Tuyên dương 86 gương sinh viên Lào – Campuchia tiêu biểu năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 17.11, tại Hội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; diễn ra chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương gương&nbsp;sinh vi&ecirc;n L&agrave;o &ndash; Campuchia&nbsp;ti&ecirc;u biểu&nbsp;năm 2019, trong đ&oacute; c&oacute; 63 gương sinh vi&ecirc;n L&agrave;o v&agrave; 23 gương sinh vi&ecirc;n&nbsp;Campuchia.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương, đồng ch&iacute; Phạm Kiều Hưng &ndash; Uỷ vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Gi&aacute;m đốc K&yacute; t&uacute;c x&aacute; sinh vi&ecirc;n L&agrave;o cho biết, hiện K&yacute; t&uacute;c x&aacute; sinh vi&ecirc;n L&agrave;o đang quản l&yacute; 437 sinh vi&ecirc;n trong tổng số 855 sinh vi&ecirc;n L&agrave;o &ndash; Campuchia đang học tập tại 26 trường đại học, học viện v&agrave; lưu tr&uacute; tại 10 K&yacute; t&uacute;c x&aacute; tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh Phố.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/33006/IMG_0756.JPG" style="height:480px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ba gương ti&ecirc;u biểu đến từ L&agrave;o &ndash; Campuchia&nbsp;giao lưu, chia sẻ tại Chương tr&igrave;nh Tuy&ecirc;n dương</span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với 86 bạn sinh vi&ecirc;n L&agrave;o &ndash; Campuchia được tuy&ecirc;n dương đều l&agrave; những sinh vi&ecirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch học tập tốt. C&oacute; thể nhắc đến bạn Sathith Phaxaixombath &ndash; sinh vi&ecirc;n L&agrave;o vừa tốt nghiệp Đại học Luật, l&agrave; sinh vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu 4 năm liền; bạn Leng Samnang &ndash; sinh vi&ecirc;n Campuchia đang theo học trường Đại học Nguyễn Tất Th&agrave;nh l&agrave; sinh vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu 3 năm liền; bạn Kommaseng Ketsavanh &ndash; sinh vi&ecirc;n L&agrave;o đang học tại trường Dự bị Đại học TP.Hồ Ch&iacute; Minh đạt điểm số 9,45. Ngo&agrave;i th&agrave;nh t&iacute;ch học tập ra c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n L&agrave;o &ndash; Campuchia c&ograve;n l&agrave; tham gia t&iacute;ch cực c&aacute;c hoạt động của K&yacute; t&uacute;c x&aacute;, của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n &ndash; Hội sinh vi&ecirc;n nh&agrave; trường tổ chức. C&oacute; thể n&oacute;i bằng ch&iacute;nh những hoạt động của c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n đ&atilde; tiếp tục vun đắp cho t&igrave;nh hữu nghị Việt Nam &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia th&ecirc;m ph&aacute;t triền bền vững.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/33006/IMG_0788.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuy&ecirc;n dương 86 gương sinh vi&ecirc;n L&agrave;o &ndash; Campuchia ti&ecirc;u biểu năm 2019</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Chea Mom &ndash; Sinh vi&ecirc;n Campuchia, đang học năm nhất tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết, trước khi sang Việt Nam học tập bạn đ&atilde; trau dồi học tập Tiếng Việt trước một năm, trong học tập bạn lu&ocirc;n chủ động học hỏi tiếp cận tiếp cận Tiếng Việt từ thầy c&ocirc;, bạn b&egrave;, chủ động h&ograve;a nhập v&agrave;o nền văn h&oacute;a Việt Nam, nỗ&nbsp;lực hơn nữa trong học tập để ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n. Bạn theo học ng&agrave;nh Y với ước mơ trở th&agrave;nh một b&aacute;c sĩ giỏi để trở về phục vụ cho đất nước m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương sinh vi&ecirc;n L&agrave;o &ndash; Campuchia được tổ chức nhằm vinh danh c&aacute;c sinh vi&ecirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch học tập tốt, t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o, nh&acirc;n rộng c&aacute;c tấm gương sinh vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu nhằm tạo sức lan tỏa trong sinh vi&ecirc;n L&agrave;o &ndash; Campuchia đang theo học tại Th&agrave;nh phố. Qua 14 năm tổ chức, đến nay, chương tr&igrave;nh đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 679 sinh vi&ecirc;n L&agrave;o - Campuchia ti&ecirc;u biểu học tập tại c&aacute;c trường đại học, học viện tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>VĂN DĨ</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;