30 cán bộ Đoàn Thanh niên Lào đến giao lưu, học tập kinh nghiệm

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">30 c&aacute;n bộ Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Nh&acirc;n d&acirc;n C&aacute;ch mạng L&agrave;o đ&atilde; đến TP. Hồ Ch&iacute; Minh để giao lưu, học tập, kinh nghiệm về c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n v&agrave;o s&aacute;ng 25.11.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/33017/anh%20Son%20trao%201.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Phạm Hồng Sơn ch&uacute;c mừng đo&agrave;n đại biểu ba tỉnh, th&agrave;nh đo&agrave;n đến giao lưu, học tập kinh nghiệm về c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Đồng ch&iacute; Hatanong Khaomixay - B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n Sa mắc,Tỉnh Đo&agrave;n A-ta-pư nhận qu&agrave; ch&uacute;c mừng.&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Chương tr&igrave;nh giao lưu, học tập kinh nghiệm, n&acirc;ng cao nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh cho c&aacute;n bộ&nbsp;Đo&agrave;n TP. Vi&ecirc;ng Chăn, tỉnh A-ta-pư, tỉnh Chăm-pa-sắc từ ng&agrave;y 24.11 đến 01.12.2019 do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh Phạm Hồng Sơn cho biết, theo Bi&ecirc;n bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị hợp t&aacute;c giữa Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh với 3 tỉnh, th&agrave;nh bạn. Hằng năm, c&aacute;c đơn vị sẽ lu&acirc;n phi&ecirc;n tổ chức đo&agrave;n đại biểu thanh thiếu nhi sang giao lưu v&agrave; trao đổi kinh nghiệm về c&ocirc;ng t&aacute;c thanh thiếu nhi theo định kỳ hằng năm.</span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:16px">&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i rất mong muốn c&aacute;c đồng ch&iacute; được trang bị, bổ sung th&ecirc;m c&aacute;c kiến thức l&yacute; luận, phương ph&aacute;p v&agrave; kỹ năng c&ocirc;ng t&aacute;c. Đồng thời, thắt chặt hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đo&agrave;n kết đặc biệt v&agrave; hợp t&aacute;c to&agrave;n diện giữa Việt Nam - L&agrave;o n&oacute;i chung v&agrave; mối quan hệ th&acirc;n thiết, đồng ch&iacute; giữa Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh với Đo&agrave;n Thanh&nbsp; L&agrave;o thủ đ&ocirc; Vi&ecirc;ng Chăn, tỉnh Chăm-pa-sắc, tỉnh A-ta-pư n&oacute;i ri&ecirc;ng&quot;.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">L&agrave; một trong 30 th&agrave;nh vi&ecirc;n đo&agrave;n, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Vi&ecirc;ng Chăn Phanpasong Xayyavongsa chia sẻ, chương tr&igrave;nh diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; phấn khởi Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n tỉnh Atapeu, Champasak v&agrave; thủ đ&ocirc; Vi&ecirc;ng Chăn đ&atilde; tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội Đo&agrave;n cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;ch mạng L&agrave;o sẽ diễn ra v&agrave;o th&aacute;ng 3.2020. </span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/33017/2cb4cd65e003195d4012.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Vi&ecirc;ng Chăn Phanpasong Xayyavongsa&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đồng ch&iacute; Phanpasong b&agrave;y tỏ&nbsp;lời c&aacute;m ơn Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tạo điều kiện cho c&aacute;n bộ ba tỉnh, th&agrave;nh học tập kinh nghiệm từ c&aacute;c đồng ch&iacute;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/33017/cham%20pa%20sac.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Phạm Hồng Sơn ch&uacute;c mừng cho đồng ch&iacute; Kham deng&nbsp;Divixay&nbsp;- Trưởng Ban Phong tr&agrave;o Tỉnh Đo&agrave;n Chăm-pa-sắc&nbsp;nhận qu&agrave; ch&uacute;c mừng.&nbsp;</em></span></p> <div><span style="font-size:16px">Ngay sau chương tr&igrave;nh, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; được nghe PGS, TS Phan Thị Hồng Xu&acirc;n - Đại biểu Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; TP. Hồ Ch&iacute; Minh chia sẻ chuy&ecirc;n đề &quot;Mối quan hệ hợp t&aacute;c hữu nghị đặc biệt Việt Nam - L&agrave;o v&agrave; giới thiệu những th&agrave;nh tựu của Việt Nam sau đổi mới&quot;.</span></div> <div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/33017/co%20xuan.jpg" style="font-size:16px; height:435px; width:600px" /></div> <div style="text-align: center;"><em>&nbsp;PGS, TS Phan Thị Hồng Xu&acirc;n</em></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Chiều 25.11, đo&agrave;n sẽ được nghe c&aacute;c chuy&ecirc;n đề về lịch sử Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh, Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n kết, tập hợp thanh ni&ecirc;n do đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố v&agrave; đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;b&aacute;o c&aacute;o.&nbsp;</span></div> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/33017/d1d0a2dc17baeee4b7ab.jpg" style="height:325px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">C&aacute;c đại biểu chụp ảnh lưu niệm</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Theo lịch tr&igrave;nh, đo&agrave;n sẽ tham quan trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng, t&ograve;a soạn B&aacute;o Tuổi Trẻ, Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Trung t&acirc;m Dịch vụ việc l&agrave;m thanh ni&ecirc;n, K&yacute; t&uacute;c x&aacute; Sinh vi&ecirc;n L&agrave;o, giao lưu đo&agrave;n vi&ecirc;n Quận Đo&agrave;n 4, Đo&agrave;n Li&ecirc;n hiệp Hợp t&aacute;c x&atilde;&nbsp;Thương mại Th&agrave;nh phố. Tại mỗi địa điểm, Ban Tổ chức chương tr&igrave;nh&nbsp;sẽ triển khai c&aacute;c chuy&ecirc;n đề để đại biểu thảo luận, chia sẻ gắn với c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh c&aacute;c đại biểu cũng sẽ tham quan Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Hội trường Thống Nhất, Địa đạo Củ Chi, Khu N&ocirc;ng nghiệp c&ocirc;ng nghệ cao Th&agrave;nh phố, tuyến Metro số 01 Bến Th&agrave;nh - Suối Ti&ecirc;n,...</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px">QUAN AN - HỒNG TIẾN</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;