100 Thủ lĩnh sinh viên tham gia tranh tài sáng tạo và hiểu biết

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>100 c&aacute;n bộ Hội sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tham gia tranh t&agrave;i tại v&ograve;ng B&aacute;n kết 1 &ldquo;Thủ lĩnh sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; Lần thứ 5 - Năm 2019 diễn ra chiều 17/11 tại Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong v&ograve;ng thi n&agrave;y, c&aacute;c th&iacute; sinh được chia đều th&agrave;nh năm ph&ograve;ng thi trải qua hai v&ograve;ng thi đấu bao gồm: &ldquo;Hồ sơ s&aacute;ng tạo&rdquo; v&agrave; &ldquo;G&oacute;c nh&igrave;n sinh vi&ecirc;n&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33026/IMG_6314%20(1).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ở phần thi &ldquo;Hồ sơ s&aacute;ng tạo&rdquo;, th&iacute; sinh chuẩn bị một hồ sơ giới thiệu về bản th&acirc;n với h&igrave;nh thức s&aacute;ng tạo, trong đ&oacute; thể hiện th&ocirc;ng điệp của th&iacute; sinh khi tham gia hội thi điểm được chấm tr&ecirc;n thang điểm 50.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&iacute; sinh sẽ tr&igrave;nh b&agrave;y quan điểm về một vấn đề x&atilde; hội m&agrave; Ban tổ chức đ&atilde; đặt ra trong phần thi &ldquo;G&oacute;c nh&igrave;n sinh vi&ecirc;n&rdquo;. Thang điểm được t&iacute;nh ở v&ograve;ng thi n&agrave;y được t&iacute;nh&nbsp;15 điểm cho phần lập luận, 15 điểm cho phần minh chứng v&agrave; 20 điểm ở phần phong c&aacute;ch</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mỗi lượt thi gồm bốn th&iacute; sinh, hai th&iacute; sinh đầu ti&ecirc;n sẽ c&oacute; 10 ph&uacute;t (mỗi th&iacute; sinh 05 ph&uacute;t) để tr&igrave;nh b&agrave;y phần thi &ldquo;Hồ sơ s&aacute;ng tạo&rdquo;, kết th&uacute;c phần thi hai th&iacute; sinh sẽ nhận được c&acirc;u hỏi t&igrave;nh huống &ldquo;G&oacute;c nh&igrave;n sinh vi&ecirc;n&rdquo; do Ban Gi&aacute;m khảo đặt ra. Hai th&iacute; sinh sẽ c&oacute; 10 ph&uacute;t để suy nghĩ trước khi trả lời c&acirc;u hỏi của Ban Gi&aacute;m khảo.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33026/IMG_6359.jpg" style="height:374px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi l&agrave; điều kiện gi&uacute;p c&aacute;c th&iacute; sinh ph&aacute;t huy những khả năng s&aacute;ng tạo vốn c&oacute;, đồng thời thể hiện khả năng h&ugrave;ng biện th&ocirc;ng qua những kiến thức m&agrave; bản th&acirc;n t&iacute;ch lũy được</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Gi&aacute;m khảo sẽ chọn ra 20 th&iacute; sinh c&oacute; số điểm cao nhất v&agrave;o v&ograve;ng b&aacute;n kết 2 tiếp tục tham gia tranh t&agrave;i tại hội thi.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&nbsp;TH&Uacute;Y NHI </strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;