Báo cáo viên Đặng Văn Khoa đạt giải nhất Hội thi “Người truyền cảm hứng” năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">Diễn ra từ ng&agrave;y 10.9, Hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n giỏi chủ đề &ldquo;Người truyền cảm hứng&rdquo; do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;tổ chức đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 66 b&agrave;i thi của c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n.&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size:16px">Trải qua c&aacute;c v&ograve;ng thi, 6 th&iacute; sinh xuất sắc nhất được chọn v&agrave;o tranh t&agrave;i ở v&ograve;ng chung kết diễn ra s&aacute;ng 9.11.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><a href="https://youtu.be/skOCJ5kx2Gg"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32976/location_map_pin_light_blue10.png" style="width:20px" />&nbsp;Phim tổng kết hội thi</span></a></p> <p style="text-align:justify"><a href="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/News/32975"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32976/teaching-icon.png" style="height:18px; width:20px" />&nbsp;Nối d&agrave;i ngọn lửa đam m&ecirc;</span></a></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32976/H%E1%BB%99i%20thi%20BCV.jpg" style="height:375px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đến tham dự v&ograve;ng chung kết c&oacute; c&aacute;c </span><span style="font-size:16px">đồng ch&iacute;: Phạm Phương Thảo - Nguy&ecirc;n B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n, nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Chủ t</span><span style="font-size:16px">ịch HĐND Th&agrave;nh phố, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Vũ Tiếp Tiệp - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương Đo&agrave;n, T&ocirc; Đại Phong - Ph&oacute; Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy c&ugrave;ng c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban gi&aacute;m khảo.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tại v&ograve;ng chung kết, c&aacute;c th&iacute; sinh đ&atilde; trải qua 4 v&ograve;ng thi về: B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n hiểu biết, B&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề, Thực h&agrave;nh thanh vận kh&eacute;o v&agrave; Tư duy phản biện.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">N&eacute;t mới của hội thi lần n&agrave;y, c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n được chấm điểm ở phần thi B&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề v&agrave;&nbsp;Thực h&agrave;nh thanh vận kh&eacute;o bởi 05 th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban Gi&aacute;m khảo chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave; 50 gi&aacute;m khảo thanh ni&ecirc;n (l&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n phụ tr&aacute;ch Tuy&ecirc;n gi&aacute;o tại cơ sở, th&agrave;nh vi&ecirc;n của c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ)&nbsp;tr&ecirc;n ứng dụng điện thoại di động. Do đ&oacute;, kết quả phần thi c&oacute; sự đ&aacute;nh gi&aacute; kh&aacute;ch quan v&agrave; trực diện.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trong phần thi thực h&agrave;nh thanh vận kh&eacute;o, c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n tham gia xử l&yacute;&nbsp;c&aacute;c T&igrave;nh huống về cuộc vận động &ldquo;Mỗi ng&agrave;y một tin tốt, mỗi tuần một c&acirc;u chuyện đẹp&rdquo;; t&igrave;nh huống về gi&aacute;o dục truyền thống cho giới trẻ hiện nay, t&igrave;nh huống về bảo vệ m&ocirc;i trường gắn với Chỉ thị 19 của Th&agrave;nh ủy, t&igrave;nh huống về ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y trong giới trẻ, t&igrave;nh huống về nhận thức của thanh ni&ecirc;n về hoạt động t&igrave;nh nguyện, t&igrave;nh huống về vận động, truyền cảm hứng, l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho thanh ni&ecirc;n phấn đấu trở th&agrave;nh người Đo&agrave;n vi&ecirc;n.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Từ kết quả ba v&ograve;ng thi, Ban Tổ chức Hội thi đ&atilde; chọn ra ba th&iacute; sinh tham gia tranh t&agrave;i ở phần thi &quot;Tư duy phản biện&quot;, thể hiện quan điểm của m&igrave;nh về Sự cần thiết của Luật An ninh mạng v&agrave; những kỹ năng cần thiết của b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n đề tuy&ecirc;n truyền Luật An ninh mạng đến thanh ni&ecirc;n, vai tr&ograve; của b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n trong việc truyền cảm hứng, định hướng thanh ni&ecirc;n về &ldquo;Con đường c&aacute;ch mạng của thanh ni&ecirc;n&rdquo; theo gương Anh h&ugrave;ng L&yacute; Tự Trọng v&agrave; sự nối tiếp l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng trong giai đoạn hiện nay; nhận thức của giới trẻ về vai tr&ograve; l&atilde;nh đạo Nh&agrave; nước v&agrave; x&atilde; hội.&nbsp;của&nbsp;Đảng Cộng sản Việt Nam.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Kết quả, Ban Tổ chức đ&atilde; trao giải Nhất cho b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n Đặng Văn Khoa (Đo&agrave;n Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh); trao giải Nh&igrave; cho b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n&nbsp;Nguyễn Thị Thu (Đo&agrave;n Học viện C&aacute;n bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh); trao giải Ba cho b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;nTrương Tấn Đạt (Quận đo&agrave;n 3).. 3 giải Khuyến kh&iacute;ch lần lượt được trao cho b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n Nguyễn Thị Thu Diễm (Quận Đo&agrave;n 9), Trần Văn T&ugrave;ng (Quận Đo&agrave;n Thủ Đức), L&ecirc; Ho&agrave;ng Vũ Linh (Huyện Đo&agrave;n B&igrave;nh Ch&aacute;nh).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Nhận x&eacute;t về phần thể hiện của c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;Phan Thị Thanh Phương đ&aacute;nh gi&aacute; cao cả s&aacute;u&nbsp;th&iacute; sinh của v&ograve;ng chung kết đều c&oacute; thế mạnh ở việc nắm s&acirc;u kiến thức cũng như sự b&igrave;nh tĩnh xử l&yacute; c&aacute;c t&igrave;nh huống; đồng thời bộc lộ được sắc m&agrave;u c&aacute; nh&acirc;n qua c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề với khả năng dẫn chứng sinh động, tương t&aacute;c tốt với kh&aacute;n giả v&agrave; phương thức truyền đạt đa dạng, ph&ugrave; hợp m&ocirc;i trường Đo&agrave;n - Hội. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Dịp n&agrave;y, Ban Tổ chức Hội thi&nbsp;cũng trao Giấy chứng nhận cho 18 th&iacute; sinh xuất sắc của Hội thi.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><em>H&igrave;nh ảnh ghi nhận từ hội thi:</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32976/Thi%206%20thi%20sinh.jpg" style="height:344px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32976/Thi%20tranh%20bi%E1%BB%87n%202.jpg" style="height:364px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Phần tranh t&agrave;i của c&aacute;c th&iacute; sinh</em></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32976/396c2651a0db46851fca.jpg" style="height:457px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n Đặng Văn Khoa (b&ecirc;n phải) đạt giải Nhất hội thi</em></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px">HỒNG ANH - L&Ecirc; VĨNH&nbsp;</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;