Xúc động Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 17/11, Ủy ban An to&agrave;n giao th&ocirc;ng Quốc gia phối hợp với Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;tổ chức lễ tưởng niệm c&aacute;c nạn nh&acirc;n tử vong do tai nạn giao th&ocirc;ng tại Hội trường Thống Nhất. Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động thường ni&ecirc;n được tổ chức từ năm 2012 đến nay.</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Dự lễ tưởng niệm c&oacute; Ph&oacute; Thủ tướng Thường trực Ch&iacute;nh phủ nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban An to&agrave;n giao th&ocirc;ng Quốc gia Trương H&ograve;a B&igrave;nh; Ph&oacute; Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh; Bộ trưởng Bộ giao th&ocirc;ng vận tải, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Ủy ban An to&agrave;n giao th&ocirc;ng Quốc gia Nguyễn Văn Thể c&ugrave;ng l&atilde;nh đạo c&aacute;c sở ban ng&agrave;nh, hơn 1.200 người đại diện cho c&aacute;c lực lượng, tổ chức đo&agrave;n thể v&agrave; gia đ&igrave;nh 10 nạn nh&acirc;n tử vong do tai nạn giao th&ocirc;ng.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/33009/1%20(10).JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Năm 2019 l&agrave; năm thứ 8 TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;c&ugrave;ng với Ủy ban An to&agrave;n giao th&ocirc;ng Quốc gia v&agrave; c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố trong cả nước tổ chức lễ tưởng niệm c&aacute;c nạn nh&acirc;n tử nạn do tai nạn giao th&ocirc;ng. Đ&acirc;y l&agrave; một sự kiện đặc biệt, mang nhiều &yacute; nghĩa nh&acirc;n văn, thiết thực nhằm cảnh b&aacute;o cho to&agrave;n x&atilde; hội về thảm họa tai nạn giao th&ocirc;ng, c&aacute;c nguy&ecirc;n nh&acirc;n v&agrave; nguy cơ g&acirc;y tai nạn giao th&ocirc;ng tại Việt Nam. Qua đ&oacute; n&acirc;ng cao nhận thức, &yacute; thức của to&agrave;n d&acirc;n trong việc chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật trật tự an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, ph&ograve;ng tr&aacute;nh tai nạn giao th&ocirc;ng, tr&aacute;ch nhiệm của c&aacute;c lực lượng l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c đảm bảo an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, g&oacute;p phần giảm thiểu tai nạn giao th&ocirc;ng. Đồng thời k&ecirc;u gọi cộng đồng gi&uacute;p đỡ, chia sẻ với những mất m&aacute;t, tổn thất của c&aacute;c nạn nh&acirc;n v&agrave; gia đ&igrave;nh c&aacute;c nạn nh&acirc;n do tai nạn giao th&ocirc;ng.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tại lễ tưởng niệm, Ph&oacute; Thủ tướng Thường trực Ch&iacute;nh phủ, Chủ tịch Ủy ban An to&agrave;n giao th&ocirc;ng Quốc gia Trương H&ograve;a B&igrave;nh x&uacute;c động, n&oacute;i: &ldquo;Thiệt hại về nh&acirc;n mạng l&agrave; kh&ocirc;ng g&igrave; b&ugrave; đắp, những di chứng thương đau của tai nạn giao th&ocirc;ng l&agrave; nỗi &aacute;m ảnh kh&ocirc;ng thể x&oacute;a nh&ograve;a trong k&yacute; ức của mỗi người th&acirc;n, bạn b&egrave; người bị nạn. Đau x&oacute;t hơn, ph&iacute;a sau những c&aacute;i chết do tai nạn giao th&ocirc;ng l&agrave; h&agrave;ng ng&agrave;n tổ ấm gia đ&igrave;nh bị tổn thương với h&agrave;ng chục ng&agrave;n em nhỏ mất đi cha, mẹ; h&agrave;ng ng&agrave;n bậc phụ l&atilde;o mất đi nơi nương tựa cho những năm th&aacute;ng cuối đời. Ai trong ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng đau x&oacute;t khi h&igrave;nh dung cảnh con trẻ đơn c&ocirc;i, giật m&igrave;nh thức dậy giữa đ&ecirc;m kh&oacute;c gọi t&igrave;m me, t&igrave;m cha m&agrave; kh&ocirc;ng thấy. Nỗi đau n&agrave;y l&agrave; kh&ocirc;ng thể chấp nhận được với một d&acirc;n tộc đang sống trong h&ograve;a b&igrave;nh. Nỗi đau n&agrave;y cũng l&agrave; lời nhắc nhở mỗi ch&uacute;ng ta về sự tr&acirc;n qu&yacute; kh&ocirc;ng g&igrave; so s&aacute;nh được của cuộc sống&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tại đ&acirc;y, Ph&oacute; Thủ tướng Thường trực Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; gửi lời thăm hỏi v&agrave; chia buồn s&acirc;u sắc đến c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&oacute; nạn nh&acirc;n tử vong do tai nạn giao th&ocirc;ng. Đồng thời, đồng ch&iacute; cũng k&ecirc;u gọi c&aacute;c cơ quan hữu quan của nh&agrave; nước ở Trung ương v&agrave; địa phương, c&aacute;c đơn vị, tổ chức v&agrave; t&ograve;an thể nh&acirc;n d&acirc;n nghi&ecirc;m chỉnh chấp h&agrave;nh quy định ph&aacute;p luật về an to&agrave;n giao th&ocirc;ng. C&ugrave;ng tự gi&aacute;c đ&atilde; uống rượu bia - kh&ocirc;ng l&aacute;i xe, kh&ocirc;ng ph&oacute;ng nhanh, vượt ẩu, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao th&ocirc;ng&hellip;&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/33009/2%20(5).JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Năm 1993, Tổ chức H&ograve;a b&igrave;nh Đường bộ đ&atilde; khởi xướng &ldquo;Ng&agrave;y thế giới tưởng nhớ c&aacute;c nạn nh&acirc;n tai nạn giao th&ocirc;ng đường bộ. Ng&agrave;y 27/10/2005, Đại hội đồng Li&ecirc;n Hợp Quốc đ&atilde; ch&iacute;nh thức c&ocirc;ng nhận v&agrave; chọn ng&agrave;y chủ nhật tuần thứ ba của th&aacute;ng 11 h&agrave;ng năm l&agrave; Ng&agrave;y thế giới tưởng niệm nạn nh&acirc;n giao th&ocirc;ng đường bộ (hay c&ograve;n gọi l&agrave; ng&agrave;y thế giới tưởng niệm c&aacute;c nạn nh&acirc;n tử vong v&igrave; tai nạn giao th&ocirc;ng) tr&ecirc;n to&agrave;n cầu.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Chương tr&igrave;nh tưởng niệm c&aacute;c nạn nh&acirc;n tử vọng do tai nạn giao th&ocirc;ng được truyền h&igrave;nh trực tiếp tr&ecirc;n k&ecirc;nh HTV9 - Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh, tr&ecirc;n hệ VOV1 - Đ&agrave;i Tiếng n&oacute;i Việt Nam v&agrave; tiếp s&oacute;ng trực tiếp tr&ecirc;n VTV1 - Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh Việt Nam.</span></span></span></p> <p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Mỗi năm tr&ecirc;n thế giới c&oacute; khoảng 1.200 ng&agrave;n người chết v&agrave; 50 triệu người bị thương do tai nạn giao th&ocirc;ng. Ở Việt Nam, mỗi ng&agrave;y c&oacute; 20 người tử nạn do tai nạn giao th&ocirc;ng v&agrave; l&agrave;m gần 40 người kh&aacute;c l&acirc;m v&agrave;o t&igrave;nh cảnh t&agrave;n phế suốt đời.</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tại TPHCM, trong 10 th&aacute;ng đầu năm 2019 đ&atilde; xảy ra 2.605 vụ tai nạn giao th&ocirc;ng, l&agrave;m chết 531 người v&agrave; l&agrave;m bị thương 1.975 người.&nbsp;</strong></span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></span></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;