Tuyên dương 86 gương sinh viên Lào – Campuchia tiêu biểu năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 17.11, tại Hội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; diễn ra chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương gương&nbsp;sinh vi&ecirc;n L&agrave;o &ndash; Campuchia&nbsp;ti&ecirc;u biểu&nbsp;năm 2019, trong đ&oacute; c&oacute; 63 gương sinh vi&ecirc;n L&agrave;o v&agrave; 23 gương sinh vi&ecirc;n&nbsp;Campuchia.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương, đồng ch&iacute; Phạm Kiều Hưng &ndash; Uỷ vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Gi&aacute;m đốc K&yacute; t&uacute;c x&aacute; sinh vi&ecirc;n L&agrave;o cho biết, hiện K&yacute; t&uacute;c x&aacute; sinh vi&ecirc;n L&agrave;o đang quản l&yacute; 437 sinh vi&ecirc;n trong tổng số 855 sinh vi&ecirc;n L&agrave;o &ndash; Campuchia đang học tập tại 26 trường đại học, học viện v&agrave; lưu tr&uacute; tại 10 K&yacute; t&uacute;c x&aacute; tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh Phố.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/33006/IMG_0756.JPG" style="height:480px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ba gương ti&ecirc;u biểu đến từ L&agrave;o &ndash; Campuchia&nbsp;giao lưu, chia sẻ tại Chương tr&igrave;nh Tuy&ecirc;n dương</span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với 86 bạn sinh vi&ecirc;n L&agrave;o &ndash; Campuchia được tuy&ecirc;n dương đều l&agrave; những sinh vi&ecirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch học tập tốt. C&oacute; thể nhắc đến bạn Sathith Phaxaixombath &ndash; sinh vi&ecirc;n L&agrave;o vừa tốt nghiệp Đại học Luật, l&agrave; sinh vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu 4 năm liền; bạn Leng Samnang &ndash; sinh vi&ecirc;n Campuchia đang theo học trường Đại học Nguyễn Tất Th&agrave;nh l&agrave; sinh vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu 3 năm liền; bạn Kommaseng Ketsavanh &ndash; sinh vi&ecirc;n L&agrave;o đang học tại trường Dự bị Đại học TP.Hồ Ch&iacute; Minh đạt điểm số 9,45. Ngo&agrave;i th&agrave;nh t&iacute;ch học tập ra c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n L&agrave;o &ndash; Campuchia c&ograve;n l&agrave; tham gia t&iacute;ch cực c&aacute;c hoạt động của K&yacute; t&uacute;c x&aacute;, của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n &ndash; Hội sinh vi&ecirc;n nh&agrave; trường tổ chức. C&oacute; thể n&oacute;i bằng ch&iacute;nh những hoạt động của c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n đ&atilde; tiếp tục vun đắp cho t&igrave;nh hữu nghị Việt Nam &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia th&ecirc;m ph&aacute;t triền bền vững.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/33006/IMG_0788.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuy&ecirc;n dương 86 gương sinh vi&ecirc;n L&agrave;o &ndash; Campuchia ti&ecirc;u biểu năm 2019</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Chea Mom &ndash; Sinh vi&ecirc;n Campuchia, đang học năm nhất tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết, trước khi sang Việt Nam học tập bạn đ&atilde; trau dồi học tập Tiếng Việt trước một năm, trong học tập bạn lu&ocirc;n chủ động học hỏi tiếp cận tiếp cận Tiếng Việt từ thầy c&ocirc;, bạn b&egrave;, chủ động h&ograve;a nhập v&agrave;o nền văn h&oacute;a Việt Nam, nỗ&nbsp;lực hơn nữa trong học tập để ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n. Bạn theo học ng&agrave;nh Y với ước mơ trở th&agrave;nh một b&aacute;c sĩ giỏi để trở về phục vụ cho đất nước m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương sinh vi&ecirc;n L&agrave;o &ndash; Campuchia được tổ chức nhằm vinh danh c&aacute;c sinh vi&ecirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch học tập tốt, t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o, nh&acirc;n rộng c&aacute;c tấm gương sinh vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu nhằm tạo sức lan tỏa trong sinh vi&ecirc;n L&agrave;o &ndash; Campuchia đang theo học tại Th&agrave;nh phố. Qua 14 năm tổ chức, đến nay, chương tr&igrave;nh đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 679 sinh vi&ecirc;n L&agrave;o - Campuchia ti&ecirc;u biểu học tập tại c&aacute;c trường đại học, học viện tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>VĂN DĨ</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;