Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói chuyện với thanh niên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">Nguy&ecirc;n Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mong muốn lớp trẻ tiếp bước truyền thống cha anh, thấy được th&agrave;nh quả c&aacute;ch mạng l&agrave; to lớn v&agrave; c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm giữ g&igrave;n, ph&aacute;t huy n&acirc;ng th&agrave;nh quả ấy l&ecirc;n tầm cao mới.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">S&aacute;ng 22-11, tại Nh&agrave; Thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh, nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, nguy&ecirc;n Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đ&atilde; c&oacute; buổi n&oacute;i chuyện chuy&ecirc;n đề &quot;L&yacute; tưởng của thanh ni&ecirc;n trong thời đại ng&agrave;y nay&quot; với c&aacute;c bạn trẻ cả nước. Tham dự c&oacute; hơn 300 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Mở đầu buổi n&oacute;i chuyện, nguy&ecirc;n Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết b&agrave;y tỏ rất vui khi tuổi trẻ ng&agrave;y nay ph&aacute;t triển v&agrave; đi đ&uacute;ng theo định hướng của Đảng. &quot;Tuổi trẻ Việt Nam c&oacute; sự ph&aacute;t triển về nhiều mặt. T&ocirc;i c&oacute; niềm tin thế hệ trẻ Việt Nam sẽ tiến l&ecirc;n những đỉnh cao tr&iacute; tuệ của nh&acirc;n loại. Tuy c&ograve;n nhiều kh&oacute; khăn, hạn chế nhưng chắc chắn ch&uacute;ng ta sẽ về đến đ&iacute;ch&quot; - nguy&ecirc;n Chủ tịch nước gửi gắm.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/33016/IMG_8332.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:16px">Nguy&ecirc;n Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vẫn lu&ocirc;n đau đ&aacute;u t&igrave;nh h&igrave;nh đất nước&nbsp;</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Nguy&ecirc;n Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chia sẻ: <em>&quot;D&ugrave; đ&atilde; nghỉ hưu nhiều năm. Thỉnh thoảng vẫn c&oacute; anh em gh&eacute; thăm, gặp gỡ, th&acirc;n t&igrave;nh. Điều đ&oacute; l&agrave;m t&ocirc;i rất hạnh ph&uacute;c&quot;. </em>&Ocirc;ng b&agrave;y tỏ vẫn lu&ocirc;n đau đ&aacute;u t&igrave;nh h&igrave;nh đất nước, nhất l&agrave; những vấn đề li&ecirc;n quan đến sự ph&aacute;t triển, an ninh, chủ quyền đất nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Gửi t&acirc;m tư đến thế hệ trẻ, nguy&ecirc;n Chủ tịch nước mong muốn tuổi trẻ phải c&oacute; l&yacute; tưởng, mục đ&iacute;ch. L&yacute; tưởng của thanh ni&ecirc;n n&oacute;i gọn l&agrave; l&yacute; tưởng của Đảng; x&acirc;y dựng một đất nước Việt Nam gi&agrave;u mạnh, s&aacute;nh vai c&ugrave;ng với bạn b&egrave; năm ch&acirc;u theo định hướng x&atilde; hội chủ nghĩa.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/33016/IMG_8517.JPG" style="height:335px; width:600px" /><br /> <em>C&aacute;c bạn trẻ chụp h&igrave;nh lưu niệm với nguy&ecirc;n Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trong bối cảnh hiện nay, t&igrave;nh h&igrave;nh thế giới v&agrave; trong nước diễn ra rất phức tạp, muốn theo l&yacute; tưởng của m&igrave;nh kh&ocirc;ng đơn giản. Nhiều tổ chức, thế lực th&ugrave; địch xuy&ecirc;n tạc về x&atilde; hội chủ nghĩa l&agrave; lỗi thời. Nguy&ecirc;n Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết n&oacute;i&quot; &quot;Đảng v&agrave; B&aacute;c Hồ đ&atilde; khẳng định x&atilde; hội chủ nghĩa l&agrave; một x&atilde; hội tốt đẹp, kh&ocirc;ng c&oacute; người b&oacute;c lột người, kinh tế ph&aacute;t triển, nền kinh tế đậm đ&agrave; bản sắc d&acirc;n tộc, đo&agrave;n kết gắn b&oacute; giữa c&aacute;c d&acirc;n tộc với nhau...&quot;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển sẽ c&oacute; chuyện n&agrave;y chuyện kia, c&oacute; sai s&oacute;t nhưng &ocirc;ng mong rằng tuổi trẻ vững niềm tin đi theo Đảng, vững niềm tin về l&yacute; tưởng m&igrave;nh đ&atilde; chọn. Niềm tin đ&oacute; bao nhi&ecirc;u đồng ch&iacute;, đồng b&agrave;o ch&uacute;ng ta đ&atilde; ng&atilde; xuống mới c&oacute; được. Họ mong muốn một nước Việt Nam sau n&agrave;y độc lập, tự do, ph&aacute;t triển vững mạnh đi theo định hướng x&atilde; hội chủ nghĩa.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Trong thời b&igrave;nh, nhiệm vụ của ch&uacute;ng ta tuy thầm lặng nhưng cũng kh&ocirc;ng k&eacute;m phần ki&ecirc;n quyết, gian nan trong bối cảnh t&igrave;nh h&igrave;nh quốc tế c&oacute; sự cạnh tranh, ch&egrave;n &eacute;p gay gắt. Nhưng d&ugrave; c&oacute; gian nan, hiểm nguy th&igrave; cũng phải vượt l&ecirc;n để gi&agrave;nh thắng lợi</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Được biết, đ&acirc;y l&agrave; hoạt động trong sự kiện Li&ecirc;n hoan B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n to&agrave;n quốc lần thứ II, năm 2019 với chủ đề: &quot;S&aacute;ng m&atilde;i niềm tin theo Đảng&quot; do Trung ương Đo&agrave;n tổ chức&nbsp;từ ng&agrave;y 21 đến ng&agrave;y 23-11 tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px">Theo Phan Anh (B&aacute;o Người Lao Động)</span></strong></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px">Ảnh: Xu&acirc;n Vĩnh</span></strong></p> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;