30 cán bộ Đoàn Thanh niên Lào đến giao lưu, học tập kinh nghiệm

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">30 c&aacute;n bộ Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Nh&acirc;n d&acirc;n C&aacute;ch mạng L&agrave;o đ&atilde; đến TP. Hồ Ch&iacute; Minh để giao lưu, học tập, kinh nghiệm về c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n v&agrave;o s&aacute;ng 25.11.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/33017/anh%20Son%20trao%201.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Phạm Hồng Sơn ch&uacute;c mừng đo&agrave;n đại biểu ba tỉnh, th&agrave;nh đo&agrave;n đến giao lưu, học tập kinh nghiệm về c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Đồng ch&iacute; Hatanong Khaomixay - B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n Sa mắc,Tỉnh Đo&agrave;n A-ta-pư nhận qu&agrave; ch&uacute;c mừng.&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Chương tr&igrave;nh giao lưu, học tập kinh nghiệm, n&acirc;ng cao nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh cho c&aacute;n bộ&nbsp;Đo&agrave;n TP. Vi&ecirc;ng Chăn, tỉnh A-ta-pư, tỉnh Chăm-pa-sắc từ ng&agrave;y 24.11 đến 01.12.2019 do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh Phạm Hồng Sơn cho biết, theo Bi&ecirc;n bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị hợp t&aacute;c giữa Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh với 3 tỉnh, th&agrave;nh bạn. Hằng năm, c&aacute;c đơn vị sẽ lu&acirc;n phi&ecirc;n tổ chức đo&agrave;n đại biểu thanh thiếu nhi sang giao lưu v&agrave; trao đổi kinh nghiệm về c&ocirc;ng t&aacute;c thanh thiếu nhi theo định kỳ hằng năm.</span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:16px">&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i rất mong muốn c&aacute;c đồng ch&iacute; được trang bị, bổ sung th&ecirc;m c&aacute;c kiến thức l&yacute; luận, phương ph&aacute;p v&agrave; kỹ năng c&ocirc;ng t&aacute;c. Đồng thời, thắt chặt hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đo&agrave;n kết đặc biệt v&agrave; hợp t&aacute;c to&agrave;n diện giữa Việt Nam - L&agrave;o n&oacute;i chung v&agrave; mối quan hệ th&acirc;n thiết, đồng ch&iacute; giữa Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh với Đo&agrave;n Thanh&nbsp; L&agrave;o thủ đ&ocirc; Vi&ecirc;ng Chăn, tỉnh Chăm-pa-sắc, tỉnh A-ta-pư n&oacute;i ri&ecirc;ng&quot;.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">L&agrave; một trong 30 th&agrave;nh vi&ecirc;n đo&agrave;n, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Vi&ecirc;ng Chăn Phanpasong Xayyavongsa chia sẻ, chương tr&igrave;nh diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; phấn khởi Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n tỉnh Atapeu, Champasak v&agrave; thủ đ&ocirc; Vi&ecirc;ng Chăn đ&atilde; tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội Đo&agrave;n cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;ch mạng L&agrave;o sẽ diễn ra v&agrave;o th&aacute;ng 3.2020. </span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/33017/2cb4cd65e003195d4012.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Vi&ecirc;ng Chăn Phanpasong Xayyavongsa&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đồng ch&iacute; Phanpasong b&agrave;y tỏ&nbsp;lời c&aacute;m ơn Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tạo điều kiện cho c&aacute;n bộ ba tỉnh, th&agrave;nh học tập kinh nghiệm từ c&aacute;c đồng ch&iacute;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/33017/cham%20pa%20sac.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Phạm Hồng Sơn ch&uacute;c mừng cho đồng ch&iacute; Kham deng&nbsp;Divixay&nbsp;- Trưởng Ban Phong tr&agrave;o Tỉnh Đo&agrave;n Chăm-pa-sắc&nbsp;nhận qu&agrave; ch&uacute;c mừng.&nbsp;</em></span></p> <div><span style="font-size:16px">Ngay sau chương tr&igrave;nh, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; được nghe PGS, TS Phan Thị Hồng Xu&acirc;n - Đại biểu Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; TP. Hồ Ch&iacute; Minh chia sẻ chuy&ecirc;n đề &quot;Mối quan hệ hợp t&aacute;c hữu nghị đặc biệt Việt Nam - L&agrave;o v&agrave; giới thiệu những th&agrave;nh tựu của Việt Nam sau đổi mới&quot;.</span></div> <div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/33017/co%20xuan.jpg" style="font-size:16px; height:435px; width:600px" /></div> <div style="text-align: center;"><em>&nbsp;PGS, TS Phan Thị Hồng Xu&acirc;n</em></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Chiều 25.11, đo&agrave;n sẽ được nghe c&aacute;c chuy&ecirc;n đề về lịch sử Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh, Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n kết, tập hợp thanh ni&ecirc;n do đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố v&agrave; đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;b&aacute;o c&aacute;o.&nbsp;</span></div> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/33017/d1d0a2dc17baeee4b7ab.jpg" style="height:325px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">C&aacute;c đại biểu chụp ảnh lưu niệm</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Theo lịch tr&igrave;nh, đo&agrave;n sẽ tham quan trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng, t&ograve;a soạn B&aacute;o Tuổi Trẻ, Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Trung t&acirc;m Dịch vụ việc l&agrave;m thanh ni&ecirc;n, K&yacute; t&uacute;c x&aacute; Sinh vi&ecirc;n L&agrave;o, giao lưu đo&agrave;n vi&ecirc;n Quận Đo&agrave;n 4, Đo&agrave;n Li&ecirc;n hiệp Hợp t&aacute;c x&atilde;&nbsp;Thương mại Th&agrave;nh phố. Tại mỗi địa điểm, Ban Tổ chức chương tr&igrave;nh&nbsp;sẽ triển khai c&aacute;c chuy&ecirc;n đề để đại biểu thảo luận, chia sẻ gắn với c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh c&aacute;c đại biểu cũng sẽ tham quan Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Hội trường Thống Nhất, Địa đạo Củ Chi, Khu N&ocirc;ng nghiệp c&ocirc;ng nghệ cao Th&agrave;nh phố, tuyến Metro số 01 Bến Th&agrave;nh - Suối Ti&ecirc;n,...</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px">QUAN AN - HỒNG TIẾN</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;