Ngày hội tìm hiểu pháp luật cụm khu vực Quận – huyện

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vừa qua, tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n Phước B&igrave;nh, quận 9 đ&atilde; diễn ra Ng&agrave;y hội t&igrave;m hiểu ph&aacute;p luật hưởng ứng &ldquo;Ng&agrave;y Ph&aacute;p luật nước Cộng h&ograve;a X&atilde; hội Chủ nghĩa Việt Nam&rdquo; cụm khu vực Quận &ndash; huyện, thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; người d&acirc;n địa phương.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y hội diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi, phấn khởi của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VIII. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&ograve;n c&oacute; rất nhiều c&aacute;c hoạt động s&ocirc;i nổi như chương tr&igrave;nh ca kịch &ldquo;Chuyện cần biết&rdquo;, s&acirc;n chơi an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, tuy&ecirc;n truyền chống tội phạm, s&acirc;n chơi kh&ocirc;ng gian mạng an to&agrave;n,&hellip;Ng&agrave;y hội dược tổ chức với mong muốn tuy&ecirc;n truyền, cung cấp kiến thức ph&aacute;p luật cơ bản cho đo&agrave;n vi&ecirc;n , hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; người d&acirc;n th&ocirc;ng qua c&aacute;c t&igrave;nh huống ph&aacute;p luật cụ thể, gần gũi, ph&ugrave; hợp với c&ocirc;ng việc v&agrave; cuộc sống.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/33005/IMG_6593.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu &yacute; nghĩa ng&agrave;y ph&aacute;p luật, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Hiếu Hạnh &ndash;B&iacute; thư quận đo&agrave;n 9 cho biết, một quốc gia ph&aacute;t triển bền vững cần được x&acirc;y dựng tr&ecirc;n nền tảng ph&aacute;p l&yacute; vững chắc, trong đ&oacute; tinh thần thượng t&ocirc;n ph&aacute;p luật phải được đặt l&ecirc;n h&agrave;ng đầu. Tinh thần đ&oacute; kh&ocirc;ng chỉ được t&ocirc;n vinh trong Ng&agrave;y Ph&aacute;p luật Việt Nam, m&agrave; phải trở th&agrave;nh nền tảng trong hoạt động của bộ m&aacute;y nh&agrave; nước v&agrave; của hệ thống ch&iacute;nh trị, phải trở th&agrave;nh nếp sống văn h&oacute;a thường xuy&ecirc;n của mỗi người d&acirc;n, mỗi cộng đồng x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>VĂN DĨ</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;