Ban Thường vụ Thành Đoàn Tp. Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch kiểm tra chuyên đề thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">Thực hiện Kế hoạch số 183-KH/TĐTN-BKT ng&agrave;y 13/11/2019 của Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n về việc tổ chức kiểm tra chuy&ecirc;n đề việc triển khai thực hiện Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp, Ban Thường vụ triển khai 03 đo&agrave;n kiểm tra do c&aacute;c đồng ch&iacute; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n l&agrave;m Trưởng đo&agrave;n; c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện l&atilde;nh đạo c&aacute;c Ban &ndash; Văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh Đo&agrave;n tham gia th&agrave;nh vi&ecirc;n đo&agrave;n kiểm tra. Kiểm tra 14/14 đơn vị, cụ thể:</p> <p style="text-align:justify"><em>+ Khu vực quận, huyện</em><strong>:</strong> Quận Đo&agrave;n 5, Quận Đo&agrave;n Thủ Đức, Quận Đo&agrave;n Ph&uacute; Nhuận, Huyện Đo&agrave;n Củ Chi.</p> <p style="text-align:justify"><em>+ Khu vực c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động:</em> Đo&agrave;n Khối Bộ T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường, Đo&agrave;n Lực lượng TNXP Th&agrave;nh phố, Đo&agrave;n TCT Du lịch S&agrave;i G&ograve;n - TNHH MTV, Đo&agrave;n TCT Thương mại S&agrave;i G&ograve;n - TNHH MTV.</p> <p style="margin-left:-0.1pt; text-align:justify"><em>+ Khu vực trường học: </em>Đo&agrave;n trường ĐH Mở TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đo&agrave;n trường ĐH Ngoại thương cơ sở 2 tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đo&agrave;n trường ĐH T&agrave;i ch&iacute;nh &ndash; Marketting, Đo&agrave;n Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align:justify">C&ocirc;ng t&aacute;c triển khai kiểm tra chuy&ecirc;n đề việc thực hiện Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp l&agrave; một trong những chuy&ecirc;n đề quan trọng. Từ kết quả kiểm tra chuy&ecirc;n đề, sẽ gi&uacute;p cho Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n thực tiễn triển khai thực hiện của c&aacute;c đơn vị, g&oacute;p phần v&agrave;o việc chuẩn bị sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động số 08-CTHĐ/TĐTN-VP ng&agrave;y 25/7/2018 của Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI v&agrave; Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 <em>(viết tắt CTHĐ số 08 của Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n)</em>. Do đ&oacute;, trước mắt, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tiến h&agrave;nh kiểm tra sơ bộ việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp th&ocirc;ng qua đợt kiểm tra c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi năm 2019 đối với 63 đơn vị cơ sở khu vực quận, huyện, lực lượng vũ trang, c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động v&agrave; th&ocirc;ng qua đợt l&agrave;m việc định kỳ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019 &ndash; 2020 đối với 55 khu vực trường học. Nh&igrave;n chung, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc đều đang triển khai việc thực hiện nhiệm vụ theo đ&uacute;ng định hướng Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động số 08 của Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n. Kết quả cụ thể của từng nội dung, chỉ ti&ecirc;u theo Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động số 08 đều được c&aacute;c đơn vị lồng gh&eacute;p v&agrave;o việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm, đa phần đều đạt được mục ti&ecirc;u đề ra.</p> <div style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, để việc tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động số 08 của Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n phản &aacute;nh đầy đủ thực tiễn, ph&ugrave; hợp với thời điểm tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của cấp Th&agrave;nh v&agrave;o th&aacute;ng 5/2020, để từ đ&oacute; đề ra phương hướng cho giai đoạn đến cuối nhiệm kỳ s&aacute;t thực hơn, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n sẽ tiến h&agrave;nh kiểm tra trực tiếp 14 đơn vị n&ecirc;u tr&ecirc;n v&agrave;o th&aacute;ng 3/2020 v&agrave; tiếp tục b&aacute;o c&aacute;o kết quả cụ thể với Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n.</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;