Ngày hội tìm hiểu pháp luật cụm khu vực Quận – huyện

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vừa qua, tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n Phước B&igrave;nh, quận 9 đ&atilde; diễn ra Ng&agrave;y hội t&igrave;m hiểu ph&aacute;p luật hưởng ứng &ldquo;Ng&agrave;y Ph&aacute;p luật nước Cộng h&ograve;a X&atilde; hội Chủ nghĩa Việt Nam&rdquo; cụm khu vực Quận &ndash; huyện, thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; người d&acirc;n địa phương.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y hội diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi, phấn khởi của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VIII. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&ograve;n c&oacute; rất nhiều c&aacute;c hoạt động s&ocirc;i nổi như chương tr&igrave;nh ca kịch &ldquo;Chuyện cần biết&rdquo;, s&acirc;n chơi an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, tuy&ecirc;n truyền chống tội phạm, s&acirc;n chơi kh&ocirc;ng gian mạng an to&agrave;n,&hellip;Ng&agrave;y hội dược tổ chức với mong muốn tuy&ecirc;n truyền, cung cấp kiến thức ph&aacute;p luật cơ bản cho đo&agrave;n vi&ecirc;n , hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; người d&acirc;n th&ocirc;ng qua c&aacute;c t&igrave;nh huống ph&aacute;p luật cụ thể, gần gũi, ph&ugrave; hợp với c&ocirc;ng việc v&agrave; cuộc sống.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/33005/IMG_6593.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu &yacute; nghĩa ng&agrave;y ph&aacute;p luật, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Hiếu Hạnh &ndash;B&iacute; thư quận đo&agrave;n 9 cho biết, một quốc gia ph&aacute;t triển bền vững cần được x&acirc;y dựng tr&ecirc;n nền tảng ph&aacute;p l&yacute; vững chắc, trong đ&oacute; tinh thần thượng t&ocirc;n ph&aacute;p luật phải được đặt l&ecirc;n h&agrave;ng đầu. Tinh thần đ&oacute; kh&ocirc;ng chỉ được t&ocirc;n vinh trong Ng&agrave;y Ph&aacute;p luật Việt Nam, m&agrave; phải trở th&agrave;nh nền tảng trong hoạt động của bộ m&aacute;y nh&agrave; nước v&agrave; của hệ thống ch&iacute;nh trị, phải trở th&agrave;nh nếp sống văn h&oacute;a thường xuy&ecirc;n của mỗi người d&acirc;n, mỗi cộng đồng x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>VĂN DĨ</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;