecirc;u th&iacute;ch, lắng nghe một c&aacute;ch t&iacute;ch cực v&agrave; gi&uacute;p lớp học trở n&ecirc;n sinh động,hiệu quả th&igrave; kỹ năng n&oacute;i trước đ&aacute;m đ&ocirc;ng, xử l&yacute; nhuần nhuyễn c&aacute;c vấn đề,sử dụng phương ph&aacute;p truyền đạt sinh động, điệu h&agrave;nh hoạt động nh&oacute;m hiệu quả sẽ l&agrave; sợi d&acirc;y kết nối người truyền cảm hứng v&agrave; người nghe tốt hơn&quot;.</span></em></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px">B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n <strong>Ho&agrave;ng Quốc Li&ecirc;m</strong></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><em>Giải Nhất Hội thi Giảng vi&ecirc;n l&yacute; luận ch&iacute;nh trị giỏi của Th&agrave;nh ủy năm 2019</em></span></p> </div> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>L&Ecirc; VĨNH</strong></span></span></p> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;