Khai mạc Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="imagemain " style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"> <div class="desc " style="box-sizing: border-box; font-size: 16px !important;"> <p><strong>(Thanhuytphcm.vn) - S&aacute;ng 21/11, Li&ecirc;n hoan B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n to&agrave;n quốc 2019 - lần II với chủ đề &ldquo;S&aacute;ng m&atilde;i niềm tin theo Đảng&rdquo; &ndash; Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức hướng tới kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 &ndash; 3/2/2020) &ndash; đ&atilde; khai mạc tại TPHCM.</strong></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/33015/1.jpg" style="height:381px; width:600px" /></p> </div> </div> <div class="content " style="box-sizing: border-box; line-height: 28px; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <p>Tham dự c&oacute;: B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Li&ecirc;n hoan Nguyễn Ngọc Lương; TS B&ugrave;i Thế Đức, Ph&oacute; Chủ tịch chuy&ecirc;n tr&aacute;ch Hội đồng L&yacute; luận ph&ecirc; b&igrave;nh văn học - nghệ thuật Trung ương, nguy&ecirc;n Ph&oacute; trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương; Ph&oacute; Chủ tịch chuy&ecirc;n tr&aacute;ch Ủy ban An to&agrave;n giao th&ocirc;ng quốc gia Khuất Việt H&ugrave;ng; Trung tướng Phạm Văn Dỹ, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Đảng ủy, nguy&ecirc;n Ch&iacute;nh ủy Qu&acirc;n khu 7; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp&hellip; c&ugrave;ng 90 th&iacute; sinh xuất sắc của 50 tỉnh, th&agrave;nh đo&agrave;n, đo&agrave;n trực thuộc về dự Hội thi b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n giỏi 2019 - lần II.</p> <p><span style="background-color:inherit; color:inherit; font-family:inherit; font-size:inherit">Li&ecirc;n hoan B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n to&agrave;n quốc 2019 diễn ra từ ng&agrave;y 21 đến 23/11 với nhiều hoạt động, trong đ&oacute; trọng t&acirc;m l&agrave; v&ograve;ng b&aacute;n kết v&agrave; chung kết xếp hạng Hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n giỏi to&agrave;n quốc 2019 - lần II. Sơ khảo từ 15/10, Ban Tổ chức đ&atilde; nhận được 129 b&agrave;i dự thi. Qua 10 ng&agrave;y tổ chức b&igrave;nh chọn tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội, đ&atilde; c&oacute; tr&ecirc;n 3 triệu người tiếp cận c&aacute;c video của th&iacute; sinh, tr&ecirc;n 58 triệu lượt hiển thị c&aacute;c video tr&ecirc;n facebook (th&iacute; sinh c&oacute; điểm b&igrave;nh chọn cao nhất thuộc tỉnh đo&agrave;n Hải Dương c&oacute; gần 200.000 lượt xem, chia sẻ, b&agrave;y tỏ cảm x&uacute;c). Qua việc b&igrave;nh chọn tr&ecirc;n fanpage v&agrave; chấm điểm đề cương, clip dự thi, Hội đồng chuy&ecirc;n gia đ&atilde; chọn 90 th&iacute; sinh c&oacute; tổng điểm cao nhất v&agrave;o v&ograve;ng b&aacute;n kết, tiếp tục tranh t&agrave;i chọn ra 12 th&iacute; sinh xuất sắc nhất cho v&ograve;ng chung kết xếp hạng.&nbsp;</span></p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><img alt="Trung tướng Phạm Văn Dỹ báo cáo chuyên đề &quot;Tình hình biển Đông trong giai đoạn hiện nay&quot; cho các đại biểu tham gia Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc 2019" src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/21112019F7420F2D/3.JPG" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /><em>Trung tướng Phạm Văn Dỹ b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề &quot;T&igrave;nh h&igrave;nh biển Đ&ocirc;ng trong giai đoạn hiện nay&quot; cho c&aacute;c đại biểu tham gia Li&ecirc;n hoan B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n to&agrave;n quốc 2019</em></div> <p><span style="background-color:inherit; color:inherit; font-family:inherit; font-size:inherit">Tại Li&ecirc;n hoan, ngo&agrave;i Hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n giỏi, c&aacute;c đại biểu, th&iacute; sinh c&ograve;n được tham quan Trung t&acirc;m triển l&atilde;m &ldquo;T&aacute;c hại của ma t&uacute;y&rdquo; tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TPHCM; nghe b&aacute;o c&aacute;o c&aacute;c chuy&ecirc;n đề: &ldquo;L&yacute; tưởng của thanh ni&ecirc;n trong thời đại ng&agrave;y nay&rdquo;, &ldquo;T&igrave;nh h&igrave;nh biển Đ&ocirc;ng trong giai đoạn hiện nay&rdquo;, &ldquo;T&igrave;nh h&igrave;nh An to&agrave;n giao th&ocirc;ng ở Việt Nam hiện nay&rdquo; do c&aacute;c đồng ch&iacute; nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, nguy&ecirc;n Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trung tướng Phạm Văn Dỹ, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Đảng ủy, nguy&ecirc;n Ch&iacute;nh ủy Qu&acirc;n khu 7 v&agrave; Ph&oacute; Chủ tịch chuy&ecirc;n tr&aacute;ch Ủy ban An to&agrave;n giao th&ocirc;ng Quốc gia Khuất Việt H&ugrave;ng b&aacute;o c&aacute;o.</span></p> <p><span style="background-color:inherit; color:inherit; font-family:inherit; font-size:inherit">Ph&aacute;t biểu khai mạc Li&ecirc;n hoan, B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n Nguyễn Ngọc Lương cho biết, Li&ecirc;n hoan b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n to&agrave;n quốc lần n&agrave;y được tổ chức với mong muốn tạo m&ocirc;i trường để đội ngũ b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n c&aacute;c cấp c&oacute; điều kiện học tập, nghi&ecirc;n cứu, r&egrave;n luyện, trau dồi kỹ năng, n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ; g&oacute;p phần củng cố, kiện to&agrave;n, n&acirc;ng cao chất lượng đội ngũ b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n c&aacute;c cấp v&agrave; tuyển chọn những b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n xuất sắc để bổ sung cho đội ngũ b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n cấp Trung ương của Đo&agrave;n.&nbsp;</span></p> </div> <div style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: right; font-weight: bold; font-size: 18px; color: rgb(0, 0, 0);"> <p>Ngọc Tuyết</p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;