Báo cáo viên Đặng Văn Khoa đạt giải nhất Hội thi “Người truyền cảm hứng” năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">Diễn ra từ ng&agrave;y 10.9, Hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n giỏi chủ đề &ldquo;Người truyền cảm hứng&rdquo; do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;tổ chức đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 66 b&agrave;i thi của c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n.&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size:16px">Trải qua c&aacute;c v&ograve;ng thi, 6 th&iacute; sinh xuất sắc nhất được chọn v&agrave;o tranh t&agrave;i ở v&ograve;ng chung kết diễn ra s&aacute;ng 9.11.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><a href="https://youtu.be/skOCJ5kx2Gg"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32976/location_map_pin_light_blue10.png" style="width:20px" />&nbsp;Phim tổng kết hội thi</span></a></p> <p style="text-align:justify"><a href="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/News/32975"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32976/teaching-icon.png" style="height:18px; width:20px" />&nbsp;Nối d&agrave;i ngọn lửa đam m&ecirc;</span></a></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32976/H%E1%BB%99i%20thi%20BCV.jpg" style="height:375px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đến tham dự v&ograve;ng chung kết c&oacute; c&aacute;c </span><span style="font-size:16px">đồng ch&iacute;: Phạm Phương Thảo - Nguy&ecirc;n B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n, nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Chủ t</span><span style="font-size:16px">ịch HĐND Th&agrave;nh phố, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Vũ Tiếp Tiệp - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương Đo&agrave;n, T&ocirc; Đại Phong - Ph&oacute; Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy c&ugrave;ng c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban gi&aacute;m khảo.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tại v&ograve;ng chung kết, c&aacute;c th&iacute; sinh đ&atilde; trải qua 4 v&ograve;ng thi về: B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n hiểu biết, B&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề, Thực h&agrave;nh thanh vận kh&eacute;o v&agrave; Tư duy phản biện.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">N&eacute;t mới của hội thi lần n&agrave;y, c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n được chấm điểm ở phần thi B&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề v&agrave;&nbsp;Thực h&agrave;nh thanh vận kh&eacute;o bởi 05 th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban Gi&aacute;m khảo chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave; 50 gi&aacute;m khảo thanh ni&ecirc;n (l&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n phụ tr&aacute;ch Tuy&ecirc;n gi&aacute;o tại cơ sở, th&agrave;nh vi&ecirc;n của c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ)&nbsp;tr&ecirc;n ứng dụng điện thoại di động. Do đ&oacute;, kết quả phần thi c&oacute; sự đ&aacute;nh gi&aacute; kh&aacute;ch quan v&agrave; trực diện.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trong phần thi thực h&agrave;nh thanh vận kh&eacute;o, c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n tham gia xử l&yacute;&nbsp;c&aacute;c T&igrave;nh huống về cuộc vận động &ldquo;Mỗi ng&agrave;y một tin tốt, mỗi tuần một c&acirc;u chuyện đẹp&rdquo;; t&igrave;nh huống về gi&aacute;o dục truyền thống cho giới trẻ hiện nay, t&igrave;nh huống về bảo vệ m&ocirc;i trường gắn với Chỉ thị 19 của Th&agrave;nh ủy, t&igrave;nh huống về ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y trong giới trẻ, t&igrave;nh huống về nhận thức của thanh ni&ecirc;n về hoạt động t&igrave;nh nguyện, t&igrave;nh huống về vận động, truyền cảm hứng, l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho thanh ni&ecirc;n phấn đấu trở th&agrave;nh người Đo&agrave;n vi&ecirc;n.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Từ kết quả ba v&ograve;ng thi, Ban Tổ chức Hội thi đ&atilde; chọn ra ba th&iacute; sinh tham gia tranh t&agrave;i ở phần thi &quot;Tư duy phản biện&quot;, thể hiện quan điểm của m&igrave;nh về Sự cần thiết của Luật An ninh mạng v&agrave; những kỹ năng cần thiết của b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n đề tuy&ecirc;n truyền Luật An ninh mạng đến thanh ni&ecirc;n, vai tr&ograve; của b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n trong việc truyền cảm hứng, định hướng thanh ni&ecirc;n về &ldquo;Con đường c&aacute;ch mạng của thanh ni&ecirc;n&rdquo; theo gương Anh h&ugrave;ng L&yacute; Tự Trọng v&agrave; sự nối tiếp l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng trong giai đoạn hiện nay; nhận thức của giới trẻ về vai tr&ograve; l&atilde;nh đạo Nh&agrave; nước v&agrave; x&atilde; hội.&nbsp;của&nbsp;Đảng Cộng sản Việt Nam.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Kết quả, Ban Tổ chức đ&atilde; trao giải Nhất cho b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n Đặng Văn Khoa (Đo&agrave;n Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh); trao giải Nh&igrave; cho b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n&nbsp;Nguyễn Thị Thu (Đo&agrave;n Học viện C&aacute;n bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh); trao giải Ba cho b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;nTrương Tấn Đạt (Quận đo&agrave;n 3).. 3 giải Khuyến kh&iacute;ch lần lượt được trao cho b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n Nguyễn Thị Thu Diễm (Quận Đo&agrave;n 9), Trần Văn T&ugrave;ng (Quận Đo&agrave;n Thủ Đức), L&ecirc; Ho&agrave;ng Vũ Linh (Huyện Đo&agrave;n B&igrave;nh Ch&aacute;nh).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Nhận x&eacute;t về phần thể hiện của c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;Phan Thị Thanh Phương đ&aacute;nh gi&aacute; cao cả s&aacute;u&nbsp;th&iacute; sinh của v&ograve;ng chung kết đều c&oacute; thế mạnh ở việc nắm s&acirc;u kiến thức cũng như sự b&igrave;nh tĩnh xử l&yacute; c&aacute;c t&igrave;nh huống; đồng thời bộc lộ được sắc m&agrave;u c&aacute; nh&acirc;n qua c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề với khả năng dẫn chứng sinh động, tương t&aacute;c tốt với kh&aacute;n giả v&agrave; phương thức truyền đạt đa dạng, ph&ugrave; hợp m&ocirc;i trường Đo&agrave;n - Hội. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Dịp n&agrave;y, Ban Tổ chức Hội thi&nbsp;cũng trao Giấy chứng nhận cho 18 th&iacute; sinh xuất sắc của Hội thi.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><em>H&igrave;nh ảnh ghi nhận từ hội thi:</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32976/Thi%206%20thi%20sinh.jpg" style="height:344px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32976/Thi%20tranh%20bi%E1%BB%87n%202.jpg" style="height:364px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Phần tranh t&agrave;i của c&aacute;c th&iacute; sinh</em></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32976/396c2651a0db46851fca.jpg" style="height:457px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n Đặng Văn Khoa (b&ecirc;n phải) đạt giải Nhất hội thi</em></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px">HỒNG ANH - L&Ecirc; VĨNH&nbsp;</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;